Svensk text

|1|

Käre vän,

Tack för ditt bref af 30 dnesdennes åtföljdt af skrifvelsen till Beauchet. Igår afgick den sistnämnda under rekommendation, jemte en vexel å Francs 1 720 (räkning 520, honorarium 1 200). – Dig tillkommade 3 rub.rubel 60, à kurs 290: 50 = FmkFinska mark 10: 50 skall jag tillsända Dig i morgon från staden.

Jag bor ännu hvarken här eller der. Mest har jag varit i staden, för klarering af de båda expeditionernas ärenden|2| så vidt de ännu på mig ankommit, – för kollaboration med H. Molander och för reglering af de många räkningar hvilka såsom en ”revers de la medaillonfr. medaljens baksida” presenteras i anledning af penitentiär kongressen, i utomordentlig ymnighet. (540 mark kostade serveringen på ”Åbo”).

Med sista Juni ansåg jag mina funktioner böra upphöra när jag ej för Juli månad mera kunde föras på aflöningslistorna om ock det nådiga afskedsreskriptet varder föredraget först d.den 7 Juli efter justitie senatorernas midsommarledighet.

|3|

Jag har naturligtvis varit nere hos Bergelund och läst postmanifestet. Om jag qvarstod i Senaten vid dess föredragning (7 Juli), skulle jag ej kunna underlåta att föreslå hemställan om dess inhiberande.

Denna olycksaliga postfråga trycka mig med blytyngd hvad jag än företar. – På kallelse af Torsten reser jag i morgon bittida till Notsjö på par dagar. Kanske skall resan skingra betrycket.

För öfrigt äro mina sommarplaner ännu icke på det klara. Mest lärer jag väl stanna här hos de mina under studier och|4| skriftställeri – ifall detta sistnämnda kan komma i någon fart under så ogynsamma själsförhållanden.

Med oro förnam jag af ditt bref att frossan fortfarande ansätter dig. Tyvärr lärer skärgårdsklimat ej vara egnadt att aflägsna frossan. Borde du ej göra någon resetur för att återvinna helsan?

Har du vidtagit någon åtgärd beträffande de många packlådorna med Code pénal? På denna fråga ber jag Dig svara nu omgående, på det jag om måndag, då jag är i staden finge besörja hvad häri af dig anses nödigt. Derefter ämnar jag i möjligaste mån undvika stadsbesök. – Alexandra och Cely förenar sig med mig i hjertliga helsningar till Eder. – Jag trycker din hand, käre gamle olycksbroder,

och förblir din trofaste vän

Leo M

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Till R. Montgomerytillagt senare

Käre vän,

Tack för ditt bref af
30 dnesdennes åtföljdt af skrifvelsen
till Beauchet. Igår afgick
den sistnämnda under rekom-
mendation, jemte en vexel å
Francs 1 720 (räkning 520, honora-
rium 1 200). – Dig tillkommade
3 rub.rubel 60, à kurs 290: 50 = FmkFinska mark 10: 50
skall jag tillsända Dig i morgon
från staden.

Jag bor ännu hvarken här
eller der. Mest har jag varit
i staden, för klarering af de
båda expeditionernas ärenden
|2| så vidt de ännu på mig
ankommit, – för kollaboration
med H. Molander och för
reglering af de många räkningar
hvilka såsom en ”revers de la
medaillon” presenteras i anledning
af penitentiär kongressen, i
utomordentlig ymnighet. (540 mark
kostade serveringen på ”Åbo”).

Med sista Juni ansåg jag
mina funktioner böra upp-
höra när jag ej för Juli
månad mera kunde föras
på aflöningslistorna om
ock det nådiga afskedsreskriptet
varder föredraget först d.den 7 Juli
efter justitie senatorernas mid-
sommarledighet.

|3|

Jag har naturligtvis varit
nere hos Bergelund och läst
postmanifestet. Om jag qvarstod
i Senaten vid dess föredragning
(7 Juli), skulle jag ej kunna
underlåta att föreslå hemställan
om dess inhiberande.

Denna olycksaliga postfråga
trycka mig med blytyngd hvad
jag än företar. – På kallelse
af Torsten reser jag i morgon
bittida till Notsjö på par
dagar. Kanske skall resan
skingra betrycket.

För öfrigt äro mina sommar-
planer ännu icke på det klara.
Mest lärer jag väl stanna här
hos de mina under studier och
|4| skriftställeri – ifall detta
sistnämnda kan komma i
någon fart under så ogyn-
samma själsförhållanden.

Med oro förnam jag af
ditt bref att frossan fort-
farande ansätter dig. Tyvärr
lärer skärgårdsklimat ej vara
egnadt att aflägsna frossan.
Borde du ej göra någon resetur
för att återvinna helsan?

Har du vidtagit någon
åtgärd beträffande de många
packlådorna med Code pénal?
På denna fråga ber jag Dig
svara nu omgående, på det jag
om måndag, då jag är i staden
finge besörja hvad häri af
dig anses nödigt. Derefter ämnar
jag i möjligaste mån undvika
stadsbesök. – Alexandra och Cely
förenar sig med mig i hjertliga helsningar
till Eder. – Jag trycker din hand, käre gamle olycksbroder,

och förblir din trofaste vän

Leo M

Dokumentet i faksimil