16.11.1864 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Då Du ännu icke låtit höra af Dig, nödgas jag med några rader bedja Dig för all del icke glömma bort det uppdrag angående Familjen Bonsdorff i Wiborg Du var så god och åtog Dig. – Tillfölje af att tiden för Marias hitflyttning, hvarförinnan jag naturligtvis önskade hafva alla dessa gamla historier arrangerade, allt närmare instundar, vore nemligen af högsta intresse att så fort om möjligt få antingen den eller också i någon annan riktning begynna med underhandlingar i saken. –

Min vistelse här i centrum|2| för den finska industrin har så till vida haft goda resultater att jag lyckats intressera Linne- och Jern-Manufactur-Bolaget för mina snillefunderingar. Tills en början har jag sålunda fått i uppdrag att närmare undersöka förhållanderna å verken samt uppgöra något förslag till en praktisk omsvängning, af desamma och går jag i land dermed har jag derigenom en gifven extrainkomstkälla öppnad. – Godt hopp således bara!

Såsom Du torde påminna Dig, var min afsigt att genom kreditif i Förenings-Banken uppdrifva de för min bosättning och andra förestående utgifter nödvändiga medlen. Her förljudas likväl att denna inrättning|3| icke mera skall bispringa nödlidande, emedan en så stor del af gjorda depositioner blifvit återuttagna. – Will Du derföre vara god och litet höra efter den der saken [...]oläslig/saknad text samt sedan underrätta mig derom, gjorde Du mig en stor tjenst. – Äfven kunde Du ju, ifall utsigten om lins erhållande förefinnas, tillsända mig några kassakreditif-formulärer så jag under min nedresa till HforsHelsingfors, der jag i början af December kommer att inträffa, kunde få borgensförbindelsens ibruksvårtyttningsstånd.

Hur har det gått med den Björholmska penningetransaktionen? Bra hoppas jag oder wiesvårtytt!? Låt nu emellertid snart några kärkomna underrättelser från|4| metropolen angående både ett och annat ingå till

din tillgifne,

Fedda Im

Mina hjertligaste vördnadsbetygelser till din Familj!

Finsk text

Veli Leo!

Koska sinä et vielä ole antanut kuulua itsestäsi mitään, minun täytyy muutamalla rivillä muistuttaa sinua, ettet unohtaisi Bonsdorffin perhettä Viipurissa koskevaa tehtävää, jonka niin ystävällisesti otit hoitaaksesi.

Marian tänne muuttamisen aika lähenee koko ajan, ja sitä ennen tietenkin haluaisin saada kaikki nämä vanhat jutut järjestettyä, joten olisi erittäin tärkeää niin pian kuin mahdollista saada keskustelut asiasta alkuun joko sillä tai jollain muulla suunnalla.

Minun oleskeluni täällä Suomen teollisuuden keskuksessa on tähän mennessä johtanut niin hyviin tuloksiin, että sain Pellava- ja rautateollisuusyhtiön kiinnostumaan nerokkaista ajatuksistani. Olen siksi saanut alkuun tehtäväkseni tutkia tarkemmin sen laitosten tilannetta sekä tehdä ehdotuksia niiden käytännön uudistamiseksi. Ja jos tässä onnistun, niin siinä aukeavat hyvät lisätulonlähteet. Toivokaamme siis parasta!

Kuten muistanet, tarkoitukseni oli Yhdyspankin kreditiivin avulla lisätä asumiseeni ja muihin pysyviin menoihin tarvittavia rahavarojani. Täällä kuitenkin huhutaan, että kyseisen järjestelyn kautta ei enää saada tarvitseville apua, koska niin suuri määrä tehtyjä talletuksia on nostettu pois. Jos siis olisit hyvä ja kuulostelisit hieman asiaa ja kertoisit sitten minulle, niin tekisit minulle suuren palveluksen. Samoin voisit, jos on mahdollisuuksia saada lainaa, lähettää minulle muutamia kassakreditiivikaavakkeita, jotta Helsingin matkani aikana, kun joulukuun alussa olen tulossa, voisin saada takaussitoumukset hoidettua kuntoon.

Miten Björholmin rahojensiirron kanssa on käynyt? Toivoakseni hyvin vai kuinka? Lähetä nyt kuitenkin pian tervetulleita kuulumisia niistä ja näistä pääkaupungin asioista,

sinun uskollinen

Fedda Im

Sydämelliset kunnioituksen osoitukset perheellesi!

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Då Du ännu icke låtit
höra af Dig, nödgas jag med någratillagt ra-
der bedja Dig för all del icke
glömma bort det uppdrag angå-
ende Familjen Bonsdorff i Wiborg
Du var så godtillagt och åtog Dig. –
Tillfölje af att tiden för Marias
hitflyttning, hvarförinnan jag
naturligtvis önskade hafva alla
dessa gamla historier arrangera-
de, allt närmare instundar,
vore nemligen af högsta
intresse att så fort om möj-
ligt få antingen den eller
också i någon annan rikt-
ning begynna med under-
handlingar i saken. –

Min vistelse här i centrum
|2| för den finska industrin
har så till vida haft goda
resultater att jag lyckats in-
tressera Linne- och Jern-Manufac-
tur-Bolaget för mina snille-
funderingar. Tills en början
har jag sålunda fått i uppdrag
att närmare undersöka förhållan-
derna å verken samt uppgöra
något förslag till en praktisk
omsvängning, af desamma och
går jag i land dermed har
jag derigenomtillagt en gifven extrainkomst-
källa öppnad. – Godt hopp
således bara!

Såsom Du torde påmin-
na Dig, var min afsigt
att genom kreditif i Före-
nings-Banken uppdrifva de
för min bosättning och andra
förestående utgifter nödvändi-
ga medlen. Her förljudas lik-
väl att denna inrättning
|3| icke mera skall bispringa
nödlidande, emedan en så stor
del af gjorda depositioner
blifvit återuttagna. – Will
Du derföre vara god och
litet höra efter den der
saken [...]oläslig/saknad text samt sedan under-
rätta mig derom, gjorde Du
mig en stor tjenst. – Äfven
kunde Du ju, ifall utsigten
om lins erhållande förefin-
nas, tillsända migtillagt några kassa-
kreditif-formulärer så jag
under min nedresa till HforsHelsingfors,
der jag i början af December
kommer att inträffa, kunde
få borgensförbindelsens ibruksvårtytt-
ningsstånd.

Hur har det gått med den
Björholmska penningetransaktionen?
Bra hoppas jag oder wiesvårtytt!?
Låt nu emellertidtillagt snart några kärkom-
na underrättelser från
|4| metropolen angående både
ett och annat ingå till

din tillgifne,

Fedda Im

Mina hjertligaste vördnads-
betygelser till din Familj!

Dokumentet i faksimil