17.4.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Ditt senaste af den 14 dennes jemte åtföljande handlingar och en vexel å msmark silver 13 500 hafva riktigt ingått under gårdagen.

Härmed öfversändes inlagan till H. K. M.Hans Kejserliga Majestät renskrifven och undertecknad af P–pé & mig och hoppas du skall skänka den ditt godkännande. Såsom du finner har jag sökt bibehålla så mycket som möjligt af ditt utkast, men ansåg mig böra borttaga din framställning om möjlig nödvändighet att använda blankokredit, ifall ansökan afsloges, samt trodde mig lämpligen kunna förändra din negativa början till en framställning om att vi oaktadt ingen supplementiv garanti ansett nödig likväl åtlyda E. K. M.Eders Kejserliga Majestäts vilja och derföre nu göra vår anhållan såsom Du föreslagit: I sjelfva verket erbjuda vi ju ökad säkerhet och trodde jag mig derföre kunna med allt skäl svänga om saken så. Under förhoppning att Du godkänner den förmodar jag att Du inlemnar den i onsdag då den hinner till nästa föredragning. – Af många skäl vore nämligen bra att få den afgjord snart bland annat för att kunna erhålla penningar till betalning af mitt bankolån på 12 000 msmark silver innan kreditivet tages. –

Rörande försändningarne till PburgSankt Petersburg kan endast meddela att för närvarande är omöjligt erhålla|2| några faner, hvarföre jag har i magasin, utom bolagets produktion för 1 månad Ca 7 000 L℔Lispund af egen vara sedan vintern. Någon tratta på [...]oläslig/saknad text får Du således icke se tillsvidare och hoppas jag helst att äfven framdeles kunna placera dem åtminstone till någon större del utom banken, såsom jag hittils gjort med de 8 000 RbRubel jag sedan Januari inkasserat g.genom L–bg. – För bolaget blir det bestämdt fördelaktigare. – För öfrigt har jag inledt affär om trädmassa på London och ber Dig vara god och skaffa mig underrättelse g.genom Eder bank om den ifrågasatte agentens eller rättare köparens beskaffenhet en viss MrMister I. I. Reid 118 Fenchurch Street E. C. och likaså om de af honom såsom sina uppgifna ”bankers” London Joint stock Bank. Enligt den korrespondens jag fört med mannen tyckes han vara importör af tysk & norsk massa och hafva sysslat dermed redan i ett par år. –

Emedan Kurtén för närvarande är här och vi hålla på med Wts räkenskaper vore bra om vi kunde erhålla F. BankensFöreningsbankens redogörelse öfver försäljningen af de hos eder hypoth. Aktierhypoteksaktier för att kunna konstatera beloppet af Edra fordringar bland oprioriterade. De af Peder g.genom bref i går begärda afskriften skola ofördröjligen tagas och eder tillsändas. – Helsning din tillgifne

Fredrik Idestam

Gravationsbevisen skall jag sända såsnart P–pe (Beondtsvårtytt) återvänder från en i förra veckan anträdd förrättningsresa i damangensvårtytt.

Finsk text

Hyvä ystävä!

Viimeisin kirjeesi tämän kuun 14. päivältä sekä mukana olleet asiakirjat ja 13 500 hopeamarkan vekseli saapuivat eilen perille.

Tässä tulee Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen lähetettävä hakemuskirja puhtaaksi kirjoitettuna ja P–pén & minun allekirjoittamana, ja toivon että hyväksyt sen. Kuten näet, olen yrittänyt säilyttää luonnoksesi mahdollisimman pitkälle, mutta katsoin joutuvani poistamaan esityksesi, että jos hakemus evätään, tarvitaan mahdollisesti vakuudetonta luottoa, ja katsoin parhaaksi muokata kielteisen aloituksesi esitykseksi siitä, että vaikka lisätakausta ei pidettäisi tarpeellisena, noudatamme silti Teidän Keisarillisen Majesteettinne tahtoa, joten laadimme nyt hakemuksen, kuten ehdotit: tosiasiassa tarjoamme nyt lisävakuutta, ja siksi katsoin voivani täydestä syystä kääntää asian niin päin. Toivoen, että hyväksyt sen, oletan sinun toimittavan sen perille nyt keskiviikkona, jolloin se ehtii seuraavaan esittelyyn. – Monestakin syystä olisi nimittäin hyvä saada asia hoidetuksi pian, muun muassa jotta saataisiin rahat minun 12 000 hopeamarkan pankkilainani maksamiseen ennen kuin otetaan kreditiivi.

