20.10.1865 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Heders Broder!

Nu har jag åtminstone fröjden att börja ett bref till dig hvilket du måste uppbryta såsom äkta man. En hjertlig lyckönskan sändes dig nu af den gamle vännen som väl kan föreställa sig huru lycklig du måste känna dig, då du får vara i ostörd besittning af din lycka. Gerna skulle jag till din bröllopsdag ha velat skicka dig en helsning medelst den elektriska kraftens tillhjelp, men okunnigheten om dagens datum har förhindrat min önskan att blifva en verklighet. Tag emellertid emot denna senkomna gratulation såsom lika välment och vänta på den jag snart personligen skall framföra.

Jag tog just nu ditt bref från posten och fick deraf se att jag snart måste infinna mig i Paris för att afhemta min unga svägerska. Det var verkligen mer än hyggligt af eder att|2| original: att föra fram henne. Jag vet ej om jag skulle varit mäktig en sådan uppoffring, som att låta någon störa tête à tête’n med min fru de första dagarne af mitt giftermål. Men, man har alltid en tillfredställelse af att hafva visat sig delikat och att du och din fru icke någonsin skulle sakna denna tillfredställelse, det har jag varit fast öfvertygad om. Derföre har eder tjenstvillighet ej förundrat mig.

Jag har, oaktadt flitigt sökande, ej ännu lyckats skaffa mig ett lämpligt qvarter. Telegrafera emellertid, till mig med adress Hotel Garni de la Poste och underrätta mig när I kommen uti Paris och hvar vi der kunna råkas, på det jag genast måtte blifva i tillfälle att infinna mig der.

Du har allt skäl att beklaga dig öfver en långvarig tystnad å min sida, men den har härrört af okunnighet om din vistelseort. Dina bref adresserade Biarritz och Bayonsvårtytt har jag rigtigt emottagit, men de meddelade mig ingen bestämd underrättelse. Nu, då jag hoppas att snart få glädjen att trycka dig i mina armar och språka några stunder med dig, lemnar jag berättandet|3| ”tillsvidare” och inskränker mig att säga det vi efter en angenem resa lyckligen hitkommo senaste måndag den 16de. Farväl nu broder, i hoppet att snart få se dig trycker jag i tankarne din och din hustrus händer och förblifver din tillgifne

Vän

Ernst Linder

P.S. Då ditt bref skrefs, visste man ej ännu hos eder att koleran börjat spela mer än en flyktig gästroll i Paris. Ännu vet man ej om den der kommer att urarta till epidemi eller bortjagas af höstens kyla och stadsmyndigheternas purificativa åtgärder. Skulle den oangenäma ruttonsvårtytt visa håg till en ihärdigare verksamhet, uppskjuter du väl ditt besök till Caesarismens säte. Telegrafera då om den närmaste punkt dit jag kan begifva mig, i och för vårt sammanträffande.

Finsk text

Kelpo veli!

Nyt minulla ainakin on ilo aloittaa sinulle kirje, joka tulet repimään auki naineena miehenä. Sydämelliset onnittelut vanhalta ystävältä, jonka on helppo kuvitella, kuinka onnelliseltä sinusta nyt tuntuu, kun saat häiriytymättä omistaa onnesi. Olisin halunnut lähettää sinulle hääpäivänäsi onnittelut sähkövoiman avustuksella, mutta epätietoisuus päivämäärästä on estänyt toivettani tulemasta todeksi. Ota siten vastaan yhtä hyvää tarkoittava onnitteluni jälkikäteen ja odota sitä, jonka tulen pian esittämään henkilökohtaisesti.

Sain juuri kirjeesi postista ja havaitsin siitä, että minun pitäisi olla pian Pariisissa poimimassa matkaani nuorta kälyäni. Oli todellakin enemmän kuin kilttiä teiltä saattaa hänet perille. En tiedä, olisinko itse pystynyt sellaiseen uhraukseen, että olisin antanut jonkun häiritä ollessani kahden kesken vaimoni kanssa ensimmäisten avioliittopäivien aikana. Mutta kohteliaisuuden osoittaminen antaa aina tyydytystä ja olen täysin vakuuttunut siitä, että sinä ja rouvasi ette tule milloinkaan jäämään vaille sellaista tyydytystä. Siksi teidän palvelunhalunne ei yllättänyt minua.

