30.5.1895 P.M. i fråga om Fiskars Aktiebolags obligationslån

30.5.1895 P.M. i fråga om Fiskars Aktiebolags obligationslån

Suomenkielinen teksti

Tekstiä ei ole, ks. kuva tai transkriptio.

Ruotsinkielinen teksti

|1|

P. M.Promemoria ifråga om Fiskars aktiebolags obligationslån.

1. Jemförelse mellan olika lånevilkor, under antagande att bolaget önskar erhålla omkring 1 200 000 mark. Ett 5 % lån amorteras på 35 år genom en annuitet af 6,107173 %.
Annuiteten för 1 200 000 à 5 % i 35 år blir alltså 73 286 mark.

Vid 4 ½ % ränta är annuiteten på samma tid 5,727 %. Med en årlig utgift af 73 286 msmark silver kan man sålunda amortera ett 4 ½ % till belopp af 1 280 000 mark.

Om lånet à 5 % kan erhållas med endast 1 procents kapitalrabatt, utfaller derå netto 1 188 000 mark. Om för 4 ½ % lånet betingas 7 % kapitalrabatt (på 1 280 000), utfaller netto 1 190 400 mark.

Häraf framgå, att om bolaget kan för 4 ½ % obligationer erhålla mer än 93 %, så är denna typ fördelaktigare än om för 5 % lånet erhållas 99 %, – hvilket sistnämnda pris torde vara det högsta tänkbara.

4 ½ % räntefoten borde dock föredragas endast i det fall att för obligationerna erbjudes 95 %, i hvilket fall nominella beloppet ej behöfver ställas högre än 1 250 000 mark, hvari netto utfaller 1 187 500 eller ungefär lika som på 1 200 000 med 1 % kapitalrabatt. Ty då blir annuiteten för 4 ½ % lånet endast 71 587 mark eller 1 700 mark lägre än för 5 % lånet. Och detta utjemnar den fördel, som det lägre nominella lånebeloppet erbjuder i händelse efter 10 år en konvertering skulle kunna företagas till ännu billigare vilkor än de, som nu stå till buds.

Vill bolaget begränsa amorteringstiden till 30 år,|2| blir annuiteten vid 5 % räntefot 6 505 = Fmkfinska mark 78 060 på ett kapital af Fmkfinska mark 1 200 000. –

På samma tid af 30 år amorteras ett kapital à 4 ½ % ränta medels 6,139 %, – således 1 250 000 genom en annuitet af Fmkfinska mark 76 737: –


I hvardera fallet torde bolaget förbehålla sig rätt att efter 10 (möjligen redan 6) år uppsäga lånet.

På sätt bilagda amorteringsplan utvisar skulle 5 % lånet på 10 år ha nedgått till 1 034 000 mark. Om förhållandena då medgifver att konvertera lånet till ett nytt lån à 4 % ränta på 35 år, eller en annuitet af 5 358, skulle den årliga utgiften nedbringas till Fmkfinska mark 55 392 – eller om 30 års tid då bestämdes, till Fmkfinska mark 59 796.

Helsingfors 30 Maj 1895

L. Mechelin

Alkuperäinen (transkriptio)

|1|

P. M.Promemoria ifråga om Fiskars aktiebolags obligationslån.

1. Jemförelse mellan olika lånevilkor, under antagande
att bolaget önskar erhålla omkring 1 200 000 mark.
Ett 5 % lån amorteras på 35 år genom en annuitet af
6,107173 %.
Annuiteten för 1 200 000 à 5 % i 35 år blir alltså 73 286 mark.

Vid 4 ½ % ränta är annuiteten på samma tid 5,727 %.
Med en årlig utgift af 73 286 msmark silver kan man sålunda amor-
tera ett 4 ½ % till belopp af 1 280 000 mark.

Om lånet à 5 % kan erhållas med endast 1 procents kapital-
rabatt, utfaller derå netto 1 188 000 mark.
Om för 4 ½ % lånet betingas 7 % kapitalrabatt (på 1 280 000),
utfaller netto 1 190 400 mark.

Häraf framgå, att om bolaget kan för 4 ½ % obligationer
erhålla mer än 93 %, så är denna typ fördelaktigare
än om för 5 % lånet erhållas 99 %, – hvilket sist-
nämnda pris torde vara det högsta tänkbara.

4 ½ % räntefoten borde dock föredragas endast i det
fall att för obligationerna erbjudes 95 %, i hvilket
fall nominella beloppet ej behöfver ställas högre
än 1 250 000 mark, hvari netto utfaller 1 187 500 eller
ungefär lika som på 1 200 000 med 1 % kapitalrabatt.
Ty då blir annuiteten för 4 ½ % lånet endast 71 587 mark
eller 1 700 mark lägre än för 5 % lånet. Och detta
utjemnar den fördel, som det lägre nominella lånebeloppet
erbjuder i händelse efter 10 år en konvertering skulle
kunna företagas till ännu billigare vilkor än de, som
nu stå till buds.

Vill bolaget begränsa amorteringstiden till 30 år,
|2| blir annuiteten vid 5 % räntefot 6 505 = Fmkfinska mark 78 060
på ett kapital af Fmkfinska mark 1 200 000. –

På samma tid af 30 år amorteras ett kapital
à 4 ½ % ränta medels 6,139 %, – således 1 250 000
genom en annuitet af Fmkfinska mark 76 737: –


I hvardera fallet torde bolaget förbehålla
sig rätt att efter 10 (möjligen redan 6) år uppsäga
lånet.

På sätt bilagda amorteringsplan utvisar
skulle 5 % lånet på 10 år ha nedgått till 1 034 000
mark. Om förhållandena då medgifver att
konvertera lånet till ett nytt lån à 4 % ränta
på 35 år, eller en annuitet af 5 358, skulle den
årliga utgiften nedbringas till Fmkfinska mark 55 392 – eller
om 30 års tid då bestämdes, till Fmkfinska mark 59 796.

Helsingfors 30 Maj 1895

L. Mechelin

Dokumentti kuvana