21.4.1893 G. W. Edlund–LM

Svensk text

|1|

Direktionen för Förskottsbolaget för utgifvande af Finland i 19de seklet

Helsingfors

För att tillfredställa såväl nya subskribenter – endel redan antecknade – som ock för framtida behof, då arbetet kommer att säljas komplett, anser jag behofvet påkalla upplagas förökande till inalles

fyratusen (4 000) exemplar;

deri inberäknas hvad som redan levererats och, utöfver det levererade, hvad som härtills bestälts.

Det har äfven nuredan visat sig, såsom fallet är med alla häftevis utgifna arbeten, att första häftet dels försvunnit under afsändandet med posten, dels ock att personer, ifriga och ovana vid litterera arbetens beröring, nedfläckat detta samma första häfte, hvarföre jag anser det nödvändigt att af 1sta och 2dra häftet få ett hundra (100) exemplar|2| utöfver dessa 4 000 kompletta. Jag begärde visserligen vid min första beställning af dessa två häften dubbla antalet, men sedan distributionen stäldes annorlunda än hvad fallet varit förut med dylika subskriptionsverk, anser jag 100 exempl.exemplar motsvara olycksfallstilldragelser.

Upplagan af Suomi 19llä vuosisadalla torde af hvad härtills kunnat iakttagas, komma att räcka till. Deraf finnes ännu 800 exempl.exemplar disponibla och original: och ehuru rekvisitioner dagligen ingå äro de dock jemförda med de svenska, till sitt antal altid i enheter.

En omständighet som äfven gör, att den svenska upplagan har en raskare och mera omfattande afsättning, är att de vackra och välförtjenta loford som i Sveriges tidningar kommit arbetet till del blifvit återgifna i våra svenska tidningar hvaremot de finska varit passiva och reserverande i sina omdömen och knappast något i dem återgifvits i öfversättning af de svenska uttalanden.

Af denna finska upplaga torde äfven ett hundra tal af häft. 1. 2. erhållas öfver upplagan

Högaktningsfullt

G. W. Edlunds förlagsaktieb.förlagsaktiebolag
G. W. Edlund

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Direktionen för Förskottsbolaget
för utgifvande af Finland i 19de seklet

Helsingfors

För att tillfredställa såväl nya subskri-
benter – endel redan antecknade – som ock för
framtida behof, då arbetet kommer att säljas komplett,
anser jag behofvet påkalla upplagas förökande till inalles

fyratusen (4 000) exemplar;

deri inberäknas hvad som redan levererats och, ut-
öfver det levererade, hvad som härtills bestälts.

Det har äfven nuredan visat sig, såsom fallet
är med alla häftevis utgifna arbeten, att första häf-
tet dels försvunnit under afsändandet med posten,
dels ock att personer, ifriga och ovana vid litterera
arbetens beröring, nedfläckat detta samma första
häfte, hvarföre jag anser det nödvändigt att af
1sta och 2dra häftet få ett hundra (100) exemplar
|2| utöfver dessa 4 000 kompletta. Jag begärde visser-
ligen vid min första beställning af dessa två häf-
ten dubbla antalet, men sedan distributionen stäl-
des annorlunda än hvad fallet varit förut med
dylika subskriptionsverk, anser jag 100 exempl.exemplartillagt mot-
svara olycksfallstilldragelser.

Upplagan af Suomi 19llä vuosisadalla torde af
hvad härtills kunnat iakttagas, komma att räcka
till. Deraf finnes ännu 800 exempl.exemplar disponibla och
och ehuru rekvisitioner dagligen ingå äro de dock
jemförda med de svenska, till sitt antal altid
i enheter.

En omständighet som äfven gör, att den sven-
ska upplagan har en raskare och mera omfattande afsätt-
ning, är att de vackra och välförtjenta loford som i
Sveriges tidningar kommit arbetet till del blifvit åter-
gifna i våra svenska tidningar hvaremot de finska
varit passiva och reserverande i sina omdömen
och knappast något i dem återgifvits i öfversättning
af de svenska uttalanden.

Af denna finska upplaga torde äfven ett hundra
tal af häft. 1. 2. erhållas öfver upplagan

Högaktningsfullt

G. W. Edlunds förlagsaktieb.förlagsaktiebolag
G. W. Edlund

Dokumentet i faksimil