11.1.1876 Stadsfullmäktige. Översikt av fullmäktiges verksamhet 1875

11.1.1876 Stadsfullmäktige

Svensk text

|1|

Helsingfors Stadsfullmäktige hafva under år 1875 hållit 40 sammanträden, af hvilka fem fortsatte två à tre dagar. Dessutom hafva 3. utlysta sammanträden inställts emedan icke beslutfört antal Stadsfullmäktige tillstädeskommit – Protokollen upptaga sammanlagdt ___ paragrafer.

Från och genom Magistraten hafva under året inkommit 175 ärenden, från åtskilliga andra myndigheter och personer 16. Bland Stadsfullmäktige väckta förslag uppgå blott till ett antal af fyra. På grund af anmälningar hafva beslut fattats i 12 särskilda fall.

Förutom ständiga beredningsutskottet som 3 ggrgånger under året blifvit föregodt, hafva utskott till ett antal af 43 blifvit för särskilda ändamål utsedda. Till en del af utskotten ha flera än ett ärende öfverlemnats. Särskildt är detta fallet med det s. k. finansutskottet, som, för vissa fall förstärkt med flera ledamöter, under hela året varit i verksamhet.

Från utskotten hafva inkommit betänkanden och yttranden till ett antal af 55 (häri icke inbegripna de yttranden som beredningsutskottet afgifvit vid första föredragningen af ett ärende). Deraf äro 14 endast skriftligen aflåtna, de öfriga 41 tryckta.

Angående följande ärenden har yttrande eller betänkanden ännu icke från vederbörande utskott inkommit:

 • 1o) Utredning om staden tillhöriga fastigheter.
 • 2o) Ny taxa för de staden tillbörande trafikafgifter.
 • 3o) Upplåtande af mark för ryska kaserner.
 • 4o) Nytt drätselreglemente.
 • 5o) Sättet för upptagande af lånet för vattenledningen.
 • 6o) Mark till större begrafningsplats för ryska militärer.
 • 7o) Plats för lider åt ryska militärens trossvagnar.
 • 8o) Anskaffandet af lyftkranar.
 • 9o) Disposition af tomterna i 6te och 7de stadsdelarne.
 • 10o) Gaskontrollörens årsberättelse.
 • 11o) Användandet af kommunens andel i bränvinsskatten.
 • 12o) Ersättningen för den till tukthusbyggnaden upplåtna mark.
 • 13o) Större lokal för tullkammarn.
 • 14o) Förstärkning af brandkommandot.
 • 15o) Ny lokal för söndagsskolan.
 • |2|
 • 16o) Hamnkontorsbokhållaren Åbergs ansökan om ersättning för extra arbeten.
 • 17o) Anskaffande af en ångspruta för staden.
 • 18o) Ordförandens förslag uti inqvarteringsfrågan /19

Tillföljd af återremiss bero dessutom på utskotts vidare handläggning frågorna om dispositionen af platsen för villor å Meilans samt om uppförande af varuskjul. Af de under året inkomna betänkanden hafva följande ännu icke blifvit hos Stadsfullmäktige slutligen afgjorda

NoNumro26angåendeomorganisation af stadens sundhetsvård
27ny polisordning (behandlingen icke slutförd)y
44tillbyggnad till fattiga och arbetsgårdar.

Beroende på föredragning vore vid årets utgång en del af de ärenden hos Stadsfullmäktige som denna dags föredragningslista upptagit.

Öfriga ärenden hafva, för så vidt på Stadsfullmäktige ankommen, blifvit slutligen afgjorda.

De från Stadsfullmäktige utgångna expeditionernas antal har för år 1875 varit 215.

Helsingfors den 11 Januari 1875.

L. Mechelin19 DoDitoOrdförandens doditoförslag rörande uppbördsterminerna och särskild debitering af inqvarteringskostnaderna.

y hvarförutan Stadsfullmäktige hafva att från Magistraten emotse yttrande om förslag i anledning af det hos Stadsfullmäktige märkta förslag om ändring i Magistratens och Rådstufvurättens arbetsordning äfvensom rörande de åtgärder hvartill den nya stadsplanen ger anledning.tillagt i marginalen

Finsk text

Helsingin kaupunginvaltuusto on pitänyt vuoden 1875 aikana 40 kokousta, joista viisi kesti kahdesta kolmeen päivään. Lisäksi kolme koolle kutsuttua kokousta on peruttu, koska paikalle ei ole saapunut päätösvaltaisuuden edellyttämää määrää kaupunginvaltuutettuja – Pöytäkirjoihin on kirjattu kaikkiaan ___ pykälää.

