8.2.1878 S. Rönnbäck–LM

Suomenkielinen teksti

Tekstiä ei ole, ks. kuva tai transkriptio.

Ruotsinkielinen teksti

|1|

Herr Professorn L. Mechelin!

HforsHelsingfors.

I anledning af nytt försök gjordt på grobarheten af Laitiala hafran, har jag kommit till det resultat, att den gror vida bättre nu än i höstas. 22 trtunnor finnes som bestämt duger till utsäde, och möjligt är att det finnes mer. Wi hafva nu 2 misstänkta poster å gro, om de nu visa samma gronings prosent som det försökta, så behöfvas ej köpas något utsäde. Det ser ut som böndernes erfarenhet skulle besannas. Bönderne påstå att, säd som ej godt på fältet, om och det ståt under regn längre tid, äfvenså, om och det är riat under trängare hetta blott det ej är bränt, så blott det står magasinerat en tid, skall det återfå sin fulla grobarhet; och påstå bönderne, att de ej rätta sig efter den grobarhet som det visar sig strakst efter trösk|2|ningen utan göra sina groningsförsök emot våren. De 22 trtunnor hafra vi nu försökt, utvisade i höstas endast 45 a 50 % grobarhet nu visar den väl 85 %.

I anledning af de nu gjorda groningsförsök, i händelse derstädes yppades några spekulanter på hafra, så är det ej skäl för Herr Professorn att ännu ingå i någon affär om hafra, hvarken att köpa eller sälja, innan jag hinner se resultatet af den under groning satta hafran. Inom 8 a 10 dagar är resultat klart och skall jag då underrätta Herr Professorn derom, i händelse Herr Professorn ej för besöker Laitiala.

Framhärdar med sann Högaktning

S. Rönnbäck.

Alkuperäinen (transkriptio)

|1|

Herr Professorn L. Mechelin!

HforsHelsingfors.

I anledning af nytt försök gjordt på grobarheten
af Laitiala hafran, har jag kommit till det resul-
tat, att den gror vida bättre nu än i höstas.
22 trtunnor finnes som bestämt duger till utsäde, och möj-
ligt är att det finnes mer. Wi hafva nu 2 miss-
tänkta poster å gro, om de nu visa samma gro-
nings prosent som det försökta, så behöfvas ej köpas
något utsäde. Det ser ut som böndernes erfaren-
het skulle besannas. Bönderne påstå att, säd
som ej godt på fältet, om och det ståt under regn
längre tid, äfvenså, om och det är riat under trän-
gare hetta blott det ej är bränt, så blott det står
magasinerat en tid, skall det återfå sin fulla
grobarhet; och påstå bönderne, att de ej rätta sig
efter den grobarhet som det visar sig strakst efter trösk-
|2| ningen utan göra sina groningsförsök emot våren.
De 22 trtunnor hafra vi nu försökt, utvisade i höstas endast
45 a 50 % grobarhet nu visar den väl 85 %.

I anledning af de nu gjorda groningsförsök, i händelse
derstädes yppades några spekulanter på hafra, så är
det ej skäl för Herr Professorn att ännu ingå i
någon affär om hafra, hvarken att köpa eller
sälja, innan jag hinner se resultatet af den
under groning satta hafran. Inom 8 a 10 dagar
är resultat klart och skall jag då underrätta Herr
Professorn derom, i händelse Herr Professorntillagt ej för besöker Laitiala.

Framhärdar med sann Högaktning

S. Rönnbäck.

Dokumentti kuvana