22.7.1865 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

En hjertlig tack för ditt kärkomna bref af den 11 dennes, hvilket jag för fyra dagar sedan erhöll. Det var visserligen ej så långt som jag skulle önskat det, men det var åtminstone ett bevis på att du ej ännu, som jag redan började frukta, hunnit glömma bort din gamle vän och var derföre mycket välkommet. Jag kan föröfrigt väl inse att dig fattats tid till ristningens oftare upprepande. Hjertligen gratulerar jag dig att ha hunnit så långt att du snart uppnår dina önskningars mål. Då detta bref framkommer, lyses det väl snart. Oändligt roligt vore det om vi här ute kunde sammanträffa. Hvart tager I vägen till en början? Wi resa snart härifrån till Schweitz och erna inträffa i Bern den 10 och Geneve den 15 Augusti. Hvart det sedan bär af, är ännu obestämdt; troligt är att vi resa till Biar|2|ritz, för att njuta af Atlantens kraftiga böljor. Wintern torde, enligt hvad jag förut nämnde, tillbringas uti den Helvetiska republiken.

Min hustru har nu snart slutat sin kur härstädes, så att vi efter två dagar afresa härifrån till Frankfurt och efter ett par dagars dröjsmål derstädes, till Schweitz. Lifvet här har fortfarande varit detsamma som förut, tyst och fridfullt. Härifrån är intet nytt att berätta. Bekantskaper hafva vi fortfarande högst få. Af finnar finnes här inga, om jag icke ville räkna ministerstatssekreterarens fru, som bor uti samma hus som vi och hvilken, som du väl kan gissa, jag icke kommit i någon beröring med. Af svenskar hafva vi nu här professor Ribbing, med fru från Upsala. Gubben är ett original af första sorten.

Något Dagblad har ännu ej hörts af. Detta är högst ledsamt, ty jag lefver i fullkomlig okunnighet om hvad som i Finland tilldrager sig. Gerna skulle jag af din penna få några notiser, men jag känner alltför väl den brådska, som föregår ett med afresa förenadt bröllop, för att våga bedja dig härom. Stöt åtminstone på Lundsten eller nå|3|gon annan barmhertig individ. En kommission måste du emellertid uträtta. Medelst åtföljande talisman uttager du 3 500 mark från föreningsbanken och skickar mig summan uti två vexlar till Bern. Kan du få ena hälften uti en vexel för något hus i Schweitz, så vore det bra. I annat fall, tag alltsammans uti bankens vexlar på Paris. Naturligtvis skicka du mig primo och behåller tillsvidare sekundo. Då jag torde afresa från Bern den 11 eller 12 och pengarnas utevaro skulle genera mig, får sålevistsvårtytt ej ega rum. Bra vore äfven om du kunde skicka mig ett konto öfver din förvaltning, äfvensom föreningsbankens qvitto. I fall Pattilainen ej till dig inbetalt 172 ffsvårtyttmarker, hvilket skulle insättas i föreningsbanken, så kunde en lämplig påknuffning ej skada.

Det var synd att jag icke fick träffa vännen Fransiscus i Köpenhamn. Helsa den gamle hedersmannen hjertligen från mig. Helsa äfven alla andra vänner ehuru de till följe af sin visade lättja ej skulle förtjäna detta. Min hustru|4| ber mig framföra sina hjertligaste helsningar till dig och din älskvärda hustru, hade jag redan nedskrifvit då jag plötsligen kom i håg att denna benämning ännu är anticiperad och att fästmö måste begagnas. Emellertid förena jag mig af allt hjerta uti det senare momentet af helsningen. Låt mig för all del få veta dagen för detta bröllop, så att vi båda här ute måtte kunne dricka ett glas för eder välgång och önska eder en lycka så stor som vår egen. Och nu farväl broder, tänk på din städse tillgifne vän

Ernst Linder

P.S. Hvem är nu direktör i föreningsbanken. Brefvet till Bern adresseras naturligtvis poste restante.

Finsk text

Veli Leo!

Sydämelliset kiitokseta mieluisasta kirjeestäsi 11. päivältä, sain sen neljä päivää sitten. Se ei ollut niin pitkä kuin toivoin, mutta se oli kuitenkin osoitus siitä, ettet ole unohtanut vanhaa ystävääsi, niin kuin jo aloin pelätä, ja siksi se oli niin tervetullut. Voin muuten kyllä hyvin ymmärtää, että sinulla ei ole ollut aikaa kirjoittamisen tiheämpään toistamiseen. Sydämelliset onnitteluni sitä, että olet vihdoin päässyt niin pitkälle, että olet saavuttamassa toiveidesi määränpään. Kun saat tämän kirjeen, se kuulutetaan kai kohta. Olisi äärettömän hauskaa, jos voisimme tavata täällä ulkomailla. Minne suuntaatte ensimmäisenä? Me matkustamme täältä pian Sveitsiin, aikomus on tulla Berniin 10. päivä ja Geneveen 15. elokuuta. Mitä seuraavaksi, siitä ei ole vielä päätetty. Luultavasti suuntaamme Biarritziin nauttimaan Atlantin mahtavista aalloista. Talven vietämme luultavasti, kuten jo mainitsinkin aiemmin, Sveitsin tasavallassa.

Vaimoni lopettaa juuri kuurinsa täällä niin että kahden päivän päästä matkaamme täältä Frankfurtiin ja oltuamme pari päivää siellä jatkamme Sveitsiin. Elämä on ollut täällä samanlaista kuin ennenkin, hiljaista ja rauhallista. Ei ole mitään uutta kerrottavaa. Tuttavuuksia olemme edelleenkin solmineet niukasti. Suomalaisia täällä ei ole ainuttakaan, ellei lasketa ministerivaltiosihteerin rouvaa, joka asuu samassa talossa kuin me ja jonka kanssa minulla ei ole ollut mitään tekemistä, syyn voit hyvin arvata. Ruotsalaisia täällä on nyt professori Ribbing Upsalasta, rouvansa kera. Ukko on ensi luokan originelli.

Dagbladetista ei ole vielä kuulunt mitään. Se on surullista, sillä elän täydellisessä tietämättömyydessä siitä, mitä Suomessa tapahtuu. Mieluusti saisin uutisia sinun kynästäsi, mutta tunnen liian hyvin sen kiireen, joka edeltää matkaan yhdistettyjä häitä, niin että voisin niitä sinulta pyytää. Mutta tuuppaa Lundstenia tai jotakuta muuta helläsydämistä yksilöä. Yksi tehtävänanto sinun täytyy kuitenkin hoitaa. Tässä mukana seuraavan talismaanin avulla nostat 3Ȃ500 markkaa Yhdyspankista ja lähetät summan kahdessa vekselissä Berniin. Jos voit saada toisen puolikkaan vekselinä johonkin sveitsiläiseen pankkitaloon, se olisi hyvä. Muussa tapauksessa ota kaikki vekseleinä pariisilaiseen pankkiin. Lähetä tietenkin minulle primo-kappale ja pidä toistaiseksi secundo. Kun minun pitäisi lähteä Bernistä 11. tai 12, päivä, niin rahojen puuttuminen ei saisi huolettaa. Olisi myös hyvä, jos voisit lähettää minulle kuitin toimenpiteistäsi, samoin Yhdyspankin kuitin. Jos Pattilainen ei ole maksanut sinulle sitä 172 markkaa, mikä piti tallettaa Yhdyspankkiin, niin pieni lisätöytäisy ei haittaisi. Sääli, etten saanut tavata ystäväämme Fransiscusta Kööpenhminassa. Terveiset myös kaikille ystäville, vaikka he osoittamansa laiskuuden vuoksi eivät sitä ehkä ansaitsisi. Vaimoni pyytää sanomaan sydämelliset terveiset sinulle ja rakastettavalle rouvallesi, ehdin jo kirjoittaa tuon sanan ennen kuin muistin, että se on vielä ennakointia ja että morsian on oikea termi. Yhdyn silti sydämestäni tervehdyksen jälkimmäiseen osaan. Kerro minulle joka tapauksessa hääpäivä, jotta voimme täällä molemmat juoda maljan teidän menestykseksellenne ja toivottaa yhtä suurta onnea kuin meillä on. Ja nyt hyvästi veli, ajattele alati uskollista ystävääsi

Ernst Linderiä

Ps. Kuka on nyt Yhdyspankin johtaja? Kirje Berniin osoitetaan tietenkin Poste Restanteen.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

En hjertlig tack för ditt kär-
komna bref af den 11 dennes, hvil-
ket jag för fyra dagar sedan erhöll.
Det var visserligen ej så långt som
jag skulle önskat det, men det var
åtminstone ett bevis på att du
ej ännu, som jag redan började fruk-
ta, hunnit glömma bort din gamle
vän och var derföre mycket välkom-
met. Jag kan föröfrigt väl inse
att dig fattats tid till ristningens
oftare upprepande. Hjertligen gra-
tulerar jag dig att ha hunnit så
långt att du snart uppnår dina
önskningars mål. Då detta bref
framkommer, lyses det väl snart.
Oändligt roligt vore det om vi
här ute kunde sammanträffa.
Hvart tager I vägen till en bör-
jan? Wi resa snart härifrån
till Schweitz och erna inträffa
i Bern den 10 och Geneve
den 15 Augusti. Hvart det se-
dan bär af, är ännu obestämdt;
troligt är att vi resa till Biar-
|2| ritz, för att njuta af Atlantens kraf-
tiga böljor. Wintern torde, enligt hvad
jag förut nämnde, tillbringas uti den
Helvetiska republiken.

Min hustru har nu snart
slutat sin kur härstädes, så att vi
efter två dagar afresa härifrån till
Frankfurt och efter ett par dagars
dröjsmål derstädes, till Schweitz.
Lifvet här har fortfarande varit
detsamma som förut, tyst och frid-
fullt. Härifrån är intet nytt att
berätta. Bekantskaper hafva vi
fortfarande högst få. Af finnar
finnes här inga, om jag icke ville
räkna ministerstatssekreterarens
fru, som bor uti samma hus som
vi och hvilken, som du väl kan
gissa, jag icke kommit i någon
beröring med. Af svenskar hafva
vi nu här professor Ribbing, med
fru från Upsala. Gubben är ett
original af första sorten.

Något Dagblad har ännu
ej hörts af. Detta är högst
ledsamt, ty jag lefver i fullkom-
lig okunnighet om hvad som
i Finland tilldrager sig. Gerna
skulle jag af din penna få några
notiser, men jag känner alltför väl
den brådska, som föregår ett med
afresa förenadt bröllop, för att
våga bedja dig härom. Stöt åt-
minstone på Lundsten eller nå-
|3| gon annan barmhertig individ. En kom-
mission måste du emellertid uträtta.
Medelst åtföljande talisman uttager
du 3 500 mark från föreningsbanken
och skickar mig summan uti två
vexlar till Bern. Kan du få
ena hälften uti en vexel för något
hus i Schweitz, så vore det
bra. I annat fall, tag alltsam-
mans uti bankens vexlar på
Paris. Naturligtvis skicka du
mig primo och behåller tills-
vidare sekundo. Då jag torde
afresa från Bern den 11 eller
12 och pengarnas utevaro skulle
genera mig, får sålevistsvårtytt ej ega
rum. Bra vore äfven om du
kunde skicka mig ett konto öf-
ver din förvaltning, äfvensom
föreningsbankens qvitto. I fall
Pattilainen ej till dig inbetalt
172 ffsvårtyttmarker, hvilket skulle insättas i
föreningsbanken, så kunde en
lämplig påknuffning ej skada.

Det var synd att jag icke
fick träffa vännen Fransiscus
i Köpenhamn. Helsa den gam-
le hedersmannen hjertligen från
mig. Helsa äfven alla andra
vänner ehuru de till följe
af sin visade lättja ej skulle
förtjäna detta. Min hustru
|4| ber mig framföra sina hjertligaste
helsningar till dig och din älskvärda
hustru, hade jag redan nedskrifvit
då jag plötsligen kom i håg att
denna benämning ännu är anticipe-
rad och att fästmö måste begagnas.
Emellertid förena jag mig af allt
hjerta uti det senare momentet af
helsningen. Låt mig för all del
få veta dagen för detta bröllop, så
att vi båda här utetillagt måtte kunne dricka
ett glas för eder välgång och öns-
ka eder en lycka så stor som
vår egen. Och nu farväl broder,
tänk på din städse tillgifne
vän

Ernst Linder

P.S. Hvem är nu direktör
i föreningsbanken. Brefvet till
Bern adresseras naturligtvis pos-
te restante.

Dokumentet i faksimil