17.11.1863 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Broder Fedda!

Hjertlig tack för ditt länge efterlängtade bref, som jag erhöll idag. Min mening är icke att nu besvara det, – dertill finnes ej tid, emedan åter en tentamen är i farvattnet – utan endast att säga dig att fullmakten skall snarligen begagnas – så klokt som möjligt, – samt be dig skicka en till: neml.nämligenfullm.fullmakt för L. M.Leo Mechelin att under min vistelse å utrikes ort lyfta och qvittera de mig såsom Ingeniör vid Bergstyrelsen i Finland tillkommande löneförmoner etc.et cetera .... Ock kan detta dokument skrifvas på ett vanligt postpappersark. För öfrigt, ehuru nu icke är tid till reflexioner och skribleri, ber jag, – med erkännande af dina pessimistiska framtidskalkylers exactitude, – blott att få påminna dig om, att du kände dessa sifferförhållanden fullkomligt lika väl före din afresa, och just derföre planerat att söka dig privatinkomst, – hvilken år från år blir mindre svår här att finna just på din bana, och isynnerhet sedan du under senare året af din vistelse utrikes blifvit i tillfälle att studera den industriela mekaniken praktiskt. Jag finner derföre intet skäl för att nu mera än förr tappa couraget. Din rese-tids förlängning utöfver det beräknade är ännu icke någon olycka. Den snälla Maria får väl bra länge vänta och sucka, – men en pröfvoskola i hjeltemod är en god|2| ingress till lifvets allvarligare skiften. Som sagdt, jag är öfvertygad om att allt skall gå väl – äfven om vår projekterade ljusfabrik kokar in! – –

Till härnäst – och med helsningar från vännerna – din

Leo.

Jag skrifver troligen nästa vecka, efter Palménska pressen. Emellertid har man troligen 2 laudatur redan på fickan. A. L. pressade mig 5 timmar, men hyggligt och icke särdeles klottigt.

Finsk text

Veli Fedda!

Sydämellinen kiitos kauan odotetusta kirjeestäsi, jonka sain tänään. Tarkoitukseni ei nyt ole vastata siihen – ei ole aikaa, sillä jälleen on yksi tentti näköpiirissä – vaan ainoastaan sanoa sinulle, että valtakirja tullaan käyttämään pian – mahdollisimman viisaasti – ja samalla pyytää sinua lähettämään yhden lisää, nimittäin ”L.M:lle valtakirja toistaiseksi minun ulkomailla oloni ajaksi minulle vuorihallituksen insinöörinä kuuluvien palkkaetujen palkan nostamiseksi ja kuittaamiseksi... ja tämän asiakirjan voit kirjoittaa tavalliselle postipaperiarkille. Muuten pyydän, nyt ei ole aikaa mihinkään pohdintoihin ja kynäilyihin. Tunnustan sinun tulevaisuudenlaskelmiesi täsmällisyyden, mutta muistutan vain siitä, että sinä tunsit nämä numeroasiat aivan yhtä hyvin ennen lähtöäsi, ja juuri siksi suunnittelit yksityisiä tulonlähteitä – mikä juuri sinun alallasi tulee vuosi vuodelta vähemmän vaikeaksi, etenkin kun ottaa huomioon sen, että sinulla on viimeisen vuoden aikana ollut ulkomailla tilaisuus opiskella teollisuusmekaniikkaa käytännössä. Siksi en näe nyt kuten ennenkään mitään syytä menettää rohkeuttaan. Sinun matkasi venyminen arvioitua pitemmäksi ei sekään ole mikään onnettomuus. Kiltti Maria saa kyllä odottaa ja huokailla kovin kauan, mutta – urheuden koetteleminen on hyvää johdattelua elämän vakavampiin kohtaloihin. Kuten sanottua, olen vakuuttunut siitä, että kaikki käy hyvin – vaikkakin suunnittelemamme kynttilätehdas kuivuu kokoon! –

Seuraavaan asti – ja terveisiä ystäviltä

Leo

Minä kirjoitan luultavasti ensi viikolla, Palmenin prässin jälkeen. Nyt on kuitenkin luultavasti kaksi laudaturia taskussa. A. L. prässäsi minua viisi tuntia, mutta kohteliaasti eikä erityisen likaisesti.

Original (transkription)

|1|

Broder Fedda!

Hjertlig tack för ditt länge efterlängtade
bref, som jag erhöll idag. Min mening är icke att
nu besvara det, – dertill finnes ej tid, emedan åter en
tentamen är i farvattnet – utan endast att säga dig
att fullmakten skall snarligen begagnas – så klokt som
möjligt, – samt be dig skicka en till: neml.nämligenfullm.fullmakt för L. M.Leo Mechelin
att tillsvidarestruket
under min vistelse å utrikes orttillagt
lyfta och qvittera de mig såsom Ingeniör
vid Bergstyrelsen i Finland tillkommande löneförmoner
etc.et cetera .... Ock kan detta dokument skrifvas på ett vanligt
postpappersark. För öfrigt, ehuru nu icke är tid till
reflexioner och skribleri, ber jag, – med erkännande af dina
pessimistiska framtidskalkylers exactitude, – blott att
få påminna dig om, att du kände dessa sifferförhållanden
fullkomligt lika väl före din afresa, och just derföre
planerat att söka dig privatinkomst, – hvilken år från år
blir mindre svår här att finna just på din bana, och
isynnerhet sedan du under senare året af din vistelse utrikes
blifvit i tillfälle att studera den industriela mekaniken
praktiskt. Jag finner derföre intet skäl för att nu mera än
förr tappa couraget. Din rese-tids förlängning utöfver det beräknade
är ännu icke någon olycka. Den snälla Maria får väl bra länge
vänta och sucka, – men en pröfvoskola i hjeltemod är en god
|2| ingress till lifvets allvarligare skiften. Som sagdt, jag är öfver-
tygad om att allt skall gå väl – äfven om vår projekterade
ljusfabrik kokar in! – –

Till härnäst – och med helsningar från vännerna –
din

Leo.

Jag skrifver troligen nästa vecka, efter Palménska pressen.
Emellertid har man troligen 2 laudatur redan på fickan. A. L.
pressade mig 5 timmar, men hyggligt och icke särdeles klottigt.

Dokumentet i faksimil