1.10.1864 Felix Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Liebster Leo!

På färsk gerning och med Ditt lyckade, i dag komna porträtt för ögonen skyndar jag nu att tacka och svara hvad jag i hast kan å det trefliga bref, som bragte mig detsamma. –

Alltsedan inhändigandet af de vigtiga och förtroliga meddelanden, Du gjorde mig före afresan till Svea, har jag kännt ett stort behof att få språka med Dig isynnerhet angående ett visst ämne; men din strax derpå anträdda färd och osäkerheten om, hvar ett bref kunde finna Dig under resan, ha vållat den långa tystnaden. Och numera, då Du redan haft så godt tillfälle att förstrå Dig och fatta nytt mod efter den bittra erfarenheten, jag |2| kan ej säga olyckan, – Du hade i Augusti, torde äfven mina ord i saken, om än aldrig så deltagande, kunna korteligen fattas derhän, att Du ej bör sörja alltför djupt öfver en förlust, som jag med Dig nog senterar, men dock måste anse hellre bara lända Dig till bevis på, att man – (ja, tag det icke så illa, som det kanske låter,) vid valet af ledsagarinna o.s.v. gör bäst uti att välja ur förhållanden, mera öfverensstämmande med ens egna i börd och dylikt; ty något annat, än olikheten deri, torde väl icke vållat, att man först sökte attrahera och sedan, utan afseende å personligheten, som dervidlag bordt få vara det enda afgörande, visade, att börd och samhällsställning ännu, åtminstone bland höga-|3|deliga, noteras i kurs vida högre, än hjertats renaste guld. – Stå derföre manligt på Dig, glöm hvad som ej kan ändras, lär Dig allt mer att älska en värdigare flamma, jag menar fosterjorden och dess väl, och Du skall nog i sinom tid ännu finna den rätta whisten till Ditt eget varma hjerta! – Och då skall Du kanske ännu välsigna försynens allvisa, om än stundom oss kortsynta nog outgrundliga skickelser! –

Måtte nu äfven Dina många ljufa och angenäma minnen från resan skydda Dig för återfall i det svårmod, en sviken förhoppning alltid först efterlemnar, och Du med friskt mod kunna framgå vidare på den bana, Du så hedrande begynt, så blir allt säkert ännu bra! –

|4|

Äfven jag gjorde nyligen en erfarenhet i afseende å min husliga framtid, som kunnat nedstämma mig ansenligt, derest icke ens sinne vore så bepansradt, att små stötar ej mer rubba dess jemvigt. – Således det gamla programmet: lef, arbeta, hoppas! – Om Dina i brefvet lemnade uppdrag snart mera, sedan jag fått råka Tit.Titulus Cantell. Till Todt skall jag gå om en stund. – På Hofrätten går allt ungefär som förr, utom att CEG. pinat oss med mera arbete, än nånsin förr under semester, men också i sina nycker lidit månget svårsmält nederlag. – Inom familjen och umgänget efter gamla trallen. – Alla Gudilof friska! – Warma helsningar till Eder, Pebbe, o.a.och andra vederbörande, genom tuissimusdin allra käraste vän

X.

Finsk text

Rakas Leo!

Heti tuoreeltaan ja sinun tänään saapunut, onnistunut kuvasi silmieni edessä kiirehdin kiittämään ja vastaamaan hauskaan kirjeeseen, joka sen minulle toi.

Aina siitä asti kun sain ne tärkeät ja luottamukselliset uutiset, jotka kerroit minulle ennen Ruotsin-matkaasi, minulla on ollut kova tarve puhua kanssasi erityisesti eräästä tietystä asiasta, mutta lähdit heti sen jälkeen matkaan ja epävarmuus siitä, tavoittaisiko kirje sinua matkasi aikana, on aiheuttanut tämän pitkän hiljaisuuden. Ja nyt, kun sinulla on ollut hyvä tilaisuus koota itseäsi ja saada uutta rohkeutta sen katkeran kokemuksen jälkeen, jota en kuitenkaan onnettomuudeksi kutsuisi, – joka sinulla oli elokuussa, niin minun sanani, myötätuntoisempina kuin koskaan, voisi lyhyesti kiteyttää niin, että sinun ei pidä liian syvästi surra sitä menetystä, jonka minä kyllä hyvin ymmärrän, mutta jota kuitenkin voisi pitää sinulle osoituksena siitä (älä ymmärrä tätä niin pahasti kuin miltä se voi kuulostaa) siitä, että elämänkumppania ym. valitessaan mies tekee parhaiten, jos valitsee pikemmin oman syntyperänsä ja muun vastaavan suhteen samankaltaisista oloista. Sillä ei kai mikään muu seikka kuin erilaisuus näissä asioissa voinut saada aikaan sitä, että ensin koetettiin vetää puoleensa ja sitten, katsomatta persoonaan, jonka näissä asioissa pitäisi kuitenkin olla se ainoa ratkaiseva tekijä, näytettiin, että syntyperä ja yhteiskunnallinen asema sittenkin, ainakin ylhäisaatelin piirissä, noteeraataan paljon korkeammalle kuin sydämen puhtain kulta. – Seiso siis rohkeasti omassa varassasi, unohda se mitä ei voi muuttaa ja opettele yhä enemmän rakastamaan arvokkaampaa neitoa, tarkoitan isänmaata ja sen parasta, ja sitten tulet aikanaan kyllä löytämään oikean kumppanin myös lämpimälle sydämellesi! Silloin tulet ehkä vielä siunaamaan sitä Kaitselmuksen viisautta, joka meille lyhytnäköisille näyttäytyy joskus niin käsittämättömänä. Kunpa nyt myös monet valoisat ja miellyttävät muistosi matkaltasi varjelevat sinua lankeamasta takaisin siihen synkkyyteen, jonka petetyt toiveet aina ensiksi jättävät jälkeensä, ja voit reippain mielin jatkaa sillä uralla, jonka olet niin kunniakkaasti aloittanut, niin kaikki muuttuu varmasti vielä hyväksi!