En ole ahkerista etsinnöistä huolimatta vielä onnistunut hankkimaan parempaa huoneistoa. Sähköttäkää kuitenkin minulle osoitteeseen Hotel Garni de la Poste ja ilmoittakaa, milloin tulette Pariisiin ja minne meidän tulee saapua,jotta olisin sitten heti valmis saapumaan sinne. Sinulla on ollut aihetta moittia pitkää hiljaisuutta minun puoleltani, mutta se on johtunut epätietoisuudesta sinun olinpaikastasi. Sinun Biarritziin ja Bayonneen lähettämäsi kirjeet olen saanut, mutta ne eivät antaneet mitään täsmällistä tietoa. Nyt kun minulla on toiveet saada pian rutistaa sinua käsivarsiini ja puhua jonkun hetken kanssasi, jätän kertomisen ”tuonnemmaksi” ja tyydyn vain sanonaan, että me tulime mukavan matkan jälkeen tänne perille viime maanantaina 16. päivä. Hyvästi nyt veli, toivossa nähdä sinut pian puristan sinun ja vaimosi kättä ja olen edelleen

uskollinen ystäväsi

Ernst Linder

P.S. Kun tämä kirje kirjoitettiin, teillä ei ollut tiedossa, että kolera oli alkanut näyttäytyä Pariisissa enemmänkin kuin kiireisenä pikavieraana. Vielä ei tiedetä, tuleeko se laajenemaan epidemiaksi vai karkoittavatko syksyn viileys ja viranomaisten puhtaanapitotoimenpiteet sen. Jos tuo epämiellyttävä vitsaus näyttää olevan pitkäaikaisempaa laatua, lykännet tuloasi caesarismin tyyssijaan. Sähkötä silloin lähin paikka, johon voin saapua tapaamiseemme.

Original (transkription)

|1|

Heders Broder!

Nu har jag åtminstone fröj-
den att börja ett bref till dig
hvilket du måste uppbryta så-
som äkta man. En hjertlig lyck-
önskan sändes dig nu af den gam-
le vännen som väl kan föreställa
sig huru lycklig du måste känna
dig, då du får vara i ostörd be-
sittning af din lycka. Gerna skul-
le jag till din bröllopsdag ha
velat skicka dig en helsning medelst
den elektriska kraftens tillhjelp,
men okunnigheten om dagens da-
tum har förhindrat min önskan
att blifva en verklighet. Tag
emellertid emot denna senkomna
gratulation såsom lika välment
och vänta på den jag snart per-
sonligen skall framföra.

Jag tog just nu ditt bref
från posten och fick deraf se
att jag snart måste infinna mig
i Paris för att afhemta min
unga svägerska. Det var verkli-
gen mer än hyggligt af eder att
|2| att föra fram henne. Jag vet ej om
jag skulle varit mäktig en sådan uppoff-
ring, som att låta någontillagt störa tête à tête’n med
min fru de första dagarne af mitt gif-
termål. Men, man har alltid en till-
fredställelse af att hafva visat sig
delikat och att du och din fru icke
någonsin skulle sakna denna tillfred-
ställelse, det har jag varit fast öfver-
tygad om. Derföre har eder tjenstvil-
lighet ej förundrat mig.

Jag har, oaktadt flitigt sökande,
ej ännu lyckats skaffa mig ett lämp-
ligt qvarter. Telegrafera emellertid,
till mig med adress Hotel Garni
de la Poste och underrätta mig
när I kommen uti Paris och
hvar vi der kunna råkas, på
det jag genast måtte blifva
i tillfälle att infinna mig der.

Du har allt skäl att bekla-
ga dig öfver en långvarig tyst-
nad å min sida, men den har här-
rört af okunnighet om din vistel-
seort. Dina bref adresserade Biar-
ritz och Bayonsvårtytt har jag rigtigt
emottagit, men de meddelade
mig ingen bestämd underrättelse.
Nu, då jag hoppas att snart få
glädjen att trycka dig i mina
armar och språka några stunder
med dig, lemnar jag berättandet
|3| ”tillsvidare” och inskränker mig att säga
det vi efter en angenem resa lyckligen
hitkommo senaste måndag den 16de.
Farväl nu broder, i hoppet att
snart få se dig trycker jag i tan-
karne din och din hustrus händer
och förblifver din tillgifne

Vän

Ernst Linder

P.S. Då ditt bref skrefs,
visste man ej ännu hos eder att
koleran börjat spela mer än en
flyktig gästroll i Paris. Ännu
vet man ej om den der kommer
att urarta till epidemi eller
bortjagas af höstens kyla och
stadsmyndigheternas purificativa
åtgärder. Skulle den oangenäma
ruttonsvårtytt visa håg till en ihärdi-
gare verksamhet, uppskjuter du
väl ditt besök till Caesaris-
mens säte. Telegrafera då om
den närmaste punkt dit jag
kan begifva mig, i och för
vårt sammanträffande.

Dokumentet i faksimil