Pietariin lähetettävistä lähetyksistä voin vain kertoa, että toistaiseksi on mahdotonta saada vaneria, joten minulla on varastossa yhtiön kuukauden tuotannon lisäksi noin 7 000 leiviskää omaa tavaraa viime talvelta. Minkäänlaista trattaa [...]oläslig/saknad text et näin ollen joudu vielä näkemään, ja mieluiten toivon, että vastakin voisin sijoittaa ne ainakin suurelta osin pankin ulkopuolelle, kuten olen tähänkin saakka sijoittanut ne 8 000 ruplaa, jotka olen tammikuusta lähtien perinyt L–bg:n kautta. – Yhtiölle se tulee selvästi halvemmaksi. – Olen muuten ryhtynyt tekemään puumassakauppaa Lontooseen, joten hankkisitko minulle teidän pankkinne kautta tietoa kyseisestä asiamiehestä tai oikeammin ostajasta, hän on muuan Mr I. I. Reid, 118 Fenchurch Street E. C. sekä hänen omikseen mainitsemistaan ”pankkiireista”, London Joint Stock Bank -pankista. Minun kanssani käymänsä kirjeenvaihdon perusteella mies vaikuttaa saksalaisen & norjalaisen massan maahantuojalta ja näyttää toimineen näissä puuhissa jo pari vuotta.

Vaikka Kurtén on parhaillaan täällä ja jatkamme Wt:n tilien parissa, olisi hyvä jos saisimme Yhdyspankin selvityksen teille kiinnitettyjen osakkeiden myynnistä voidaksemme todeta teidän saatavienne määrän kantaosakkeiden osalta. Pederin eilen kirjeitse pyytämät kopiot pitäisi viipymättä ottaa ja lähettää teille. – Terveisin,

uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Lähetän rasitustodistuksen heti kun P–pé (Berndt) palaa viime viikolla alkaneelta työmatkaltaan [epäselvää].

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Ditt senaste af den 14 dennes jemte åtföljande handlingar
och en vexel å msmark silver 13 500 hafva riktigt ingått under
gårdagen.

Härmed öfversändes inlagan till H. K. M.Hans Kejserliga Majestät renskrifven
och undertecknad af P–pé & mig och hoppas du skall
skänka den ditt godkännande. Såsom du finner har
jag sökt bibehålla så mycket som möjligt af ditt ut-
kast, men ansåg mig böra borttaga din framställ-
ning om möjlig nödvändighet att använda blankokredit,
ifall ansökan afsloges, samt trodde mig lämpligen
kunna förändra din negativa början till en fram-
ställning om att vi oaktadt ingen supplementiv ga-
ranti ansett nödig likväl åtlyda E. K. M.Eders Kejserliga Majestäts vilja och
derföre nu göra vår anhållan såsom Du föreslagit:
I sjelfva verket erbjuda vi ju ökad säkerhet och
trodde jag mig derföre kunna med allt skäl svänga
om saken så. Under förhoppning att Du godkänner
den förmodar jag att Du inlemnar den i onsdag
då den hinner till nästa föredragning. – Af många
skäl vore nämligen bra att få den afgjord snart
bland annat för att kunna erhålla penningar
till betalning af mitt bankolån på 12 000 msmark silver innan
kreditivet tages. –

Rörande försändningarne till PburgSankt Petersburg kan endast
meddela att för närvarande är omöjligt erhålla
|2| några faner, hvarföre jag har i magasin, utom bola-
gets produktion för 1 månad Ca 7 000 L℔Lispund af egen
vara sedan vintern. Någon tratta på [...]oläslig/saknad text
får Du således icke se tillsvidare och hoppas
jag helst att äfven framdeles kunna placera dem
åtminstone till någon större del utom banken,
såsom jag hittils gjort med de 8 000 RbRubel jag
sedan Januari inkasserat g.genom L–bg. – För bolaget
blir det bestämdt fördelaktigare. – För öfrigt
har jag inledt affär om trädmassa på London
och ber Dig vara god och skaffa mig under-
rättelse g.genom Eder bank om den ifrågasatte agen-
tens eller rättare köparens beskaffenhet en viss
MrMister I. I. Reid 118 Fenchurch Street E. C. och
likaså om de af honom såsom sina uppgifna
”bankers” London Joint stock Bank. Enligt
den korrespondens jag fört med mannen tyckes
han vara importör af tysk & norsk massa och
hafva sysslat dermed redan i ett par år. –

Emedan Kurtén för närvarande är här och
vi hålla på med Wts räkenskaper vore bra
om vi kunde erhålla F. BankensFöreningsbankens redogörelse öfver
försäljningen af de hos eder hypoth. Aktierhypoteksaktier för att
kunna konstatera beloppet af Edra fordringar bland
oprioriterade. De af Peder g.genom bref i går begärda
afskriften skola ofördröjligen tagas och eder till-
sändas. – Helsning din tillgifne

Fredrik Idestam

Gravationsbevisen skall jag sända såsnart P–pe (Beondtsvårtytt) återvänder från
en i förra veckan anträdd förrättningsresa i damangensvårtytt.

Dokumentet i faksimil