21.2.1885 Festtal för industristyrelsen

Svensk text

|1|

Tal vid middagen 21 Febr.Februari 85.

MH.Mina Herrar Med innevarande år begynte Industristyrelsen sin verksamhet i fäderneslandets tjenst. Åtskilliga af denna institutions uppgifter äro nya, andra åter fafva redan härförinnan omhänderhafts af de tvenne embetsverk som nu afslutat sin tillvaro: Bergsstyrelsen och Manufakturdirektionen.

Bergsstyrelsen hade alltsedan 1871 en ganska fullständig organisation, ja under långa tider ett större mått af arbetskrafter än för dess verksamhetsfält skulle varit af nöden. Bland resultaten af Bergsstyrelsens verksamheter förtjenar särskilt framhållas, att ingen gren af vår ekonomiska statistik erhållit en fullständigare bearbetning, än den öfver brukshandteringen, tack vare [...]oläslig/saknad text Bergintendenten Furuhjelms omsorger om denna bransch. Manufaktur direktionen deremot, inrättad redan för 50 år sedan – och mer år 1835, – hade aldrig kommit utöfver en så att säga provisional organisation. Ledamöterna i densamma, tillförordnade mot ringa arvode, innehade detta uppdrag endast såsom sedkundär befattning och den biträdande personalen inskränkte sig till en sekreterare. Det fanns ingen proportion mellan arbetskraften å ena sidan och de anspråk författningen stälde på detta verk. – Likväl bör hvarje opartisk granskare erkänna att äfven Manufaktur dirManufakturdirektionen gjort landet tjenster. Finansexpeditionens handl.handlingar lemna ojäfaktiga bevis derpå. Patentärendena blefve med insigt handlagda, och i några tekniska frågor erhöll Senaten af manufakturdremanufakturdirektionen grundliga och sakrika utlåtanden. Med erkänsla minns jag jemväl det intrese, under intendenten i Manuf. dir.Manufakturdirektionen general v Minkwitz egnat särskilt vårt Polytekn.Polytekniska institut.

Vigten af det uppdrag som tillhör vår nya industristyrelse kan ej underskattas af någon som förstår hvad betydelse det har för vårt land att den näringsflit måtte utvecklas, dess industriella produktion oaflåtligen höjas.

Industrins förkofran är ju icke blott i och för sig en anledning till tillfredsställelse, dess verkningar skönjes|2| ej blott i ekonomisk framgång för arbetsgifvare och i mångfaldigare utkomst för arbetssökande. Den är tillika ett vilkor för hela landets välstånd, och sålunda en bland faktorerna för den politiska sjelfständighet hvilken ej kan undvara ryggstödet af ett starkt och sundt näringslif.

Det är visserligen så, att staten aldrig kan ens genom de mest fulländade embetsverk ersatta de enskilde medborgarnas företagsamhet, knättningsvårtytt och omtanke. Men i fråga om att jemna vägen och förbättra medlen för veksamheten, kan mycket af staten tillgöras. Att verka för ökad arbetsskicklighet och höja arbetsklassens intelligens, – att undersöka och sprida kunkap om de resurser naturen oss erbjuder (och medlen för deras tillgodogörande), – att vidga afsättnings orterna och klokt bevara redan vunna marknader, – att afpassa lagstiftningen efter förhandenvarande behof – se der redan tillräcklige exempel på uppgifter som staten förmår lösa till gagn för industrin.

En väsentlig del af dessa och dylika uppgifter är nu lagd i industristyrelsens händer. Denna institution skall vara en förmedlare mellan vetenskapen och praktiken samt mellan statsledningen och den enskilda företagsamheten.

Jag vågar tro at en upplyst opinion i landet med tillfredsställelse helsat inrättandet af detta verk samt godkänt dess program, sådant det i H. MsHans Majestäts förslag derom är upptaget.

Anförtrodd åt män med bepröfvad förmåga och fosterländsk håg, skall denna nya institution, jag är viss derom, plöja fruktbärande fåror i vår odlings marker.

Jag be Eder instämma i den välgångsskål jag härmedsvårtytt har äran utbringa för Industristyrelsens öfverintendent Statsrådet Arppe och de tvenne intendenterna Furuhjelm och Thes- leff. Jag egna likvist en erkänslans skål åt general v. Minkwitz och jag innesluter också i min skål här närvarande [...]oläslig/saknad text vid Industristyrelsen och de under dess inseende stälda verk och [...]oläslig/saknad text.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Tal vid middagen 21 Febr.Februari 85.

MH.Mina Herrar Med innevarande år begynte Industri-
styrelsen sin verksamhet i fäderneslandets tjenst.
Åtskilliga af denna institutions uppgifter äro nya,
andra åter fafva redan härförinnan omhänderhafts
af de tvenne embetsverk som nu afslutat sin
tillvaro: Bergsstyrelsen och Manufakturdirektionen.

