7.1.1861 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Att jag återigen skrifver till dig, amice, har både yttre och inre skäl.

De förra:

1o. Mitt goda minne har påmint mig om en försummelse, åstadkommen af min kolossala glömskhet. Denna förförsummelse kan du lätteligen reparera, blott du ur din gigantiska generositet framtager den nödiga portionen vilja dertill. Den generösa handlingen skulle bestå deri att du, medelst den nyckel jag med postiljonen tillsänder dig, öppnar den venstra lådan i mitt skrifbord och framtager derur en packe kort-blanketter för sammankallande af vet. soctensVetenskaps-Societetens ledamöter till sammanträde. Ett sådant skall ega rum nästa måndag, d. 13de och jag hade bort före min afresa skrifva korten och ge dem åt Stenberg. Min försummelse bestod i att ej göra detta. Vill du nu, d. ä.det är medger din tid att, visa dig riktigt generös, så skrifver du – det är en half timmes sak – korten, efter medföljande lista; på den tryckta sidan insättes blott. MånMåndag, –|2| 13 Januari, – 62, – 6 e. m.eftermiddag, – på den andra sidan skrifves namnen och titlarne efter listan. Sedan skickar du Lundén efter Stenberg (universitetet, lilla trappan, första dörren till venster i korridoren), hvilken eger att fördela korten i lördag d. 11te – han kan för säkerhets skull först gå till Arppe och fråga om mötet möjligen vore uppskjutet. Hinner du icke skrifva ut korten, så skicka blott efter Stenberg och gif honom korten – han måste då besvära Arppe med deras skrifning, hvilket vore för mig litet obehagligt. I detta senare fall borde du göra det genast efter nyckelns erhållande. Skulle postiljonen ej hemta dig nyckeln, så låt bryta upp lådan! Que faire.fr. Vad kan man göra. – Af hela denna långa historie framgår på det evidentaste den moraliska sentens, att det är högst illa att vara en slarf, och att man ej bör glömma sina pligter, om man än hade tusen jern i elden. –

2o. Skulle Fortuna blifvit så förälskad i dig, att du redan bekommit|3| eller snarligen bekommer de ljufva 600 fr.från universitetet, så minnes då den fattige publikanen och lägg afsides för mig så många grånackor du icke genast behöfver vräka i björngropena. Ty si! de hål äro många, som jag vid min ankomst bör tillstoppa! Öfver hundrade, ja egentligen trehundra äro de ryska rublar jag måste låta flöda. Följder af vikingalynnets lättsinniga trots emot högre makter som visligen stämplat mig till en fattig sate, den dersvårtytt borde vara losvårtyttsliten, ruggig och blekgrå, samt stinkande af svagdricka, sur sill och rysslimpa, med ögonen rödsvullna af nattvak vid böcker. Ack, huru föga jag motsvarar så specificerade studios-ideal! Vid tanken på denna omotsvarighet tröstas jag blott af tanken på bygdens tärnor, hvilka, skulle jag tro, icke just lätt råka i svärmeri och brand för späkningsheroer och skuldfrihetsmartyrer för hvilka lifvet blott är ett i system dresseradt undvikande af allt|4| som är godt och skönt och ljuft, berusande, inspirerande, lystert och roande, med ett ord: upplyftande.

Så har jag nu, från de yttre skälen att skrifva dig till, omedelbart kommit in på de inre, behofvet att språka med dig. Detta behof låter ofta känna af sig – och undertryckes ej, fast det ej kan tillfredsställas. Ehuru jag annars i ljusa färger utmålar för mig Bodom-séjourens frid och flit, så kan jag dock ej värja mig för den insigten att det ofta kommer att kännas ödsligt och tomt derute. Men sådant bör man vänja sig vid i tid. –

Ett själsfenomen som visat sig här må jag ej dölja för dig. Hvarje afton har jag stundom i timtal, hållits vaken af – Lillan. Jag har i andanom skådat hennes milda, varma väsen, spridande frid och trefnad i min boning, kring mina arbeten, med sin vackra musik skringrande molnen från min panna ...... etc.et cetera Huru dessa bilder böra tydas, lemnar jag derhän. Det är väl ej kärlek, ej dessa hjertklapp|5|ningar och nervryckningar och poesityngda suckar, som fordom. Men det är, tror jag, ändå något närlikt en sådan känsla som man bör hysa när man besluter att fria.

