2.4.1866 Carl af Forselles–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Sedan jag numera inhändigat en fullmakt af dig som berättigade mig att å dina vägnar med Törngren ingå på en öfverenskommelse rörande din hos honom egda fordran, så har jag aflemnat en skriftlig förbindelse till honom af enahanda lydelse med den jag nu bilägger här, på det du må blifva i tillfället att få det af densamma; jag hoppas du blir nöjd med dess innehåll emedan jag så vidt möjligt varit försökt bibehålla åt dig öppen talan tills du sjelf kommer hem och kan besluta; angående förhållandet med Nokia tillskref jag dig redan förra gången och kan nu blott tillägga att å densamma intet är gjort så den genom ordentlig skötsel kan med lätthet blifva mycket mera värd än den nu är; jag tror att de underrättelser du fått|2| om den äro något för mörka, dock skall framtiden bäst utvisa förhållandet.

Då jag telegraferade och skref sednast till dig hoppades Törngren kunna åt dig lemna aktier i Linnespinneriet i afbetalning på din fordran, men denna förhoppning tycks nu åter försvunnit och förbytt sig dertill att du möjligen kan få kontanta penningar i afbetalning ehuru det ännu icke kan bestämmas likasom hela hans accord ännu är beroende af särskilda förhållanden; en månad har han ännu på sig att vigilera, hinner han till dess icke få accordet uppgjort blir session en nödvändighet; tråkigt är det för dig att hafva inkommit i ett sådant trassel, men det har du att tacka Herr Nyman som så väl eftersett säkerheten i de lån din Svärmor lemnat Törngren, ty det hade bordt tillhöra Nyman att efterse sådant. – Törngren|3| sjelf hoppas ännu att allt skall blifva bra.

Till Borgmästartjensten har jag enligt din önskan och i enlighet med dina vänners och anhörigas tanke icke inlemnat någon ansökning emedan enligt all förmodan Örnberg erhåller en stor pluralité om ej möjligen Zilliacus, som väl ej sökt tjensten, men blifvit förfrågad om han vill hafva tjensten, kan göra honom platsen stridig, utan Örnberg och Råbergh ifrån Ekenäs har ingen af de många aspiranterna på tjensten icke inlemnat någon ansökan, valdagen är utsatt till den 24. dennes och skall det blifva intressant att se huru rösterne utfalla.

Af Din Svärmor erhöll jag under Februari månad blott 3 000 mark hvilka jag inbetalte till Kisileffs och sedan i mars 1 200 mark utgörande din dividend för förenings|4| bankens aktier; beträffande 4 000. mark som jag skulle få i mars har jag ej ännu fått i brist af penningar, men väl föreslogs att jag skulle taga hypotheks föreningens obligationer och genom försäljning af dem få det erforderliga beloppet, hvilket jag i anseende till obligationernas vansvårtyttpris icke gick in på emedan deras pris var för tillfället i stigande och som ingen annan utgift var för handen utan den till Kisileff, som jag ansåg icke vara beroende på dagen, så har jag låtit saken vara beroende tills i morgon då jag i händelse ej andra peningar kan fås ser mig tvungen att sälja någon obligation för inbetalningen till Kisileff; tillfölje häraf och då de 1 200 mark jag erhöll åtgått till räntor och andra utgifter, såsom Björksten etcet cetera så att endast omkring tvåhundra mark af dem återstå, så har icke nå|5|gra penningar blifvit insatta på ditt kassakreditiv; men vill du nödvändigt att å detsamma peningar skall insättas så måste hypotheksföreningens obligationer säljas till större belopp och ehuru de väl stigit något stå de ändå blott till 86. pr.procent hvilket är ganska lågt. –

De af dig begärda tidningsnummeren som genom misstag blifvit efter följer med denna sändning, af tidningarne i allmänhet ser du hvad som tilldrager här och att äfven jernvägsfrågan blifvit löst på ett alldeles oförmodadt sett till stor grämelse för alla; för den sista korta anmärkningen om saken i Dagbladet, torde detsamma komma att få stå till laga ansvar enligt rykte.

Af nyheter äro af största intresse att man tror att Arppe skall blifva utnämnd till ständig rektor och att Alftan, Antell och Thilen blifvit upphöjda till Adeligt stånd|6| och Bruner blifvit Friherre.

Ståhlberg har nu slutligen erhållit den ifrågavarande skuldsedeln från sin svåger ehuru jag ännu ej fått den, Plato Andelin har deremot ännu ej kommit att lemna ny skuldsedel hvarföre jag ännu icke heller godtgjort mig af dig men blir det en nödvändighet inom 1. Maj. –

Idestam som för närvarande är i staden med pröfver på sitt papper, hvilket ser ganska bra ut, samt Lagerborg m. fl.med flera bedja helsa dig mycket.

Framför min vördnadsfulla helsning till din Fru samt helsa Linder då du träffar honom.

Din sannt tillgifne broder och vän

Carl af Forselles

Finsk text

Veli Leo!

Kun olen nyt saanut sinulta valtakirjan, joka oikeuttaa minut sinun puolestasi sopimaan Törngrenin kanssa sinun häneltä olevasta saatavasta, niin olen jättänyt hänelle kirjallisen sitoumuksen, jonka sanamuoto on sama kuin minkä panen tähän mukaan liitteeksi, jotta sinulla olisi tilaisuus saada se. Toivon, että olet tyytyväinen sen sisältöön, sillä olen koettanut mahdollisuuksien mukaan puhua avoimesti kanssasi siihen saakka kunnes palaat ja voit päättää. Nokiasta koskevasta asiasta kirjoitin sinulle jo edellisellä kerralla ja voin nyt lisätä vain, että sen eteen ei ole tehty mitään ja että hyvällä hoitamisella se voisi olla paljon arvokkaampikin kuin mitä se nyt on. Luulen, että sinun saamasi tiedot ovat jonkin verran liian synkkiä, mutta tulevaisuus tulee näyttämään tilanteen parhaiten.

Kun viimeksi sähkötin ja kirjoitin sinulle, Törngren toivoi voivansa antaa pellavakutomon osakkeita sinulle saatavasi maksuna, mutta tämä toivo tuntuu nyt taas kadonneen ja vaihtuneen siihen, että mahdollisesti voisit saada summan käteisenä, vaikka tämä ei olekaan vielä varmaa ja koko hänen akordinsa on riippuvainen erinäisistä seikoista. Hänellä on vielä kuukausi aikaa valvoa etujaan, ja jos hän ei siinä ajassa ehdi saada akordia valmiiksi, on luovutus väistämätön. On sinulle ikävää, että olet joutunut tällaiseen sotkuun, mutta saat kyllä kiittää hra Nymania siitä, että hän on varmistanut takeet lainoille, joita anoppisi on antanut Törngrenille, sillä Nymanin tehtävä oli huolehtia tällaisesta. – Törngren itse toivoo yhä, että kaikki käy hyvin.

Pormestarinvirkaan en sinun oman toivomuksesi ja sinun omaistesi ja ystäviesi mielipiteen mukaisesti ole jättänyt hakemusta, koska oletettavasti Öhrnberg saa suuren enemmistön, ellei mahdollisesti Zilliacus lähde kiistaan mukaan. Hän ei ole hakenut virkaa, mutta häneltä on kysytty, haluaako hän ottaa sen vastaan. Öhrnbergin ja tammisaarelaisen Råberghin lisäksi kukaan monista mahdollisista ehdokkaista ei ole jättänyt hakemusta, vaalipäivä on määrätty 24. päiväksi tätä kuuta ja on kiinnostavaa nähdä, miten äänet jakautuvat.

