25.7.1869 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Mon cher frère!fr. Min käre bror!

Stor tack för brefvet af d. 22. Äfven jag har brådska i dag, emedan posten, som anlände i går afton, återvänder i dag och jag har många bref att expediera. – Om jag ej idag skulle hinna genomgå inventarieförteckningen, skall jag göra det till nästa post, d. v. s. Söndag. –

Sedan Du, som jag tager för gifvet, öfvertagit de i Adolfs bref innehållna kommissioner, har jag med anledning deraf endast att meddela, att hvad mitt eget qvarter beträffar, skulle jag ogerna afstå det och underkasta mig flyttnings bestyr; det torde för öfrigt icke konvenera Adolf. – Dock, om intet|2| lämpligare qvarter finnes och nöden blir stor, skall jag väl låta tala vid mig.

Fullmakt för affären i Civilstatens kassa medföljer. – Emedan jag för Notsjö bör inom Oktober månad ha afbetalt in alles (incl.inklusive inventarier) 100 000 mark, måste jag be om att till en början få dela jemnt med Dig d. v. s. lyfta 40 000 om hela beloppet beviljas. – Under förloppet af vintern skall jag deremot låna Dig 10 000 mkmark, som jag hoppas få från Militär artell kassan, eller annorlunda. – Skulle det likväl vara Dig synnerligen angeläget att genast få alltsamman, så måste jag väl ge efter och be Dig realisera af mina papper omkr. 10 000 msmark silver, utom de 2 000 msmark silver Thaler 6% Jernv. Oblig.Järnvägsobligationer som vid anfordran få lemnas åt Sucksdorff, och de i Din vård befintliga 7 500 msmark silver Hyp. för.Hypoteksföreningen 5% ObligrObligationer, som jag ber Dig i alla fall genast försälja till 8 %svårtytt|3| och tillsvidare insätta på mitt kassakreditiv i För BnFöreningsbanken. Närmare ang.angående min Notsjö liqvid skall jag meddela med nästa post. –

Hvad pantsättning i Civ statCivilstatsens enke- och pupillkassa beträffar är jag med om att stoppa dit Tervakoski & FörenbanksFöreningsbanks aktier. –

Löjtnant Krakau är en duglig och pålitlig man; torde ha insigter i jordbruket efter han sysslat dermed i långliga tider och tyckes ha hufvud och sinne för praktiska saker. – Jag har emellertid engagerat den nuvarande inspektorn här äfven för nästa år; och tror mig komma till rätta med honom. – Skulle det under årets förlopp visa sig att jag misstagit mig deri, skall jag väl tänka på Krakau; – men något löfte kan jag ännu ej ge, och något biträde för öfrigt behöfver jag ej heller nu af honom.

|4|

Du kunde gerna arrendera åt honom Laitiala, eller ännu hellre taga honom till Inspektor derstädes, ty jag fruktar att hans affärer som aldrig varit lysande, emedan han haft att underhålla sina många systrar med en liten lägenhet, – i dessa tider försämrats till följe af det allm.allmänna obeståndet och deraf att f. d. Stationsinspektorn i ThusTavastehus Collianders familj nyligen ytterligare fallit honom på nacken. – Om Du träffar honom, så kan Du för öfrigt säga, att Guv.Guvernör Molander tog nådigt emot min rekommandation för honom till kontraktor tjensten. –

Med anledning af närlgada bref från Tilgmann borde jag till d. 30 Juli skrifva en förklaring till Senaten och sänder i sådant afseende fullmakt äfvensom min underskrift i tvenne ark, som sålunda efter behofvet kunna användas för en skrifvelse à 1, 2, 3, eller 4 sidor.

|5|

Jag skrifver i dag till Tilgmann att han utan dröjsmål skall lemna åt Dig konceptet till min förklaring i ämnet till Hofrätten, hvilket måste finnas bland de papper jag öfverlemnat till honom; – om icke, måste jag helt enkelt förklara mig urståndsatt att nu, utan tillgång till nödiga handlingar afgifva den äskade förklaringen och hänvisa till den jag afgifvit till Hofrätten. – Hufvudinnehållet af denna var, såvidt jag kan påminna mig, att jag är för dålig jurist för att bedöma frågan i rättsligt afseende, men att jag, i konkursmassans intresse, icke kan tillstyrka upphäfvandet af den inteckning som Magistraten i HforsHelsingfors beviljat i Tmanns ⅓ del i Litografin. Skrif nu så godt Du kan och tag vara på mina underskrifter att de ej få missbrukas af Tilgmann.

