6.9.1865 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre Torsten,

Några ord endast i affärer. Rotkirch sade mig att det är säkrare att lägga fram pappret på 2 000 mark, eftersom direktionen ofta inte har beviljat transaktioner på mindre summor. Lindfors undertecknar antagligen, – jag har ännu inte fått tag på honom, men jag hoppas se honom i dag. Därmed blir det inget problem, om du inte daterat ditt skuldbrev: ”1 November 65.” För det första är det känt att du inte är här den dagen, därtill måste man lägga fram pappret redan före slutet på denna månad, eftersom direktion då har sitt sammanträde, – och ännu: jag åker i varje fall före den 1 november. För att överkomma dessa hinder och för att kunna ordna affären måste du absolut sända en fullmaktsv, utformad ungefär som följer: Jemte det jag uppdragit åt Leo Mechelin att hos Direktionen för och så vidare, i avseende på omsättande av ett hos mig till betalning den 1 nästkommande november uppsagt lån å 300 rubel för nämnda kassa, å mina vägnar ansöka om ett nytt lån å 2 000 finska mark medelst skuldsedel som jag daterat för nämnda dag, befullmäktigar jag härmedelst Herr Bankobokhållaren J. G. Ståhlberg att lyfta och qvittera det lån som sålunda kan mig av Direktionen dels omsättningsvis dels i kontant beviljas. Helsingfors den 6 September 65.sv

T. C.
(Sigill)

Jag hoppas allt går bra så här. Men sänd mig genast fullmakten, skriven på skrivpappers halvarksv. Jag lägger fram den för direktionen med reversen, – för att förklara det förargliga datumet. – Senaste nytt hittas i mitt brev till Mili, som också är för dig.

Adjö! Mycket nöje! Din bror

Leo M

Finsk text

Rakas Torsten,

Muutama sana yksinomaan liikeasioissa. Rotkirch kertoi, että on varmempaa esittää 2 000 mk:n asiakirja, koska johtokunta on usein hylännyt kauppoja sitä pienemmillä summilla. Lindfors todennäköisesti laittaa nimensä alle – en ole vielä tavoittanut häntä mutta toivon tapaavani hänet tänään. Niinpä ei tule mitään hankaluuksia, ellet ole päivännyt velkakirjaasi ”1. marraskuuta 65”. Ensiksikin on tiedossa, ettet ole tuona päivänä täällä, lisäksi asiakirja pitää esittää jo ennen tämän kuun loppua, koska johtokunta kokoontuu silloin, ja vielä: lähden joka tapauksessa ennen 1. marraskuuta. Voittaaksesi nämä esteet ja voidaksesi hoitaa asian Sinun pitää ehdottomasti lähettää valtakirjasv, joka on muotoiltu seuraavaan tapaan:

Olen antanut Leo Mechelinin tehtäväksi:sv

  • anoa sen ja sen johtokunnalta ensi marraskuun 1. päivänä mainittuun kassaan minulle maksuun tulevan 300 ruplan irtisanotun lainan uudistamista
  • hakea puolestani uutta 2 000 Suomen markan lainaa mainitulle päivälle päiväämäni velkakirjan avulla.

Valtuutan näin muodoin pankin kirjanpitäjän herra J. G. Ståhlbergin nostamaan ja kuittaamaan saaduksi lainan, jonka johtokunta voi minulle näin ollen myöntää osaksi vanhan lainan uudistamisena, osaksi käteisenä. Helsinki 6. syyskuuta 1865. T. C. (sinetti)sv

Toivottavasti kaikki sujuu hyvin näin. Lähetä tämä valtakirja kuitenkin minulle viipymättä, kirjoituspaperin puoliarkille kirjoitettuna. Esitän sen johtokunnalle velkakirjan ohella – selittääkseni kiusallisen päiväyksen. Kuulumiset löytyvät Milille kirjoittamastani kirjeestä, joka on myös Sinulle.

Näkemiin! Paljon iloa! Veljesi

Leo M

Original (transkription)

|1|

Cher Torsten,

Quelques mots seulement en affaires.
Rotkirch m’a dit que c’est plus sûr de présenter le
papier sur 2 000 mk, parceque la direction a sou-
vent refusé des transactions sur moindres sommes.
Lindfors signera probablement, – je ne l’ai pas encore
trouvé, mais j’espère le voir aujourd’hui. Ainsi il n’y au-
rait aucune difficulté, si tu n’avais pas daté ton
lettre de dette: ”1 November 65.” D’abord c’est connu
que tu n’es pas ici ce jour-là, puis il faut présenter
le papier déjà avant la fin de ce mois, puisque la
direction aura alors sa session, – et encore: je
pars en tout cas avant le 1 Nov. Pour vaincre ces
obstacles et pouvoir régler l’affaire, tu dois abso-
lument envoyer une ”fullmakt”, stilisée environ comme
suit: Jemte det jag uppdragit åt L. M–n att hos Direk-
tionen för etc, i afseende å omsättande af ett hos mig till be-
talning d. 1 nästkommande November uppsagdt lån å 300
rubel för nämnda kassa, å min vägnar ansöka om ett nytt lån å 2 000
fmark medelst skuldsedel som jag daterat för nämnda
dag, befullmäktigar jag härmedelst Herr Bankobokhål-
laren J. G. Ståhlberg att lyfta och qvittera det lån
som sålund kan mig af Direktionen dels omsätt-
ningsvis dels i kontant beviljas. Hfors den 6 Sept. 65.

T. C.
(Sigill)

J’espère que tout ira bien comme-ça. Mais envoie
moi ce plainpouvoir tout de suite, écritestruket sur skrif-
pappers halfark
. Je le présenterai à la direction
avec le revers, – pour expliquer la date fa-
cheuse. – Les nouvelles se trouvent dans
ma lettre à Mili, qui est aussi pour toi.

Adieu! Beaucoup de plaisir! Ton frère

Leo M

Dokumentet i faksimil