Och äfven i anseende härtill kunde det vara väl att min Wiborgsresa torkade i skrinet. Ty der finnes fresterskor. Bland annat påstår man att Selma Selin förrådt sig ha fattat ett visst tycke för undertecknad. Skulle detta varit sannt och man i dansens hvirflar hoptossats med denna kloka, frimodiga och ganska älskliga tös, så – hvem vet? – Emellertid gör det mig ändå litet ondt att grefvinnans hopp att se mig der blef sviket. Dessa dagar eger barnsölet rum. En annan lärer väl vara t. f.tillförordnad fadder för mig. – Orsaken hvarföre jag ej for är den, att föräldrarne icke ville mista mig äfven under denna korta ferie.

Men nu lär du ha nog af detta|6| joller, isynnerhet när det är så genomdränkt af subjektivism. Far derföre väl! Tisdagen d. 14de omkr.omkring middasgtiden anländer jag, d. v. s. just nu efter en vecka. Då lärer jag genast få höra huru Paschans affär på pol. kammarnpoliskammaren aflupit. (Hvars bref erhöll jag i söndags och skall med nästa post besvara’t).

Helsa vännerna och Axel, så mycket du förmår, från

din semper idemlat. alltid densamme

Leo.

Finsk text

Siihen, että taas kirjoitan sinulle, ystävä, on sekä ulkoisia että sisäisiä syitä.

Ensinmainitut:

Hyvä muistini on muistuttanut minua massiivisen huonomuistisuuteni aiheuttamasta laiminlyönnistä. Tämän laiminlyönnin voit sinä helposti korjata, kunhan vain ammennat jättimäisestä hyväntahtoisuudestasi riittävän annoksen tahtoa siihen. Aulis teko tarkoittaisi sitä, että avaimella, jonka postiljoonin mukana sinulle lähetän, avaat kirjoituspöytäni vasemman laatikon ja otat siitä pakan kortteja, jotka ovat tiedeseuran kokouskutsuja seuran jäsenille. Kokous on ensi maanantaina 13. päivä ja minun olisi ennen lähtöäni pitänyt kirjoittaa ne ja antaa Stenbergille. Laiminlyöntini on se, etten tätä tehnyt. Jos nyt haluat, eli jos sinulla on aikaa, olla oikein suopea, niin kirjoita kortit – se on puolen tunnn homma – tässä mukana seuraavan listan mukaisesti. Painetulle puolelle kirjoitetaan vain maanantai 13. tammikuuta -62 – klo 6 iltapäivällä, toiselle puolelle kirjoitat nimet ja tittelit listan mukaisesti. Sitten lähetät Lundenin Stenbergin luo (yliopisto, pieni rappu, ensimmäinen ovi vasemmalta käytävässä), ja tämä jakaa kortit 11. päivänä – hän voi varmuuden vuoksi mennä ensin Arppen luo ja kysyä, onko kokousta mahdollisesti siirretty. Jollet ehdi kirjoittaa kortteja, niin lähetä ne vain Stenbergille ja anna hänelle kortit – hänen täytyy siinä tapauksessa vaivata Arppea niiden kirjoittamisella, mikä minulle olisi hiukan epämiellyttävää. Jälkimmäisssä tapauksessa sinun pitäisi toimia heti avaimen saatuasi. Jos postiljooni ei tuo avainta, anna murtaa laatikko. Mitä tehdä? Koko tästä pitkästä tarinasta nousee mitä perustelluimmin se moraalinen opetus, että on erittäin paha olla hutilus, ja että ei pidä unohtaa velvollisuuksiaan, vaikka olisikin tuhat rautaa tulessa.

2. Jos Fortuna olisi niin ihastunut sinuun, että olisit jo saanut tai pian saat ne ihanat 600 yliopistolta, niin muista köyhää publikaania ja laita heti sivuun sen verran harmaaniskoja kuin mitä sinun ei tarvitse viskata karhunkuoppiin? Sillä katso! Monet ovat ne reiät, jotka minun tullessani pitää tukkia. Minun täytyy laittaa menemään yli 100, itse asiassa 300 venäjän ruplaa. Viikinkiluonteeni kevytmielisestä uhmasta korkeampia mahteja vastaan on varmaankin seurauksena, että kohtalo on viisaasti tehnyt minusta köyhän pirun, jonka pitäisi olla karvainen, pörröinen ja kalpeanharmaa sekä haista kaljalle, hapansillille ja ryssänlimpulle, silmät punaisiksi turvonneina yökausien valvomisesta kirjojen ääressä. Voi kuinka huonosti vastaankaan tätä täsmällistä tarkkaa opiskelijaihannetta! Tätä heikkoa vastaavuutta ajatellessani lohduttavat vain ajatus hyveen helmistä, jotka luullakseni eivät aivan helposti lankea liekehtien palvomaan lihankiduttajasankareita ja velattomuuden marttyyreja, joille elämä on vain systemaattiseksi puserrettua kaiken hyvän, kauniin ja suloisen, kuohuvan, inspiroivan, loisteliaan ja hupaisan,siis sanalla sanoen kaiken kohottavan välttämistä.

