Materialet

Projektet Leo Mechelin – Pro lege omfattar ett brett materialspektrum – allt från handskrivna studentuppsatser till tryckta utgåvor av Finlands grundlagar. De största materialhelheterna utgörs av brevväxling, artiklar och tryckta verk. Andra omfattande helheter är protokoll och promemorior från sådan verksamhet som Mechelin var verksam inom, såsom lantdagen, senaten och Helsingfors stadsfullmäktige. Dessutom ingår tal, dikter och universitetsföreläsningar, vilka alla tillsammans bidrar till att bredda bilden av Leo Mechelin och hans samtid.

Största delen av materialet kommer från Leo Mechelins arkiv, som förvaras på Riksarkivet i Helsingfors. I och med att Leo Mechelins arkivs innehåll publiceras i sin helhet innehåller det digitala arkivet förutom Leo Mechelins egna texter också rikligt med brev som han mottagit och texter som har andra författare. Texterna publiceras på originalspråket samt i stor utsträckning även översatta till finska och (vid behov) svenska. Många dokument finns enbart som faksimil. Lejonparten av materialet är skrivet på svenska, men även franska, tyska och i någon mån ryska, finska, spanska, engelska, latin, danska och norska förekommer. Faksimilen av arkivdokumenten finns för Riksarkivets del förutom på utgåvans webbplats också i Riksarkivets digitala arkivtjänst Astia.

Därtill publiceras material rörande Leo Mechelin som bevaras i andra arkivsamlingar eller bibliotek. Det har digitaliserats och biståtts av:

Riksarkivet, Helsingfors
Nationalbiblioteket, Helsingfors
Helsingfors stadsarkiv, Helsingfors
Norska Nobelinstitutets arkiv, Oslo
Riksarkivet, Oslo

Omfattning

Materialet ur delarna 1–5 består av ca 12 650 olika arkivdokument. Textomfånget skulle som tryckt bok motsvara ungefär 13 700 sidor, varav finska översättningar står för dryga 5 300 s. och svenska översättningar för dryga 580 s. Resten är texter på originalspråket: mycket svenska, men också tyska och franska samt i viss mån några andra språk. Bildernas antal är 45 238 st.

Hela projektet beräknas när det är färdigt omfatta dryga 20 000 arkivdokument.

Använd söksidan för att få fram det exakta antalet dokument inom olika genrer och på olika språk. Där kan du också söka på författare, brevavsändare och -mottagare.