Maistraatilta ja sen välityksellä on vuoden aikana saapunut 175 asiaa, erinäisiltä muilta viranomaisilta ja henkilöiltä 16. Kaupunginvaltuuston tekemiä ehdotuksia on ollut ainoastaan neljä. Ilmoitusten perusteella päätös on tehty kahdessatoista erillisessä tapauksessa.

Vakinaisen valmistelulautakunnan lisäksi, joka kokoontui vuoden aikana kolmesti, eri tarkoituksiin on nimitetty kaikkiaan 43 valiokuntaa. Osalle valiokunnista on annettu käsiteltäväksi useampia kuin yksi asia. Tämä pätee erityisesti niin sanottua finanssivaliokuntaan, joka, eräissä tapauksessa useammilla jäsenillä vahvistettuna, on ollut toiminnassa koko vuoden.

Valiokunnilta on tullut kaikkiaan 55 mietintöä ja lausuntoa (tähän eivät sisälly lausunnot, jotka valmisteluvaliokunta on antanut esiteltäessä asioita ensimmäisen kerran). Niistä 14 on annettu ainoastaan kirjallisesti, 41 muuta on painettu.

Seuraavista asioista kyseinen valiokunta ei ole vielä antanut lausuntoaan tai mietintöään:

 • 1o) Selvitys kaupungille kuuluvista kiinteistöistä.
 • 2o) Kaupungin perimien liikennemaksujen uusi taksa.
 • 3o) Maan luovuttaminen venäläisille kasarmeille.
 • 4o) Rahakamarin uusi säännöstö.
 • 5o) Lainanottotapa vesijohtoa varten.
 • 6o) Maan hankkiminen suurempaa venäläistä sotilashautausmaata varten.
 • 7o) Venäjän armeijan kuormastovaunujen varikkopaikka.
 • 8o) Nostokurkien hankkiminen.
 • 9o) 6. ja 7 kaupunginosien tonttien järjestely.
 • 10o) Kaasutarkastajan vuosikertomus.
 • 11o) Kunnan osaksi tulevan viinaveron käyttö.
 • 12o) Korvaus kuritushuonerakennukselle luovutetusta maasta.
 • 13o) Tullikamarin suuremmat tilat.
 • 14o) Palokunnan vahvistaminen.
 • 15o) Pyhäkoulun uudet tilat.
 • 16o) Satamakonttorin kirjanpitäjä Åbergin hakemus ylityökorvauksiksi.
 • 17o) Höyryruiskun hankkiminen kaupungille.
 • 18o) Puheenjohtajan ehdotus majoituskysymykseen /19

Valiokunnan käsittelyyn palautettuina olivat lisäksi kysymykset Meilahden huviloiden paikkojen sijoittelusta sekä tavaravajan rakentamisesta. Vuoden aikana saapuneista mietinnöistä kaupunginvaltuusto ei ollut vielä lopullisesti ratkaissut seuraavia

Numero26koskienkaupungin terveydenhuollon uudelleenjärjestelyä
27uutta poliisijärjestystä (käsittelyä ei saatettu loppuun)y
44työ- ja vaivaistalojen laajennus.

Esittelystä riippuen vuoden päättyessä osa näistä asioista olisi kirjattu kaupunginvaltuuston päivän esityslistalle.

Muut asiat on kaupunginvaltuuston puolesta lopullisesti ratkaistu.

Kaupunginvaltuuston toimitusten määrä vuodelle 1875 on ollut 215.

Helsingissä 11. tammikuuta 1875.

L. Mechelin19. Samaa kuuta samana vuonna koskien verojen ja maksujen eräpäiviä ja majoituskustannusten erillistä veloitusta.

y jonka lisäksi kaupunginvaltuusto odottaa maistraatilta lausuntoa kaupunginvaltuustossa merkityn maistraatin ja raastuvanoikeuden työjärjestyksen muutosta sekä uudesta asemakaavasta aiheutuvia toimia koskevan ehdotuksen johdosta annetusta ehdotuksesta.tillagt i marginalen

Original (transkription)

|1|

Helsingfors Stadsfullmäktige hafva under
år 1875 hållit 40 sammanträden, af hvilka
fem fortsatte två à tre dagar.
Dessutom hafva 3. utlystatillagt sammanträden inställts emedan icke beslutfört antal
Stadsfullmäktige tillstädeskommit
tillagt – Protokollen
upptaga sammanlagdt ___ paragrafer.

