18.7.1869 Robert Björkenheim–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Tack för ditt sednaste vänliga bref. Jag är öfvertygad om att Rudolph ehuru du varit absens klarerat ackords inbetalningarne för Julii månad. –

Emedan jag ligger i förskott för A. Aminoff kommer jag att hafva litet knappt om medel till Hyp. för.Hypoteksförenings räntorna den 1sta Aug. Jag ber dig derföre hafva vänskapen att när du hinner göra upp vår konto om ställa hvad jag nu kan hafva hos dig innestående. Till mitt förfogande på denna dag antingen du är i staden eller|2| ej. I Aug återfår jag medlen af Aminoff så att Sept. ackords-summorna äro säkert disponibla och för Nov. månadssvårtytt har jag 600 frfamnar ved i beredskap.

Låt mig med ett ord veta huru våra räkningar stå så att jag vet hvad jag har att från dig påräkna till den 1sta Augusti.

Helsa din hustru från Augusta.tillagt av utgivaren

Din vän och broder

Robert Björkenheim

Finsk text

Veli Leo!

Kiitos viimeisimmästä ystävällisestä kirjeestäsi! Olen varma, että Rudolph on sinun poissaolostasi huolimatta huolehtinut akordin maksut heinäkuulta. Koska minun on maksettava ennakkoa A. Aminoffille, minulla on hieman tiukkaa rahoista ajatellen hypoteekkipankin korkoja 1. elokuuta ajatellen ja siksi pyydän, että kun ehdit, niin tee ystävällisesti tilit meidän välillämme siitä mitä rahoja sinulla kenties on minun käyttööni saatavaksi tuohon päivään mennessä, olet sitten kaupungissa tai et. Elokuussa saan taas rahaa takaisin Aminoffilta niin että syyskuun akordisumma on varmasti olemassa ja marraskuuta varten minulla on valmiiksi 600 syltä puita.

Kerro miten asiat meidän välillämme ovat, niin tiedän mitä olen saamassa sinulta 1. elokuuta mennessä.

Terveisiä vaimollesi Augustalta

veljesi ja ystäväsi

Robert Björkenheim

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Tack för ditt sednaste vänliga bref. Jag
är öfvertygad om att Rudolph ehuru du
varit absens klarerat ackords inbetalningar-
ne för Julii månad. –

Emedan jag ligger i förskott för A.
Aminoff kommer jag att hafva litet
knappt om medel till Hyp. för.Hypoteksförenings räntor-
na den 1sta Aug. Jag ber dig derföre hafva
vänskapen att när du hinner göra upp vår
konto om ställa hvad jag nu kan hafva
hos dig innestående. Till mitt förfogande
på denna dag antingen du är i staden eller
|2| ej. I Aug återfår jag medlen af Ami-
noff så att Sept. ackords-summorna
äro säkert disponibla och för Nov. må-
nads
svårtytt har jag 600 frfamnar ved i beredskap.

Låt mig med ett ord veta huru
våra räkningar stå så att jag vet hvad
jag har att från dig påräkna till den 1sta
Augusti.

Helsa din hustru från Augusta

Din vän och broder

Robert Björkenheim

Dokumentet i faksimil