Myös minä sain äskettäin omaa kotoista tulevaisuuttani ajatellen erään sellaisen kokemuksen, joka olisi voinut masentaa kovasti, jollei mieli olisi niin panssaroitu, että pienet töytäykset eivät enää kykene sen tasapainoa häiritsemään. – Siis vanha ohjelma: elä, tee työtä, toivo! –

Kirjeessäsi antamistasi tehtävistä kohta enemmän, kunhan olen tavannut hra Cantellin. Todtin luo menen hetken kuluttua. – Hovioikeudessa menee suunnilleen niin kuin ennenkin paitsi että CEG on loman aikana piinannut meitä töillä enemmän kuin koskaan ennen, mutta hän on oikkuilussaan kärsinyt myös monta kirvelevää tappiota. Perheessä ja seuraelämässä mennään vanhoja latuja. – Kaikki luojankiitos terveitä! Lämpimät terveiset teille, Pebbelle ja kaikille asianosaisille lähettää

niin paljon sinun

X

Original (transkription)

|1|

Liebster Leo!

På färsk gerning och med Ditt lyckade,
i dag komna porträtt för ögonen skyndar
jag nu att tacka ochtillagt svara hvad jag i hast kan å
det trefliga bref, som bragte mig detsam-
ma. –

Alltsedan inhändigandet af de vigtiga
och förtroliga meddelanden, Du gjorde
mig före afresan till Svea, har jag kännt
ett stort behof att få språka med Dig isyn-
nerhet angående ett visst ämne; men
din strax derpå anträdda färd och osä-
kerheten om, hvar ett bref kunde finna
Dig under resan, ha vållat den långa
tystnaden. Och numera, då Du redan haft
så godt tillfälle att förstrå Dig och fatta nytt
mod efter den bittra erfarenheten, jag
|2| kan ej säga olyckan, – Du hade i Augusti,
torde äfven mina ord i saken, om än al-
drig så deltagande, kunna korteligen fat-
tas derhän, att Du ej bör sörja alltför djupt
öfver en förlust, som jag
med Dig
nog senterar, men
dock måste anse hellre bara lända Dig
till bevis på, att man – (ja, tag det icke så
illa, som det kanske låter,) vid valet af led-
sagarinna o.s.v. gör bäst uti att välja ur
förhållanden, mera öfverensstämmande
med ens egna i börd och dylikt; ty nå-
got annat, än olikheten deri, torde väl
icke vållat, att man först sökte attrahera
och sedan, utan afseende å personligheten,
som dervidlag bordt få vara det enda
afgörande, visade, att börd och samhälls-
ställning ännu, åtminstone bland höga-|3|deliga, noteras i kurs vida högre, än hjer-
tats renaste guld. – Stå derföre manligt på
Dig, glöm hvad som ej kan ändras, lär Dig
allt mer att älska en värdigare flamma, jag
menar fosterjorden och dess väl, och Du
skall nog i sinom tidtillagt ännu finna den rätta
whisten till Ditt eget varma hjerta! –
Och då skall Du kanske ännu välsigna
försynens allvisa, om än stundom oss kort-
synta nog outgrundliga skickelser! –

Måtte nu äfven Dina många ljufa och
angenäma minnen från resan skydda
Dig för återfall i det svårmod, en sviken
förhoppning alltid först efterlemnar, och
Du med friskt mod kunna framgå vi-
dare på den bana, Du så hedrande
begynt, så blir allt säkert ännu bra! –

|4|

Äfven jag gjorde nyligen en erfarenhet i afse-
ende å min husliga framtid, som kunnat
nedstämma mig ansenligt, derest icke ens
sinne vore så bepansradt, att små stötar
ej mer rubba dess jemvigt. – Således det
gamla programmet: lef, arbeta, hoppas! –
Om Dina i brefvet lemnade uppdrag snart
mera, sedan jag fått råka Tit.Titulus Cantell.
Till Todt skall jag gå om en stund. – På
Hofrätten går allt ungefär som förr, utom
att CEG. pinat oss med mera arbete, än nån-
sin förr under semester, men också i sina
nycker lidit månget svårsmält nederlag. –
Inom familjen och umgänget efter gamla
trallen. – Alla Gudilof friska! –
Warma helsningar till Eder, Pebbe, o.a.och andra
vederbörande, genom tuissimus

X.

Dokumentet i faksimil