26.11.1870 Studentkåren–LM

Svensk text

|1|

Då för tolf år sedan tanken att åt de finske studenterne bygga ett eget hus, der de kunde samlas och finna en föreningspunkt, vaknade till lif, skyndade allmänheten i alla delar af landet att med varmhjertad ifver bidraga till denna idés förverkligande. Om ock under de år, som sedan dess förflutit, tidtals sorgliga förhållanden inom fosterlandet tagit allmänhetens öfvervägande omtanke i anspråk, har likväl dess nitälskan för ett finskt studenthus ej förtröttats.

Nu skall inom kort dess lifliga omsorgs och önskningars mål vara uppnådt och den nya byggnaden stå fulländad. Studentkåren har beslutit att med en högtidlig invigningsfest fira denna betydelsefulla tilldragelse. Djupt känner den sitt behof att vid detta tillfälle få uttrycka sin tacksamhet till de finska qvinnor och män, som medverkat till denna byggnads uppresande, och i främsta rummet önskar den innerligt att dervid se församlade alla dem, hvilka gifvit impulsen åt de företag och ansträngningar, som gjort studenthuset till en verklighet, på det den må kunna|2| närmast till dessa såsom allmänhetens representanter rigta sina tacksägelser.

På studentkårens vägnar har festkomitén derföre äran att inbjuda Herr J. U.Juris utriusque kandidaten L. Mechelin till den fest, hvarmed kåren den 26te November 1870 skall inviga studenhuset i Helsingfors.

Festkomitén.

Finsk text

Kun kaksitoista vuotta sitten virisi ajatus, että suomalaiset ylioppilaat rakentaisivat talon, josta saisivat itselleen kokous- ja kohtaamispaikan, suuri yleisö kiiruhti joka puolella maata lämminhenkisen innostuksen vallassa auttamaan ajatuksen toteuttamisessa. Ja sitä seuranneiden vuosien aikana, jolloin isänmaamme aika ajoin murheelliset olot ovat nousseet suuren yleisön päällimmäiseksi huolenaiheeksi, sen innostus suomalaisen ylioppilastalon puolesta ei kuitenkaan ole hiipunut.

Nyt suuren yleisön innokkaan huolenpidon ja toiveiden päämäärä on pikapuoliin saavutettu ja uusi rakennus valmis. Ylioppilaskunta on päättänyt juhlistaa tätä merkittävää tapahtumaa järjestämällä juhlalliset avajaiset. Se tuntee syvästi tarpeensa saada tässä tilaisuudessa ilmaista kiitollisuutensa suomalaisille naisille ja miehille, jotka ovat osallistuneet tämän rakennuksen pystyttämiseen, ja ennen kaikkea se toivoo koko sydämestään näkevänsä tuolloin koolla kaikki ne, jotka ovat antaneet alkusysäyksen niille hankkeille ja ponnistuksille, jotka ovat tehneet ylioppilastalosta totta, voidakseen esittää kiitoksensa erityisesti heille suuren yleisön edustajina.

Ylioppilaskunnan puolesta juhlatoimikunnalla onkin siksi kunnia kutsua Herra oik. kandidaatti L. Mechelin juhlaan, jossa ylioppilaskunta 26. marraskuuta 1870 vihkii käyttöön Helsingin ylioppilastalon.

Juhlatoimikunta

Original (transkription)

|1|

Då för tolf år sedan tanken att åt de finske stu-
denterne bygga ett eget hus, der de kunde samlas och fin-
na en föreningspunkt, vaknade till lif, skyndade allmänhe-
ten i alla delar af landet att med varmhjertad ifver
bidraga till denna idés förverkligande. Om ock under
de år, som sedan dess förflutit, tidtals sorgliga förhållan-
den inom fosterlandet tagit allmänhetens öfvervägande
omtanke i anspråk, har likväl dess nitälskan för ett
finskt studenthus ej förtröttats.

Nu skall inom kort dess lifliga omsorgs och önsk-
ningars mål vara uppnådt och den nya byggnaden
stå fulländad. Studentkåren har beslutit att med en
högtidlig invigningsfest fira denna betydelsefulla tilldra-
gelse. Djupt känner den sitt behof att vid detta till-
fälle få uttrycka sin tacksamhet till de finska qvinnor
och män, som medverkat till denna byggnads uppre-
sande, och i främsta rummet önskar den innerligt
att dervid se församlade alla dem, hvilka gifvit
impulsen åt de företag och ansträngningar, som gjort
studenthuset till en verklighet, på det den må kunna
|2| närmast till dessa såsom allmänhetens representanter rig-
ta sina tacksägelser.

På studentkårens vägnar har festkomitén derföre äran
att inbjuda Herr J. U.Juris utriusque kandidaten L. Mechelin
till den fest, hvarmed kåren den 26te November 1870 skall
inviga studenhuset i Helsingfors.

Festkomitén.

Dokumentet i faksimil