Projektet Leo Mechelin – Pro lege

År 2019 fyllde den republikanska regeringsformen i Finland hundra år. I samband med jubileet framhöll Leo Mechelin-stiftelsen vikten av att publicera den skriftliga kvarlåtenskapen efter Leo Mechelin (1839–1914), som är en av nyckelpersonerna bakom den finländska rättsstaten och pionjär inom internationellt fredsarbete. Statsrådets kansli tillsatte projektet Leo Mechelin – Pro lege och knöt i början av år 2020 ett samarbetsavtal med Leo Mechelin-stiftelsen om att redigera och publicera Leo Mechelins samlade arbeten. Projekttiden sträcker sig från 2020 till 2025.

Det digitala arkivet

Projektets målsättning är att vidareföra traditionen från utgåvorna av J. V. Snellman, A. H. Chydenius och Z. Topelius och att presentera Leo Mechelins skriftliga kvarlåtenskap i ett digitalt arkiv. Avsikten är att spara, tolka och dela det existerande textmaterialet så att det i framtiden är fritt tillgängligt och brukbart för både forskare och den breda allmänheten. Det redigerade materialet finns på originalspråket och i stor utsträckning även i finsk översättning, samt i svensk översättning om originalspråket är annat än svenska. Allt material publiceras på projektets egen webbplats, som baserar sig på samma digitala plattform som Zacharias Topelius Skrifter (utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland). För transkriberingen av handskrifter utnyttjas till stor del textigenkänningsprogrammet Transkribus, men alla texter har redigerats i efterhand och är därmed mycket tillförlitligare än det resultat man får direkt ur Transkribus.

Projektet följer den internationella standarden för uppmärkning av texter, TEI, där TEI står för the Text Encoding Initiative. Kodningen av textmaterialet samt den omfattande databasen möjliggör avancerade sökfunktioner och olika textvisningsalternativ.

I det digitala arkivet kan man se de ändringar och tillägg författaren själv gjort under arbetsprocessen. Projektet redogör också för alla ingrepp som gjorts av utgivarna. Texterna och Mechelins verksamhet belyses med hjälp av inledningar till varje enskild del. Materialet publiceras kronologiskt i nio helheter.

Publicerade och kommande delar

Redan publicerade

1839–1872: Liberalt uppvaknande – unga år
1873–1881: Läran om staten – professorsåren
1882–1890: Handel och politik – första senatorsperioden
1890–1898: Opinionsbildning – Finlands rättsliga ställning
1898–1903: Motstånd – ofärdstider

Publiceras 2024–2025

1903–1905: Reform eller revolt? – förvisning och återkomst
1905–1908: Rösträttsreform – Mechelins senat
1908–1910: Pro Finlandia – ny ofärd
1910–1914: Internationellt fredsarbete