23.11.1887 PM aflemnad på ryska språket till generalguvernör Heiden

23.11.1887 PM aflemnad på ryska språket till generalguvernör Heiden

Suomenkielinen teksti

Tekstiä ei ole, ks. kuva tai transkriptio.

Ruotsinkielinen teksti

|1|

P. M.Promemoria aflemnad på ryska språket till Grefve Heiden d.den 23 NovbrNovember 87 af H. M. och L. M.tillagt i marginalen

Med anledning af Eders Excellens snart förestående afresa utbedja vi oss att i frågan om ändringen i Finlands gällande tulltariff, hvartill ett underdånigt förslag nyligen blifvit från Senaten till Eders Excellens öfversändt, få meddela några upplysningar som icke lämpligen kunde i den till Hans Kejserliga Majestät stälda underdåniga hemställan i ämnet inrymmas.

Under den tid nu gällande tulltaxa af den 29 Juli 1869 egt bestånd, har Finlands handel med fremmande länder i allmänhet utvecklat sig på ett ganska tillfredsställande sätt jemte det äfven|2| landets industri under denna tidrymd gjort betydande framsteg. Häraf kan slutas, att sagde tulltaxa icke varit utan förtjenst, det är att densamma åtminstone i flertalet af sina bestämningar varit för landets förhållanden lämplig. Och då stabilitet i den ekonomiska lagstiftningen är af vigt för handeln och de produktiva näringarna, torde det jemväl böra erkännas hafva varit en riktig politik från Styrelsens sida att så länge som möjligt bibehålla samma tulltariff. Å andra sidan försiggå dock i det ekonomiska lifvet efterhand en mängd förändringar, – såsom uppkomsten af nya alster och nya industrigrenar, konstant prisfall på vissa artiklar m. m., hvilka måste i tullagstiftningen beaktas. Derför hafva ock,|3| tid efter annan, partiela ändringar af tullsatser blifvit vidtagna då de befunnits nyttiga eller nödvändiga, senast genom nådiga kungörelsen af den 19 Maj 1886 beträffande tariffen å oädla metaller och arbeten deraf.

I början af år 1881 fann Senaten förhållandena påkalla förberedandet af en revision af hela tulltaxan. För detta ändamål nedsattes en komité, bestående af generaldirektören Höckert, öfverste K. Antell, numera aflidne kommerserådet A. W. Wahren, tullförvaltaren Alfred Blomstedt, samt handlanden John Julin och O. Kjällmanson.

Det af denna komité uppgjorda förslag till ny tulltariff inkom till Finans Expeditionen i April 1882. Efter förberedande granskning å|4| Expeditionen underkastades förslaget en omfattande pröfning af ett i Senaten nedsatt utskott. I fråga om tariffens formella system, det är de olika artiklarnes gruppering, definition och klassifikation, befanns förslaget i allmänhet ganska förtjenstfullt. Hvad deremot tullsatsernas belopp angår, gick förslaget ut på en icke obetydlig nedsättning af sådana tullsatser, som innebära skydd för den inhemska produktionen, – ett förfarande mot hvilket tvenne af tullkomiténs erfarnaste medlemmar Wahren och Julin hade reserverat sig.

Den vigtiga frågan huruvida protektionismen borde i sin föregående omfattning bibehållas och möjligen ännu delvis stegras, – eller om tullskyddet borde modereras, var sålunda bragt under debatt och föranledde mångsidiga öfver|5|läggningar och undersökningar.

Emellertid hade uti Kejsaredömet en ny tulltariff i Juli år 1882 blifvit utfärdad, genom hvilken strängt protektionistiska principer gjort sig gällande, dock sålunda att i statskassans intresse äfven åtskilliga råvaror och halffärdiga fabrikat belades med tull eller underkastades tullförhöjning.

