14.11.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Låt mig börja detta bref med en uppriktig välönskan för Din person med anledning af den 15 dennes, då du bryter denna försegling! Måtte bland annat godt försäljningen af Nokkia inbringa Dig den summa som blir nödvändig föratt af Laitiala göra en egendom af första ordningen!

Skrifvelsen af den 11 har jag bekommit och finner deraf att Rönnbäcks rykte är underkastadt mycket olika bedömmanden. Sannt är att många kasta smuts på honom, i synnerhet för hans förhållande till famillen Granfelt, men att han som förvaltare å en egendom i Tavastland skulle hafva bedragit och ruinerat en rysse – – detta hör jag nu för första gången. I Tammela fins en egendom som heter Kartanonkylä och som af gubben Wetterhoff i tiden för ett öfverdrifvet pris försåldes till en Petersburgare med tyskt namn hvilket undfallit mitt minne. Hos denne man lär Rönnbäck en längre tid varit förvaltare och dervid specielt hafva uppdrifvit ladugården|2| till en ovanligt hög ståndpunkt. Att han derunder kanske konsiderationslöst låtit sin husbondes penningar dansa, i synnerhet som han lär ha varit utan någon egentlig kontroll, detta är troligt, men att han dervid skulle hafva gjort sig skyldig till något bedrägeri, öfverenstämmer icke med de meddelanden som gjordes mig af Wetterhoff, Wahren, Nordensvan, Blåfield och andra personer som jag rådfrågade då fråga väcktes om Rs anställande på LaLaitiala. Deremot öfverenstämma de flesta omdömmen deruti att R. är en utmärkt jordbrukare men har det felet att icke sky några utgifter föratt få allt på en utmärkt fot. Medföljande bref torde visa med hvilken drift arbetena gått undan på Laitiala, likasom ock att jag sökt efter förmåga hindra honom från onödiga utgifter. – Men å en annan sida – skulle jag hafva bedragit mig på hans person – så torde jag icke vara den enda menniska som blifvit förd bakom ljuset af andra! Tillfället att stjäla är på Laitiala ganska begränsadt för en förvaltare, då husbonden sjelf ombesörjer försäljningen af egendomens alla produkter.

|3|

Att R. redan i början oponerade sig emot den låga aflöningen är sant; så äfven att jag hade lofvat hemställa om löneförhöjning, derest Du skulle visa Dig belåten med förvaltningen. – Vid snart stundande årsredovisning blir Du i tillfälle att bilda Dig ett säkrare omdöme. – Dina hingstar äro raska och angenäma åkhästar, men tyvärr är skilnaden i storlek ännu för mycket i ögonenfallande föratt kunna använda dem som vagnspar; färg, lynne och lopp deremot lika. Den yngre hingsten ”Putte” utvecklar sig långsamare än jag hade beräknat, då deremot Nigro ännu icke stannat i vexten, utan antagit former som ovilkorligen göra honom till en af landets första hästar! Skulle det om något år visa sig att Putte icke uppnår Nigros storlek, så kan du sälja bort Putte och trösta Dig med att Nigro allena är värd köpesumman. I händelse Du i vår önskar försöka Nigro på trafvarebanan, så borde han genast komma i händerna på en kusk som förstår att utveckla hans lopp och ta ut allt hvad han ger utan att begära för mycket. – Vi hafva någon tid haft|4| passabelt slädföre och hingstarna hafva derföre blifvit använda för släde. Putte som i början rasade af lefnadslust springer nu redan snällt och beskedligt för slädan och fäster intet afseende vid om den är lätt eller tungt lastad. –

I början eller medlet af December infinner jag mig med Laitiala redovisningen i Helsingfors.

Alba har en längre tid varit sjuk och vantrifves på landet ända till ytterlighet; äfven Sigrid har krasslat och synes komma att få det ledsamma arfvet af modrens krämpor. Af tidningarne ser jag att Öfverste Granfelt har anländt från Petersburg till Helsingfors. Om han ännu umgås med tanken på att köpa egendom i Tavastland, så låt säga honom att han icke må besluta sig för någon handel innan han har besett Voipala. – Jag börjar inse svårigheten att bibehålla Voipala för barnen om jag skulle falla undan. Dessutom kan jag icke med lika intresse egna mig åt två stora egendomar på en gång och Laitiala får genom Manskivi en större framtid än Voipala.

