13.7.1861 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Käre vän!

Vet du hvar jag läste ditt bref? ... I Hackmanska salongen. Jag var der på middagsbjudning då brefvet hemtades till mig. Och just i det rum der jag så ofta brunnit och lågat af kärlek, och vexlat betydelsefulla blickar och ord, – der läste jag nu dina kärleksglödande berättelser.

Lycklige! – Icke ofta i vår förståndiga tid uppstå sådana ”electromagnetiska” förhållanden menniskohjertan emellan, som du nu råkat i och njuter af ..... Och Maria är verkligen en sällsynt älsklig qvinna. Vinner du henne verkligen, – så ler dig till mötes|2| ett lif fullt af herrliga fröjder – och hvad mer är, med den högre lyftning som håller oss upprätt öfver hvardagslifvets qvalm, – och som ständigt liksom riktar blicken mor en fjerran tindrande stjerna – eller ett ideal, – huru man sen vill kalla det.

Nu naturligtvis är du så långt hunnen att en återgång icke mera kan komma i fråga. Måtte du blott snart bli i tillfälle att knyta bandet med svårtytt, att det är olösligt och uppenbart!

För att i min mon bidraga dertill rycker jag fram med ett projekt.

Genom Galindos afgång från|3| kadettkåren är läraretjensten i chemi och fysik derstädes ledig. Den är icke arbetsdryg: 8 eller 10 lektioner i veckan, och renderar 600 rubel i lön och 150 i qvarterpengar. Man tror sig veta att bland finnar i PburgSankt Petersburg f. n.för närvarande ingen finnes som kunde få den. Ergolat. Alltså, tag examen till Julen, sök tjensten, och slå dig ner i FhamnFredrikshamn. Der står dig till buds ett utmärkt laboratorium och fysikaliskt kabinett, å hvilka du ständigt kan vidare utbilda dig.

Men detta är ju en skolmästare tjenst, och på en sådan har jag hittills aldrig tänkt! – hör jag dig säga ... Hvad mer? – Olyckan är ej så stor. Och just för att det är i dessa vetenskaper, kan du vid|4| tillfälle komma derifrån, t. ex. till den projekterade bergstaten. Ty du kan inom några år, på eget laboratorium bli en ganska skicklig mineralog. Också kan du finna tillfälle till extraförtjenst vid någon af stadens skolor. – – Om det gingo efter detta projekt, så kunde du om ett år vara gift och burgen karl. Hvad säger du härom?? ...

Ett ungt par kan dessutom trifvas ganska bra i FhamnFredrikshamn emedan der finnes många sådana, rätt hyggliga .....

Du ser att jag tager saken på fullt allvar. Du har den lyckan att icke vara ärelysten, och den andra, att ha ett älskligt mål, som du ju förr dess bättre vill och bör uppnå. – Hvarföre icke då tillgripa|5| en utväg som så temligen lätt erbjuder sig. – Du har aldrig pädagogiserat, det är sannt, – och kadetterna äro stora tjufpojkar, det är ännu sannare. Men det förra afhjelpas snart genom öfning, fast vilja, ihärdighet och studier, – det senare är ej så farligt, emedan du finge att göra blott med de högsta klasserna. Också vore dina medtäflare i kadetternas gunst icke så farliga. – –

Så långt har jag nu blott skrifvit om dig. Muntligen få vi vidare språka härom. – Nu litet smått om mig.

Jag reste från hemmet den 2 Juli. Snart blef jag efterskickad till Karhusuo och hjelpte till att expediera gossen till HforsHelsingfors, der|6| han skall bada och kureras under Willebrands ögon. – Sen for jag med grefvinnan till hennes föräldrars egendom, – hos henne kunde jag ju icke vara, då mannen var borta (han förde neml.nämligen pojken till HforsHelsingfors). – Sen har jag äfven gjort andra utfärder. – Torsten anlände jemte mig till Wiborg. Han besökte mest Holsteinsessvårtytt, som för sommarn bebo den vackraste villa i nejden. Han tog dock ännu icke det afgörande steget, utan befinner sig allt enligt hans eget uttryck ännu in statu quo. Han reste i Fredags. – I måndag är jag på bröllopsdag hos Krohns, i tisdag begynner jag min långresa. – Tollens har jag ofta besökt. Glädjen har flytt från deras hem, – älsk|7|värdheten finnes dock qvar, och modet är ej brutet. – Med dem besökte jag Selins, der man mottog mig med största vänlighet. – Eget nog, alla menniskor här tyckas ha reda på att något förhållande existerar mellan mig och Aug. R. – och gamla vänner, – äfven min stränge farbror, – råda mig att partoutfr. framför allt göra allvar af saken. Men på det sättet vore ju snart hela ligan gift! – Qui vivra, verra.fr. Den som lever får se.

