5.11.1867 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Broder Torsten!

Ditt bref till Mamma af den 26 Okt.Oktober har riktigt anländt, och är innehållet till alla delar observeradt. Henrik ombesörjer packlådornas inklarering, såsnart Nikolaj anländer, hvilket ännu ej skett, tillföljd af de svåra stormar, som rasat de sista dagarne. Sakernas remiss vidare till Borgå och möbeltygets öfverlemnande åt Berglund skall effektueras enligt ordres. Men beträffande vagnens expedierande till PburgSankt Petersburg tar jag mig friheten afvika från din föreskrift. Ty efter samråd med Horffsvårtytt har jag kommit till den öfvertygelse att åtminstone Constantin, Wiborg och Aura ännu emellan den 10 och|2| 15de dennes skola afgå från PburgSankt Petersburg hit. Det vore således en betydlig extrakostnad onödigtvis, ifall din goda vagn nu skulle skickas prper ångbåt (72 mark i fragt) och sedan skadas på resan i det gemena vägalag som nu råder. Dertill kommer att ni sjelfva skulle slita ondt på landsvägen mycket mer än på en väl eldad ångbåt. Och då det nu stormat med besked, borde det bli lugnare i nästa vecka.

Jag skickar detta bref med Svenssvårtyttson, som reser till PburgSankt Petersburg imorgon bittida för att köpa mjöl. Jag hoppas att det derigenom kommer fram åtminstone samtidigt med Er sjelfva. Godt och gladt är det att veta, att Ni nu nalkas hemmet igen, der ni nog varit saknade!

|3|

Jag återkom nyligen från en resa till Törngrenska godsen, och uppehöll mig äfven ett dygn hos Robert, der alla mådde bra. – Dina hästar ha utvecklat sig särdeles väl, och den kusk, Robert engagerat, tyckes vara en utmärkt hästskötare. Imorgon skall jag skrifva att kusk och hästen böra bege sig till Borgå.

Vill du göra mig en tjenst ännu under vistelsen i PburgSankt Petersburg, – om nemligen din tid medger, – så köp för Alexandras räkning en eller par arbuserfi.sv. vattenmeloner. Skulle din väg föra dig förbi ett bättre papeteri magasin, så vore jag särdeles glad att få postpapper (godt hvitt) i brefformat en del, och en del helarks, med intryckt namnstempel L. Mechelin eller också blott L. M. – och dertill kuverter en hundra stycken, med L. M. Af|4| pappret kunde Du taga för omkring 3 rubel. Denna sak är dock icke så angelägen, att jag skulle insistera derpå, utan må det uträttas ifall du beqvemligen hinner dermed.

Edra pelssaker expedierades till finska ångbåtarnes agent Martinsson.

Skulle emot alla säkra beräkningar ångbåtslägenhet icke erbjuda sig, så blir du visst rätt ledsen på mig. I sådant fall vet jag ej bättre råd, än att du hyr en vagn till Wiborg och derifrån en annan till Borgå.

Alexandra har skrifvit till Jenny poste restante. Hon sänder nu de hjertligaste helsningar liksom Mamma Mili, Alma och alla de andra. Och alla önska vi Eder af hjertat välkomna till detta kalla land, der Ni kan vara säkrare om ett varmt emottagande, än om ni begåfve er under eqvatorn.

Din broder

Leo M

Pengarne till Bobergh expedierar jag endera dagen.

Finsk text

Torsten-veli!

Kirjeesi äidille 26. lokakuulta tuli juuri perille, ja sisältö on kaikin osin huomioitu. Henrik huolehtii laatikoiden tullaamisesta heti kun ”Nikolaj” tulee, mikä ei ole vielä tapahtunut viime päivinä riehuneiden rankkojen myrskyjen vuoksi. Tavaroiden lähettäminen edelleen Porvooseen ja huonekalukankaan luovuttaminen Berglundille toimeenpannaan ohjeiden mukaan. Mitä puolestaan tulee vaunujen lähettämiseen Pietariin, otan itselleni vapauden poiketa määräyksestäsi. Neuvoteltuani Horffin kanssa vakuutuin nimittäin siitä, että ainakin ”Constantin”, ”Wiborg” ja ”Aura” kuitenkin vielä lähtevät Pietarista tämän kuun 10. ja 15. päivä. Tulisi niin ollen tarpeettomasti merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia, mikäli hyvät vaunusi lähetettäisiin höyrylaivalla (72 markkaa rahdista) ja ne sitten vahingoittuisivat matkalla tällä viheliäisellä kelillä, joka nyt vallitsee. Lisäksi teillä itsellänne olisi maantiellä paljon huonommat oltavat kuin hyvinlämmitetyssä höyrylaivassa. Ja koska nyt on myrskynnyt kunnolla, pitäisi ensi viikolla olla tyynempää.

Lähetän tämän kirjeen Svenssonin mukana, joka matkaa aikaisin huomenna Pietariin jauhoja ostamaan. Toivon, että se siten saapuu ainakin samanaikaisesti kuin te itse. Hyvä ja iloinen asia tietää, että lähestytte nyt taas kotia, missä teitä onkin kaivattu!

Palasin hiljattain matkalta Törngrenin maatilalle ja jäin vuorokaudeksi Robertin luo, missä kaikki voivat hyvin. Hevosesi ovat kehittyneet erityisen hyvin, ja Robertin pestaama kuski vaikutti olevan erinomainen hevostenhoitaja. Huomenna kirjoitan, että kuskin ja hevosen pitää lähteä Porvooseen.