Näin olen tullut sinulle kirjoittamisen ulkoisista syistä suoraan sisäiseen syyhyn, tarpeeseen puhua sinun kanssasi. Se tarve tuntuu usein eikä se lannistu vaikkei sitä voisi tyydyttää.

Vaikka muuten maalailenkin itselleni suotuisin värein Bodomin matkan ahkerointia ja rauhaa, en silti voi välttyä ajatukselta, että siellä ulkona tulee usein tuntumaan autiolta ja tyhjältä. Mutta sellaiseen pitää ajan myötä tottua. – Erästä sielullista ilmiötä täällä en halua sinulta salata. Joka ilta minua on joskus tuntikausia pitänyt valveilla – Lillan. Olen henegessäni katsellut hänen lempeää, lämmintä olemustaan, joka levittää rauhaa ja viihtyisyyttä asuntooni ja töideni ympärille, hänen kaunis musiikkinsa hälventää pilvet otsaltani ... jne. Miten näitä kuvia pitäisi tulkita, sen jätän sikseen. Ei se rakkautta ole, ei se ole niitä sydämentykytyksiä ja hermoväristyksiä ja runollisia huokauksia kuin ennen. Mutta kuitenkin se on uskoakseni jotain samankaltaista tunnetta jollaista pitää olla silloin kun on päättänyt kosia.

Ja kuitenkin myös tässä suhteessa saattoi käydä niin että Viipurin-matkani kuivui kokoon. Siellä ninimittäin on vietteliljättäriä. Väitetään muun muassa että Selma Selin olisi ilmaissut tuntevansa tiettyä mieltymystä allekirjoittanutta kohtaan. Jos se olisikin ollut totta ja jos tanssin pyörteissä olisi osunut yhteen tämän viisaan, rohkean ja sangen herttaisen tyttösen kanssa – niin kuka tietää? Hiukan pahaa tekee kuitenkin se, että kreivitär joutui pettymään toiveissaan nähdä minut siellä. Ristiäiset ovat näinä päivinä. Joku toinen kuuluu olevan kummina minun sijaani. En matkustanut sinne siitä syystä, että vanhempani eivät halunneet menettää minua myös tämän lyhyen lomani aikana.

Mutta lienet saanut tarpeeksi tätä jorinaa, etenkin kun se on täysin subjektivismin läpitunkemaa. Matkusta siis hyvin! Minä saavun 14. päivä suurin piirtein päivällisaikaan eli siis juuri viikon päästä. Silloin saan kai heti kuulla, miten Paschanin asiassa poliisikamarilla kävi (sain hänen kirjeensä viime sunnuntaina ja minun täytyy vastata siihen seuraavassa postissa).

Sano terveisiä Axelille ja ystäville niin paljon kuin voit, sinun aina

Leo

Original (transkription)

|1|

Att jag återigen skrifver till dig,
amice, har både yttre och inre skäl.

De förra:

1o. Mitt goda minne har påmint
mig om en försummelse, åstadkommen
af min kolossala glömskhet. Denna för-
försummelse kan du lätteligen reparera, blott
du ur din gigantiska generositet fram-
tager den nödiga portionen vilja dertill.
Den generösa handlingen skulle bestå deri
att du, medelst den nyckel jag med postil-
jonen tillsänder dig, öppnar den venstra
lådan i mitt skrifbord och framtager derur
en packe kort-blanketter för sammankallande
af vet. soctensVetenskaps-Societetens ledamöter till sammanträde.
Ett sådant skall ega rum nästa måndag, d. 13de
och jag hade bort före min afresa skrifva
korten och ge dem åt Stenberg. Min för-
summelse bestod i att ej göra detta. Vill
du nu, d. ä.det är medger din tid att, visa dig rik-
tigt generös, så skrifver du – det är en half
timmes sak – korten, efter medföljande lista;
på den tryckta sidan insättes blott. MånMåndag, –
|2| 13 Januari, – 62, – 6 e. m.eftermiddag, – på den
andra sidantillagt skrifves namnen och titlarne efter
listan. Sedan skickar du Lundén efter
Stenberg (universitetet, lilla trappan, första
dörren till venster i korridoren), hvilken eger
att fördela korten i lördag d. 11te – han
kan för säkerhets skull först gå till Arppe
och fråga om mötet möjligen vore uppskju-
tet. Hinner du icke skrifva ut korten, så
skicka blott efter Stenberg och gif honom
korten – han måste då besvära Arppe
med deras skrifning, hvilket vore för mig
litet obehagligt. I detta senare fall borde
du göra det genast efter nyckelns erhållande.
Skulle postiljonen ej hemta dig nyckeln, så
låt bryta upp lådan! Que faire. – Af
hela denna långa historie framgår på
det evidentaste den moraliska sentens, att
det är högst illa att vara en slarf, och
att man ej bör glömma sina pligter, om
man än hade tusen jern i elden. –

