1854 Almanach

Svensk text

|1|

1854 Almanachtillagt av utgivaren

Leopold Mechelin 1854

|2|

Januarius

1. var jag i kyrkan. Om aftonen hos Tolls.

2. var jag hos Fieandts. Der voro 15 unga flickor och vi dansade ifrigt.

4. Kl. 7 om morgon reste Mama till Petersburg med Rydzeffsky. Om aftonen barndans hos Jean Bruuns Alma och jag voro der.

5. voro Nybom, Nordström och Quist hos mig

6. stor bal i Neckilä; vi voro der; utmärkt roligt.

8. Dans hos Synnerbergs; ganska roligt.

9. Bref från Mamma.

10. Vi hos Tolls.

12. Bal hos Willströms; vi der, utm.utmärkt roligt

13. Bref från Mama, om aftonen vi hostillagt av utgivaren Tolls

14. reste Torsten till Helsingfors. Slädparti och dans hos Sylvins; Mili der.

15. A. Grotenfelt hos mig.

|3|

16. Lina Synnerberg hos oss på aftonen

17. Kom Mama ifrån Petersburg

19. Köpte jag mig en urkjed.

21. Gaf Fröken in de Bétou Concert; jag der.

22. Zandt, Blom och Sonny här.

23. Återkom Baron Munck ifrån PburgPetersburg.

27. Kl. 6 om morgonen kom Robert ifrån Helsingfors; samma dag om aftonen reste Papa till Helsingfors.

28. Vi hos Tolls.

29. Baron Troil, Becker, Bremert och Blom hos oss.

30. Stor maskerad bal hos Baron Munck i Corpsens Solen.Solennitets sal. En scène ur Norma uppfördes. Jag var maskerad. Der voro omkr.omkring 200 personer. Utmärkt roligt

31. Afreste Robert till Kotka.

|4|

Februarius

1. Jag hos Tolls.

2. Lät jag förgylla min urkjed. Om aftonen voro vi hos Munckens. Kl. 9 kom Papa hem ifrån Helsingfors

3. Gaf Fröken in de Bétou Concert; jag der.

4. Barnbal; jag der. Ganska roligt.

5. Dans hos Schoultzens. Jag der, roligt. Kl. 8 anlände Inspektorn Genral Аннинковъ

6. Begynnte Axel Willström sina lektioner hos mig.

8. Jag hos Tollens.

9. Line Toll, A. och B. Grotenfelt, Sonny och Blom voro här. Inspector reste bort samma dag

10. Lina Synnerberg, Amanda och Lullu Willström hos oss; muntert.

11. Mili och jag hos Willströms. Jag fick min nya frack.

12. Bal; jag der. Litet folk. Ifrig dans.

13. Jag hos Tollens.

|5|

16. Första theaterrepetition. Om aftonen vi hos Willströms.

19. Var jag i kyrkan. Gadding predikade

20. Var jag hos Tollens; teml.temligen roligt.

21. Theaterrepetition hos oss. Sednare dansades.

22. Min första lection hos Neovius.

23. Almas 9de födelsedag, smått folk här. Ohyggligt yrväder.

24. Utmärkt vackert väder. Spatserades mycket.

25. Förskräckligt väder L. Willström gjorde sin afskedsvisit. Jag var på aftonen par timmar i Corpsen.

26. Theaterrepetition hos Appelbergs; jag der. Dansades. Roligt.

27. Andra lection hos Neovius. Constantin reste härigenom till HforsHelsingfors.

28. Kl. 12 kom Onkel Felix och dröjde till ½ 12 på aftonen. Theaterrepetition hos Meijer. Jag der; efteråt hos Synnerbergs.

|6|

Martius

1. Repetition hos Genral Munck; jag der

2. Tredje lection hos Neovius. Om aftonen repetition hos Meijer; jag med.

3. Repetetion hos Meijer; jag der. På aftonen reste H. K. H.Hans Kejserliga Höghet Constantin härigenom till PburgPetersburg

4. Uppfördes ”Fästmön från hufvudstaden” och ”Silkesstegen”. Det gick bra.

5. Uppfördes ”Jag är min bror eller öfverraskningarna” och Lilla apan. Bra.

6. Betalte A. Willström 1 Rub S:r.Rubel Silver 6–11 studerade jag någorlunda flitigt.

11 om morgonen anlände Torsten från Helsingfors på genomresan till Petersburg. Om aftonen uppfördes ”Två Ord”, ”Lilla Kusin” och Lilla Apan.

12. Stora tillrustningar till H. M.Hans Majestät Kejsarens emottagande. Om aftonen jag hos Tollens.

13. Kl ½ 3 efterm.eftermiddag anlände Kejsarn åtföljd af Thronföljaren, Storfurstarne Михайлъ och Николай, de besågo Corpsen, spisade middag och afreste kl. ½ 6 till HforsHelsingfors. Aftonen hos Tolls

|7|

14. Kl 6 morg.morgon reste H. K. H.Hans Kejserliga Höghet Constantin härigenom och dröjde 1 timme. Han, äfvensom ThronfTronföljaren hade sitt qvarter hos oss. Om aftonen gaf Corpsen en bal i solennitetssalen. Lite damer. Medelm.Medelmåttigt roligt.

