3.12.1864 LM–Adolf Mechelin

Svensk text

|1|

Bästa Farbror Adolf!

Idag e. m.eftermiddag öfverraskades jag gladt af Farbrors vänskapsfulla och kärkomna bref (utan datum) – och skyndar mig att begagna den tillfälligtvis lediga, sena aftonstunden till att besvara detsamma. Det är ju icke heller endast för detta bref jag har att tacka, utan ock för det som Farbror tillskrifvit mig på Stockholm, men som tyvärr icke kom mig tillhanda, – oaktadt jag under min vistelse der nu och då å postkontoret efterfrågade bref, ankomna med adr.adress poste restante. Que faire!fr. Vad kan man göra! chanserna att begagna sig af Farbrors vänliga inbjudning äro nu, tillsvidare, åter förbi. Skulle uppmaningen, beledsagad som den var af offerten att resa gratis, då blifvit mig kunnig,|2| tror jag visst att jag icke skulle kunnat motstå lusten att ila till de kära fränderna i Christiania. Mer än engång under min vistelse i Stockholm kalkylerade jag, efter en resehandbok, öfver en sådan resa – och fann ock med fägnad att kostnaderna derför numera icke äro synnerligen dryga. Men på kursen förlorade jag circa 20 procent (tack vare våra finansers ställning såsom appendix till stora och skrala sådana) – – och för öfrigt var min tid nog knappt utmätt, med afseende å de forskningar jag förehade, de gällde handlingar rörande Finlands finansiela tillstånd under de s. k. fogderegementet, från Gustaf Wasas tider och tills genom Karl XI ordning bragtes i uppbördsverket. Det är en ännu allsicke behandlad fråga, och jag ville derföre göra den till dispu|3|tationsämne. Men 1o fann jag i Stockholm icke tillräckligt material; – 2o hinner jag under denna mörka och arbetsdryga tid icke komplettera detsamma ur vårt Senatsarkiv, – och derföre sparar jag de gjorda samlingarne till framdeles, och har nu gjort förarbeten till ett annat mera praktiskt ämne, ur statsrättens gebit. För öfrigt tog jag i Stockholm notis om statistiska byråns arbetsordning och verksamhet – något som synnerligen intresserar mig, om jag också icke kommer att söka mig in vid den stat.byråstatistikbyrå, som troligen inom kort skall inrättas hos oss. – – –

Jag lärde tycka om svenskarne rätt mycket under den månad jag tillbragte i deras glada hufvudstad: såväl embetsmän som andra personer voro förekommande och amicala. Rätt många glada minnen medtog jag derifrån och det som – för att vara uppriktig –|4| ändå var det hufvudsakligaste ändamålet med min resa, – återvinnandet af lynnets spänstighet, af arbetsförmåga och courage, – det vanns fullkomligt. – – Sedan hemkomsten har jag knappast gjort annat än arbetat: utom tjenstgöringen å Finans expeditionen, hvilken skoftals ger mycket att göra, har jag 6 lektioner i veckan i Navigationsskolan, der jag föredrager sjörätt med alla dithörande författningar, äfvensom vexelrätt; – och all öfrig tid måste användas på det finska lagarbetet samt på disputationen. Hvad det förra vidkommer, så består det egentl.egentligen uti att praktiskt och fullständigt anföra samt till en del omredigera alla de förff.författningar som ändra eller göra tillägg till 1734 års lag; det är således mindre en öfning i juridisk stil och en god repetition af lagstudiet, – och, framförallt, det torde bli väl betaldt, enär styrelsen anslagit dertill 20 000 mark, in alles.

|5|

Sålunda skred hösten småningom framåt, under arbete och stilla hemtrefnad, – så fjerran som möjligt från den eleganta verlden, vid hvilken jag, af goda skäl, blifvit mätt.