|6|

Då Sucksdorff troligen rest öfver Kervo till Lovisa, får jag ang.angående förloppet af auktionen i största korthet meddela att jag har anledning vara temmeligen belåten dermed. – Jag har inköpt alla kräk (alla 30 första klassens kor till ett medelpris af 120 mkmark), – med undantag af: 10 sämre kor (för att stoppa munnen på Packalén) 1 häst, 2 kalfvar och 40 får. – För öfrigt alla inventarier såväl till de skilda lägenheterna som till fabrikerna, – (nästan utan undantag af annat än skräp) – alla möbler, linnetyg silfver m. m. – till ett totalpris af icke fullt 25 000 mkmark, hvilka med tillägg af priset för ved, säd och smärre förråder som jag derjemte inköpt; uppgå till något öfver 30 000 mkmark. – Sucksdorff har lemnat mig en preliminär förbindelse, upptagande att hans mor afstår allt utöfver 75 000 mkmark. –

Höbergningen har pågått några dagar i smått under regn; Fredagen och lördagen med 70 man i herrligt väder. – Mera med nästa söndags post från din tillgifne broder

Torsten.

Bed Felix tusendefalt om ursäkt för att jag måste afresa från HforsHelsingfors utan att taga afsked af honom och hans familj.

|1|

P. S.Post Scriptum Helsa hjertligen Sandra och lilla Cely och haf tack för allt hvad Du gjort och kommer att göra för Torsten. Jag skrifver i dag äfven till Jenny.

Finsk text

Rakas veljeni!fr

Suuret kiitokset kirjeestäsi 22. päivältä. Myös minulla on kiire tänään, koska posteljooni joka saapui eilen illalla palaa tänään ja minulla on monta kirjettä lähetettävänä. Jollen ehdi käydä tänään läpi inventaarioluetteloita, teen sen seuraavaan postiin, toisin sanoen sunnuntaihin mennessä.

Kun sinä nyt, niin kuin pidän selviönä, olet ryhtynyt toimittamaan Adolfin kirjeen sisältämiä tehtävänantoja, niin voin vain omasta puolestani todeta, että mitä omaan huoneistooni tulee, niin en kovin mielelläni luopuisi siitä ja ryhtyisi muuttopuuhiin, eikä se Adolfille muutenkaan sopisi. – Mutta jos mitään sopivampaa asuntoa ei ole tarjolla ja hätä on suuri, voin puhua asiasta kanssasi.

Ohessa on valtakirja siviilivirkakunnan leskein ja orpolasten kassaa varten. Koska minun on lokakuun loppuun mennessä maksettava Nuutajärvestä kaikkiaan 100 000 markkaa, minun täytyy aluksi pyytää saada jakaa määrä tasan kanssasi, toisin sanoen nostaa 40 000 jos summa antaa myöten. Talven kuluessa lainaan Sinulle sitä vastoin 10 000, jonka toivon saavani sotilaskassasta tai muualta. Jos et kuitenkaan olisi erityisen halukas hankkimaan heti koko summaa, minun täytyy kait antaa periksi ja pyytää sinua realisoimaan arvopapereistani noin 10 000 niiden 2 000 taalerin arvoisten rautatieobligaatioiden lisäksi, jotka vaadittaessa voi jättää Sucksdorffille, sekä ne Sinun hoidossasi olevat Hypoteekkiyhdistyksen 5 %:n obligaatiot, arvoltaan 7 500 markkaa, jotka pyydän Sinua joka tapauksessa heti myymään 8 %:n korolla ja tallettamaan edelleen tililleni Yhdyspankkiin. Lähemmät tiedot Nuutajärven maksusta ilmoitan seuraavan postin mukana.

Mitä siviilivirkakunnan kassan panttiin tulee, niin olen sijoittamassa sinne Tervakosken ja Yhdyspankin osakkeet.

Luutnantti Krakau on luotettava kelpo mies; hänellä lienee tietoa maanviljelyksestä kun on ollut pitkään sen kanssa tekemisissä, ja hänellä tuntuu olevan päätä ja taipumusta käytännön asioiden suhteen. Olen kuitenkin palkannut nykyisen pehtoorin tänne myös ensi vuodeksi, ja uskon tulevani toimeen hänen avullaan. Jos vuoden kuluessa osoittautuu että olen erehtynyt tässä, harkitsen silloin Krakauta, mutta en voi vielä luvata mitään, enkä tarvitse muutenkaan nyt mitään apua häneltä.

Voisit kernaasti vuokrata hänelle Laitialan, tai mieluummin ottaa hänet sinne pehtooriksi. Sillä pelkään että hänen talousasiansa, jotka muutoinkaan eivät ole olleet kovin loistavalla kannalla siksi, että hänellä on monta sisarta elätettävänä pienessä asunnossa, ovat näinä aikoina entistä heikommilla yleisen epävakauden takia ja koska hänen niskoilleen on nyt langennut myös Hämeenlinnan entisen asemapäällikön Collianderin perhe. Jos muuten tapaat hänet, niin voit sanoa, että kuvernööri Molander kuunteli armollisesti, kun suosittelin häntä tarkastajan virkaan.

