23.6.[1872] Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

I dag har jag varit nog lycklig att få emottaga 3 bref från dig, ett af d. 14de och 2 af den 21a, för hvilka alla jag hjertligen tackar, men då bilagorna till mitt svar redan upptagit något af den korta posttimmen får jag desto mindre öfverlemna mig åt nöjet att orda i de vigtiga frågor som i Dina bref förekommit. Främst får jag emellertid på det varmaste tackatillagt av utgivaren Dig för det stora omaket Du gorttillagt av utgivaren Dig med att infinna Dig vid [...]oläslig/saknad text sammanträdet. Så betydelselös äntillagt av utgivaren Din närvaro der synes ha förefallit Dig, så var den emellertid af stor betydelse för mig, ty om invändningar hade blifvit gjorda emot det resultat hvartill man kom, – och anledningar|2| dertill saknades ingalunda, – så hade Du funnits der för att bemöta dem till min förmon. –

Att Du definitivt afsäger Dig Föreningsbanken, är en sak, hvarmed jag redan försonat mig på Dina vägnar, ty för Din helsa och trefnad lär det vara nödvändigt; hvad kassan åter beträffar, så kan Du gerna afsäga Dig de dermed pekuniära förmonerna om Du slår Dig ner på landet, sköter Din helsa och ekonomi och förhöjer Dina egendomars revenyer; hvad slutligen den för Dig vigtigaste [...]oläslig/saknad textsten, Dina nya sträfvanden, angår, [...]oläslig/saknad textkunna de ju lyckas, ehuru jag för min del icke litar derpå efter Ditt uppträdande vid denna landtdag, och om de misslyckas, så skola utan tvifvel snart åter nya utsigter öppnas för tillfredsställande af Din åtrå efter inflytelserik verksamhet. – I värsta fall kan Du bli jordbrukare, likasom Dina bröder,|3| och derjemte litteratör, författtare, politiker m. m.

Såsom aktionnär i FbankenFöreningsbanken var jag fullkomligt beredd på Din afsägelse då jag sålde 10 000 msmark silver af mina aktier i densamma.

Det fägnar mig synnerligen att Du med Alexandra besöker Laitiala, der Ni säkert skola finna mera lugn än på Botby kan finnas med den, i öfrigt älskvärda, inqvartering som Du åtagit Dig.

Robert är längesedan borta, han stannade här endast 3 à 4 dagar.

Då den svåra postgången på Notsjö görtillagt av utgivaren att jag någongång måste vara den som itillagt av utgivaren vårt ömsesidiga förhållande har den största brådskan, så hoppas jag att Du ursäkta om jag är kort, tilläggande endast att vi alla äro friska, att jordbruk och glasbruk m. m. gå temmeligen bra och många helsningar till de Dina från

Din broder

Torsten.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Tänään olen onnekseni saanut sinulta 3 kirjettä, yhden 14. päivältä ja kaksi 21. päivältä, joista kaikista kiitän sydämellisesti, mutta vaikka vastaukseni liitteet ovat jo vieneet osan lyhyestä postiajasta, siitä huolimatta voin iloisena mainita kirjeissäsi esille tulleet tärkeät seikat. Ensiksi kiitän sinua kuitenkin lämpimästi siitä, että näit paljon vaivaa päästäksesi [...]oläslig/saknad text kokoukseen. Niin merkityksettömältä kuin läsnäolosi siellä on sinusta voinut tuntua, minulle se kuitenkin merkitsi paljon, sillä jos olisi esitetty vastalauseita lopputuloksesta – eikä syitä suinkaan olisi puuttunut – niin olisit ollut siellä vastaamassa niihin minun hyväkseni.

Siihen että lähdet lopullisesti Yhdyspankista, olen sinun vuoksesi jo sopeutunut, sillä se tuntuu välttämättömältä terveytesi ja viihtymisesi kannalta; mitä taas kassaan tulee, voit mieluusti luopua siihen liittyvistä rahallisista eduista, jos asetut maalle, hoidat terveyttäsi ja talouttasi ja kasvatat maatiloista saamiasi tuloja; mitä sitten tulee sinulle tärkeimpään [...]oläslig/saknad text, uusiin pyrkimyksiisi, [...]oläslig/saknad text niin voithan onnistua niissä, vaikka en itse omasta puolestani luotakaan siihen näillä valtiopäivillä esiintymisesi jälkeen, ja jos taas epäonnistut niissä, varmasti pian taas avautuu uusia näkymiä tyydyttämään vaikuttamishaluasi. – Jos käy huonosti, voit ryhtyä veljiesi tavoin maanviljelijäksi sekä kirjailijaksi, poliitikoksi jne.

