5.3.1870 C. R. Lilius–LM

Svensk text

|1|

Min heders Broder!

Då Du vid tiden för vårt petitionerande i jernvägsfrågan hade godheten åtaga Dig besväret med inlagans uppsättande i denna sak, så vågar jag äfven denna gång, uti en liknande fråga, taga Din vänskap och kända skicklighet i anspråk. –

Af hosgående dokumenter ser Du att StSankt Michel och VstrandVillmanstrand önskade komma i direktare och tätare postförbindelse med jernvägen, sen den i hela sin sträckning är färdig. Min anhållan är derföre att Du ville uppsätta en ansökning till Senaten, deri behöfligheten af sådan förbindelse sommartiden dagligen och den öfriga delen af året 3 ggrgånger i veckan emellan Simola, 18 verst från VstrandVillmanstrand belägna, jernvägstation, och denna stad, skulle framhållas. – Denna begäran kunde motiveras dels af de öfriga Saima städernas framtida tätare förbindelse med vår stad, då jernvägen är färdig och då deras ångbåtar, på hvilka postlådor komma att inrättas, sannolikt ej mera göra den tidsödande resan på Saima kanal, utan hafva VstrandVillmanstrand till slutpunkt, dels af den besparing|2| för postverket, som uppstår genom att posten häremellan och Simola komme att hafva 18 verst att tillryggalägga emot 51 emellan vår stad och Viborg. Den enkla proceduren i framtiden blefve således att expeditören på bantåget aflemnade och upptage VstrandVillmanstrand och de norra städernas post i Simola station. – Inom parenthes kan jag väl säga Dig att vi äro mycket nöjda, om ni erhålla sådan förbindelse 3 ggrgånger i veckan hela året om, dock torde klokheten bjuda, att vi begära så mycket, att vederbörande hafva någon prutningsmon. – Bedjande Dig hafva godheten uppgifva Dina kostnader för saken och för besväret, anhåller jag att Du, med första, ville tillsända mig den karta och de statistiska uppgifter öfver de varor, som beräknades gå härigenom, hvilka qvarblefvo hos Dig och tecknar

vänskapsfullt

tuuslat. din C. R. Lilius.

Finsk text

Hyvä Veli!

Koska Sinä rautatiekysymystä koskevassa anomusasiassamme otit ystävällisesti harteillesi asiaa koskevan kirjelmän laatimisen vaivan, rohkenen tälläkin kertaa turvautua samankaltaisessa kysymyksessä Sinun ystävällisyyteesi ja tunnettuihin kykyihisi. –

Oheisista asiakirjoista näet, että Mikkeli ja Lappeenranta haluaisivat saada suoremman ja tiheämmän postiyhteyden rautatiehen, kun se on valmis koko matkaltaan. Pyytäisinkin siksi, että Sinä laatisit Senaatille hakemuksen, jossa tuotaisiin esiin, kuinka tarpeellinen sellainen yhteys on kesäaikaan päivittäin ja muun osan vuodesta 3 krt viikossa Simolan eli 18 virstan päässä Lappeenrannasta sijaitsevan rautatieaseman ja itse kaupungin välillä. – Pyyntöä voidaan perustella toisaalta sillä, että muut Saimaan kaupungit ovat tulevaisuudessa tiiviimmin yhteydessä kaupunkiimme, kun rautatie valmistuu ja kun niiden höyrylaivojen, joihin perustetaan postilaatikot, ei todennäköisesti enää tarvitse hukata aikaa kiertämällä Saimaan kanavan kautta, vaan päätesatama voidaan siirtää Lappeenrantaan, toisaalta säästöillä, jota postilaitokselle syntyy siitä, että Simolasta postin tarvitsee taittaa vain 18 virstaa Viipurin ja kaupunkimme välisten 51n sijaan. Jatkossa yksinkertainen menettelytapa olisikin, että junanlähettäjä jättäisi Lappeenrantaan ja pohjoisiin kaupunkeihin menevän postin ja ottaisi sieltä saapuvan postin vastaan Simolan asemalla. – Reunahuomautuksena voin varmaan sanoa Sinulle, että olisimme hyvin tyytyväisiä, jos saisitte sellaisen yhteyden 3 krt viikossa koko vuodeksi, mutta viisaus kehottanee vaatimaan sen verran, että asianosaiselle jää hieman tinkimisen varaa. – Tiedustellen, voisitko ilmoittaa kustannuksesi asiasta ja vaivannäöstä, pyydän, että lähettäisit minulle sinulle jääneen kartan ja tilastotiedot tavaroista, joiden arvioitiin menevän tätä kautta.

Ystävällisesti
tuuslat. sinun

C. R. Lilius

Original (transkription)

|1|

Min heders Broder!

Då Du vid tiden för vårt petitionerande
i jernvägsfrågan hade godheten åtaga Dig besväret
med inlagans uppsättande i denna sak, så vågar jag
äfven denna gång, uti en liknande fråga, taga Din
vänskap och kända skicklighet i anspråk. –

Af hosgående dokumenter ser Du att StSankt Michel och
VstrandVillmanstrand önskade komma i direktare och tätare postför-
bindelse med jernvägen, sen den i hela sin sträck-
ning är färdig. Min anhållan är derföre att Du
ville uppsätta en ansökning till Senaten, deri be-
höfligheten af sådan förbindelse sommartiden dag-
ligen och den öfriga delen af året 3 ggrgånger i veckan
emellan Simola, 18 verst från VstrandVillmanstrand belägna, jern-
vägstation, och denna stad, skulle framhållas. –
Denna begäran kunde motiveras dels af de öfriga
Saima städernas framtida tätare förbindelse med vår
stad, då jernvägen är färdig och då deras ångbåtar,
på hvilka postlådor komma att inrättas, sannolikt
ej mera göra den tidsödande resan på Saima kanal,
utan hafva VstrandVillmanstrand till slutpunkt, dels af den besparing
|2| för postverket, som uppstår genom att posten här-
emellan och Simola komme att hafva 18 verst att
tillryggalägga emot 51 emellan vår stad och Viborg.
Den enkla proceduren i framtiden blefve således
att expeditören på bantåget aflemnade och upptage
VstrandVillmanstrand och de norra städernas post i Simola sta-
tion. – Inom parenthes kan jag väl säga Dig att vi
äro mycket nöjda, om ni erhålla sådan förbindelse
3 ggrgånger i veckan hela året om, dock torde klokheten
bjuda, att vi begära så mycket, att vederbörande hafva
någon prutningsmon. – Bedjande Dig hafva godhe-
ten uppgifva Dina kostnader för saken och för be-
sväret, anhåller jag att Du, med första, ville tillsän-
da mig den karta och de statistiska uppgifter öf-
ver de varor, som beräknades gå härigenom, hvilka
qvarblefvo hos Dig och tecknar

vänskapsfullt

tuus C. R. Lilius.

Dokumentet i faksimil