Anopiltasi sain helmikuussa vain 3 000 markkaa, jotka maksoin Kisileifflle ja maaliskuussa 1 200 markkaa, joka on sinulle tuleva osuus Yhdyspankin osakkeista. Sitä 4 000 markkaa, joka minun piti saada maaliskuussa, en ole rahanpuutteen vuoksi vielä saanut, mutta ehdotettiin, että ottaisin hypoteekkiyhdistyksen obligaatioita ja niitä myymällä saisin tarvittavan summan. Obligaatioiden huonon hinnan vuoksi en kuitenkaan suostunut, sillä niiden hinta oli sillä hetkellä nousussa, eikä käsillä ollut muuta maksettavaa kuin Kiseleffin, joka ei näyttänyt olevan niin päivän päälle. Siksi jätin asian huomiseen asti, jolloin minun ehkä muun rahan puutteessa on myytävä joitain obligaatioita voidakseni maksaa Kiseleffille. Tästä syystä ja siksi, että saamani 1 200 markkaa ovat menneet muihin velkoihin ja korkoihin kuten Björkstenille jne. niin että jäljellä on vain 200 markkaa, en ole voinut tallettaa rahaa sinun kassakreditiivillesi, mutta jos haluat sille rahaa, niin sitten täytyy myydä suurempi määrä hypoteekkiyhdistyksen osakkeita, ja vaikka niiden arvo on nyt hieman noussut, ne ovat yhä vain 86 %:ssa, mikä on varsin alhainen arvo.

Pyytämäsi sanomalehtien numerot, jotka olivat erehdyksessä jääneet puuttumaan, tulevat tässä lähetyksessä ja sanomalehdistä näet yleisesti, mitä täällä on tapahtunut. Myös rautatiekysymys on odottamatta ratkennut kaikkien suureksi harmiksi, huhutaan että Dagbladet joutuu lailliseen edesvastuuseen asiasta lehdessä olleen viimeisimmän lyhyen kommentin vuoksi.

Kiinnostavin uutinen lienee se, että Arppe tultaneen nimittämään vakituiseksi rehtoriksi ja että Alftan, Antell ja Thilen ja korotetaan aatelissäätyyn ja että Brunérista on tullut vapaaherra.

Ståhlberg on vihdoin saanut asianmukaisen velkakirjan langoltaan, vaikka minä en ole vielä nähnyt sitä. Plato Andelin sitävastoin ei ole jättänyt uutta velkakirjaa, josta syystä minäkään en ole saanut hyvitystä sinulta, mutta se on välttämätöntä toukokuun 1. päivään mennessä. Idestam on nyt kaupungissa esittelemässä paperiaan, joka näyttää sangen hyvältä, hän, Lagerborg ja muut pyytävät sanomaan terveisiä. Esitä kunnioittavat terveiseni vaimollesi ja sano terveiset Linderille kun tapaatte.

Sinun todella uskollinen veljesi ja ystäväsi

Carl af Forselles

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Sedan jag numera inhändigat en fullmakt
af dig som berättigade mig att å dina
vägnar med Törngren ingå på en öfver-
enskommelse rörande din hos honom
egda fordran, så har jag aflemnat en skrift-
lig förbindelse till honom af enahanda
lydelse med den jag nu bilägger här, på
det du må blifva i tillfället att få
det af densamma; jag hoppas du blir
nöjd med dess innehåll emedan jag så
vidt möjligt varit försökt bibehålla åt
dig öppen talan tills du sjelf kommer
hem och kan besluta; angående förhållan-
det med Nokia tillskref jag dig redan
förra gången och kan nu blott tillägga
att å densamma intet är gjort så den
genom ordentlig skötsel kan med lätthet
blifva mycket mera värd än den nu
är; jag tror att de underrättelser du fått
|2| om den äro något för mörka, dock
skall framtiden bäst utvisa förhållandet.

Då jag telegraferade och skref sednast
till dig hoppades Törngren kunna åt
dig lemna aktier i Linnespinneriet i af-
betalning på din fordran, men denna för-
hoppning tycks nu åter försvunnit och
förbytt sig dertill att du möjligen kan få
kontanta penningar i afbetalning ehuru det
ännu icke kan bestämmas likasom hela
hans accord ännu är beroende af
särskilda förhållanden; en månad har
han ännu på sig att vigilera, hinner
han till dess icke få accordet upp-
gjort blir session en nödvändighet;
tråkigt är det för dig att hafva inkom-
mit i ett sådant trassel, men det har
du att tacka Herr Nyman som så väl
eftersett säkerheten i de lån din Svärmor
lemnat Törngren, ty dettillagt hade bordt tillhöra
Nyman att efterse sådant. – Törngren
|3| sjelf hoppas ännu att allt skall blifva
bra.