Minun pitäisi oheisten Tilgmannin kirjeiden johdosta kirjoittaa 30. heinäkuuta mennessä selvitys senaatille ja lähetän siinä tarkoituksessa valtakirjan ja allekirjoitukseni kahdella arkilla niin että sitä voidaan tarpeen mukaan käyttää 1-, 2-, 3- tai 4-sivuiseen kirjelmään.

Kirjoitan tänään Tilgmannille ja pyydän häntä viipymättä antamaan sinulle konseptini asiasta hovioikeudelle annettavaa selvitystä varten, sen täytyy olla hänelle antamieni papereiden joukossa. Jollei, niin sitten minun täytyy yksinkertaisesti selittää, että en kykene ilman tarvittavien asiakirjojen saamista antamaan kyseistä selvitystä ja viittaan siihen, jonka olen jättänyt Hovioikeudelle. Sikäli kuin muistan, niin sen tärkein sisältö oli, että minä olen liian huono juristi arvioimaan asiaa oikeudelliselta näkökannalta, mutta konkurssipesän etujen kannalta en voi vahvistaa sen kiinnityksen kumoamista, jonka Helsingin maistraatti on myöntänyt Tilgmannin kolmasosaan. Kirjoita nyt asia niin hyvin kuin osaat ja pidä huoli, että Tilgmann ei pääse käyttämään allekirjoituksiani väärin.

Kun Sucksdorff on luultavasti matkustanut Keravan kautta Loviisaan, voin huutokaupan kulusta aivan lyhyesti kertoa, että minun on syytä olla jokseenkin tyytyväinen siihen. Olen hankkinut kaikki eläimet (kaikki 30 ensiluokkaista lehmää) 120 markan keskihintaan poikkeuksena 10 huonompaa lehmää (sulkeakseni suun Packalénilta), yhden hevosen, kaksi vasikkaa ja 40 lammasta. Lisäksi kaiken irtaimiston sekä erillisiin asuntoihin että tehtaaseen (melkein poikkeuksetta hyvässä kunnossa), kaikki huonekalut, liinavaatteet, hopeat ynnä muut vajaan 25 000 markan kokonaishintaan, mikä lisättynä samalla hankkimieni puun, viljan ja pienempien varastojen hinnalla nousee vähän yli 30 000 ruplaan. Sucksdorff jätti minulle alustavan sitoumuksen, hyväksyen että hänen äitinsä luopuu kaikesta muusta 75 000 markalla.

Heinänkorjuu on jatkunut muutamia päiviä pikkuhiljaa sateessa, perjantaina ja lauantaina 70 miehen voimin ihanassa säässä. Lisää ensi sunnuntain postissa uskolliselta veljeltäsi

Torsten.

Esitä Felixille tuhannet anteeksipyyntöni siitä, että minun täytyi lähteä Helsingistä hyvästelemättä häntä ja hänen perhettään.

P.S. Sydämelliset terveiset Sandralle ja piku Celylle ja kiitokset siitä kaikesta mitä he ovat tehneet Torstenin hyväksi. Kirjoitan tänään myös Jennylle.

Original (transkription)

|1|

Mon cher frère!

Stor tack för brefvet af d. 22.
Äfven jag har brådska i dag, eme-
dan posten, som anlände i går afton,
återvänder i dag och jag har många
bref att expediera. – Om jag ej idag
skulle hinna genomgå inventarieför-
teckningen, skall jag göra det till
nästa post, d. v. s. Söndag. –

Sedan Du, som jag tager för gifvet,
öfvertagit de i Adolfs bref innehållna
kommissioner, har jag med anledning
deraf endast att meddela, att hvad
mitt eget qvarter beträffar, skulle
jag ogerna afstå det och underkasta
mig flyttnings bestyr; det torde för öfrigt
icke konvenera Adolf. – Dock, om intet
|2| lämpligare qvarter finnes och nöden blir
stor, skall jag väl låta tala vid mig.

Fullmakt för affären i Civilstatens
kassa medföljer. – Emedan jag för Notsjö
bör inom Oktober månad ha afbetalt
in alles (incl.inklusive inventarier) 100 000 mark,
måste jag be om att till en början få dela
jemnt med Dig d. v. s. lyfta 40 000 om
hela beloppet beviljas. – Under förloppet
af vintern skall jag deremot låna Dig
10 000 mkmark, som jag
hoppas få från Militär
artell kassan, eller annorlunda. – Skulle
det likväl vara Dig synnerligen angeläget
att genast få alltsamman, så måste
jag väl ge efter och be Dig realisera af
mina papper omkr. 10 000 msmark silver, utom de
2 000 msmark silver Thaler 6% Jernv. Oblig.Järnvägsobligationer som vid anfordran
få lemnas åt Sucksdorff, och de i Din vård
befintliga 7 500 msmark silver Hyp. för.Hypoteksföreningen 5% ObligrObligationer, som
jag ber Dig i alla fall genast försälja till 8 %svårtytt
|3| och tillsvidare insätta på mitt kassa-
kreditiv i För BnFöreningsbanken. Närmare ang.angående min
Notsjö liqvid skall jag meddela med
nästa post. –