15. Jag på middag hos Tolls. Dans hos Baron Muncks. Jag kom redan tidigare derifrån med Tosten, som kl. 12 om natten afreste till sitt kommando.

16. kl. ½ 5 återvände H. M.Hans Majestät Kejsaren ifrån HforsHelsingfors jemte DDD. KKK. HHHDeras Kejserliga Högheter Thronföljaren, Michael och Nikolaj. De dröjde här en timma, hvarefter de fortsatte resan. Kl. ½ 10 kom H K HHans Kejserliga Höghet Constantin ifrån HforsHelsingfors, dröjde 1 ½ timma, och reste sedan vidare

19. Alex. Bruuns och L. Kreanders förlofningskalas; firades hos Kreanders. Mili och jag der. Ifrig dans; roligt

20–24. Studier.

25. ½ 8 om morgonen afreste Mama och jag till Moisio dit vi anlände kl. 12.

26. Kom Robert dit kl. 11 och hela bataljonen kl. 2. Kl. 3 satte man sig till bords. En fasligt grann middag med musik, som räckte till ½ 5. Om aft.aftonen dansades

27. Reste Robert, Mama, Mili och jag till Mustila. Kl. 12 om natten rest R. och jag till Philpula, dit vi anlände Kl ½ 3.

28. afreste jag derifrån till FhamnFredrikshamn och anlände kl. ¼ 2.

|8|

Aprilis

d. 30 Mars. Återkom Mama med Mili ifrån Moisio. Om aftonen bal i manègen, Grenadiermusiken speltes.

31. Om aft.aftonen ställde officerarne vid Kon. af Nederl.Kungen av Nederländernas Grenadierregimente till en bal i Meyers salong; vi voro ditbjudna, ganska roligt.

1 Apr. Jag hos Canth.

2. Canth, Klercker, Amanda W. hos oss.

3. Arrangerades en bal af officerarne vid Österrikiska grenadierregimentet, i Meyers salong. Mama, Mili och jag hos Sylvins.

4. Återigen grenadierbal hos Meyer. Kreanders flickor hos oss.

5. Forsbloms pensionärer här.

6. Vår första lection hos Guinehard. Karabinier bal hos Meyer; vi der. Roligt

8. Milis födelsedag.

9. Papa och Mama till Nattvarden äfvensom Cadetterne

11. reste Savander hem.

12. reste Cadetterne hem.

14. voro Mili och jag hos Synnerbergs

15. Kom Torsten hit på genomresan till HforsHelsingfors

|9|

16. Bal i Meyers salong. Officerarne vid Grodnoska husarregementet voro der. Roligt

17. afreste Torsten. Mili och jag hos Tollens.

18. Havemännerna här, sednare jag hos Tollens

19. Ungdom hos oss, ganska roligt.

20. Lection hos Guinehard

21. vi hos Appelbergs

22. Borenii begrafning. Canth och Quist hos mig.

23. Återvände Savander ifrån påskresan

25. Hendonenssvårtytt lotteri; vi hos Synnerbergs

27. Lection hos Guinehard

28. Barnbal hos Meyer; jag der.

29. Maskeradbal hos Kaptschenkoffs. Jag der, roligt

30. Bruuns och L. Kreanders bröllop; jag der, ganska roligt

|10|

Majus

1 Maji. Regnväder

4. Lection hos Guinehard. Bromssvårtytt’ Concert. Jag der

5. Jag hos Synnerbergs.

8. Synnerbergs och Tolls hos oss.

6 till d. 11. Sommarvärme, ända till 19 grader i skuggan

11. Lection hos Guinehard.

12–15 hade jag en magåkomma

|11|

17–19. Akiander i staden

19. Några flickor hos oss.

21. Ungdom hos oss; dansades och bullrades.

22. Vi hos Forsbloms.

25. Jag ho Tollens.

28. W. von Daehn hos mig

29. Resebestyr och inpackningar

30. Kl. 1 afreste Mama, Mili, jag, Alma och Adu till Långsjö och åtföljdes af Papa till Liikola. Till natten kommo vi till Kausala.

31. Regnigt väder. Natten på Hangola.

|12|

Junius

1. Juni anlände vi till Tavastehus, besågo staden och reste vidare till Kouvala der vi stadnade öfver natten och sålde kärran för 5 rubel emedan den gått sönder.

2. Kl. 7 anlände vi till Långsjö

3–6. Stormigt, kallt väder.

7. Bref till Papa och Torsten. Vackert väder

13. Afreste R. Sagulin till Åbo

|13|

17. Afreste vi ifrån Långsjö och anlände om aftonen till Nygård.

18. Branders här.

20. Jag hos Branders

21. Branders här

23. Vi hos Branders.

24. I kyrkan. Branders, Sjöström och Ferdinand S. här till middagen.

25. Vi hos Branders

27. Reste vi till Kolwa, der vi roade oss med fiska och simma.

|14|

Julius

1. Återvände vi från Kolva

2. Ferdinands och scholaris Ahlmark här.

d. 5. bref till Papa, Torsten och Robert.