Koskulls äro resta till Estland. Lycksam resa!

Nu går det snart stadsbud, – eftersom man ren spänner före. Jag hinner derföre ej ens läsa igenom hvad jag nu på en half timma sammanrafsat, – ännu mindre fortsätta brefvet, huru|8| mycket än genom vår långa skiljsmessa hopat sig i mitt inre och gerna ville fram. – Grefvinnan är samma milda, känsliga, olyckliga qvinna som förr, – endast det senare i ännu större mått – och derjemte så varmt tillgifven din

trogne vän

Leo Mechelin

P. S.Post Scriptum Jag skref till dig från FhamnFredrikshamn, den 29 Juni tror jag, – det har väl kommit fram? – Svaret på detta gör du bäst i att skicka till FhamnFredrikshamn der jag torde anlända i början af Aug.Augusti Jag har svårt att uppge min adress till dess. – Farväl! Helsa din bror och kamraterna från

Leo.

Finsk text

Rakas ystävä!

Tiedätkö missä luin viimeisimmän kirjeesi – ... Hackmanin salongissa. Olin siellä päivälliskutsuilla, kun kirje tuotiin minulle. Ja juuri siinä huoneessa, jossa niin usein olen palanut ja liekehtinyt rakkaudesta, vaihtanut merkityksellisiä katseita ja sanoja – siellä luin sinun rakkaudesta hehkuvia tarinoitasi. Onnellinen! Ei meidän järkevänä aikanamme usein synny sellaista ”sähkömagneettista” suhdetta ihmissydänten välillä, johon sinä nyt olet osunut ja josta nautit. Ja Maria on todellakin harvinaisen rakastettava nainen. Jos saat hänet todella, se johtaa sinut ihanien ilojen täyttämään elämään – ja mikä vielä enemmän, se johdattaa siihen korkeampaan, joka pitää meidät arkielämän raskauden yläpuolella – ja joka kaiken aikaa niin sanotusti suuntaa katseen kaukana tuikkivaa tähteä kohti – tai kohti ideaalia, – miten sen nyt haluaa sanoa.

Nyt olet tietenkin päässyt jo niin pitkälle ettei mistään takaisinpalaamisesta enää voi olla puhetta. Kunpa sinulla jo pian olisi tilaisuus solmia side niin, että se on purkamaton ja julkinen! Jotta minäkin osaltani edistäisin sitä, otan esille erään projektin. Galindon erottua kadettikunnasta siellä on kemian ja fysiikan opettajan paikka auki. Se ei ole työläs, 8–10 oppituntia viikossa, palkka on 600 ruplaa sekä lisäksi 150 ruplaa majoituskuluihin. Luulenpa että Pietarin suomalaisten joukossa ei ole nyt ketään joka voisi sen saada. Ota siis tutkinto jouluksi, hae virkaa ja asetu Haminaan. Siellä on käytössäsi erinomainen laboratorio ja fysikaalinen kabinetti, joissa voit koko ajan kouluttaa itseäsi edelleen.

Mutta sehän on koulumestarin virka, enkä minä sellaista ole milloinkaan tähän asti ajatellut – niin kuulen sinun sanovat. Mitä sitten? Ei se niin suuri onnettomus ole. Ja koska virka on noissa tieteissä, sinä voit tilaisuuden tullen tulla päästä sieltä esimerkiksi suunniteltuun vuorihallitukseen. Sinusta voi nimittäin omassa laboratoriossa muutamassa vuodessa tulla varsin etevä minerologi. Samoin voit saada mahdollisuuden lisäansioon jossain kaupungin koulussa. Jos lähtisit tähän hankkeeseen, voisit vuoden sisällä olla nainut mies ja kansalainen. Mitä siitä sanot? Nuori pari voi sitäpaitsi viihtyä varsin hyvin Haminassa, koska siellä on monia sellaisia, oikein mukavia...

Huomaat, että otan asian aivan vakavasti. Sinulla on se onni, ettet ole kunnianhimoinen ja toiseksi sinulla on suloinen päämäärä, jonka sitä paremmin tahdot ja joka sinun pitääkin saavuttaa. Mikset siis tarttuisi tällaiseen keinoon joka tällä tavoin varsin helposti tarjoutuu? On totta, että sinä et ole koskaan opettanut, ja kadetit ovat suuria lurjuksia, se on vielä enemmän totta. Mutta edelliseen auttaa pian harjoittelu, luja tahto, sitkeys ja opinnot. Jälkimmäinen taas ei ole niin vaarallista, koska joutuisit tekemisiin vain ylempien luokkien kanssa. Myöskään kilpailijasi kadettien suosiosta eivät olisi kovin vaarallisia –.