Till Borgmästartjensten har jag enligt
din önskan och i enlighet med dina
vänners och anhörigas tanke icke inlem-
nat någon ansökning emedan enligt all
förmodan Örnberg erhåller en stor
pluralité om ej möjligen Zilliacus, som
väl ej sökt tjensten, men blifvit förfrå-
gad om han vill hafva tjensten, kan
göra honom platsen stridig, utan Örn-
berg och Råbergh ifrån Ekenäs har
ingen af de många aspiranterna
på tjensten icke inlemnat någon an-
sökan, valdagen är utsatt till den 24. den-
nes och skall det blifva intressant att se
huru rösterne utfalla.

Af Din Svärmor erhöll jag under Februari
månad blott 3 000 mark hvilka jag inbe-
talte till Kisileffs och sedan i mars 1 200
mark utgörande din dividend för förenings
|4| bankens aktier; beträffande 4 000. mark
som jag skulle få i mars har jag ej än-
nu fått i brist af penningar, men väl
föreslogs att jag skulle taga hypotheks
föreningens obligationer och genom för-
säljning af dem få det erforderliga be-
loppet, hvilket jag i anseende till obli-
gationernas vansvårtyttpris icke gick in på
emedan deras pristillagt var för tillfället i sti-
gande och som ingen annan utgift var
för handen utan den till Kisileff, som
jag ansåg icke vara beroende på da-
gen, så har jag låtit saken vara beroen-
de tills i morgon då jag i händelse
ej andra peningar kan fås ser mig
tvungen att säljatillagt någon obligation för in-
betalningen till Kisileff; tillfölje häraf
och då de 1 200 mark jag erhöll åtgått
till räntor och andra utgifter, såsom Björk-
sten etcet cetera så att endast omkring tvåhundra
mark af dem återstå, så har icke nå-
|5| gra penningar blifvit insatta hosstruket på ditt
kassakreditiv; men vill du nödvändigt
att å detsamma peningar skall insättas
så måste hypotheksföreningens obligatio-
ner säljas till större belopp och ehuru de
väl stigit något stå de ändå blott till
86. pr.procent hvilket är ganska lågt. –

De af dig begärda tidningsnummeren som
genom misstag blifvit efter följer med den-
na sändning, af tidningarne i allmänhet
ser dutillagt hvad som tilldrager här och att äf-
ven jernvägsfrågan blifvit löst på ett
alldeles oförmodadt sett till stor grämel-
se för alla; för den sista korta anmärk-
ningen om saken i Dagbladet, torde det-
samma komma att få stå till laga an-
svar enligt rykte.

Af nyheter äro af största intresse att
man tror att Arppe skall blifva utnämnd
till ständig rektor och att Alftan, Antell och
Thilen blifvit upphöjda till Adeligt stånd
|6| och Bruner blifvit Friherre.

Ståhlberg har nu omstruket slutligen erhållit den
ifrågavarande skuldsedeln från sin svåger
ehuru jag ännu ej fått den, Plato An-
delin har deremot ännu ej kommit att lem-
na ny skuldsedel hvarföre jag ännu icke
heller godtgjort mig af dig men blir det
en nödvändighet inom 1. Maj. –

Idestam som för närvarande är i staden
med pröfver på sitt papper, hvilket ser gan-
ska bra ut, samt Lagerborg m. fl.med flera bedja
helsa dig mycket.

Framför min vördnadsfulla helsning
till din Fru samt helsatillagt Linder då du träffar
honom.

Din sannt tillgifne broder
och vän

Carl af Forselles

Dokumentet i faksimil