– Men ödet ville icke att vi skulle få ostördt njuta af vår anspråkslösa – och kanske ändå relativt lyckliga existens. Den 28 Nov.November – denna för oss så sorgliga dag – – inträffade den olyckan att Mamma halkade i en trappa och föll samt dervid bröt sitt venstra ben, strax ofvanom knäet. Prof.Professor Estlander tillkallades ögonblickligen och förklarade det vara svåraste sortens benbrott. Sedan isbaddningar nu oafbrutet fortgått, för att hämma svullnaden och inflammationen, hvilken icke heller blifvit så stark som läkaren först befarade, skall imorgon gipsförband anbringas. Der|6|efter torde det bli lättare för Mamma emedan hon då åtminstone får vända sig i sängen, hvaremot hon nu måstat hålla sig orörligt i samma läge. Dock har verken icke varit svår. – Men visst är det ett bedröfligt perspektiv att måsta hålla sängen par månader – och sedan kanske ändå icke ha benet så friskt som förut. Couraget och lynnet ha varit exemplariska; – Gud gifve att intet extra tillstötte! – Robert och Torsten kommo igår hit, och det har mycket gladt Mamma. – Någon julresa blir nu naturligtvis icke af, utan skola vi här i all tysthet fira julen kring vår älskade Mammas sjukbädd. – Mili och Alma ha i allmänhet mått bra och trifvats väl här i HforsHelsingfors; – men nu är det visst|7| litet ängsligt med sinnesstämningen. – Adu får d 18. dennes ferier från gymnasium, der han lärer hållit sig ganska bra. – För öfrigt höres om de våra just intet nytt. –

In politicislat. Inom politiken är det vigtigaste: att hypoteksföreningen omsider ändå skall försöka upptaga ett lån – och banken derefter försöka genomföra myntrealisationen, – hvilket vore högligen nödigt, enär kursförlusten på utlandet fortfarande är öfver 25 proc.procent, och dyrheten samt penningnöden stegrade öfverhöfvan. Vidare: att det glunkas om ombyte af finanschef, idet att J. V. S. skulle remplaceras med J. A. v. Born (tullchefen). Den förre reste idag till PburgSankt Petersburg. – Nordenstams och Cronstedts resor dit torde gälla emottagande af närmare instruktioner för ordförandebefattningarne i de tvenne komitéer, som snart skola sammanträda för att utarbeta förslag|8| till grundlagsförändringar (hufvudsakl.huvudsakligen ny landtdagsordning) – samt till reorganisationen af styrelseverket, – hvardera högst vigtiga och nödvändiga saker.

Nu är midnattstimmen förbi – och således hög tid att låta ögonen hvila. Gud gifve att Farbrors hem, derborta i ett lyckligt land, – blefve förskonadt för sjukdomar och olyckor! Måtte Ni med gladt sinne kunna fira julen, – denna barnens fest – – omgifna af Edra snälla barn. – Och bevaren i vänlig hågkomst Edra svårt pröfvade fränder i hemlandet!

De hjertligaste helsningar från oss alla genom Farbrors tillgifne

Leo Mechelin

P. S.Post Scriptum D. 5. Dec.December Igår applicerades gipsförbandet, hvilket lyckades ganska bra. Men af ovana dervid har knät nu verkt ganska starkt och natten var svår. Nu är det åter lugnare och bättre.

Finsk text

Hyvä Adolf-setä!

Eilen iltapäivällä minut yllätti Sedän ystävällinen ja lämpimästi tervetullut kirje (ilman päivämäärää) – ja minä kiirehdin heti täyttämään yllättäen sattumoisin vapaata myöhäisen illan hetkeä vastatakseni siihen. Eikä minun ole kiittäminen vain tästä kirjeestä vaan myös siitä, jonka Setä on kirjoittanut minulle Tukholmaan, mutta jota en ole saanut käsiini – vaikka minä siellä ollessani tuon tuostakin kysyin postikonttorista poste restante -osoitteeseen saapueita kirjeitä. Mitä tehdä! Mahdollisuudet käyttää hyväksi Sedän tarjousta ovat siis, toistaiseksi, jälleen menneet ohi. Jos tuo ehdotus sen tarjouksen kera, että voisin matkustaa ilmaiseksi,olisi tullut tietooni niin luulen, etten olisi voinut vastustaa halua matkata rakkaiden sukulaisten luo Osloon. Useammin kuin yhden kerran Tukholmassa oloni aikana tein matkaopaskirjan pohjalta laskelmia sellaisesta matkasta ja huomasin ilokseni, että kustannukset eivät olisi tavattoman korkeat. Mutta menetin kurssissa lähes 20 prosenttia (kiitos meidän finanssiemme aseman suurten ja kurjien finanssien liitännäisenä) – ja muutenkin aikani oli kyllä varsin tarkoin suunniteltu tekeillä olevien tutkimusteni kannalta. Kysymys oli asiakirjoista, jotka koskevat Suomen taloudellista tilaa niin sanotun voutihallinnon aikana, alkaen Kustaa Vaasan ajasta ja siihen asti kun Kaarle XI:n verokantojärjestelmä toteutettiin. Sitä asiaa ei ole vielä lainkaan käsitelty ja siksi halusin ottaa sen väitökseni aiheeksi. Mutta ensinnäkään en löytänyt Tukholmasta tarpeeksi aineistoa. Toiseksi en ehdi tänä pimeänä ja työntäyteisenä aikana täydentää tuota aineistoa omasta Senaatinarkistostamme, ja sen vuoksi säästän keräämäni aineistot tuonnemmas, ja olen nyt tehnyt esitöitä toisen, käytännöllisemmän aiheen piiristä, valtio-oikeuden alueelta.

Lisäksi otin Tukholmassa selvää tilastollisen toimiston työjärjestyksestä ja toiminnasta – se kiinnostaa minua erityisesti, jos sattuisin hakemaan siihen tilastolliseen toimistoon, joka meillä luultavasti pian perustetaan. – – – Opin pitämään ruotsalaisista kovin sen kuukauden aikana, jonka olin heidän iloisessa pääkaupungissaan; niin virkamiehet kuin muutkin ihmiset olivat kohteliaita ja ystävällisiä. Toin sieltä mukanani paljon hyviä muistoja ja sen, mikä – ollakseni rehellinen – oli matkani päätarkoitus, – mielen joustavuuden, työkyvyn ja rohkeuden palauttaminen – sen saavutin täydellisesti. Kotiin tultuani en ole tehnyt juurikaan muuta kuin työskennellyt: paitsi virantoimitusta finanssitoimituskunnassa, joka ajoittain tarjoaa paljon tehtävää, minulla on viikottain kuusi oppituntia purjehduskoulussa, jossa luennoin merioikeutta kaikkine siihen kuuluvine asetuksineen samoin kuin vekselioikeutta – ja kaikki muu aika täytyy käyttää suomalaiseen lakiteokseen sekä väitökseeni. Mitä edelliseen tulee, niin se tarkoittaa sitä, että käytännössä täydellisesti kokoamme yhteen sekä osittain toimitamme uudelleen kaikki ne asetukset, jotka tekevät korjauksia tai lisäyksiä vuoden 1734 lakiin – se on siten vähintääkin harjaannusta juridiseen tyyliin sekä lainopintojen kertausta – ja ennen kaikkea, siitä pitäisi tulla hyvä korvaus, sillä hallitus on ehdottanut siihen kaikkiaan 20 000 markkaa.

