ca 1864 Statistik

Svensk text

|1|

Statistik.

Bland de många komitéer, som under de senare åren tillsatts för att utarbeta förslag till förändringar eller förbättringar af förhållanden inom vårt land, var äfven en som hade till öfverläggningsämne statistikens framtid i Finland. Resultatet af denna komités öfverläggningar, ”Underdånigt förslag till inrättande af ett statistiskt embetsverk i Finland”, publicerades för någon månad sedan.

Önskligt vore att med detta förslags sättande i verket icke dröjdes längre än nödigt. (Ryktesvis omtalas att det vore meningen att icke förrän landtdagen sammanträdt organisera den projekterade statistiska byrån!) Väl har ref.referentensvårtytt hört personer yttra: ha vi ej embetsverk nog, hvartill tjenar det att yttermera öka deras antal och derigenom statsutgifterna. Men sådana snusförnuftiga räsonnemanger behöfva ej mycken vigt i vägskålen tillerkännas. Icke alltid får den ekonomiska sidan af en sak vara den afgörande. Sparsamhetsdygden|2| bör ej få sätta hinder i vägen för nyttiga och nödvändiga inrättningar. Få torde också, bland de tänkande, de voro, som skulle anse det för slöseri att använda några tusen rubel årligen för ifrågavarande ändamål. Man behöfver blott ha gjort sig någotnär reda för af huru ofantlig vigt, både för styrande och styrda, i [...]oläslig/saknad text fullständiga, tillförlitliga och systematiska statistiska redogörelser äro, för att anse det vara långtifrån slöseri, om några tusen rubel årligen offras på ett embetsverk som eger sörja för att sådana redogörelser oafbrutet meddelas och tillika garanterar för dens tillförlitlighet.

Finsk text

Tilastot

Viime vuosina on asetettu useita toimikuntia valmistelemaan esityksiä olosuhteiden muuttamiseksi ja parantamiseksi maassamme. Yhden toimikunnan neuvottelujen aiheena oli tilastotieteen tulevaisuus Suomessa. Toimikunnan keskustelujen tuloksena julkaistiin joitakin kuukausia sitten ”Nöyrä esitys tilastoviraston perustamisesta Suomeen”.

Olisi toivottavaa, että esityksen toteuttamista ei viivytettäisi pidempään kuin on välttämätöntä. (Huhutaan, ettei suunniteltua tilastotoimistoa ollut tarkoitus perustaa ennen valtiopäivien kokoontumista!) Kirjoittaja on kyllä kuullut sanottavan: eikö meillä ole jo riittävästi virastoja – mitä hyödyttää lisätä entisestään niiden määrää ja samalla valtion menoja? Mutta tällaisten viisastelevien perustelujen ei tarvitse painaa paljon vaakakupissa. Aina ei asian taloudellinen puoli saa ratkaista. Säästäväisyyden hyve ei saa nousta esteeksi hyödyllisten ja välttämättömien laitosten perustamiselle. Ajattelevista ihmisistä varmaankin harva pitäisi tuhlauksena muutaman tuhannen ruplan käyttämistä vuosittain tällaisiin tarkoituksiin. Tarvitsee vain jonkin verran ottaa selvää, miten suunnattoman tärkeitä, sekä hallitseville että hallituille, [...] ovat kattavat, luotettavat ja järjestelmälliset tilastolliset selvitykset, jotta ymmärtää, että on kaikkea muuta kuin tuhlausta, jos vuosittain käytetään muutama tuhat ruplaa virastoon, jonka tehtävänä on julkaista jatkuvasti tällaisia selvityksiä sekä taata niiden luotettavuus.

Original (transkription)

|1|

Statistik.

Bland de många komitéer, som under de
senare åren tillsatts för att utarbeta förslag
till förändringar eller förbättringar af förhållanden
inom vårt land, var äfven en som hade till
öfverläggningsämne statistikens framtid i Fin-
land. Resultatet af denna komités öfverläggningar,
”Underdånigt förslag till inrättande af ett statistiskt
embetsverk i Finland”, publicerades för någon må-
nad sedan.

Önskligt vore att med detta förslags sättande
i verket icke dröjdes längre än nödigt. (Ryk-
tesvis omtalas att det vore meningen att icke
förrän landtdagen sammanträdt organisera den
projekterade statistiska byrån!) Väl har ref.referentensvårtytt
hört personer yttra: ha vi ej embetsverk
nog, hvartill tjenar det att yttermera öka
deras antal och derigenom statsutgifterna.
Men sådana snusförnuftiga räsonnemanger behöfva
ej mycken vigt i vägskålen tillerkännas. Icke
alltid får den ekonomiska sidan af en sak
vara den afgörande. Dygdenstruket Sparsamhetsdygden
|2| bör ej få sätta hinder i vägen för nyttiga
och nödvändiga inrättningar. Få torde också,
bland de tänkande, de voro, som skulle anse
det summanstruket för bortslösadestruket slöseritillagt somstruket atttillagt använda några tusen rubel årligentillagt förstruket
förtillagt ifrågavarande ändamål. Man behöfver blott
ha gjort sig någotnär reda för af huru
ofantlig vigttillagt, både för styrande och styrda, i [...]oläslig/saknad text enstruket
fullständiga, tillförlitliga och systematiska sta-
tistiska redogörelser äro, för att långtifrånstruket
anse det vara långtifrån slöseri, om
några tusen rubel årligen offras på att ettstruket
ett embetsverk som har sig ombetrodtstruket eger sörja förtillagt att sådana
redogörelser oafbrutet meddelas och tillika garan-
terar för dens tillförlitlighet.

Dokumentet i faksimil