5.5.1893 LM–Johan Cronstedt

Svensk text

|1|

Till J. Constedt

Under de tre år, som förgått sedan min demission från Senaten, har jag icke saknat arbete; deraf har tidtals funnits till och med för mycket. Men det har varit ojemnt, heterogent, och för det mesta lönlöst.

Jag har känt saknad efter en regelbundet ordnadt verksamhet, och jag skulle gerna se mina säkra årsinkomster förstärkta.

För bankväsendet har jag icke ännu blifvit främmande, om jag ock numera ej är så hemmastadd i alla bankrörelsens praktiska sidor som då jag för 21 år sedan lemnande Föreningsbankens styrelse. Då intresse och god vilja icke saknas, torde jag snart kunna åter sätta mig in i sådana detaljer för hvilka ny routine måste förvärfvas.

Då det nu gäller för Föreningsbanken att besätta den lediga plats som i Centralbankstyrelsen uppstått genom Rudbäcks frånfälle tar jag mig friheten anmäla mig såsom kandidat.

|2|

Det sker dock under uttrycklig förklaring, att det avancement, som i afseende å löner och förrättnings detalj genom Rudbäcks död, kan kommaoriginal: er de nuvarande medlemmarna af centralbestyrelsen till godo. Min önskan är att få den lägst aflönade platsen – och således äfven den enklaste detaljer att sköta.

Skulle det gälla besättandet af den plats, som står verkst.verkställande direktör närmast, eller den, som bär närmast ansvar för de juridiska angelägenheterna, så skulle jag icke anmäla mig dertill. Ej heller vore jag lämplig för den med mycket resor förenade kontrollen öfver filialkontoren. Jag måste obetingadt erkänna att mina ärade vänner Wegelius, Norrmén och Torin äro mera kompetenta än jag för dessa bankers handhafvande. Jag bör dessutom öppet tillstå att jag helst ville medverka i banken i en sådan ställning,|3| som icke utesluter möjligheten att egna aftonen åt literärt arbete. Denna bekännelse innebär dock icke något förbehåll om förskoning från hemarbete eller extra uppdrag då bankens intresse någon gång kunde kräfva att för speciela ändamål taga min penna eller min financiela erfarenhet i anspråk. Än mindre har jag tänkt mig någon som helst passivitet i de frågor, som af Centralbestyrelsen kollegialt behandlas och till hvilkas lösning jag kunde vara kapabel att bidraga.

Min anmälan skall vidare under den förutsättning att mitt deltagande i de kommande landtdagarnas arbeten icke genom anställningen i Föreningsbanken blefve omöjliggjordt. Under landtdagstiden skulle jag endast delvis kunna sköta befattningen i banken. Att helt och hållet afhålla mig från landtdagen vore att [...]oläslig/saknad text min ställning till landets politiska angelägenhetsvårtytt.

Då jag af mitt senaste samtal med Dig medförde det intryck, att Du vore böjd att förorda min kandidatur enligt ofvan anförda förutsättningar, får jag efter att ytterligare ha öfvervägt saken, härmedels|4| vördsamt anhålla att Centralbestyrelsen benäget ville hos Bankutskottet föreslå mig till den lägst aflönade femte platsen i Centralbestyrelsen.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Till J. Constedt

Under de tre år, som förgått sedan
min demission från Senaten, har jag icke
saknat arbete; tidtalstruket deraf har tidtals
funnits till och medtillagt för mycket. Men det har varit
oregelbundetstruket ojemnttillagt, heterogent, och för det mesta
lönlöst.

Jag har känt saknad efter entillagt regelbundet
ordnadt verksamhet, och jag skulle gerna
förstärkastruket setillagt mina säkra årsinkomster förstärkta.

För bankväsendet har jag icke ännu blifvit
främmande, om jag ock numera ej är så hemmastadd i alla bankrörelsens
praktiska sidor som då jag för 21 år sedan lemnande Förenings-
bankens styrelse.
tillagtintresse ochtillagt god vilja icke saknas,
trorstruket tordetillagt jag att jagstruket snart nogstruket kundestruketnatillagt åter sätta
mig in i sådana detaljer för hvilka ny
routine måste förvärfvas.

Då det nu gäller för Föreningsbanken
att besätta den ledighetstruket lediga platstillagt som i Centralbank-
styrelsen uppstått genom Rudbäcks frånfälle
tar jag mig friheten anmäla mig såsom
kandidat härtillstruket.

|2|

Det sker dock under uttrycklig förklaring förut-
sättning
struket, att icke vilja täfla omstruket det avancement, som i afseende
å löner och förrättnings detalj genomstruket blir
möjligt
struket genom Rudbäcks död, kantillagt kommer
de nuvarande medlemmarna af centralbe-
styrelsen till godo. Jagstruket Min önskan
är att få den lägst aflönade platsen
– och således äfven den enklaste detaljer
att sköta.

Skulle det gälla besättandet af den
plats, som står verkst.verkställande direktör närmast,
eller den platsstruket, som bär närmast ansvar
för de juridiska angelägenheterna, så skulle
jag icke anmäla mig dertill. Ej heller
vore jag lämplig för den med mycket
resor förenade kontrollen öfver filialkontoren.
Jag måste obetingadt erkänna att mina ärade
vänner Wegelius, Norrmén och Torin äro mera
kompetenta än jag för dessa bankers handhafvande.
tillagt
Tystruket Jtillagtjstruketag bör dessutom öppettillagt bekännastruket tillståtillagt det öppetstruket att jag helst
ville medverka i banken i en sådan ställning,
|3| som icke utesluter möjligheten att egna aftonen
åt literärt arbete,struket.tillagt – dockstruket Denna bekännelse
innebär dock icke något förbehåll om försko-
ning från hemarbete eller extra uppdrag
då bankens intresse någon gång kunde kräfva
att för speciela ändamål taga min penna
eller min financiela erfarenhet i anspråk.
Än mindre har jag tänkt mig attstruket någon som helst
passivitet i de frågor, som af Centralbestyrelsen kolle-
gialt behandlas och till hvilkas lösning jag kunde
vara kapabel att bidraga.
tillagt

Vidare skolastruket Min anmälan skall vidaretillagt under den
förutsättning att mitt deltagande i de kom-
mande landtdagarnas arbeten icke genom
anställningen i Föreningsbanken blefve omöjlig-
gjordt,struket.tillagt och Såsom aktiv landtdagsman skulle
jag
struket Under landtdagstiden skulle jag endast
delvis kunna fåttstruket sköta befattningen i banken.
Att helt och hållet afhålla mig från landtdagen vore att [...]oläslig/saknad text min
ställning till
landets poli-
tiska angelägenhetsvårtytt.
tillagt

Då jag genomstruket aftillagt mitt gårigastruket senastetillagt samtal
med Dig medförde det intryck, att Du vore
böjd att förorda min kandidatur enligt
ofvan anförda förutsättningar, får jag härmedstruket
efter att ytterligare ha öfvervägt saken, härmedels
|4| bekräftar den önskan jag yttrat samt födtsstruket
vördsamt anhålla att Centralbestyrelsen
villestruket benäget ville hos Bankutskottet
föreslå mig till den lägst aflönade
femte platsen i Centralbestyrelsen.

Dokumentet i faksimil