6.1.1873 Fredrik Idestam–LM

Suomenkielinen teksti

Kuten sait tietää jo sähkeestäni 4. päivä, meitä kohtasi onnettomuus, pahvitehtaamme paloi osittain 3. päivän iltana. Liekit saivat alkunsa kuivaamosta, kuten usein aiemminkin ja levisivät sieltä nopeasti ullakolle. Meidän kaksi ruiskuamme eivät kyenneet niitä torjumaan sen lähes puolen tunnin aikana, minkä kaupungin palokunnalta kesti saapua paikalle. Onneksi illalla puhalsi varsin kova myrsky koskelle päin niin että padolle ja ränneihin sijoitetut kahdeksan suurta ruiskua, joista kolme vettä imeviä, onnistuivat tukahduttamaan tulen niin että vain koskenpuoleinen osa paloi kokonaan. Sen sijaan se osa, jossa turbiinihuone, hiomakoneet, lajittelu, pumput ja toinen pahvikone sijaitsevat, saatiin pelastettua niin että kaikki mainitut koneet ovat täysin vahingoittumattomia ja ne voidaan pitää entisillä paikoillaan. Paitsi itse tehdasrakennusta, joka tietenkin pitää rakentaa uudelleen, vaurioituivat enemmän tai vähemmän varsinaiset pahvikoneet, kaksi hollantilaista, yksinkertainen puristin, pahvinleikkauskone, joitakin kuljettimia ja kaikki hihnat, joten kokonaisuutena menetettiin aika paljon.

Myös vaurioituneet koneet ovat kuitenkin sellaisessa kunnossa, että puuttuvat osat voidaan hankkia ilman suuria kustannuksia, joten toivon, että 6–8 viikon päästä ollaan jälleen käynnissä. Palovakuutussumma kattaa suunnilleen puolet tarvittavasta, kun vahinkojen kokonaissumma nousee noin 40 000 markkaan. Oli se kauhea yö – kun nimittäin suurin osa palomiehistä ja sekä yleisö oli puoliltaöin jo lähtenyt, minä jatkoin parin ruiskun kanssa klo 5 asti aamulla kunnes kaikki palot oli kutakuinkin varmasti sammutettu. Tiistaina tai keskiviikkona odotan kolmen yhtiön asiamiehiä pitämään tarkastusta ja arvioimaan, ja heti kun se on ohi, pääsen aloittamaan purkamisen, raivaamisen ja siivoamisen paikan päällä niin että saamme mahdollisimman pian kaiken kuntoon. Rakennuksen puutavara on jo tilattu asiamiehen avulla lähimmistä metsistä ja työmiehiä on kilvan tarjoutunut töihin, he ovat saaneet varman lupauksen palkkaamisestaan. Nottbeck on tarjonnut meille tiiliä niin että monta ripeää askelta on otettu tehtaan saamiseksi kuntoon niin pian kuin mahdollista.

Aion heti arvioinnin jälkeen tulla Helsinkiin ja koetan saada Procopén mukaan niin että voimme pitää johtokunnan kokouksen kauhean onnettomuuden johdosta. Matka on tarpeen myös asioiden selvittämiseksi Phoenixin ja Suomen Pankin kanssa, jolta saa Phoenixin vakuutuskirjaa vastaan 9 000 markan lainan.

Kerron suunnitelmistani pahvintuotannon järjestämisestä tänä aikana samoin kuin tehtaan uudelleenrakentamisesta ja muusta suullisesti. Uutinen, joka asiasta lienee sunnuntaina ollut Dagbladetissa, oli suoraan sähkeestä, jonka lähetin Lagerborgille rauhoittaakseni osakkeenomistajia.

Jos saan hoidettua niin että pahvintuotanto kahden viikon kuluttua käynnistyy taas Nokialla, kuten toivon, niin seisokin kustannukset eivät nouse kuin 6 000–8 000 markkaan, mikä melkeinpä katetaan sillä, että saamme uuden rakennuksen ja paremman kuivatuksen. Hyvä jos selviämme vain sillä!

Monet terveiset kiireessä

uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Onneksi meillä on tällä hetkellä kassassa noin 30 000 markkaa niin että varat riittävät nopeisiin toimiin ryhtymiseksi jo ennen palo#loppu epäselvä#

Ruotsinkielinen teksti

|1|

Heders vän!

