7.10.1872 Robert Lagerborg–LM

Svensk text

|1|

Käre Broder Leo!

Heder och tack för den hjälp Du lemnat Dagbladet, medan Du gått och plågats af hemmorhoider och disputationssjuka. Måtte nu detta arbete, som Du så här välvilligt tagit ihop med, icke varit af uttråkande, utan rekreerande slag. Jag vet att sådant stundom kan hända, då man länge låtit sin hjerna idisla ett och det samma. –

Att jag ej införde III på söndagen härrörde deraf att man aldrig om söndagar vågar införa någonting, som kan befinnas vara censurvidrigt, ty öfverstyrelsen sitter icke på denna dag, och om bladet då fastnar, så kommer det ej lös förr än på måndag middag, hvilket skulle|2| åstadkommit mycken oreda på tryckeriet – der emedlertid följande nummern bordt göras färdig, men der hvarken stilor eller andra tillbehör för en sådan finnes! På lördagen vågade jag ej införa den emedan jag sjelf ville öfverse första korrekturet och det befanns att No II erfordrade tre (säger tre) korrektur för att kunna visa sig i presentabelt skick och derföre erfordrade ett vakande till 3 på morgonen. N:oNummer II sattes nemligen på första marknadsdagen och III hade i sådant fall måst sättas på den andra, men jag orkade icke vaka. – Jag har förutsett din förebråelse,|3| men har ej kunnat hjelpa det, så väl jag än visste att du ogerna sett dröjsmålet. –

Med bevillningsfrågan hänger nu så i hop, att en komité af senatens ekonomie departement – man anser nemligen hela denna angelägenhet för rent ekonomisk och behandlar den ej i plenum! – bestämdt af Born, Molander och Haartman skall förbereda ärendet för departementet samt att dessa herrar blifvit ense om att tillstyrka utstrykning af §§ 9 och 35, men att de dock för säkerhetens skull tillkallat Palmén, som lärer hafva derestsvårtytt uttalat sig emot en sådan uppfattning af beslutens sätt.

Din

Rob L.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Käre Broder Leo!

Heder och tack för den hjälp Du
lemnat Dagbladet, medan Du gått
och plågats af hemmorhoider och
disputationssjuka. Måtte nu detta
arbete, som Du så här välvilligt
tagit ihop med, icke varit af
uttråkande, utan rekreerande
slag. Jag vet att sådant stundom
kan hända, då man länge låtit
sin hjerna idisla ett och det
samma. –

Att jag ej införde III på söndagen
härrörde deraf att man aldrig om
söndagar vågar införa någonting, som
kan befinnas vara censurvidrigt, ty
öfverstyrelsen sitter icke på denna
dag, och om bladet då fastnar, så
kommer det ej lös förr än på
måndag middag, hvilket skulle
|2| åstadkommit mycken oreda på
tryckeriet – der emedlertid
följande nummern bordt göras
färdig, men der hvarken stilor
eller andra tillbehör för en
sådan finnes! På lördagen vågade
jag ej införa den [...]oläslig/saknad text emedan
jag sjelf ville öfverse första
korrekturet och det befanns
att No II erfordrade tre
(säger tre) korrektur för att
kunna visa sig i presentabelt
skick och derföre erfordrade
ett vakande till 3 på morgo-
nen. N:oNummer II sattes nemligen på
första marknadsdagen och III
hade i sådant fall måst
sättas på den andra, men
jag orkade icke vaka. – Jag
har förutsett din förebråelse,
|3| men har ej kunnat hjelpa
det, så väl jag än visste att
du ogerna sett dröjsmålet. –

Med bevillningsfrågan hänger nu
så i hop, att en komité af sena-
tens ekonomie departement – man
anser nemligen hela denna angelägenhet
för rent ekonomisk och behandlar
den ej i plenum! – bestämdt
af Born, Molander och Haart-
man skall förbereda ärendet
för departementet samt att
dessa herrar blifvit ense om
att tillstyrka utstrykning af
§§ 9 och 35, men att de dock för
säkerhetens skull tillkallat Palmén,
som lärer hafva derestsvårtytt uttalat
sig emot en sådan uppfattning
af beslutens sätt.

Din

Rob L.

Dokumentet i faksimil