Jos haluat tehdä minulle palveluksen oleskellessasi vielä Pietarissa – jos siis aikasi antaa myöten – niin osta Alexandran laskuun yksi tai pari arbuusia. Mikäli matkasi kulkee jonkin paremman paperikaupan ohi, olisin erityisen iloinen jos saisin kirjepaperia (hyvää valkoista), osan kirjemuodossa, osan kokoarkkeina, joissa on painettuna nimileima L. Mechelin tai myös pelkästään L. M. – ja lisäksi sata kappaletta kirjekuoria, joissa L. M. Voisit ottaa paperia noin kolmella ruplalla. Tämä asia ei toki ole niin tärkeä, että vaatimalla vaatisin sitä, vaan suoritettakoon se mikäli vaivattomasti ehdit.

Ne teidän turkisjuttunne lähetettiin Suomen-höyrylaivojen edustajalle Martinssonille.

Mikäli vastoin kaikkia varmoja laskelmia höyrylaivayhteyttä ei tarjoutuisikaan, olet varmasti kovin pettynyt minuun. Siinä tapauksessa en tiedä parempaa neuvoa kuin että vuokraat vaunut Viipuriin ja sieltä toiset Porvooseen.

Alexandra on kirjoittanut Jennylle poste restanteen. Hän lähettää nyt mitä sydämellisimmät terveiset samoin kuin äiti, Mili, Alma ja kaikki muut. Ja kaikki toivottavat teidät sydämellisesti tervetulleiksi tähän kylmään maahan, jossa voitte olla varmempia lämpimästä vastaanotosta kuin jos olisitte päiväntasaajalla.

Veljesi

Leo M

Lähetän ne rahat Boberghille tässä jonain päivänä.

Original (transkription)

|1|

Broder Torsten!

Ditt bref till Mamma af den
26 Okt.Oktober har riktigt anländt, och är
innehållet till alla delar observeradt.
Henrik ombesörjer packlådornas inklare-
ring, såsnart Nikolaj anländer, hvilket
ännu ej skett, tillföljd af de svåra stor-
mar, som rasat de sista dagarne.
Sakernas remiss vidare till Borgå
och möbeltygets öfverlemnande åt Berg-
lund skall effektueras enligt ordres.
Men beträffande vagnens expe-
dierande till PburgSankt Petersburg tar jag mig
friheten afvika från din föreskrift.
Ty efter samråd med Horffsvårtytt har
jag kommit till den öfvertygelse
att åtminstone Constantin, Wiborg
och Aura ännu emellan den 10 och
|2| 15de dennes skola afgå från PburgSankt Petersburg
hit. Det vore således en betydlig extra-
kostnad onödigtvis, ifall din goda
vagn nu skulle skickas prper ångbåt (72
mark i fragt) och sedan skadas på resan
i det gemena vägalag som nu
råder. Dertill kommer att ni sjelfva
skulle slita ondt på landsvägen mycket
mer än på en väl eldad ångbåt. Och
då det nu stormat med besked, borde
det bli lugnare i nästa vecka.

Jag skickar detta bref med Svenssvårtytt-
son, som reser till PburgSankt Petersburg imorgon
bittida för att köpa mjöl. Jag hoppas
att det derigenom kommer fram åt-
minstone samtidigt med Er sjelfva.
Godt och gladt är det att veta,
att Ni nu nalkas hemmet igen,
der ni nog varit saknade!

|3|

Jag återkom nyligen från en resa
till Törngrenska godsen, och uppehöll
mig äfven ett dygn hos Robert, der
alla mådde bra. – Dina hästar
ha utvecklat sig särdeles väl, och
den kusk, Robert engagerat, tyckes
vara en utmärkt hästskötare. I-
morgon skall jag skrifva att kusk
och hästen böra bege sig till Borgå.

Vill du göra mig en tjenst ännu
under vistelsen i PburgSankt Petersburg, – om nemligen
din tid medger, – så köp för Alexandras
räkning en eller par arbuser. Skulle
din väg föra dig förbi ett bättre papeteri
magasin, så vore jag särdeles glad
att få postpapper (godt hvitt) i bref-
format en del, och en del helarks, med
intryckt namnstempel L. Mechelin
eller också blott L. M. – och dertill
kuverter en hundratillagt stycken, med L. M. Af
|4| pappret kunde Du taga för omkring
3 rubel. Denna sak är dock icke
så angelägen, att jag skulle insistera
derpå, utan må det uträttas ifall
du beqvemligen hinner dermed.

Edra pelssaker expedierades till
finska ångbåtarnes agent Martinsson.

Skulle emot alla säkra beräkningar
ångbåtslägenhet icke erbjuda sig, så
blir du visst rätt ledsen på mig. I så-
dant fall vet jag ej bättre råd, än att
du hyr en vagn till Wiborg och derifrån
en annan till Borgå.

Alexandra har skrifvit till Jenny
poste restante. Hon sänder nu de
hjertligaste helsningar liksom Mamma
Mili, Almatillagt
och alla de andra. Och alla önska
vi Eder af hjertat välkomna till detta
kalla land, der Ni kan vara säkrare
om ett varmt emottagande, än om
ni begåfve er under eqvatorn.

Din broder

Leo M

Pengarne till Bobergh expedierar jag endera dagen.

Dokumentet i faksimil