Såsom Du redan af mitt telegram den 4de d.dennes inhemtat hafva vi drabbats af den olyckan att vår pappfabrik d. 3 på aftonen delvis nedbrunnit. Elden löskom nu likasom flere gånger förut, i torkhuset, derifrån den med stor hastighet spred sig på vinden, och kunde icke af våra tvenne sprutor tillbakahållas under den tid af nära ½ timme, som förgick tills stadens brandsprutor hunno komma till platsen. Lyckligtvis blåste den under aftonen ganska starka stormen åt forsen till, hvarigenom det dock lyckades de uppå dammen och rännorna placerade 8 st stora sprutorna, deraf 3 med vattensugare, att dämpa elden så pass bra, att endast den del af fabriken, som låg utåt forsen, helt och hållet nedbrann, men den del, der turbinernerum, slipmaskinernasorteringen, pumparne och ena pappglättmaskinen voro belägna i så måtto räddades att alla ofvan uppräknade maskiner äro alldeles oskadade och kunna bibehålla sina platser orubbade. Utom sjelfva fabriksbyggnaden, som naturligtvis måste nybyggas, blefvo mer eller mindre skadade endast sjelfva pappmaskinerna, 2nne holländare, en enklare skrifpress, pappskärmaskinen, några transmissioner och alla remmar, hvilket i|2| det hela är särdeles väl ifrånkommet. Äfven de skadade maskinerna äro dock i ett sådant skick, att de bristande delarne utan stora omgångar kunna anskaffas, hvarföre jag hoppas efter 6 à 8 veckor åter vara i gång. Af brandförsäkringssumman tages ungefär hälften i anspråk, hvadan brandskadan torde uppgå till omkring 40 000 mark. Ja en hemsk natt var det – ty sedan största delen af brandmanskap och publikum aflägsnat sig vid midnatt, arbetade jag med några sprutor ännu till kl. 5 på morgonen innan allt var någotsånär säkert släckt. – I tisdag eller onsdag hoppas jag agenterna för de tre bolagen skola föranstalta syn och värdering af skadan och kommer jag såsnart densamma försiggått att oförtöfvadt påbörja med rifning, rasering och rengörning af platsen, på det vi under kortaste möjliga tid måtte få allt i ordning igen. Byggnadsvirke är redan beställd genom bud ut till närmaste skogstrakten och arbetare hafva redan sprungit och erbjudit sig, samt erhållit fast löfte om engagement. – Äfven tegel hafva blifvit oss erbjudna af Nottbeck, hvadan alltså nödiga mått och steg äro vidtagna för fabrikens iståndsättande så snart som möjligt.

Såsnart värderingen här försiggått har|3| jag tänkt komma äfven till HforsHelsingfors och skall söka få Procope med så att vi kunna hafva ett Direktionsammanträde med anledning af den hemska olyckan. – Dessutom blir resan nödvändig för att få uppgjordt med Phoenix och Finlands Bank, som hos Phoenix polisen liggande har sig för lånet å 9 000 msmark silver. I slutet af denna vecka hoppas jag således kunna vara i HforsHelsingfors, men skall före min afresa telegrafera till Dig så att Du vet att komma in till staden. – Mina planer rörande pappfabrikationens ordnande under tiden m. m. skola muntligen meddelas likasom äfven planerna för fabrikens nybyggande.

Din notis, hvilken Dagbladet i söndags torde hafva infört om olyckan, voro dikterad af ett telegram till Lagerborg, hvilket jag ansåg bäst att aflåta för att lugna alla prioritets i aktionärer.

Kan jag ställa så till att pappfabrikationen om 2 veckor åter kan upptagas på Nokia, hvilket jag hoppas, torde vår förlust genom stilleståndet icke komma att öfverstiga 6 à 8 000 msmark silver, hvilket dock nära nog uppväges af att vi få en ny fabrik och torkningen förändrad. Godt mod således bara!

Under många helsningar i hast från din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Lyckligtvis hafva vi för närvarande omkring 30 000 msmark silver i kassa så att våra tillgångar förslå för snabba åtgärders vidtagande äfven utan brand[...]oläslig/saknad text

Alkuperäinen (transkriptio)

|1|

Heders vän!