Näin pitkään olen kirjoittanut vain sinusta, puhukaamme siitä lisää suullisesti. – Nyt ihan vähän minusta. Lähdin kotoa 2. heinäkuuta. Minut lähetettiin kohta Karhusuolle auttamaan pojan, toimittamisessa Helsinkiin, jossa hän saa kylpyjä ja hoitoja Willebrandin valvonnassa. – Sitten matkustin kreivittären kanssa hänen vanhempiensa tilalle. Hänen luonaanhan en voinut olla koska mies oli poissa (lähti saattamaan poikaa Helsinkiin). – Sen jälkeen olen tehnyt muitakin retkiä. – Torsten tuli kanssani Viipuriin. Hän vieraili lähinnä Holsteineilla, jotka kesällä asuvat seudun kauneimmassa huvilassa. Hän ei kuitenkaan vielä ottanut ratkaiseaa askelta vaan tilanne on hänen omien sanojensa mukaan edelleen status quo. Hän lähti perjantaina.

Ensi maanantaina olen Krohneilla ristiäisissä, tiistaina alkaa pitkä matkani. – Tolleilla olen käynyt usein. – Ilo on heidän kodistaan kaikonnut. – Rakastettavuus toki on jäljellä eikä mielala ole murtunut. – Heidän kanssan kävin Selineillä, jossa minut otettiin vastaan erittäin ystävällisesti. Kummallista kyllä mutta kaikki ihmiset täällä tuntuvat olevan selvillä siitä, – että Aug. R:llä ja minulla on jonkinlainen suhde – ja vanhat ystävät, – myös ankara setäni – kaikkialla neuvovat minua olemaan vakavissani asian kanssa. Mutta sillä tavallahan olisi koko liiga kohta naimisissa! – Ken elää, se näkee.

Koskullit ovat jo matkustaneet Viroon. Onnea matkaan!

Lähetti kaupunkiin lähtee kohta, koska rekeä jo laitellaan. En siksi ehdi edes lukea mitä olen viimeisen puolen tunnin aikana kyhännyt kasaan. Ja vielä vähemmän jatkaa kirjettä, niin paljon kuin meidän pitkän eromme aikana onkin kaikkea kertynyt sisääni ja mielellään tulee sieltä ulos. – Kreivitär on sama lempeä, herkkä ja onneton nainen kuin ennenkin – vain viimeksimainittua entistä suuremmassa määrin – ja sen ohella lämpimästi kiintynyt sinun

uskolliseen ystävääsi

Leo Mechelin

P.S. Kirjoitin sinulle Haminasta, luullakseni 29. päivä – onkohan se tullut perille? – Vastaus tähän kirjeeseen on paras lähettää Haminaan, jonne saavun elokuun alussa. Minun on vaikea ilmoittaa osoitettani ennen sitä. Hyvästi!! Terveisiä veljellesi ja tovereillesi

Leolta.

Original (transkription)

|1|

Käre vän!

Vet du hvar jag läste ditt
bref? ... I Hackmanska salongen.
Jag var der på middagsbjudning
då brefvet hemtades till mig. Och
just i det rum der jag så ofta
brunnit och lågat af kärlek, och
vexlat betydelsefulla blickar och
ord, – der läste jag nu dina
kärleksglödande berättelser.

Lycklige! – Icke ofta i vår
förståndiga tid uppstå sådana
”electromagnetiska” förhållanden
menniskohjertan emellan, som du
nu råkat i och njuter af ..... Och
Maria är verkligen en sällsynt
älsklig qvinna. Vinner du henne
verkligen, – så ler dig till mötes
|2| ett lif fullt af herrliga fröjder
– och hvad mer är, med den högre
lyftning som håller oss upprätt
öfver hvardagslifvets qvalm, – och
som ständigt liksom riktar blicken
mor en fjerran tindrande stjerna
– eller ett ideal, – huru man sen
vill kalla det.

Nu naturligtvis är du så långt
hunnen att en återgång icke mera
kan komma i fråga. Måtte du
blott snart bli i tillfälle att
knyta bandet med svårtytt, att det
är olösligt och uppenbart!

För att i min mon bidraga
dertill rycker jag fram med ett
projekt.