Såsom Eders Excellens har sig bekant voro dessa tullreformer, – hvilka sedermera efterföljts af ytterligare stegringar i Rysslands utländska tarif, – en bland orsakerna, hvarför Finansministerium i Kejsaredömet begynte yrka på en revision af förordningen angående handelsrelationerna emellan Ryssland och Finland.

I betraktande häraf, och då|6| dessutom i flere länder förändringar i tullsystemet begynt vidtagas, ansågs tulltaxans revision böra någon tid uppskjutas.

Sedermera har visserligen den af Finansministerium väckta frågan om förändringar i vilkoren för handelsrelationerna mellan Ryssland och Finland, såvidt det gäller de från rysk sida önskade förändringar, blifvit slutförd genom Rikskonseljens den 28 Maj 1885 nådigt faststälda beslut. Men de förändringar i vilkoren för importen från Ryssland till Finland, som i anledning häraf visat sig nödvändiga med hänsigt till Finlands intressen, hafva icke ännu blifvit Hans Kejserliga Majestäts slutliga afgörande understillagt av utgivarentälda.

De orsaker, som betinga upp|7|skof med den totala tullrevisionen, utgöra dock ej något hinder för en sådan åtgärd som Senaten med sin underdåniga hemställan af den 4 i denna månad föreslagit. Ty det är endast tullsatserna och tullregimen beträffande råvaror, halffärdiga fabrikat och fabriksalster, som ega samband med frågan om handeln med Ryssland och som äfven med afseende å Finlands öfriga handelsförhållanden förete vissa svårigheter. Kapitlet om konsumtionsartiklar är deremot en för Rysslands tull- och industripolitik fullkomligt likgiltig, rent finansiel fråga för Finland.

Derför har en modifikation af tullsatserna på sådana artiklar ansetts kunna företagas obero|8|ende af tariffens öfriga delar. Och den har ansetts böra företagas i närvarande tidpunkt då en förstärkning af statsverkets ordinarie inkomster visat sig vara behöflig.

Det är en ren beskattningsåtgärd. Med undantag af landets tvenne sockerbruk, som redan länge varit beredda på att den protektion de åtnjutit måste något modereras, blifva de produktiva näringarna alldeles icke berörda af de föreslagna ändringarna i tariffen.

Om det ock kunde synas vara mera systematiskt, att icke blott i enskilda afdelningar utan hellre i sin helhet reformera den gamla tulltaxan, är det dock utan tvifvel af ännu större vigt, att icke ställa statsverkets behof af ökad inkomst i|9| beroende af en åtgård, som kräfver så lång tid som en ny omarbetning af tariffen i dess helhet.

Vi anse oss slutligen böra ödmjukast anmäla att, enligt vår tanke, så snart tidpunkten, med afseende såväl å frågan om handelsrelationerna med Ryssland, som ock öfriga omständigheter, befinnes dertill lämplig, en komité borde sammankallas för revision af den finska tulltaxan i de delar som förnämligast beröra industrin; i hvilken komité alla vigtiga affärsgrenar borde vara representerade. Vi tro också att denna komité skall hafva stort gagn af den utveckling landets industriella statistik genom Industristyrelsens arbeten erhåller och af de förbättringar i handelsstatisti|10|ken som under den senaste tiden blifvit förberedda. Fastställandet af förslaget rörande tullsatserna å lifsförnödenheter skulle icke stå i vägen för en sådan komités uppgift. Finansförvaltningen måste anse det vara synnerligen önskvärdt att nu ifrågavarande förslag, hvilket vi också trott öfverensstämma med Eders Excellens åsigter, erhölle Eders Excellens förord och sålunda snart kunde vinna Hans Kejserliga Majestäts godkännande. För att Styrelsen, må kunna med framgång verka för landets sanna intressen, är den afsedda ökningen af statsinkomsterna oumbärlig.

  • H. M.
  • L. M.

Alkuperäinen (transkriptio)

|1|

P. M.Promemoria aflemnad på ryska språket till Grefve Heiden
d.den 23 NovbrNovember 87 af H. M. och L. M.
tillagt i marginalen

Med anledning af Eders
Excellens snart förestående afresa
utbedja vi oss att i frågan om
ändringen i Finlands gällande
tulltariff, hvartill ett underdånigt
förslag nyligen blifvit från Senaten
till Eders Excellens öfversändt,
få meddela några upplysningar som
icke lämpligen kunde i den till
Hans Kejserliga Majestät
stälda underdåniga hemställan i
ämnet inrymmas.

Under den tid nu gällande
tulltaxa af den 29 Juli 1869 egt
bestånd, har Finlands handel med
fremmande länder i allmänhet ut-
vecklat sig på ett ganska till-
fredsställande sätt jemte det äfven
|2| landets industri under denna tidrymd
gjort betydande framsteg. Häraf kan
slutas, att sagde tulltaxa icke varit
utan förtjenst, det är att densamma
åtminstone i flertalet af sina bestäm-
ningar varit för landets förhållanden
lämplig. Och då stabilitet i den
ekonomiska lagstiftningen är af
vigt för handeln och de produktiva
näringarna, torde det jemväl böra er-
kännas hafva varit en riktig politik
från Styrelsens sida att så länge
som möjligt bibehålla samma tull-
tariff. Å andra sidan försiggå
dock i det ekonomiska lifvet efterhand
en mängd förändringar, – såsom upp-
komsten af nya alster och nya indu-
strigrenar, konstant prisfall på vissa
artiklar m. m., hvilka måste i tullag-
stiftningen beaktas. Derför hafva ock,
|3| tid efter annan, partiela ändringar af
tullsatser blifvit vidtagna då de befun-
nits nyttiga eller nödvändiga, senast ge-
nom nådiga kungörelsen af den 19 Maj
1886 beträffande tariffen å oädla me-
taller och arbeten deraf.

I början af år 1881 fann Sena-
ten förhållandena påkalla förberedan-
det af en revision af hela tulltaxan. För
detta ändamål nedsattes en komité, be-
stående af generaldirektören Höckert,
öfverste K. Antell, numera aflidne
kommerserådet A. W. Wahren, tull-
förvaltaren Alfred Blomstedt, samt
handlanden John Julin och O. Kjäll-
manson.

Det af denna komité uppgjor-
da förslag till ny tulltariff inkom
till Finans Expeditionen i April
1882. Efter förberedande granskning å
|4| Expeditionen underkastades förslaget en
omfattande pröfning af ett i Senaten
nedsatt utskott. I fråga om tariffens for-
mella system, det är de olika artiklar-
nes gruppering, definition och klassifika-
tion, befanns förslaget i allmänhet gan-
ska förtjenstfullt. Hvad deremot tullsatser-
nas belopp angår, gick förslaget ut på
en icke obetydlig nedsättning af sådana tull-
satser, som innebära skydd för den inhem-
ska produktionen, – ett förfarande mot
hvilket tvenne af tullkomiténs erfarnaste
medlemmar Wahren och Julin hade
reserverat sig.

Den vigtiga frågan huruvida pro-
tektionismen borde i sin föregående om-
fattning bibehållas och möjligen ännu
delvis stegras, – eller om tullskyddet bor-
de modereras, var sålunda bragt under
debatt och föranledde mångsidiga öfver-
|5| läggningar och undersökningar.

Emellertid hade uti Kejsaredö-
met en ny tulltariff i Juli år 1882
blifvit utfärdad, genom hvilken strängt
protektionistiska principer gjort sig gäl-
lande, dock sålunda att i statskassans
intresse äfven åtskilliga råvaror och
halffärdiga fabrikat belades med tull
eller underkastades tullförhöjning.

Såsom Eders Excellens har
sig bekant voro dessa tullreformer, –
hvilka sedermera efterföljts af ytterliga-
re stegringar i Rysslands utländska
tarif, – en bland orsakerna, hvarför
Finansministerium i Kejsaredömet be-
gynte yrka på en revision af för-
ordningen angående handelsrelationer-
na emellan Ryssland och Fin-
land.

