20.2.1865 E. L. von Julin–LM

Svensk text

|1|

B.B.

Innelykt enligt brorssvårtytt önskan accepterade vexlar 2 000 MMark jemte ett bref till Fraser hvilket läs. Skulle disconten felslå så sök få 300 R.Rubel för den & om Fraser kan så hjelper han med 200 i det fallet hvartill du begagna brefvet. Behöfvas brefvet ej såsom jag hoppas så sänd tillbaka|2| det åt mig. Jag ber dig vara af den godheten underrätta mig när disconten blifvit använd & huru. Skulle ej 500 kunna få’s på något vis telegrafera till mig Emil Julin Ekenäs före Onsdag morgon då jag far bort. Bref med fredagen ger du mig & tecknar

Vänskapsfullt

ELvJulin

|3|

Om BkenBanken ej är uppe i morgon då du får detta så fråga någon af dess medlemmar & visa brefvet Fser så att han ifall af discontens icke antagande kan hafva något tid & du kan då innan i morgon mindre telegrafkontors tids (4svårtytt e.m.eftermiddag) upphörande veta sakens afgjörande hvarigenom du i tid kan telegrafera ifall af behof.

Finsk text

H. V.

Mukana veljen toivomuksen mukaisesti hyväksyttyjä vekselejä 2 000 markalla sekä kirje Fraserille luettavaksi. Jos diskonttaus ei mene oikein, koeta hankkia 300 ruplaa sitä varten ja jos Fraser voi, niin hän auttaa vielä 200 ruplalla, mihin tarkoitukseen voit käyttää kirjettä Jos kirjettä ei tarvita niin toivon, että se lähetetään takaisin minulle. Pyydän, että olisit hyvä ja kertoisit milloin diskonttaus on käytetty ja miten. Jos ei voida saada viittäsataa, niin sähkötä minulle Emil Julin Tammisaari, ennen keskiviikkoaamua, jolloin lähden pois. Perjantaisen kirjeen saan sinulta,

ystävällisesti

ELvJulin

Jos pankki ei ole auki huomenna kun saat tämän, niin kysy jotakuta sieltä ja näytä kirje Fraserille niin että hänellä, mikäli diskonttausta ei hyväksytä, on siinä jonkin verran aikaa, ja sinä ehdit huomenna ennen pienemmän lennätinkonttorin kiinnimenoa klo 4. iltapäivällä saada tiedon asian ratkaisusta, niin että ehdit vielä sähköttää, jos tarvis.

Original (transkription)

|1|

B.B.

Innelykt enligt brorssvårtytt
önskan accepterade vexlar
2 000 MMark jemte ett
bref till Fraser hvil-
ket läs. Skulle dis-
conten felslå så sök
få 300 R.Rubel för den & om
Fraser kan så hjel-
per han med 200 i det
fallet hvartill du be-
gagna brefvet. Be-
höfvas brefvet ej såsom
jag hoppas så sänd till-
baka
|2| det åt mig. Jag
ber dig vara af
den godheten un-
derrätta mig
när disconten
blifvit använd
& huru. Skulle
ej 500 kunna
få’s på något vis
telegrafera till
mig Emil Julin Eke-
näs före Onsdag mor-
gon då jag far bort.
Bref med fredagen ger
du mig & tecknar

Vänskapsfullt

ELvJulin

|3|

Om BkenBanken ej är up-
pe i morgon då du
får detta så fråga
någon af dess med-
lemmar & visa brefvet
Fser så att han
ifall af discontens icke
antagande kan hafva
något tid & du kan då innan i
morgon mindre telegraf-
kontors tids (4svårtytt e.m.eftermiddag)tillagt upphörande
hafvastruket vetatillagt sakens afgjörande
hvarigenom du i tid
kan kanstruket telegrafera
ifall af behof.

Dokumentet i faksimil