Genom Galindos afgång från
|3| kadettkåren är läraretjensten i chemi
och fysik derstädes ledig. Den är
icke arbetsdryg: 8 eller 10 lektioner i
veckan, och renderar 600 rubel i lön
och 150 i qvarterpengar. Man tror
sig vetanstruket att bland finnar i PburgSankt Petersburg
f. n.för närvarande ingen finnes som kunde få
den. Ergo, tag examen till Julen,
sök tjensten, och slå dig ner i FhamnFredrikshamn.
Der står dig till buds ett utmärkt
laboratorium och fysikaliskt kabi-
nett, å hvilka du ständigt kan
vidare utbilda dig.

Men detta är ju en skolmästare
tjenst, och på en sådan har jag
hittills aldrig tänkt! – hör jag
dig säga ... Hvad mer? – Olyckan
är ej så stor. Och just för att det
är i dessa vetenskaper, kan du vid
|4| tillfälle komma derifrån, t. ex. till
den projekterade bergstaten. Ty du
kan inom några år, på eget labora-
torium bli en ganska skicklig mine-
ralog. Också kan du finna tillfälle
till extraförtjenst vid någon af stadens
skolor. – – Om det gingo efter
detta projekt, så kunde du om ett
år vara gift och burgen karl.
Hvad säger du härom?? ...

Ett ungt par kan dessutom
trifvas ganska bra i FhamnFredrikshamn emedan
der finnes många sådana, rätt
hyggliga .....

Du ser att jag tager saken på
fullt allvar. Du har den lyckan
att icke vara ärelysten, och den andra,
att ha ett älskligt mål, som du
ju förr dess bättre vill och bör upp-
nå. – Hvarföre icke då tillgripa
|5| en utväg som så temligen lätt
erbjuder sig. – Du har aldrig pä-
dagogiserat, det är sannt, – och
kadetterna äro stora tjufpojkar, det
är ännu sannare. Men det förra
afhjelpas snart genom öfning, fast
vilja, ihärdighet och studier, – det
senare är ej så farligt, emedan
du finge att göra blott med de
högsta klasserna. Också vore dina
medtäflare i kadetternas gunst icke
så farliga. – –

Så långt har jag nu blott
skrifvit om dig. Muntligen få vi
vidare språka härom. – Nu litet
smått om mig.

Jag reste från hemmet den 2 Juli.
Snart blef jag efterskickad till
Karhusuo och hjelpte till att
expediera gossen till HforsHelsingfors, der
|6| han skall bada och kureras under
Willebrands ögon. – Sen for jag
med grefvinnan till hennes föräldrars
egendom, – hos henne kunde jag
ju icke vara, då mannen var
borta (han förde neml.nämligen pojken till
HforsHelsingfors). – Sen har jag äfven gjort
andra utfärder. – Torsten anlände
jemte mig till Wiborg. Han besökte
mest Holsteinsessvårtytt, som för sommarn
bebo den vackraste villa i nejden.
Han tog dock ännu icke det afgö-
rande steget, utan befinner sig allt
enligt hans eget uttryck ännu in
statu quo. Han reste i Fredags.
– I måndag är jag på bröllopsdag
hos Krohns, i tisdag begynner
jag min långresa. – Tollens
har jag ofta besökt. Glädjen har
flytt från deras hem, – älsk-
|7| värdheten finnes dock qvar, och modet
är ej brutet. – Med dem besökte
jag Selins, der man mottog mig
med största vänlighet. – Eget nog,
alla menniskor här tyckas ha reda
på att något förhållande existerar
mellan mig och Aug. R. – och
gamla vänner, – äfven min stränge
farbror, – råda mig att partout
göra allvar af saken. Men på
det sättet vore ju snart hela
ligan gift! – Qui vivra, verra.

Koskulls äro resta till Estland.
Lycksam resa!

Nu går det snart stadsbud,
– eftersom man ren spänner före.
Jag hinner derföre ej ens läsa
igenom hvad jag nu på en half
timma sammanrafsat, – ännu
mindre fortsätta brefvet, huru
|8| mycket än genom vår långa skiljs-
messa hopat sig i mitt inre och
gerna ville fram. – Grefvinnan
är samma milda, känsliga, olyckliga
qvinna som förr, – endast det senare
i ännu större mått – och derjemte
så varmt tillgifven din

trogne vän

Leo Mechelin

P. S.Post Scriptum Jag skref till dig från FhamnFredrikshamn,
den 29 Juni tror jag, – det har väl kom-
mit fram? – Svaret på detta gör
du bäst i att skicka till FhamnFredrikshamn
der jag torde anlända i början af
Aug.Augusti Jag har svårt att uppge
min adress till dess. – Farväl!
Helsa din bror och kamraterna från

Leo.

Dokumentet i faksimil