11–14 på Kolva.

16. anlände Papa. Vi alla i Kajdanojasvårtytt.

|15|

17. Branders här

21. Jägerhorns, Lybeckers, Branders, unga Sahlbergs, här på stor middag.

23. Kyrkfärd

26. Reste vi till Kolva

|15|

Augustus

5. Aug. återvände vi från Kolva.

7. Visit på Gammelgård.

8. afreste Papa till FhamnFredrikshamn

Bomarsund
15. Åland intogs af Eng.Engelsmän och Fransmän

|16|

22. hördes kanondunder från Åbo 3 timmars tid. Bref till Papa.

30. Afskedsvisit i Kajsanojasvårtytt

|17|

September

1. Branders på Nygård

2. Afreste vi från Nygård och anlände kl. 8 till Långsjö.

9. afreste vi ifrån Långsjö

10. Anlände vi till Helsingfors.

11. Middag på Kajsaniemi

12 dodito hos Kleineh. Om aftonen Soirée hos Torsten.

13. Middag hos Sanmarks; aftonen på Oelzes Soirée à la Gungl’svårtytt.

14. Middagen hos Kleineh. Aftonen hos Kellanderssvårtytt.

15. Afreste vi till Östersundom.

16. dodito ifrån dodito

17.

|18|

17. Anlände vi till Fredrikshamn.

18. Jag hos Synnerbergs om aftonen

|19|

December

2. Milis och min confirmation Kl. 3 på efterm.eftermiddagen

3. Voro vi till Nattvarden.

6. Soirée hos B.Baron Munck; vi der

8. Visit på Stöders hos Schulmans

15. Jag hos Galindo

16. Papa sjuk

|20|

17. Dans hos Baron Munck. Vi der

18. Nikolai-bal. Vi der

19. vi hos Synnerbergs

21. jag hos Tollens.

22. Tolls flickor här

24. Galindo hos oss på julafton; ganska roligt

25. Vi hos Synnerbergs. Heikel predikade julottan

26. Stenbäck predikade; jag i kyrkan. Aftonen på Neckilä

28. Bal hos Forsténs; vi der; utmärkt roligt

29. Barndans hos Fieandts

30. Voro vi hos Tolls på Läs-Soirée

31. Collan predikade

|21|

L Mechelins

Lectioner hos Kapten NeoviusFebruari
d. 22de
d. 27de
Mars.
2dra
9de
20de
23dje
30de
April.
3dje
6te
10de
13
24
27
Maj
4.
8.
18
22.

Axels lectioner IIIIIIIIIIIII

Finsk text

|1|

1854 Almanakkatillagt av utgivaren

Leopold Mechelin 1854

|2|

Tammikuu

1. olin kirkossa. Illalla Tollien luona.

2. olin Fieandtien luona. Siellä oli 15 nuorta neitoa ja tanssimme ahkerasti.

4. Kello 7 lähti äiti Pietariin Rydzeffskyn kanssa. Illalla lastentanssit Jean Bruunin luona. Alma ja minä olimme siellä.

5. olivat Nybom, Nordström ja Quist luonani.

6. Suuret tanssiaiset Nikkilässä; olimme siellä; erittäin hauskaa.

8. Tanssit Synnerbergeillä; melko hauskaa.

9. Kirje äidiltä.

10. olimme Tolleilla.

12. Tanssiaiset Willströmeillä; me siellä, erittäin hauskaa.

13. Kirje äidiltä, iltasella olimme Tollien luona

14. lähti Torsten Helsinkiin. Rekiajelu ja tanssit Sylvineillä; Mili siellä.

15. A. Grotenfelt luonani.

|3|

16. Lina Synnerberg käymässä meillä iltasella.

17. tuli äiti Pietarista.

19. ostin kellonvitjat.

21. Neiti in de Bétou piti konsertin; minä siellä.

22. Zandt, Blom ja Sonny täällä.

23. palasi paroni Munck Pietarista.

27. Klo 6 aamulla palasi Robert Helsingistä; saman päivän iltana lähti isä Helsinkiin.

28. olimme Tolleilla.

29. Paroni Troil, Becker, Bremert ja Blom meillä.

30. Suuret naamiaistanssit paroni Munckin luona Kadettikunnan juhlasalissa. Esitettiin kohtaus Normasta. Olin naamiaisasussa. Siellä oli noin 200 henkeä. Erittäin hauskaa.

31. lähti Robert Kotkaan.

|4|

Helmikuu

1. olin Tolleilla.

2. annoin kellonvitjani kullattavaksi. Illalla olimme Munckien luona. Klo 9 isä tuli kotiin Helsingistä.

3. Neiti in de Bétou piti konsertin; olin siellä.

4. Lastentanssiaiset; olin siellä. Melko hauskaa.

5. Tanssit Schoultzien luona. Olin siellä, hauskaa. Klo 8 saapui Tarkastaja kenraali Аннинковъ

6. aloitti Axel Willström oppituntinsa tykönäni.

8. olin Tollien luona.

9. olivat Line Toll, A. ja B. Grotenfelt, Sonny ja Blom täällä. Tarkastaja lähti samana päivänä.

10. Lina Synnerberg, Amanda ja Lullu Willström meillä; hilpeää.

11. Mili ja minä Willströmeillä. Sain uuden frakkini.

12. Tanssiaiset; olin siellä. Vähän väkeä. Innokasta tanssia.

13. olin Tolleilla.

|5|

16. Ensimmäinen näytelmäharjoitus. Illalla olimme Willströmeillä.

19. olin kirkossa. Gadding saarnasi.

20. olin Tolleilla; sangen lystiä.

21. Näytelmäharjoitus meillä. Myöhemmin tanssittiin.

22. Ensimmäinen oppitunti Neoviuksen luona.

23. Alman yhdeksäs syntymäpäivä, pikkuväkeä täällä. Karmea myräkkä.

24. oli erinomaisen kaunis ilma. Käveltiin paljon.

25. oli kamala ilma L. Willström kävi hyvästelykäynnillä. Iltasella olin pari tuntia kadettikunnassa.

26. oli näytelmäharjoitus Appelbergeillä; olin siellä. Tanssittiin. Hauskaa.

27. Toinen oppitunti Neoviuksen luona. Konstatin matkusti tätä kautta Helsinkiin.

28. Felix-eno tuli klo 12 ja viipyi ½ 12 illalla. Näytelmäharjoitus Meijerin luona. Olin siellä; jälkeenpäin Synnerbergien luona.

|6|

Maaliskuu

1. Harjoitus kenraali Munckin luona; olin siellä.

2. Kolmas oppitunti Neoviuksen luona. Illalla harjoitus Meijerin luona; olin mukana.

3. Harjoitus Meijerin luona; olin siellä. Hänen Keisarillinen Korkeutensa Konstatin matkusti tätä kautta illalla Pietariin.

4. esitettiin ”Fästmön från hufvudstaden””Pääkaupungin morsian” ja ”Silkesstegen””Silkkitikkaat”. Meni hyvin.

5. esitettiin ”Jag är min bror eller öfverraskningarna””Olen veljeni tai yllätykset” ja Lilla apanPieni apina. Hyvä.

6. maksoin A. Willströmille 1 Hopearuplan. Klo 6–11 opiskelin jokseenkin ahkerasti.

11. Torsten saapui aamulla Helsingistä matkalla Pietariin. Illalla esittettiin ”Två Ord””Kaksi sanaa”, ”Lilla Kusin””Pikku serkku” ja Lilla ApanPieni apina.

12. Suurisuuntaisia valmisteluja Hänen Majesteettinsa Keisarin vastaanottamiseksi. Illalla olin Tollien luona.

13. Keisari saapui iltapäivällä klo ½ 3, Kruununperillisen, Suuriruhtinaiden Михайлъ ja Николай saattamana. He katsastivat kadettikunnan, söivät päivällistä ja lähtivät klo ½ 6 kohti Helsinkiä. Illalla Tollien luona.

|7|

14. Hänen Keisarillinen Korkeutensa Konstatin matkusti tätä kautta aamulla klo 6 ja viipyi 1 tunnin. Hän, kuten Kruununperillinenkin, piti majaa meillä. kadettikunta järjesti illalla tanssiaiset juhlasalissa. Vähänlaisesti daameja. Kohtalaisen hauskaa.

15. söin päivällistä Tolleilla. Tanssit paroni Munckin luona. Tulin sieltä jo aikaisemmin Torstenin kanssa, joka klo 12 yöllä lähti kohti komennuskuntaansa.

16. Hänen Majesteettinsa Keisari palasi klo ½ 5 Helsingistä, mukanaan Heidän Keisarilliset Korkeutensa Kruununperillinen, Mikael ja Nikolai. He viipyivät täällä tunnin, jonka jälkeen jatkoivat matkaansa. Klo ½ 10 saapui Hänen Keisarillinen Korkeutensa Konstantin Helsingistä, viipyi 1 ½ tuntia, ja jatkoi sitten matkaansa.

19. Alex. Bruunin ja L. Kreanderin kihlajaiset; niitä juhlittiin Kreanderin luona. Mili ja minä siellä. Innokasta tanssia; hauskaa

20–24. Opintoja.

25. Mama ja minä lähdimme ½ 8 aamulla kohti Moisiota. Saavuimme sinne klo 12.

26. saapui Robert sinne klo 11 ja koko pataljoona klo 2. Klo 3 istuttiin pöytään. Kamalan koreat päivälliset musiikin kera, kestivät ½ 5. Illalla tanssittiin.

27. Robert, Mama, Mili ja minä lähdimme Mustilaan. R. ja minä lähdimme klo 12 yöllä Vilppulaan, jonne saavuimme klo ½ 3.

28. lähdin sieltä Haminaan ja saavuin klo ¼ 2.

|8|

Huhtikuu

30. maaliskuuta. Äiti palasi Milin kanssa Moisiosta. Illalla tanssiaiset maneesissa, soitettiin Krenatöörimusiikkia.

