20.1.1864 LM–Sahlsten

Svensk text

|1|

Högtärade Herr Löjtnant!

Enär min styfbror Öfverstlöjtnant Costiander f. n.för närvarande icke är i Borgå, tager jag mig friheten att, med afseende å att han redan torde meddelat sig med Herr Löjtnanten angående mitt tillämnade lån ur Borgå stads sparbank, i denna affär vända mig till Herr Löjtnanten. Jag har nemligen igår af Possessionaten af Forselles erhållit underrättelse om att han numera afsändt min skuldsedel, jemte åtecknad borgesförbindelse, till Borgå, adr.adresserad till min bror. Med afseende å möjligheten af att Sparbanksdirektionen äfven nästa lördag|2| d. 23 dennes eller någon annan dag under min brors frånvaro skulle ha godheten att uppbryta brefvet med skuldsedeln – hvilket genom formatet och Lovisapoststämpel lätt igenkännes från möjligen ankomna andra bref – och ombedja Magister Ekroos att för bemälde direktion förete skuldsedeln jemte uppgift att min bror vid sin återkomst kommer att teckna sig som den andra löftesmannen. Jag tänker mig, att direktionen då redan kunde bifalla till lånet, med förordnande att det finge utgifvas såsnart skuldsedeln blifvit i fullständigt skick inlemnad till Mag.Magister Ekroos. Genom en sådan åtgärd skulle kanske ytterligare uppskof med lånets erhållande undvikas.

|3|

I händelse åter Sparbanksdirektionen icke sammanträder före min brors återkomst, eller till honom nu ankomne bref redan blifvit afsända till Tavastehus, blir saken naturligtvis hvilande tills han återvändt till Borgå.

Skulle Herr Löjtnantens tid medgifva att med några rader upplysa mig om hurudana utsigterna för mig äro, d. ä.det är när direktionen sammanträder samt om det f. n.för närvarande finnes pengar i kassan eller när sådane äro att påräkna, vore jag för ett sådant meddalande särdeles förbunden.

Jag ber Herr Löjtnanten benäget ursäkta det omak min anhållan torde förorsaka och tecknar

med fullkomligaste högaktning
Högtärade Herr Löjtnantens ödmjukaste tjenare

L. Mechelin

Finsk text

Kunnianarvoisa Herra Luutnantti!

Koska velipuoleni Everstiluutnantti Costiander ei juuri nyt ole Porvoossa, otan vapauden, koska hän lienee jo ilmoittanut Herra Luutnantille Porvoon kaupungin säästöpankista minulle aiotusta lainasta, kääntyä tässä asiassa Herra Luutnantin puoleen. Sain nimittäin eilen tilanomistaja af Forsellesilta tiedon, että hän on nyt lähettänyt velkakirjani sekä allekirjoitetun takaussopimuksen Porvooseen osoitettuna veljelleni. Koska on mahdollista että Säästöpankin hallitus voisi myös ensi lauantaina kuun 23. p tai jonain muuna päivänä veljeni poissa ollessa ystävällisesti avata velkakirjan sisältävän kirjeen, – joka muotonsa ja Loviisan postileiman perusteella on helppo erottaa muista mahdollisesti saapuneista kirjeistä – ja pyytää Maisteri Ekroosia esittämään kyseiselle hallitukselle velkakirjan sekä tiedon, että veljeni kirjaa itsensä palattuaan toiseksi takaajaksi. Ajattelin, että hallitus voisi jo silloin puoltaa lainaa, kun siihen liitetään määräys, että sen saa maksaa heti, kun velkakirja on palautettu täydellisenä Maisteri Ekroosille. Näin toimittaessa voitaisiin ehkä välttyä siltä, että lainan nostaminen viivästyy entisestään.

Mikäli Säästöpankin hallitus ei kokoonnu ennen kuin hänelle nyt saapuneet kirjeet on jo lähetetty Hämeenlinnaan, asia tietysti jää odottamaan, kunnes hän on palannut Porvooseen.

Jos Herra Luutnantilla olisi aikaa kertoa minulle muutamalla rivillä, miltä tilanteeni näyttää, kun hallitus kokoontuu, ja onko kassassa juuri nyt rahaa tai milloin sitä on odotettavissa, olisin tiedosta erityisen kiitollinen.

Pyydän Herra Luutnantilta auliisti anteeksi pyynnöstäni mahdollisesti koituvaa vaivaa

mitä kunnioittavimmin arvoisan Herra Luutnantin nöyrin palvelija

L. Mechelin

Original (transkription)

|1|

Högtärade Herr Löjtnant! Sahlsteintillagt senare

Enär min styfbror Öfverst-
löjtnant Costiander f. n.för närvarande icke är i Borgå,
tager jag mig friheten att, med afseende
å att han redan torde meddelat sig
med Herr Löjtnanten angående mitt
tillämnade lån ur Borgå stads sparbank,
i denna affär vända mig till Herr Löjt-
nanten. Jag har nemligen igår af Pos-
sessionaten af Forselles erhållit underrättelse
om att han numera afsändt min
skuldsedel, jemte åtecknad borgesför-
bindelse, till Borgå, adr.adresserad till min bror.
Med afseende å möjligheten af att
Sparbanksdirektionen äfven nästa lördag
|2| d. 23 dennes eller någon annan dag under
min brors frånvaro skulle ha godheten
att uppbryta brefvet med skuldsedeln
– hvilket genom formatet och Lovisa-
poststämpel lätt igenkännes från möjligen
ankomna andra bref – och ombedja
Magister Ekroos att för bemälde direk-
tion förete skuldsedeln jemte uppgift
att min bror vid sin återkomst kommer
att teckna sig som den andra löftes-
mannen. Jag tänker mig, att direktionen
då redan kunde bifalla till lånet,
med förordnande att det finge utgifvas
såsnart skuldsedeln blifvit i fullständigt
skick inlemnad till Mag.Magister Ekroos. Genom
en sådan åtgärd skulle kanske ytterligare
uppskof med lånets erhållande undvikas.

|3|

I händelse åter Sparbanksdirektionen
icke sammanträder före min brors åter-
komst, eller till honom nu ankomne
bref redan blifvit afsända till Tavaste-
hus, blir saken naturligtvis hvilande
tills han återvändt till Borgå.

Skulle Herr Löjtnantens tid med-
gifva att med några rader upplysa
mig om hurudana utsigterna för mig
äro, d. ä.det är när direktionen sammanträder
samt om det f. n.för närvarande finnes pengar i kassan
eller när sådane äro att påräkna, vore
jag för ett sådant meddalande särdeles
förbunden.

Jag ber Herr Löjtnanten benäget
ursäkta det omak min anhållan torde
förorsaka och tecknar

med fullkomligaste högaktning
Högtärade Herr Löjtnantens
ödmjukaste tjenare

L. Mechelin

Dokumentet i faksimil