Hvad pantsättning i Civ statCivilstatsens enke- och pupillkassa beträffar
är jag med om att stoppa dit Tervakoski
& FörenbanksFöreningsbanks aktier. –

Löjtnant Krakau är en duglig och
pålitlig man; torde ha insigter i jord-
bruket efter han sysslat dermed i långliga
tider och tyckes ha hufvud och sinne för
praktiska saker. – Jag har emellertid
engagerat den nuvarande inspektorn
här äfven för nästa år; och tror mig
komma till rätta med honom. – Skulle
det under årets förlopp visa sig att jag
misstagit mig deri, skall jag väl tänka
på Krakau; – men något löfte kan jag
ännu ej ge, och något biträde för öfrigt
behöfver jag ej heller nu af honom.

|4|

Du kunde gerna arrendera åt honom
Laitiala, eller ännu hellre taga honom
till Inspektor derstädes, ty jag fruktar
att hans affärer som aldrig varit lysande,
emedan han haft att underhålla sina många
systrar med en liten lägenhet, – i dessa tider
försämrats till följe af det allm.allmänna obeståndet
och deraf att f. d. Stationsinspektorn i ThusTavastehus
Collianders familj nyligen ytterligare fallit
honom på nacken. – Om Du träffar
honom, så kan Du för öfrigt säga, att
Guv.Guvernör Molander tog nådigt emot min
rekommandation för honom till kontraktor
tjensten. –

Med anledning af närlgada bref från
Tilgmann borde jag till d. 30 Julitillagt skrifva en förklaring
till Senaten och sänder i sådant afseende fullmakt
äfvensom min underskrift i tvenne ark,
som sålunda efter behofvet kunna användas
för en skrifvelse à 1, 2, 3, eller 4 sidor.

|5|

Jag skrifver i dag till Tilgmann att
han utan dröjsmål skall lemna åt Dig
konceptet till min förklaring i ämnet
till Hofrätten, hvilket måste finnas
bland de papper jag öfverlemnat till
honom; – om icke, måste jag helt enkelt
förklara mig urståndsatt att nu, utan
tillgång till nödiga handlingar afgifva
den äskade förklaringen utanstruket och hänvisa
till den jag afgifvit till Hofrätten. – Hufvud-
innehållet af denna var, såvidt jag kan
påminna mig, att jag är för dålig jurist
för att bedöma frågan i rättsligt afseende,
men att jag, i konkursmassans intresse,
icke kan tillstyrka upphäfvandet af
den inteckning som Magistraten i HforsHelsingfors
beviljat i Tmanns ⅓ del i Litografin.
Skrif nu så godt Du kan och tag vara på
mina underskrifter att de ej få miss-
brukas af Tilgmann.

|6|

Då Sucksdorff troligen rest öfver Kervo till
Lovisa, får jag ang.angående förloppet af auktionen
i största korthet meddela att jag har anledning
vara temmeligen belåten dermed. – Jag har
inköpt alla kräk (alla 30 första klassens
kor till ett medelpris af 120 mkmark), – med undantag
af: 10 sämretillagt kor
(för att stoppa munnen på Packalén)
1 häst, 2 kalfvar och 40 får. – För öfrigt
alla inventarier såväl till de skilda lägenheterna
som till fabrikerna, – (nästan utan undantag
af annat än skräp) – alla möbler, linnetyg
silfver m. m. något sädstruket – till ett totalpris
af icke fullt 25 000 mkmark, hvilka med tillägg
af priset för ved, säd och smärre förråder
som jag derjemte inköpt; uppgå till något
öfver 30 000 mkmark. – Sucksdorff har lemnat
mig en preliminär förbindelse, upptagande
att hans mor afstår allt utöfver 75 000 mkmark. –

Höbergningen har pågått några dagar i smått
under regn; Fredagen och lördagen med 70 man i
herrligt väder. – Mera med nästa söndags post
från din tillgifne broder

Torsten.

Bed Felix tusendefalt om ursäkt för att jag måste afresa från HforsHelsingfors utan att taga afsked af honom och hans
familj.

|1|

P. S.Post Scriptum Helsa hjertligen Sandra och lilla Cely och haf tack för allt hvad
Du gjort och kommer att göra för Torsten.
Jag skrifver i dag äfven till Jenny.

Dokumentet i faksimil