31. Alankomaiden kuninkaallisen Krenatöörirykmenti upseerit järjestivät illalla tanssiaiset Meyerin salongissa; meidät oli kutsuttu, melko hauskaa.

1. huhtikuuta. Olin Canthin luona.

2. Canth, Klercker, Amanda W. meillä.

3. Itävaltalaisen krenatöörirykmentin upseerit järjestivät tanssiaiset Meyerin salongissa. Mama, Mili ja minä Sylvineillä.

4. Jälleen krenatööritanssiaiset Meyerin luona. Kreanderin tytöt meillä käymässä.

5. Forsblomin vieraat täällä.

6. Ensimmäinen oppituntimme Guinehardin luona. Karabinieeritanssiaiset Meyerin luona; olimme siellä. Hauskaa.

8. Milin syntymäpäivä.

9. Isä ja äiti Ehtoollisella, kuten myös Kadetit.

11. lähti Savander kotiin.

12. lähtivät kadetit kotiin.

14. olin Milin kanssa Synnerbergien luona.

15. poikkesi Torsten täällä matkallaan kohti Helsinkiä

|9|

16. Tanssiaiset Meyerin salongissa. Grodnon husaarirykmentin upseerit olivat siellä. Hauskaa.

17. lähti Torsten. Mili ja minä Tolleilla.

18. Havemannit täällä, myöhemmin olin Tolleilla.

19. Nuorisoa meillä käymässä, sangen hauskaa.

20. Oppitunti Guinehardin luona.

21. olimme Appelbergeillä.

22. Boreniuksen hautajaiset. Canth ja Quist käymässä luonani.

23. palasi Savander pääsiäisreissultaan.

25. Hentosen arpajaiset; olimme Synnerbergien luona käymässä.

27. Oppitunti Guinehardin luona.

28. Lastentanssiaiset Meyerin luona; olin siellä.

29. Naamiastanssiaiset Kaptschenkoffilla. Olin siellä, hauskaa.

30. Bruunin ja L. Kreanderin häät; olin siellä, sangen hauskaa.

|10|

Toukokuu

1. toukokuuta. Sadesäätä.

4. Oppitunti Guinehardin luona. Bromsin’ konsertti. Olin siellä.

5. olin Synnerbergeillä käymässä.

8. Synnerbergit ja Tollit meillä käymässä.

6.–11. kesäistä lämpöä, jopa 19 astetta varjossa.

11. Oppitunti Guinehardin luona.

12.–15. oli vatsavaivoja

|11|

17–19. Akiander kaupungissa.

19. Pari tyttöä meillä käymässä.

21. Nuorisoa meillä; tanssittiin ja mekastettiin.

22. olimme Forsblomeilla.

25. olin Tolleilla.

28. W. von Daehn luonani käymässä.

29. Matkahommailua ja pakkaamista.

30. Äiti, Mili, minä, Alma ja Adu lähdimme klo 1 Långsjöhön ja isä saattoi meitä Liikkalaan. Yöksi ehdimme Kausalaan.

31. Sadesäätä. Yö Hankalassa.

|12|

Kesäkuu

1. kesäkuuta saavuimme Hämeenlinnaan, katsastimme kaupungin ja jatkoimme matkaamme Kouvalaan, jossa yövyimme ja myimme kärrymme viidellä ruplalla, sillä se oli särkynyt.

2. Klo 7 saavuimme Långsjöhön.

3–6. Myrskyä, kylmä ilma.

7. Kirje isälle ja Torstenille. Kaunis ilma.

13. R. Sagulin lähti Turkuun.

|13|

17. lähdimme Långsjöstä ja saavuimme illalla Nygårdiin.

18. Branderit täällä.

20. olin Brandereilla.

21. Branderit täällä.

23. olimme Brandereilla.

24. Kirkossa. Branderit, Sjöström och Ferdinand S. täällä päivällisillä.

25. olimme Brandereilla.

27. lähdimme Kolvaaseen, jossa viihdytimme itseämmä kalastamalla ja uimalla.

|14|

Heinäkuu

1. palasimme Kolvaasta.

2. Ferdinandit ja koululainen Ahlmark täällä.

5. Kirje isälle, Torstenille ja Robertille.

11–14 Kolvaassa.

16. saapui isä. Olimme kaikki Kaidanojallasvårtytt.

|15|

17. Branderit täällä.

21. Jägerhornit, Lybeckerit, Branderit, nuoret Sahlbergit täällä suurilla päivällisillä.

23. Kirkkomatka.

26. Lähdimme Kolvaaseen

|15|

Elokuu

5. elokuuta palasimme Kolvaasta.

7. Käynti Gammelgårdissa.

8. lähti isä Haminaan.

Bomarsund
15. Engelsmannit ja Ranskalaiset valtasivat Ahvenanmaan.

|16|

22. kuultiin tykinjylyä Turusta kolmen tunnin ajan. Kirje Papalle.

