6.5.1867 entledigad från kopisttjänsten på Senatens Finans Expedition

6.5.1867 entledigad från kopisttjänsten på Senatens Finans Expedition

Svensk text

Som Kejserliga Senaten funnit godt bifalla Kopisten i Finans Expeditionen af Senatens Ekonomie Departement, Juris utriusque Kandidaten Leopold Henrik Stanislaus Mechelins i underdånighet gjorda ansökning om afsked från tjensten, alltså varder han, Leopold Henrik Stanislaus Mechelin, härmed och i kraft af detta öppna bref från omförmälde kopisttjenst entledigad, likväl med rättighet för honom att framdeles ånyo inträda i statens tjenst. Det en hvar, som vederbör, till efterrättelse länder. Helsingfors, den 6 Maj 1867.

[...]oläslig/saknad textNordenheim
[...]oläslig/saknad textK. Furuhielmsvårtytt
F. Edelheim

G; H; Sjöstedt.

No 584/136 172/48 KESD 1867. Afskedsbref för Kopisten L. H. S. Mechelin.

Finsk text

Koska Keisarillinen Senaatti on nähnyt hyväksi suostua senaatin talousosaston valtiovaraintoimituskunnan kopistin, molempain oikeuksien kandidaatti Leopold Henrik Stanislaus Mechelinin nöyrästi laatimaan virkaerohakemukseen, hän, Leopold Henrik Stanislaus Mechelin saa täten tällä avoimella kirjeellä eron mainitusta kopistinvirasta, sekä oikeuden astua tulevaisuudessa uudestaan valtion palvelukseen. Tätä Koska Keisarillinen Senaatti on nähnyt hyväksi suostua senaatin talousosaston valtiovaraintoimituskunnan kopistin, molempain oikeuksien kandidaatti Leopold Henrik Stanislaus Mechelinin nöyrästi laatimaan virkaerohakemukseen, hän, Leopold Henrik Stanislaus Mechelin saa täten tällä avoimella kirjeellä eron mainitusta kopistinvirasta, sekä oikeuden astua tulevaisuudessa uudestaan valtion palvelukseen. Tätä jokainen asianosainen noudattakoon. Helsingissä 6. toukokuuta 1867.

[...]oläslig/saknad text Nordenheim

[...]oläslig/saknad text K. Furuhielm

F. Edelheim

G. H. Sjöstedt

No 584/136 172/48 KESD 1867. Kopisti L. H. S. Mechelinin erokirja.

Original (transkription)

Som Kejserliga Senaten funnit godt
bifalla Kopisten i Finans Expeditionen af Sena-
tens Ekonomie Departement, Juris utriusque
Kandidaten Leopold Henrik Stanislaus Meche-
lins i underdånighet gjorda ansökning om af-
sked från tjensten, alltså varder han, Leopold
Henrik Stanislaus Mechelin, härmed och i
kraft af detta öppna bref från omförmälde kopist-
tjenst entledigad, likväl med rättighet för honom
att framdeles ånyo inträda i statens tjenst. Det
en hvar, som vederbör, till efterrättelse länder. Hel-
singfors, den 6 Maj 1867.

[...]oläslig/saknad textNordenheim
[...]oläslig/saknad textK. Furuhielmsvårtytt
F. Edelheim

G; H; Sjöstedt.

No 584/136 172/48 KESD 1867.
Afskedsbref för Kopisten L. H. S. Mechelin.

Dokumentet i faksimil