Yhdyspankin osakkeenomistajana olin täysin valmistautunut luopumiseesi, kun möin sen osakkeitani 10 000 hopeamarkalla.

Olen hyvin iloinen siitä, että te Alexandran kanssa käytte Laitialassa, missä on varmasti rauhallisempaa kuin Puotilassa ryhdyttyäsi siihen muuten herttaiseen majoitushommaan.

Robert on lähtenyt aikoja sitten, hän viipyi täällä vain 3–4 päivää.

Kun Nuutajärven hankalan postinkulun vuoksi olen aina joskus se, jolla meidän suhteessamme on suurin kiire, niin annathan anteeksi, että kirjoitan lyhyesti. Kerron vain että olemme terveitä, että maanviljely ja lasitehdas ym. sujuvat kohtalaisesti. Monet terveiset kotiväellesi lähettää

veljesi

Torsten

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

I dag har jag varit nog lycklig att få
emottaga 3 bref från dig, ett af d. 14de
och 2 af den 21a, för hvilka alla jag hjert-
ligen tackar, men då bilagorna till mitt
svar redan upptagit något af den korta
posttimmen får jag desto mindre öfverlemna
mig åt nöjet att orda i de vigtiga frågor
som i Dina bref förekommit. Främst
får jag emellertid på det varmaste ta[...]oläsligt
Dig för det stora omaket Du g[...]oläsligt
Dig med att infinna Dig vid [...]oläslig/saknad text
sammanträdet. Så betydelselös [...]oläsligt
Din närvaro der synes ha förefallit
Dig, så var den emellertid af stor be-
tydelse för mig, ty om invändningar
hade blifvit gjorda emot det resultat
hvartill man kom, – och anledningar
|2| dertill saknades ingalunda, – så hade
Du funnits der för att bemöta dem
till min förmon. –

Att Du definitivt afsäger Dig Förenings-
banken, är en sak, hvarmed jag redan försonat
mig på Dina vägnar, ty för Din helsa och
trefnad lär det vara nödvändigt; hvad kassan
åter beträffar, så kan Du gerna afsäga Dig
de dermed pekuniära förmonerna
om Du slår Dig ner på landet, sköter Din
helsa och ekonomi och förhöjer Dina egendomars
revenyer; hvad slutligen den för Dig vigtigaste
[...]oläslig/saknad textsten, Dina nya sträfvanden, angår,
[...]oläslig/saknad textkunna de ju lyckas, ehuru jag för min
del icke litar derpå efter Ditt uppträdande
vid denna landtdag, och om de misslyckas, så
skola utan tvifvel snart åter nya utsigter
öppnas för tillfredsställande af Din åtrå
efter inflytelserik verksamhet. – I värsta fall
kan Du bli jordbrukare, likasom Dina bröder,
|3| och derjemte litteratör, författtare, politiker
m. m.

Såsom aktionnär i FbankenFöreningsbanken var jag full-
komligt beredd på Din afsägelse då jag
sålde 10 000 msmark silver af mina aktier i densamma.

Det fägnar mig synnerligen att Du med
Alexandra besöker Laitiala, der Ni säkert
skola finna mera lugn än på Botby
kan finnas med den, i öfrigt älskvärda,
inqvartering som Du åtagit Dig.

Robert är längesedan borta, han stannade
här endast 3 à 4 dagar.

Då den svåra postgången på Notsjö [...]oläsligt
atttillagt jag någongång måste vara den [...]oläsligt
vårt ömsesidiga förhållande har den
största brådskan, så hoppas jag att Du
ursäkta om jag är kort, tilläggande endast
att vi alla äro friska, att jordbruk och
glasbruk m. m. gå temmeligen bra
och många helsningar till de Dina från

Din broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil