29.1.1866 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Heders Broder!

Jag skyndar mig att erkänna inhändigandet af din skrifvelse af den 27, med fr.francs 500 och att tacka dig för det besvär du haft med uträttandet af min kommission.

Det var bra roligt att engång få läsa ett bref af vännen Lundsten, om också ej adresseradt till en sjelf. Jag beklagar mycket att jag ej heller har någotsvårtytt att disponera, men que fairefr. vad ska man göra. Hela Finland i det närmaste befinner sig i samma situation! Jag skall emellertid i morgon börja ett bref till eskulapen. Jag såg att han snart ernar resa från Stockholm. Skulle han redan, då detta framkommer, hafva fullbordat sin afsigt så låt mig genom den elektriska kraftens medverkan få veta till hvilken ort man bör adressera bref poste restante.

Jag finner med häpnad att kunskaps inhemtandet fortgår med ohjedad fart derborta i Lutetialat. Paris. Här går det icke så fort. Dock är jag ej alldeles missnöjd med resultaterna på senaste tider. Boken knallar sig fram till sitt slut; hvilket jag torde få se i slutet af Febr.Februari då allt bör vara renskrifvet och färdigt att läggas under pressen. Föröfrigt bedrifves rättsvårtytt och studium af ett och annat. Professorn i national ekonomi|2| härstädes, Darnethsvårtytt, håller för närvarande föreläsningar öfver bankväsendet, hvarföre hans föredrag blifvit behedrade med min närvaro.

Från Finland har jag fått höra att mina bref ingått i Dagbladet. Detta meddelande härrör dock ej af Lagerborg, som fortfarande varit tyst som musen. För öfrigt förljudes det att Pressombudsmannen i Åbo, Neovius, belagt No 3 &och 4 af Å. UÅbo Underrättelser med qvarstad, och det, enligt ett omdöme af en som haft tillfälle att se bladen, för artiklar som ej stadsfiskalen Achrén skulle strukit. Bland Finlands brister får man olyckligtvis ej räkna den på krypande embetsmän.

Vid genomläsandet af ”den lilles” trontal kände jag mig liksom du högst otillfredsställd. Mannen börjar bestämdt brissera. Håller han sig qvar i Mexiko, såsom hans afsigt synes vara, så hoppas jag att hans regemente tack vare republiken på andra sidan Atlanten snart skall tillhöra historien. Det kan omöjligen bära sig att tillbakahålla tidens fordringar då ”la gloirefr. äran” reduceras till en undfådd spark.

Har du i Revue des deux Mondes läst Pelletoussvårtytt framställning af Proudhons ”Leben und Thaten”? Den barska socialistens minne blir nog skarpt hundfiladt. Artikeln är verkligen dräpande och bland de bäst skrifvna jag någonsin läst.

Farväl nu broder. Helsa din hustru och glöm ej din tillgifne

Ernst Linder

|3|

P.S.Post Scriptum Helsa Montgomerys på det hjertligaste. Frosterus har ännu ej kommit.

Du har ej svarat något på min fråga om när dragningen vid ”La loterie générale des bureaux de bienfaisancefr. Välgörenhetskontorets allmänna lotteri” eger rum. Äfvenså har du ej utlåtit dig om din afsigt att taga eller icke taga aktier uti den boskapframforslande ångbåten.

Ju mera jag tänker på trontalet desto mindre kan jag anse det klokt. Att jemföra Frankrikes institutioner med Nord Amerikas var verkligen lika vanvettigt som oförskämdt! Det måste nu anses såsom en stor lycka för menskligheten att Förenta staterna i denna stund stå pånyttfödda och mäktiga, så att de kunna verka för det goda både genom en lämplig materiel påtryckning, som i den Mexikanska frågan, och genom sitt exempel. Skillnaden mellan Unionens handlingssätt mot de underkufvade sydstaterna och Moskovitismens framfart i Polen är alltför stor för att icke märkas äfven af den mindre tänkande och för att icke föranleda reflexioner om olika systemers verkan på nationernas uppfostran.

Men nu farväl. Wännen E L.

Finsk text

Kunnon Veli!

Kiiruhdan kertomaan, että olen saanut kirjeesi 27. päivältä 500 frangin kera ja kiitän sinua vaivannäöstä asioideni hoitamisessa. Olipa hauskaa saada kerran lukea kirje ystävältämme Lundstenilta, vaikka se ei ollutkaan minulle osoitettu, Valitan, että minullakaan ei ole mitään sijoitettavaksi, mutta minkäs mahtaa. Koko Suomi on tällä hetkellä samassa tilanteessa. Aloitan kuitenkin aamulla kirjeen lekurillemme. Havaitsin, että hän on pian lähdössä Tukholmasta. Jos hän on tämän kirjeen saapuessa perille jo toteuttanut aikomuksena, niin kerro minulle sähkövoiman avustuksella, mille paikkakunnalle lähetän kirjeen Poste Restanteen. Huomaan hämmästyksekseni, kuinka kitkattomasti tiedon hankkiminen sujuu siellä Lutetiassa. Täällä se ei käy niin nopeasti. En silti ole lainkaan tyytymätön viimeaikaisiin tuloksiin. Kirja kallistuu jo loppuaan kohti, luulen sen tavoittavani helmikuun lopussa jolloin kaikki pitäisi olla kirjoitettu puhtaaksi ja valmista painettavaksi. Muuten harrastan ja tutkin yhtä ja toista. Täkäläinen kansantaloustieteen professori Dometh luennoi parhaillaan pankkilaitoksesta, joten kunnioitan hänen luentojaan läsnäolollani. Suomesta olen kuullut, että minun kirjeitäni olisi ilmestynyt Dagbladetissa. Tämä tieto ei kuitenkaan tullut Lagerborgilta, joka edelleen on hiljaa kuin hiiri. Lisäksi kerrotaan, että Turun painoasiamies Neovius on laittanut Åbo Underrättelserin numerot 3 ja 4 takavarikkoon ja erään silminnäkijän kertoman mukaan, joka oli nähnyt nuo lehdet, sellaisten artikkelien vuoksi, joita kaupunginviskaali Achren ei olisi yliviivannut. Suomen puutteisiin ei voi valitettavasti laskea nöyristelevien virkamiesten puuttumista.

”Pienen” valtaistuinpuhetta lukiessani olin hyvin tyytymätön, niin kuin sinäkin. Mies alkaa selvästikin brassailemaan. Jos hän pysyy Meksikossa, niin kuin tarkoitus näyttäisi olevan niin toivon, että hänen hallintonsa Atlantin toisella puolella olevan tasavallan kautta siirtyisi historiaan. Ei ole mahdollista torjua ajan vaatimuksia silloin kun ”kunnia” supistuu vastaanotetuksi potkuksi. Oletko lukenut Revue des deux Mondesta Pelletoun kirjoituksen Proudhonin teoksesta ”Leben und Thaten”? Tiukan sosialistin muisto saa melkoiset madonluvut. Artikkeli on todella murhaava ja yksi parhaiten kirjoitettuja mitä olen lukenut.

Hyvästi nyt veli, terveiset vaimollesi äläkä unohda uskollista ystävääsi

Ernst Linderiä

PS

Sydämelliset terveisetMontgomeryille. Frosterus ei ole vielä saapunut. Et ole vastannut kysymykseeni siitä, milloin ”La loterie generale des beaux de bienfaisancen ” arvonta tapahtuu. Etkä myöskään siihen, aiotko ottaa osakkeita karjaa kuljettavaan höyrylaivaan vai et.

Mitä enemmän ajattelen valtaistuinpuhetta, sitä vähemmän viisaalta se tuntuu. Ranskalaisten instituutioiden vertaaminen Pohjois-Amerikkalaisiin oli yhtä järjetöntä kuin häpeämätöntäkin! Täytyy pitää suurena onnena ihmiskunnalle sitä, että Yhdysvallat nyt on uudestisyntynyt ja mahtava niin että se voi vaikuttaa hyvän puolesta myös sopivan materiaalisen painostuksen keinoin, kuten Meksikon tapauksessa, samoin kuin esimerkillään. Ero siinä, miten unioni on toiminut suhteessa kukistettuihin etelävaltiohin ja miten venäläiset toimivat Puolassa on niin suuri,että vähemmänkin ajattelevan täytyy se huomata, ja tämä johdattaa pohtimaan erilaisten järjestelmien vaikutusta kansakuntien kasvattamiseen.

Mutta nyt hyvästi

ystävä

E.L.

Original (transkription)

|1|

Heders Broder!