Från och genomtillagt Magistraten hafva under året inkommit 175
ärenden, från åtskilliga andra myndigheter och per-
soner 16. Bland Stadsfullmäktige väckta förslag upp-
gå blott till ett antal af fyra. På grund af anmäl-
ningar hafva beslut fattats i 12 särskilda fall.

Förutom ständiga beredningsutskottet som 3 ggrgånger under året blifvit föregodttillagt, hafva utskott
till ett antal af 43 blifvit för särskilda ändamål utsedda.
Till en del af utskotten ha flera än ett ärende öfverlemnats.
Särskildt är detta fallet med det s. k. finansutskottet, som,
för vissa fall förstärkt med flera ledamöter, under hela
året varit i verksamhet.

Från utskotten hafva inkommit betänkanden och yttranden
till ett antal af 55 (häri icke inbegripna de yttranden som
beredningsutskottet afgifvitsstruket vid första föredragningen af ett
ärende). Deraf äro 14 endast skriftligen aflåtna, de öfriga 41
tryckta.

Angående följande ärenden har yttrande eller betänkanden
ännu icke från vederbörande utskott inkommit:

 • 1o) Utredning om staden tillhöriga fastigheter.
 • 2o) Ny taxa för de staden tillbörande trafikafgifter.
 • 3o) Upplåtande af mark för ryska kaserner.
 • 4o) Nytt drätselreglemente.
 • 5o) Sättet för upptagande af lånet för vattenledningen.
 • 6o) Mark till större begrafningsplats för ryska militärer.
 • 7o) Plats för lider åt ryska militärens trossvagnar.
 • 8o) Anskaffandet af lyftkranar.
 • 9o) Disposition af tomterna i 6te och 7de stadsdelarne.
 • 10o) Gaskontrollörens årsberättelse.
 • 11o) Användandet af kommunens andel i bränvinsskatten.
 • 12o) Ersättningen för den till tukthusbyggnaden upplåtna mark.
 • 13o) Större lokal för tullkammarn.
 • 14o) Förstärkning af brandkommandot.
 • 15o) Ny lokal för söndagsskolan.
 • |2|
 • 16o) Hamnkontorsbokhållaren Åbergs ansökan om ersätt-
  ning för extra arbeten.
 • 17o) Anskaffande af en ångspruta för staden.
 • 18o) Ordförandens förslag uti inqvarteringsfrågan /19

Tillföljd af återremiss bero dessutom på utskotts vidare
handläggning frågorna om dispositionen af platsen
för villor å Meilans samt om uppförande af varuskjul.
Af de under året inkomna betänkanden hafva följande
ännu icke blifvit hos Stadsfullmäktige behandladestruket slutligen afgjordatillagt

NoNumro26angåendeomorganisation af stadens sundhetsvård
27ny polisordning (behandlingen icke slutförd)y
44tillbyggnad till fattiga och arbetsgårdar.

Beroende på föredragning vore vid årets utgång en del
af de ärendentillagt idagstruket hos Stadsfullmäktige som dennatillagt dags föredrag-
ningslista upptagit och som tillföljd afstruket.

Öfriga ärenden hafva, för så vidt på Stadsfullmäktige
ankommen, blifvit slutligen afgjorda.

De från Stadsfullmäktige utgångna expeditionernas
antal har för år 1875 varit 215.

Helsingfors den 11 Januari 1875.

L. Mechelin19 DoDito dodito rörande uppbördsterminerna och särskild debitering af inqvarterings-
kostnaderna.
flyttad text

y hvarförutan Stadsfullmäktige hafva att från Magistraten
emotse yttrande om förslag i anledning af det hos Stadsfullmäktigetillagt märkta förslag
om ändring i Magistratens och Rådstufvurättens arbetsordning
äfvensom rörande de åtgärder hvartill den nya stadsplanen
ger anledning.
tillagt i marginalen

Dokumentet i faksimil