I betraktande häraf, och då
|6| dessutom i flere länder förändringar
i tullsystemet begynt vidtagas, ansågs
tulltaxans revision böra någon tid upp-
skjutas.

Sedermera har visserligen den af
Finansministerium väckta frågan om för-
ändringar i vilkoren för handelsrela-
tionerna mellan Ryssland och Finland,
såvidt det gäller de från rysk si-
da önskade förändringar, blifvit slut-
förd genom Rikskonseljens den 28 Maj
1885 nådigt faststälda beslut. Men de
förändringar i vilkoren för importen
från Ryssland till Finland, som i
anledning häraf visat sig nödvändi-
ga med hänsigt till Finlands in-
tressen, hafva icke ännu blifvit Hans
Kejserliga Majestäts slutliga af-
görande undertälda.

De orsaker, som betinga upp-
|7| skof med den totala tullrevisionen,
utgöra dock ej något hinder för en
sådan åtgärd som Senaten med sin
underdåniga hemställan af den 4 i
denna månad föreslagit. Ty det är
endast tullsatserna och tullregimen be-
träffande råvaror, halffärdiga fabrikat
och fabriksalster, som ega samband
med frågan om handeln med Ryss-
land och som äfven med afseen-
de å Finlands öfriga handelsför-
hållanden förete vissa svårigheter.
Kapitlet om konsumtionsartiklar är
deremot en för Rysslands tull-
och industripolitik fullkomligt lik-
giltig, rent finansiel fråga för
Finland.

Derför har en modifikation
af tullsatserna på sådana artik-
lar ansetts kunna företagas obero-
|8| ende af tariffens öfriga delar. Och
den har ansetts böra företagas i
närvarande tidpunkt då en för-
stärkning af statsverkets ordinarie
inkomster visat sig vara behöflig.

Det är en ren beskattnings-
åtgärd. Med undantag af landets
tvenne sockerbruk, som redan länge
varit beredda på att den protektion
de åtnjutit måste något modereras,
blifva de produktiva näringarna all-
deles icke berörda af de föreslagna
ändringarna i tariffen.

Om det ock kunde synas va-
ra mera systematiskt, att icke blott
i enskilda afdelningar utan hellre
i sin helhet reformera den gamla
tulltaxan, är det dock utan tvifvel
af ännu större vigt, att icke ställa
statsverkets behof af ökad inkomst i
|9| beroende af en åtgård, som kräfver
så lång tid som en ny omarbetning
af tariffen i dess helhet.

Vi anse oss slutligen böra
ödmjukast anmäla att, enligt vår
tanke, så snart tidpunkten, med af-
seende såväl å frågan om han-
delsrelationerna med Ryssland, som
ock öfriga omständigheter, befinnes
dertill lämplig, en komité borde sam-
mankallas för revision af den fin-
ska tulltaxan i de delar som
förnämligast beröra industrin; i hvil-
ken komité alla vigtiga affärsgrenar
borde vara representerade. Vi tro ock-
så att denna komité skall haf-
va stort gagn af den utveckling
landets industriella statistik genom
Industristyrelsens arbeten erhåller och af
de förbättringar i handelsstatisti-
|10| ken som under den senaste tiden
blifvit förberedda. Fastställandet af för-
slaget rörande tullsatserna å lifs-
förnödenheter skulle icke stå i vä-
gen för en sådan komités uppgift.
Finansförvaltningen måste anse det
vara synnerligen önskvärdt att nu
ifrågavarande förslag, hvilket vi ock-
så trott öfverensstämma med Eders
Excellens åsigter, erhölle Eders
Excellens förord och sålunda
snart kunde vinna Hans Kejser-
liga Majestäts godkännande. För
att Styrelsen, må kunna med fram-
gång verka för landets sanna in-
tressen, är den afsedda ökningen af
statsinkomsterna oumbärlig.

  • H. M.
  • L. M.

Dokumentti kuvana