Såsom Du redan af mitt telegram den 4de d.dennes inhem-
tat hafva vi drabbats af den olyckan att vår pappfabrik
d. 3 på aftonen delvis nedbrunnit. Elden löskom nu
likasom flere gånger förut, i torkhuset, derifrån den
med stor hastighet spred sig på vinden, och kunde
icke af våra tvenne sprutor tillbakahållas under den
tid af nära ½ timme, som förgick tills stadens brand-
sprutor hunno komma till platsen. Lyckligtvis blåste
den under aftonentillagt ganska starka stormen åt forsen till, hvari-
genom det dock lyckades de uppå dammen och
rännorna placerade 8 st stora sprutorna, deraf
3 med vattensugare, att dämpa elden så pass
bra, att endast den del af fabriken, som låg utåt
forsen, helt och hållet nedbrann, men dentillagt del, der tur-
binernerum, slipmaskinernasorteringentillagt, pumparne och ena
pappglättmaskinen voro belägna i så måtto räd-
dades att alla ofvan uppräknade maskiner äro alldeles
oskadade och kunna bibehålla sina platser orub-
bade. Utom sjelfva fabriksbyggnaden, som natur-
ligtvis måste nybyggas, blefvo mer eller mindre
skadade endast sjelfva pappmaskinerna, 2nne hollända-
re, en enklare skrifpress, pappskärmaskinen, nå-
gra transmissioner och alla remmar, hvilket i
|2| det hela är särdeles väl ifrånkommet. Äfven
de skadade maskinerna äro dock i ett sådant
skick, att de bristande delarne utan stora
omgångar kunna anskaffas, hvarföre jag
hoppas efter 6 à 8 veckor åter vara i gång.
Af brandförsäkringssumman tages unge-
fär hälften i anspråk, hvadan brandskadan
torde uppgå till omkring 40 000 mark. Ja
en hemsk natt var det – ty sedan största
delen af brandmanskap och publikum aflägs-
nat sig vid midnatt, arbetade jag med några
sprutor ännu till kl. 5 på morgonen in-
nan allt var någotsånär säkert släckt. –
I tisdag eller onsdag hoppas jag agenterna
för de tre bolagen skola föranstalta syn och
värdering af skadan och kommer jag så-
snart densamma försiggått att oförtöfvadt på-
börja med rifning, rasering och rengörning af
platsen, på det vi under kortaste möjliga
tid måtte få allt i ordning igen. Byggnads-
virke är redan beställd genom bud ut till
närmaste skogstrakten och arbetare hafva
redan sprungit och erbjudit sig, samt erhållit
fast löfte om engagement. – Äfven tegel hafva
blifvit oss erbjudna af Nottbeck, hvadan alltså
nödiga mått och steg äro vidtagna för fabrikens
iståndsättande så snart som möjligt.

Såsnart värderingen här försiggått har
|3| jag tänkt komma äfven till HforsHelsingfors och skall
söka få Procope med så att vi kunna hafva
ett Direktionsammanträde med anledning af den
hemska olyckan. – Dessutom blir resan
nödvändig för att få uppgjordt med Phoenix
och Finlands Bank, som hos Phoenix poli-
sen liggande har sig för lånet å 9 000 msmark silver.
I slutet af denna vecka hoppas jag således
kunna vara i HforsHelsingfors, men skall före min
afresa telegrafera till Dig så att Du vet
att komma in till staden. – Mina planer
rörande pappfabrikationens ordnande under
tiden m. m. skola muntligen meddelas likasom
äfven planerna för fabrikens nybyggande.

Din notis, hvilken Dagbladet i söndags
torde hafva infört om olyckan, voro dikterad
af ett telegram till Lagerborg, hvilket jag ansåg
bäst att aflåta för att lugna alla prioritets i
aktionärer.

Kan jag ställa så till att pappfabrikationen
om 2 veckor åter kan upptagas på Nokia, hvilket
jag hoppas, torde vår förlust genom stilleståndet
icke komma att öfverstiga 6 à 8 000 msmark silver, hvilket
dock nära nog uppväges af att vi få en ny fabrik
och torkningen förändrad. Godt mod således bara!

Under många helsningar i hast från
din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Lyckligtvis hafva vi för närvarande
omkring 30 000 msmark silver i kassa så att
våra tillgångar förslå för snabba
åtgärders vidtagande äfven utan
brand[...]oläslig/saknad text

Dokumentti kuvana