30. Hyvästelykäynti Kaidanojalla.

|17|

Syyskuu

1. Branderit Nygårdissa.

2. lähdimme Nygårdista ja saavuimme klo 8 Långsjöhön.

9. lähdimme Långsjöstä.

10. saavuimme Helsinkiin.

11. Päivällinen Kaisaniemessä.

12. Sama Kleinehilla. Iltamat Torstenin luona.

13. Päivällinen Sanmarkeilla; illalla Oelzen iltamat Gungl’in malliin.

14. Päivällinen Kleinehilla. Illalla Kellandereilla.

15. lähdimme Östersundomiin.

16. Samainen samasta.

17.

|18|

17. saavuimme Haminaan.

18. olin illalla Synnerbergeillä.

|19|

Joulukuu

2. Milin ja minun rippijuhla klo 3 iltapäivällä

3. vastaanotimme ehtoollisen.

6. Iltamat paroni Munckin luona; olimme siellä.

8. Käymässä Työtärissä Schulmanien luona.

15. olin Galindolla.

16. Isä kipeänä.

|20|

17. Dans hos paroni Munck. Vi der

18. Nikolainpäivän tanssiaiset. Olimme siellä

19. olimme Synnerbergeillä.

21. olin Tolleilla.

22. Tollin tytöt täällä.

24. Galindo meillä jouluaaton; sangen hauskaa

25. olimme Synnerbergeillä. Heikel saarnasi jouluaamuna.

26. Stenbäck saarnasi; olin kirkossa. Illalla Nikkilässä.

28. Tanssiaiset Forsténeilla; olimme siellä; erinomaisen hauskaa.

29. Lastentanssit Fieandteilla.

30. osallistuimme lukuiltamaan Tolleilla.

31. Collan saarnasi.

|21|

L. Mechelinin

Oppitunnit Kapteeni Neoviuksen luonaHelmikuu
22.
27.
Maaliskuu
2.
9
20.
23.
30.
Huhtikuu
3.
6.
10.
13.
24.
27.
Toukokuu
4.
8.
18.
22.

Axelin oppitunnit IIIIIIIIIIIII

Original (transkription)

|1|

1854 Almanachtillagt av utgivaren

Leopold Mechelin
1854

|2|

Januarius

1. var jag i kyrkan. Om aftonen hos Tolls.

2. var jag hos Fieandts. Der voro 15 unga flickor
och vi dansade ifrigt.

4. Kl. 7 om morgon reste Mama till Peters-
burg med Rydzeffsky. Om aftonen
barndans hos Jean Bruuns Alma och jag
voro der.

5. voro Nybom, Nordström och Quist hos mig

6. stor bal i Neckilä; vi voro der; utmärkt
roligt.

8. Dans hos Synnerbergs; ganska roligt.

9. Bref från Mamma.

10. Vi hos Tolls.

12. Bal hos Willströms; vi der, utm.utmärkt roligt

13. Bref från Mama, om aftonen vi ho Tolls

14. reste Torsten till Helsingfors. Slädparti
och dans hos Sylvins; Mili der.

15. A. Grotenfelt hos mig.

|3|

16. Lina Synnerberg hos oss på aftonen

17. Kom Mama ifrån Petersburg

19. Köpte jag mig en urkjed.

21. Gaf Fröken in de Bétou Concert; jag der.

22. Zandt, Blom och Sonny här.

23. Återkom Baron Munck ifrån PburgPetersburg.

27. Kl. 6 om morgonen kom Robert ifrån
Helsingfors; samma dag om aftonen reste
Papa till Helsingfors.

28. Vi hos Tolls.

29. Baron Troil, Becker, Bremert och Blom
hos oss.

30. Stor maskerad bal hos Baron
Munck i Corpsens Solen.Solennitets sal. En scène
ur Norma uppfördes. Jag var maskerad.
Der voro omkr.omkring 200 personer. Utmärkt roligt

31. Afreste Robert till Kotka.

|4|

Februarius

1. Jag hos Tolls.

2. Lät jag förgylla min urkjed. Om af-
3.strukettonen voro vi hos Munckens. Kl. 9 kom
Papa hem ifrån Helsingfors

3. Gaf Fröken in de Bétou Concert; jag der.

4. Barnbal; jag der. Ganska roligt.

5. Dans hos Schoultzens. Jag der, roligt. Kl.
8 anlände Inspektorn Genral Аннинковъ

6. Begynnte Axel Willström sina lek-
tioner hos mig.

8. Jag hos Tollens.

9. Line Toll, A. och B. Grotenfelt, Sonny och Blom
voro här. Inspector reste bort samma dag

10. Lina Synnerberg, Amanda och Lullu
Willström hos oss; muntert.

11. Mili och jag hos Willströms. Fickstruket Jag fick
min nya frack.

12. Bal; jag der. Litet folk. Ifrig dans.

13. Jag hos Tollens.

|5|

16. Första theaterrepetition. Om af-
tonen vi hos Willströms.

19. Var jag i kyrkan. Gadding predikade

20. Var jag hos Tollens; teml.temligen roligt.

21. Theaterrepetition hos oss. Sednare dansades.

22. Min första lection hos Neovius.

23. Almas 9de födelsedag, smått folk här. Ohyggligt yrvä-
der.

24. Utmärkt vackert väder. Spatserades mycket.

25. Förskräckligt väder L. Willström gjorde
sin afskedsvisit. Jag var på aftonen par timmar
i Corpsen.

26. Theaterrepetition hos Appelbergs; jag der.
Dansades. Roligt.

27. Andra lection hos Neovius. Constantin reste
härigenom till HforsHelsingfors.

28. Kl. 12 kom Onkel Felix och dröjde till ½ 12
på aftonen. Theaterrepetition hos Meijer. Jag der;
efteråt hos Synnerbergs.