2o. Skulle Fortuna blifvit så för-
älskad i dig, att du redan bekommit
|3| eller snarligen bekommer de ljufva 600
fr.från universitetet, så minnes då den fattige
publikanen och lägg afsides för mig
så många grånackor du icke genast be-
höfver vräka i björngropena. Ty si! de
hål äro många, som jag vid min an-
komst bör tillstoppa! Öfver hundrade, ja
egentligen trehundra äro de ryska rublar
jag måste låta flöda. Följder af vi-
kingalynnets lättsinniga trots emot högre
makter som visligen stämplat mig till en
fattig sate, den dersvårtytt borde vara losvårtyttsli-
ten, ruggig och blekgrå, samt stinkande
af svagdricka, sur sill och rysslimpa, med
ögonen rödsvullna af nattvak vid böcker.
Ack, huru föga jag motsvarar så speci-
ficerade studios-ideal! Vid tanken på
denna omotsvarighet tröstas jag blott af
tanken på bygdens tärnor, hvilka, skulle
jag tro, icke just lätt råka i svärmeri och
brand för späkningsheroer och skuldfri-
hetsmartyrer för hvilka lifvet blott är ett
i system dresseradt undvikande af allt
|4| som är godt och skönt och ljuft, berusande,
inspirerande, lystert och roande, med ett ord: upp-
lyftande.

Så har jag nu, från de yttre skälen att
skrifva dig till, omedelbart kommit in på
de inre, behofvet att språka med dig.
Detta behof låter ofta känna af sig – och
undertryckes ej, fast det ej kan tillfreds-
ställas. Ehuru jag annars i ljusa färger
utmålar för mig Bodom-séjourens frid
och flit, så kan jag dock ej värja mig
för den insigten att det ofta kommer
att kännas ödsligt och tomt derute. Men
sådant bör man vänja sig vid i tid. –

Ett själsfenomen som visat sig här må
jag ej dölja för dig. Hvarje afton har
jag stundom i timtal, hållits vaken af
– Lillan. Jag har i andanom skådat hen-
nes milda, varma väsen, spridande frid
och trefnad i min boning, kring mina
arbeten, med sin vackra musik skringrande
molnen från min panna ...... etc.et cetera Huru
dessa bilder böra tydas, lemnar jag derhän.
Det är väl ej kärlek, ej dessa hjertklapp-
|5| ningar och nervryckningar och poesityngda
suckar, som fordom. Men det är, tror
jag, ändå något närlikt en sådan känsla
som
man bör hysa när man besluter att
fria.

Och äfven i anseende härtill kunde
det vara väl att min Wiborgsresa
torkade i skrinet. Ty der finnes frester-
skor. Bland annat påstår man att Selma
Selin förrådt sig ha fattat ett visst tycke
för undertecknad. Skulle detta varit sannt
och man i dansens hvirflar hoptossats
med denna kloka, frimodiga och ganska
älskliga tös, så – hvem vet? – Emeller-
tid gör det mig ändå litet ondt att gref-
vinnans hopp att se mig der blef sviket.
Dessa dagar eger barnsölet rum. En annan
lärer väl vara t. f.tillförordnad fadder för mig. – Or-
saken hvarföre jag ej for är den, att
föräldrarne icke ville mista mig äfven
under denna korta ferie.

Men nu lär du ha nog af detta
|6| joller, isynnerhet när det är så genom-
dränkt af subjektivism. Far derföre
väl! Tisdagen d. 14de omkr.omkring middasgtiden
anländer jag, d. v. s. just nu efter en vecka.
Då lärer jag genast få höra huru
Paschans affär på pol. kammarnpoliskammaren aflupit.
(Hvars bref erhöll jag i söndags och skall
med nästa post besvara’t).

Helsa vännerna och Axel, så mycket
du förmår, från

din
semper idem

Leo.

Dokumentet i faksimil