Helsa Alexandra och Cely från Voipalaborna

Din broder Robert.

P. S. – Laqvist är i behof af rörelsekapital. Han har under Adus tid levererat till gården 2 313, under Rönnbäcks, 2 390|3| till förbättringar å bryggeriet 2 641 och till Dig 364, summa 7 708 FmkFinska mark och således 1 447 mark utöfver det rörelsekapital af 6 261 mark som han af Dig erhållit. Denna differans 1 447 mark skulle|2| Laqvist nu behöfva till uppköp af korn etc.et cetera Kan Du tillsända honom den summan?

Robert.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Salli minun aloittaa tämä kirje vilpittömällä onnentoivotuksella tämän kuun 15. päivän johdosta, kun murrat tämän sinetin! Kunpa muun hyvän muassa Nokian myynti tuottaisi sinulle sen summan, josta tulee välttämätön Laitialan tekemiseksi ensi luokan maatilaksi!

Sain 11. päivän kirjeen ja olen sitä mieltä, että Rönnbäckin maineesta on esitetty varsin erilaisia arvioita. On totta, että monet heittävät lokaa hänen niskaansa, erityisesti hänen suhteistaan Granfeltin perheeseen, mutta että hän olisi tilanhoitajana Hämeessä huijannut erästä venäläismiestä ja saattanut tämän perikatoon – siitä kuulen nyt ensimmäistä kertaa. Tammelassa on Kartanonkylä-niminen maatila, jonka Wetterhoffin ukko aikoinaan myi ylihintaan eräälle pietarilaismiehelle, jolla oli saksalainen nimi, joka on häipynyt muististani. Rönnbäck on kuulemma ollut tällä miehellä pidemmän aikaa tilanhoitajana ja silloin erityisesti nostanut karjatalouden epätavallisen korkealle tasolle.

On uskottavaa, että hän on sinä aikana ehkä säälimättä käyttänyt isäntänsä rahoja, erityisesti, kun näyttää olleen vailla mitään varsinaista valvontaa, mutta että hän olisi siinä yhteydessä syyllistynyt johonkin vilppiin, ei käy yksiin niiden tietojen kanssa, joita sain Wetterhoffilta, Wahrenilta, Nordenswanilta, Blåfieldiltä ja muilta henkilöiltä, joilta kysyin neuvoa silloin kun R:n palkkaaminen Laitialaan oli esillä. Useimmat arviot ovat sitä vastoin yksimielisiä siitä, että R. on erinomainen maanviljelijä mutta hänellä on se vika, ettei hän kaihda kuluja saattaakseen kaiken erinomaiselle tolalle. Liitteenä olevan kirjeen pitäisi osoittaa, miten vireästi työt ovat hoituneet Laitialassa, samoin kuin olen myös yrittänyt kykyjeni mukaan ehkäistä hänen tarpeetonta rahankäyttöään. Mutta toisaalta – mikäli olisin arvioinut hänet väärin – niin enpä olisi ainoa ihminen, jota muut ovat johtaneet harhaan! Laitialassa tilaisuuksia varastamiseen on tilanhoitajalle melko rajallisesti, koska isäntä itse vastaa kaikkien tilan tuotteiden myynnistä.