|6|

Martius

1. Repetition hos Genral Munck; jag der

2. Tredje lection hos Neovius. Om aftonen repetition
hos Meijer; jag med.

3. Repetetion hos Meijer; jag der. På afto-
nen reste H. K. H.Hans Kejserliga Höghet Constantin härigenom till PburgPetersburg

4. Uppfördes ”Fästmön från hufvudstaden” och
”Silkesstegen”. Det gick bra.

5. Uppfördes ”Jag är min bror eller öfverrask-
ningarna” och Lilla apan. Bra.

6. Betalte A. Willström 1 Rub S:r.Rubel Silver
6–11 studerade jag någorlunda flitigt.

11 om morgonen anlände Torsten från Helsing-
fors på genomresan till Petersburg. Om aftonen
uppfördes ”Två Ord”, ”Lilla Kusin” och Lilla Apan.

12. Stora tillrustningar till H. M.Hans Majestät Kejsarens emotta-
gande. Om aftonen jag hos Tollens.

13. Kl ½ 3 efterm.eftermiddag anlände Kejsarn åtföljd af Thron-
följaren, Storfurstarne Михайлъ och Николай,
de besågo Corpsen, spisade middag och afreste kl. ½ 6
till HforsHelsingfors. Aftonen hos Tolls

|7|

14. Kl 6 morg.morgon afstruket reste H. K. H.Hans Kejserliga Höghet Constantin härigenom
och dröjde 1 timme. Han, äfvensom ThronfTronföljaren hade sitt
qvarter hos oss. Om aftonen gaf Corpsen en
bal i solennitetssalen. Litetstruket damer. Medelm.Medelmåttigt roligt.

15. Jag på middag hos Tolls. Dans hos Baron
Muncks. Jag kom redan tidigare derifrån
med Tosten, som kl. 12 om natten afreste till
sitt kommando.

16. kl. ½ 5 återvände H. M.Hans Majestät Kejsaren ifrån HforsHelsingfors jem-
te DDD. KKK. HHHDeras Kejserliga Högheter Thronföljaren, Michael och Ni-
kolaj. De dröjde här en timma, hvarefter de
fortsatte resan. Kl. ½ 10 kom H K HHans Kejserliga Höghet Constantin
ifrån HforsHelsingfors, dröjde 1 ½ timma, och reste sedan vidare

19. Alex. Bruuns och L. Kreanders förlofningskalas;
firades hos Kreanders. Mili och jag der. Ifrig dans; roligt

20–24. Studier.

25. ½ 8 om morgonen afreste Mama och jag till Moisio
dit vi anlände kl. 12.

26. Kom Robert dit kl. 11 och hela bataljonen kl. 2. Kl. 3
satte man sig till bords. En fasligt grann middag med
musik, som räckte till ½ 5. Om aft.aftonen dansades

27. Reste Robert, Mama, Mili och jag till Mustila.
Kl. 12 om natten rest R. och jag till Philpula, dit vi anlände
Kl ½ 3.

28. afreste jag derifrån till FhamnFredrikshamn och anlände kl. ¼ 2.

|8|

Aprilis

d. 30 Mars. Återkom Mama med Mili ifrån Moisio. Om
aftonen bal i manègen, Grenadiermusiken speltes.

31. Om aft.aftonen ställde officerarne vid Kon. af Nederl.Kungen av Nederländernas
Grenadierregimente till en bal i Meyers salong;
vi voro ditbjudna, ganska roligt.

1 Apr. Jag hos Canth.

2. Canth, Klercker, Amanda W. hos oss.

3. Arrangerades en bal af officerarne vid Öster-
rikiska grenadierregimentet, i Meyers salong.
Mama, Mili och jag hos Sylvins.

4. Återigen grenadierbal hos Meyer. Kreanders
flickor hos oss.

5. Forsbloms pensionärer här.

6. Vår första lection hos Guinehard. Karabinier bal
7strukethos Meyer; vi der. Roligt

8. Milis födelsedag.

9. Papa och Mama till Nattvarden äfvensom Cadetterne

11. reste Savander hem.

12. reste Cadetterne hem.

14. voro Mili och jag hos Synnerbergs

15. Kom Torsten hit på genomresan till HforsHelsingfors

|9|

16. Bal i Meyers salong. Officerarne vid
Grodnoska husarregementet voro der. Roligt

17. afreste Torsten.tillagt Mili och jag hos Tollens.