Bergsstyrelsen hade alltsedan 1871 en ganska full-
ständig organisation, ja under långa tider ett större
mått af arbetskrafter än för dess verksamhetsfält
skulle varit af nöden.
Bland resultaten
af Bergsstyrelsens
verksamheter för-
tjenar särskilt
framhållas, att
ingen gren af vår
ekonomiska
statistik er-
hållit en full-
ständigare bear-
betning, än den
öfver brukshandte-
ringen, tack vare
[...]oläslig/saknad text Berg-
intendenten
Furuhjelms
omsorger om
denna bransch.
tillagt Manufaktur direktionen deremot,
inrättad redan för 50 år sedan – och mer år 1835, –
hade aldrig kommit utöfver en så att säga provisio-
nal organisation. Ledamöterna i densamma, tillförordnade
mot ringa arvode, innehade detta uppdrag endast såsom
sedkundärastruket befattningarstruket och dentillagt biträdande personalentillagt inskränkte
sig till en sekreterare. Det fanns ingen proportion mellan
arbetskraften å ena sidan och de anspråk författningen
stälde på detta verk,struket.tillagt[...]oläslig/saknad text
Likväl bör hvarje opartisk granskare erkänna att
äfven Manufaktur dirManufakturdirektionen gjort landet tjenster. Finans-
expeditionens handl.handlingar lemna ojäfaktiga bevis derpå,struket.tillagt Patent-
ärendena blefve med insigt handlagda, och itillagt några tekniska
frågor harstruket erhöll Senaten af manufakturdremanufakturdirektionen ochstruket grundliga
och sakrika utlåtanden. Med erkänsla minns jag jemväl
det intrese, under intendenten i Manuf. dir.Manufakturdirektionen general
v Minkwitz egnat särskilt vårt Polytekn.Polytekniska institut.

Vigten af det uppdrag som tillhör vår nya
industristyrelse kan ej underskattas af någon
som förstår hvad betydelse det har för vårt
land att den näringsflit måtte utvecklas, dess
industriella produktion oaflåtligen höjas.

Industrins förkofran är jutillagt icke blott i och för sig
en anledning till tillfredsställelse, dess verkningar skönjes
|2| ej blott i ekonomisk framgång för arbetsgifvare och i
mångfaldigare utkomst för arbetssökande. Den är tillika
ett vilkor för hela landets välstånd, och sålunda en
bland faktorerna för den politiska sjelfständighet
hvilken ej kan undvara ryggstödet af ett starkt och
sundt [...]oläslig/saknad text näringslif.

Det är visserligen så, att staten aldrig kan ens genom
de mest fulländade embetsverk ersatta [...]oläslig/saknad texttillagt de enskilde
medborgarnas företagsamhet, knättningsvårtytt och omtanke. Men i fråga om att
jemna vägen och förbättra medlen för veksamheten,
kan mycket af staten tillgöras. Att verka för ökad
arbetsskicklighet och höja arbetsklassens intelligens, –
att undersöka och sprida kunkap om de resurser
naturen oss erbjuder (och medlen för deras tillgodogörande)tillagt, – att vidga afsättnings orterna
och klokt bevara redan vunna marknader, – att
afpassa lagstiftningen efter förhandenvarande behof –
se der redan tillräcklige exempel på uppgifter som
staten förmår lösa till gagn för industrin.

En väsentlig del af dessa och dylikatillagt uppgifter är nu
lagd i industristyrelsens händer. Denna institution
skall vara en förmedlare mellan vetenskapen
och praktiken samt mellan statsledningen och
den enskilda företagsamheten.

Jag vågar tro at en upplyst opinion i landet
med tillfredsställelse helsat inrättandet af detta verk
samt godkänt dess det för densamma uppgjordastruket program,tillagt
för detsamma som istruket sådant det i H. MsHans Majestäts förslag
derom är upptaget.

Anförtrodd åt män med bepröfvad förmåga och
fosterländsk håg, skall denna nya institution, jag
är viss derom, plöja fruktbärande fåror i vår
odlings marker.

Jag be Eder instämma i den välgångsskål jag härmedsvårtytt
har äran utbringa för Industristyrelsens öfverintendent Stats-
rådet Arppe och de tvenne intendenterna Furuhjelm och Thes- leff,struket.tillagt Jag egna likvist
en erkänslans
skål åt general
v. Minkwitz
och jag innesluter
också i min skål
tillagt
här närvarande [...]oläslig/saknad text vid Industristyrelsen och de
under dess inseende stälda verk och [...]oläslig/saknad text.

Dokumentet i faksimil