Jag skyndar mig att erkänna inhändigan-
det af din skrifvelse af den 27, med fr.francs 500
och att tacka dig förtillagt det besvär du haft med ut-
rättandet af min kommission.

Det var bra roligt att engång få
läsa ett bref af vännen Lundsten, om också
ej adresseradt till en sjelf. Jag beklagar myc-
ket att jag ej heller har någotsvårtytt att dispone-
ra, men que faire. Hela Finland i det
närmaste befinner sig i samma situation!
Jag skall emellertid i börjanstruket morgon bör-
ja ett bref till eskulapen. Jag såg att han
snart ernar resa från Stockholm. Skul-
le han redan, då detta framkommer, haf-
va fullbordat sin afsigt så låt mig ge-
nom den elektriska kraftens medverkan
få veta till hvilken ort man bör adres-
sera bref poste restante.

Jag finner med häpnad att kunskaps
inhemtandet fortgår med ohjedad fart
derborta i Lutetia. Här går det icke
så fort. Dock är jag ej alldeles miss-
nöjd med resultaterna på senaste tider.
Boken knallar sig fram till sitt slut;
hvilket jag torde få se i slutet af Febr.Februari
då allt bör vara renskrifvet och färdigt
att läggas under pressen. Föröfrigt be-
drifves rättsvårtytt och studium af ett och
annat. Professorn i national ekonomi
|2| härstädes, Darnethsvårtytt, håller för närvarande före-
läsningar öfver bankväsendet, hvarföre hans före-
drag blifvit behedrade med min närvaro.

Från Finland har jag fått höra att
mina bref ingått i Dagbladet. Detta medde-
lande härrör dock ej af Lagerborg, som fort-
farande varit tyst som musen. För öfrigt
förljudes det att Pressombudsmannen i Åbo,
Neovius, belagt No 3 &och 4 af Å. UÅbo Underrättelser med qvar-
stad, och det, enligt ett omdöme af en som
haft tillfälle att se bladen, för artiklar som
ej stadsfiskalen Achrén skulle strukit.
Bland Finlands brister får man olyckligt-
vis ej räkna den på krypande embetsmän.

Vid genomläsandet af ”den lilles” tron-
tal kände jag mig liksom du högst otill-
fredsställd. Mannen börjar bestämdt bris-
sera. Håller han sig qvar i Mexiko, såsom
hans afsigt synes vara, så hoppas jag att
hans regemente tack vare republiken på
andra sidan Atlanten snart skall till-
höra historien. Det kan omöjligen bära
sig att tillbakahålla tidens fordringar då
”la gloire” reduceras till en undfådd spark.

Har du i Revue des deux Mondes läst
Pelletoussvårtytt framställning af Proudhons
”Leben und Thaten”? Den barska socia-
listens minne blir nog skarpt hundfi-
ladt. Artikeln är verkligen dräpande
och bland de bäst skrifvna jag någon-
sin läst.

Farväl nu broder. Helsa din hus-
tru och glöm ej din tillgifne

Ernst Linder

|3|

P.S.Post Scriptum Helsa Montgomerys på det hjertligas-
te. Frosterus har ännu ej kommit.

Du har ej svarat något på min fråga om
när dragningen vid ”La loterie générale des bu-
reaux de bienfaisance” eger rum. Äfvenså har
du ej utlåtit dig om din afsigt att taga eller icke
taga aktier uti den boskapframforslande ång-
båten.

Ju mera jag tänker på trontalet desto
mindre kan jag anse det klokt. Att jemföra
Frankrikes institutioner med Nord Amerikas
var verkligen lika vanvettigt som oförskämdt! Det
måste nu anses såsom en stor lycka för mensk-
ligheten att Förenta staterna i denna stund stå
pånyttfödda och mäktiga, så att de kunna
verka för det goda både genom en lämp-
lig materiel påtryckning, som i den Mexi-
kanska frågan, och genom sitt exempel. Skill-
naden mellan Unionens handlingssätt mot
de underkufvade sydstaterna och Moskovi-
tismens framfart i Polen är alltför stor
för att icke märkastillagt äfven aftillagt den mindre tänkande skallstruket och
för att icke föranleda reflexioner om olika
systemers verkan på nationernas uppfostran.

Men nu farväl.
Wännen
E L.

Dokumentet i faksimil