18. Havemännerna här, sednare jag hos Tollens

19. Ungdom hos oss, ganska roligt.

20. Lection hos Guinehard

21. vi hos Appelbergs

22. Borenii begrafning. Canth och Quist hos mig.

23. Återvände Savander ifrån påskresan

25. Hendonenssvårtytt lotteri; vi hos Synnerbergs

27. Lection hos Guinehard

28. Barnbal hos Meyer; jag der.

29. Maskeradbal hos Kaptschenkoffs. Jag der, roligt

30. Bruuns och L. Kreanders bröllop; jag der, ganska roligt

|10|

Majus

1 Maji. Regnväder

4. Lection hos Guinehard. Bromssvårtytt’ Concert. Jag der

5. Jag hos Synnerbergs.

8. Synnerbergs och Tolls hos oss.

6 till d. 11. Sommarvärme, ända till 19 grader i skuggan

11. Lection hos Guinehard.

12–15 hade jag en magåkomma

|11|

17–19. Akiander i staden

19. Några flickor hos oss.

21. Ungdom hos oss; dansades och bullrades.

22. Vi hos Forsbloms.

25. Jag ho Tollens.

28. W. von Daehn hos mig

29. Resebestyr och inpackningar

30. Kl. 1 afreste Mama, Mili, jag, Alma och Adu till
Långsjö och åtföljdes af Papa till Liikola. Till
natten kommo vi till Kausala.

31. Regnigt väder. Natten på Hangola.

1.struket

|12|

Junius

1. Juni anlände vi till Tavastehus, besågo sta-
den och reste vidare till Kouvala der vi
stadnade öfver natten och sålde kärran
för 5 rubeltillagt emedan den gått sönder.

2. Kl. 7 anlände vi till Långsjö

3–6. Stormigt, kallt väder.

7. Bref till Papa och Torsten. Vackert väder

13. Afreste R. Sagulin till Åbo

|13|

17. Afreste vi ifrån Långsjö och anlände om
aftonen till Nygård.

18. Branders här.

20. Jag hos Branders

21. Branders här

23. Vi hos Branders.

24. I kyrkan. Branders, Sjöström och Ferdinand S.
här till middagen.

25. Vi hos Branders

27. Reste vi till Kolwa, der vi roadesstruket oss med
fiska och simma.

|14|

Julius

1. Återvände vi från Kolva

2. Ferdinands och scholaris Ahlmark här.

d. 5. bref till Papa, Torsten och Robert.

11–14 på Kolva.

16. anlände Papa. Vi alla i Kajdanojasvårtytt.

|15|

17. Branders här

21. Jägerhorns, Lybeckers, Branders, unga Sahlbergs,
här på stor middag.

23. Kyrkfärd

26. Reste vi till Kolva

|15|

Augustus

5. Aug. återvände vi från Kolva.

7. Visit på Gammelgård.

8. afreste Papa till FhamnFredrikshamn

Bomarsund
15. Åland intogs af Eng.Engelsmän och Fransmän

|16|

22. hördes kanondunder från Åbo 3 timmars
tid. Bref till Papa.

30. Afskedsvisit i Kajsanojasvårtytt

31. Dito i Kolva.struket

|17|

September

1. Afskedsvisitstruket Branders på Nygård

2. Afreste vi från Nygård och anlände kl. 8 till Långsjö.

9. afreste vi ifrån Långsjö

10. Anlände vi till Helsingfors.

11. Middag på Kajsaniemi

12 dodito hos Kleineh. Om aftonen Soirée hos Torsten.

13. Middag hos Sanmarks; aftonen på Oelzes Soi-
rée à la Gungl’svårtytt.

14. Middagen hos Kleineh. Aftonen hos Kellanderssvårtytt.

15. Afreste vi till Östersundom.

16. dodito ifrån dodito

17.

|18|

17. Anlände vi till Fredrikshamn.

18. Jag hos Synnerbergs om aftonen

|19|

December

2. Milis och min confirmation Kl. 3 på efterm.eftermiddagen

3. Voro vi till Nattvarden.

6. Soirée hos B.Baron Munck; vi der

8. Visit på Stöders hos Schulmans

15. Jag hos Galindo

16. Papa sjuk

|20|

17. Dans hos Baron Munck. Vi der

18. Nikolai-bal. Vi der

19. vi hos Synnerbergs

21. jag hos Tollens.

22. Tolls flickor här

24. Galindo hos osstillagt på julafton; ganska roligt

25. Vi hos Synnerbergs. Heikel predikade julottan

26. Stenbäck predikade; jag i kyrkan. Aftonen
på Neckilä

28. Bal hos Forsténs; vi der; utmärkt roligt

29. Barndans hos Fieandts

30. Voro vi hos Tolls på Läs-Soirée

31. Collan predikade

|21|

L Mechelins

Lectioner hos Kapten NeoviusFebruari
d. 22de
d. 27de
Mars.
2dra
9de
20de
23dje
30de
April.
3dje
6te
10de
13
24
27
Maj
4.
8.
18
22.

Axels lectioner IIIIIIIIIIIII

Dokumentet i faksimil