On totta, että R. jo aluksi vastusti matalaa palkkaa. Samoin se, että olin luvannut esittää palkankorotusta, mikäli osoittautuisit tyytyväiseksi tilanhoitoon. Kohta lähestyvän vuositilinteon myötä saat tilaisuuden muodostaa varmemman arvion. – Orisi ovat ripeitä ja mukavia ajohevosia mutta valitettavasti kokoero on yhä liian silmiinpistävä, jotta niitä voisi käyttää vaunuparina. Väri, luonteenlaatu ja juoksutyyli sen sijaan ovat samat. Nuorempi ori, ”Putte”, kehittyy hitaammin kuin olin arvioinut, kun Nigro sitävastoin ei ole lopettanut kasvuaan, vaan kehittynyt ja siitä tulee ehdottomasti yksi maan eturivin hevosista! Mikäli jonkin vuoden kuluttua osoittautuisi, ettei Putte saavuta Nigron kokoa, niin voit myydä Putten pois ja lohduttautua sillä, että Nigro yksistään on kauppasumman arvoinen. Siinä tapauksessa, että toivot kokeilevasi Nigroa ensi keväänä raviradalla, niin sen pitäisi heti päästä sellaisen kuskin käsiin, joka ymmärtää kehittää sen juoksua ja ottaa siitä kaikki irti vaatimatta liian paljon. – Meillä on jo jonkin aikaa ollut mukavat rekikelit ja oreja on siksi käytetty rekihevosina. Putte, joka aluksi teutaroi elämänilosta, juoksee nyt jo kiltisti ja sävyisästi reen edessä eikä kiinnitä mitään huomiota sen paremmin reen kuorman keveyteen kuin raskauteenkaan.

Tulen joulukuun alussa tai puolivälissä Helsinkiin Laitialan tilinpäätöksen kanssa.

Alba on ollut pidempään sairaana ja viihtyy äärimmäisen huonosti maalla. Myös Sigrid on sairastellut ja tuntuu saavan äidin vaivat ikävänä perintönä. Sanomalehdistä huomaan, että eversti Granfelt on saapunut Pietarista Helsinkiin. Jos hän on yhä aikeissa ostaa maatilan Hämeestä, niin anna kertoa hänelle ettei hän saa tehdä päätöstä ennen kuin on nähnyt Voipaalan. – Alan ymmärtää, että minun olisi vaikea säilyttää Voipaala lapsille, mikäli kuolisin pois. Sitä paitsi en voi paneutua samanaikaisesti yhtä intensiivisesti kahteen suureen maatilaan, ja Laitialalla on Manskiven kautta suurempi tulevaisuus kuin Voipaalalla.

Terveisiä Alexandralle ja Celylle voipaalalaisilta

Veljesi Robert.

P.S. Laqvist on käyttöpääoman tarpeessa. Hän on Adun aikana toimittanut tilalle 2 313 markan arvosta, Rönnbäckin aikana 2 390, panimon parannuksiin 2 641 ja sinulle 364, yhteissumma 7 708 markkaa ja siten 1 447 markkaa yli sen 6 261 markan käyttöpääoman, jonka hän on saanut sinulta. Tämän 1 447 markan erotuksen Laqvist tarvitsisi nyt siementen jne. ostoon. Voitko lähettää hänelle tämän summan?

Robert.

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Låt mig börja detta bref med en uppriktig
välönskan för Din person med anledning af
den 15 dennes, då du bryter denna försegling!
Måtte bland annat godt försäljningen af
Nokkia inbringa Dig den summa som blir
nödvändig föratt af Laitiala göra en egen-
dom af första ordningen!

