7.10.1868 C. R. Lilius–LM

Svensk text

|1|

Heders Broder

Tack för Ditt vänskapsfulla bref af den 5 jemte afskriften af ansökningen i Senaten. Enligt min åsigt bör den i hvarje fall vara tillfyllestgörande och roade mig rätt mycket frasen om det ”locala intresset”. Detsamma spelar i sanning uti en rätt rymlig ”local” och borde de agerande personernas antal uti densamma vara välkänd af vederbörande sedan sednast förlupne decennium. Med spändt intresse motser jag tidningsartikeln i ämnet och likaså underrättelsen om Dina vidare benägna åtgärder i saken och med ännu spändare dodito den finala utgången af beslutet i jernv. direktionenjärnvägsdirektionen. Med senaste post fördristade jag mig att till MrsMessieursfr. herrar Nordenstam och Örn skrifva bref, med hufvudsakligen samma innehåll som Din inlaga till Majestätet. Oker-Blom i Viborg har jag tussat på Adlerberg, då han passerar Viborg, allt i samma anda. Alla strängar måste spännas, måtte|2| de klinga unisont för det locala intresset! – I slutet af denna eller början af nästa vecka hoppas jag hafva fått hopsamladt Ditt honorarium från de resp.respektive städerna och vore min varma önskan att det blefve någotsånär anständigt för all den möda och tjenst, som Du gjort den gemensama saken. På såväl kamraternas som egna vägnar afflägger jag emellertid vår varmaste tacksägelse. Ditt telegram af den 3 hujuslat. dennes erhöll jag då jag redan aflemnat brefvet på postkontoret.

Vänskapsfullt

tuuslat. din C. R. Lilius.

Finsk text

Kunnon veli!

Kiitos ystävällisestä kirjeestäsi 5. päivältä sekä senaattiin jätetyn hakemuksen kopiosta. Minun käsitykseni mukaan sen pitäisi olla joka suhteessa riittävä ja minua huvitti suuresti sanonta ”paikallisista intresseistä”. Siinä on kysymys todellakin sangen laveasta ”paikallisuudesta” ja asiaan liittyvien henkilöiden lukumäärä pitäisi asianosaisille olla tiedossa jo viime vuosikymmeneltä saakka. Odotan jännittyneenä sanomalehtikirjoitusta asiasta samoin kuin tietoja sinun jatkotoimenpiteistäsi asiassa, ja vielä suuremmalla jännityksellä odotan rautateiden johtokunnan lopullista päätöksentekoa. Viime postissa lähetin Nordenstamille ja Örnille kirjeet, joiden sisältö on suunnilleen sama kuin sinun hakemuksesi Senaatille. Oker-Blomin Viipurissa olen usuttanut Adlerbergin kimppuun, kun tämä kulkee Viipurin kautta, kaikki samassa hengessä. Kaikki kielet täytyy jännittää, kunpa ne soisivat yhdenmukaisesti paikallisten etujen puolesta. – Toivon saavani tällä viikolla tai ensi viikon alussa kootuksi sinun palkkiosi asianosaisilta kaupungeilta ja toivon, että se jotenkin edes vastaisi sitä vaivannäköä ja suurta palvelusta, jonka olet tehnyt yhteisen asian eteen. Niin tovereiden kuin omastakin puolestani lausun kuitenkin meidän lämpimimmät kiitoksemme. Sähkeesi 3. tätä kuuta sain sen jälkeen kun olin jo jättänyt kirjeeni postiin.

Ystävällisesti

sinun C.R Lilius

Original (transkription)

|1|

Heders Broder

Tack för Ditt vänskapsfulla bref
af den 5 jemte afskriften af ansökningen
i Senaten. Enligt min åsigt bör den i
hvarje fall vara tillfyllestgörande och ro-
ade mig rätt mycket frasen om det ”lo-
cala intresset”. Detsamma spelar i sanning
uti en rätt rymlig ”local” och borde de
agerande personernas antal uti densamma
vara välkänd af vederbörande sedannstruket sed-
nast förlupne decennium. Med spändt
intresse motser jag tidningsartikeln i äm-
net och likaså underrättelsen om Dina
vidare benägna åtgärder i saken och
med ännu spändare dodito den finala utgån-
gen af beslutet i jernv. direktionenjärnvägsdirektionen.
Med senaste post fördristade jag mig
att till MrsMessieurs Nordenstam och Örn skrifva
bref, med hufvudsakligen samma innehåll
som Din inlaga till Majestätet. Åkerstruket Oker-
Blom i Viborg har jag tussat på Adler-
berg, då han passerar Viborg, allt i samma
anda. Alla strängar måste spännas, måtte
|2| de klinga unisont för det locala intres-
set! – I slutet af denna eller början af
nästa vecka hoppas jag hafva fått hop-
samladt Ditt honorarium från de resp.respektive
städerna och vore min varma önskan att
det blefve någotsånär anständigt för allstruket
all den möda och tjenst, som Du gjort
den gemensama saken. På såväl kamra-
ternas som egna vägnar afflägger jag
emellertid vår varmaste tacksägelse.
Ditt telegram af den 3 hujus erhöll jag
då jag redan aflemnat brefvet på post-
kontoret.

Vänskapsfullt

tuus C. R. Lilius.

Dokumentet i faksimil