Skrifvelsen af den 11 har jag bekommit och
finner deraf att Rönnbäcks rykte är underka-
stadt mycket olika bedömmanden. Sannt är
att många kasta smuts på honom, i synnerhet
för hans förhållande till famillen Granfelt,
men att han som förvaltare å en egendom i Tavastlandflyttad text skulle hafva bedragit och ruine-
rat en rysse
– – detta hör jag nu för första
gången. I Tammela fins en egendom som
heter Kartanonkylä och som af gubben Wetter-
hoff i tiden för ett öfverdrifvet pris försåldes
till en Petersburgare med tyskt namn hvilket
undfallit mitt minne. Hos denne man lär
Rönnbäck en längre tid varit förvaltare och
dervid specielt hafva uppdrifvit ladugården
|2| till en ovanligt hög ståndpunkt. Att han
derunder kanske konsiderationslöst låtitillagtt sin
husbondes penningar dansa, i synnerhet som
han lär ha varit utan någon egentlig kon-
troll, detta är troligt, men att han der-
vid skulle hafva gjort sig skyldig till nå-
got bedrägeri, har jagstruket öfverenstämmer icke
med de meddelanden som gjordes mig af
Wetterhoff, Wahren, Nordensvan, Blåfield
och andra personer som jag rådfrågade
då fråga väcktes om Rs anställande på
LaLaitiala. Deremot öfverenstämma de flesta omdöm-
men deruti att R. är en utmärkt jord-
brukare men har det felet att icke sky nå-
gra utgifter föratt få allt på en utmärkt
fot. Medföljande bref torde visa med hvilken
drift arbetena gått undan på Laitiala,
likasom ock att jag sökt efter förmåga hindra
honom från onödiga utgifter. – Men å en an-
nan sida – skulle jag hafva bedragit mig
på hans person – så torde jag icke vara den
enda menniska som blifvit förd bakom
ljuset af andra! Tillfället att stjäla är
på Laitiala ganska begränsadt för en förval-
tare, då husbonden sjelf ombesörjer försälj-
ningen af egendomens alla produkter.

|3|

Att R. redan i början oponerade sig emot
den låga aflöningen är sant; så äfven att
jag hade lofvat hemställa om löneförhöj-
ning, derest Du skulle visa Dig belåten med
förvaltningen. – Vid snart stundande årsre-
dovisning blir Du i tillfälle att bilda Dig ett
säkrare omdöme. – Dina hingstar äro
raska och angenäma åkhästar, men tyvärr
är skilnaden i storlek ännu för mycket
i ögonenfallande föratt kunna använda
dem som vagnspar; färg, lynne och lopp
deremot lika. Den yngre hingsten ”Putte”
utvecklar sig långsamare än jag hade
beräknat, då deremot Nigro ännu icke
stannat i vexten, utan antagit former som
ovilkorligen göra honom till en af landets
första hästar
! Skulle det om något år
visa sig att Putte icke uppnår Nigros stor-
lek, så kan du sälja bort Putte och trösta
Dig med att Nigro allena är värd köpe-
summan. I händelse Du i vår önskar för-
söka Nigro på trafvarebanan, så borde han
genast komma i händerna på en kusk
som förstår att utveckla hans lopp och
ta ut allt hvad han ger utan att begära
för mycket
. – Vi hafva någon tid haft
|4| passabelt slädföre och hingstarna hafva
derföre blifvit använda för släde. Putte
som i början rasade af lefnadslust springer
nu redan snällt och beskedligt för slädan
och fäster intet afseende vid om den är
lätt eller tungt lastad. –

I början eller medlet af December infin-
ner jag mig med Laitiala redovisningen
i Helsingfors.

Alba har en längre tid varit sjuk och
vantrifves på landet ända till ytterlighet;
äfven Sigrid har krasslat och synes komma
att få det ledsamma arfvet af modrens
krämpor. Af tidningarne ser jag att Öfver-
ste Granfelt har anländt från Petersburg
till Helsingfors. Om han ännu umgås
med tanken på att köpa egendom i Ta-
vastland, så låt säga honom att han
icke må besluta sig för någon handel
innan han har besett Voipala. – Jag bör-
jar inse svårigheten att bibehålla Voipala
för barnen om jag skulle falla undan.
Dessutom kan jag icke med lika intresse
egna mig åt två stora egendomar på
en gång och Laitiala får genom Manskivi
en större framtid än Voipala.

Helsa Alexandra och Cely från Voipalaborna

Din broder Robert.

P. S. – Laqvist är i behof af rörelsekapital. Han har under
Adus tid levererat till gården 2 313, under Rönnbäcks, 2 390
|3| till förbättringar å bryggeriet 2 641 och till Dig 364, summa
7 708 FmkFinska mark och således 1 447 mark utöfver det rörelsekapital af 6 261
mark som han af Dig erhållit. Denna differans 1 447 mark skulle
|2| Laqvist nu behöfva till uppköp af korn etc.et cetera Kan Du
tillsända honom den summan?

Robert.

Dokumentet i faksimil