Niin kului syksy vähitellen, työnteossa ja hiljaisessa,viihtyisässä kotielämässä – niin kaukana kuin mahdollista hienosta maailmasta, johon mielestäni hyvällä syyllä olin kyllästynyt. – Mutta kohtalo ei sallinut meidän kauaa nauttia vaatimattomasta ja silti sangen onnellisesta olostamme. 28. marraskuuta –meille siksi niin surullinen päivä – sattui se onnettomuus, että äiti liukastui rappusissa, kaatui ja mursi vasemman jalkansa, aivan polven yläpuolelta. Estlander kutsuttiin heti ja hän sanoi sen olevan pahimman luokan luunmurtuma. Siitä pitäen on käytetty jatkuvasti jääkylpyjä turpoamisen ja tulehdusten estämiseksi, eikä tulehduksesta tullutkaan niin voimakasta kuin lääkärit ensin pelkäsivät, ja huomenna siihen laitetaan kipsiside. Sen jälkeen äidin on kuitenkin helpompaa edes kääntyä sängyssä, kun hän nyt on joutunut olemaan liikkumatta samassa asennossa. Särky ei kuitenkaan ole ollut kovaa. – Mutta onhan se masentava näköala joutua olemaan sängyssä pari kuukautta – eikä jalka ehkä sittenkään tule niin terveeksi kuin mitä se oli. Mieliala ja reippaus ovat kyllä olleet esimerkillisiä,.Jumala suokoon, ettei tulisi enempiä iskuja! Robert ja Torsten tulivat tänne eilen, mikä ilahdutti äitiä kovin. – Mikään joulumatka ei nyt tietenkään tule kysymykseen, vaan vietämme joulua kaikessa hiljaisuudessa täällä rakkaan äitimme sairasvuoteen äärellä. – Mili ja Alma ovat yleisesti ottaen voineet hyvin ja viihtyneet täällä Helsingissä – mutta nyt mielialat ovat tietenkin hieman surulliset. – Adulla alkaa 18. päivä loma lukiosta, jossa hän kuuluu pärjänneen sangen hyvin. – Muuten ei meiltä nyt ole mitään erityisiä kuulumisia. Politiikassa tärkein uutinen on se, että hypoteekkiyhdistys lopulta koettaa saada lainan – ja pankki toteuttaa sen jälkeen rahauudistuksen, mikä olisi erittäin tarpeellinen, sillä kurssitappiot ulkomaille ovat jatkuvasti yli 25 prosenttia, joten kallistuminen ja rahapula ovat lisääntyneet kohtuuttomasti. Edelleen: huhutaan finanssipäällikön vaihdoksesta niin että J. V. S:n tilalle tulisi J. A. von Born (tullin päällikkö). Ensiksi mainittu matkusti tänään Pietariin. Nordenstamin ja Cronstedtin matkat sinne liittyvät ilmeisesti tarkempien ohjeiden saantiin koskien puheenjohtajien tehtäviä kahdessa komiteassa, jotka pian kokoontuvat valmistelemaan ehdotusta perustuslain uudistuksiksi, lähinnä uutta valtiopäiväjärjestystä – samoin kuin hallintolaitoksen uudelleenjärjestelyä – kumpikin hyvin tärkeitä ja tarpeellisia asioita.

Keskiyön hetki on ohi ja on siten korkea aika antaa silmien levätä. Suokoon Jumala, että Sedän koti siellä kaukana onnellisessa maassa välttyisi sairauksilta ja onnettomuuksilta! Toivottavasti te saatte viettää iloisin mielin joulua – tuota lasten juhlaa – Teidän kilttien lastenne ympäröimänä. Ja säilyttäkää ystävällisissä muistoissanne sukulaiset täällä kovin koetellussa kotimaassa. Sydämelliset terveiset meiltä kaikilta

välittää Sedän uskollinen

Leo Mechelin

P.S. 5. joulukuuta. Eilen sovitettiin paikalleen kipsiside, mikä onnistui sangen hyvin. Mutta sellaiseen tottumatonta polvea on nyt särkenyt kovin ja yö oli vaikea. Nyt on taas rauhallisempaa ja parempaa.

Original (transkription)

|1|

Bästa Farbror Adolf!

Idag e. m.eftermiddag öfverraskades jag gladt
af Farbrors vänskapsfulla och kärkomna
bref (utan datum) – och skyndar mig att be-
gagna den tillfälligtvis lediga, sena afton-
stunden till att besvara detsamma. Det är
ju icke heller endast för detta bref jag
har att tacka, utan ock för det som Farbror
tillskrifvit mig på Stockholm, men som
tyvärr icke kom mig tillhanda, – oaktadt
jag under min vistelse der nu och då å
postkontoret efterfrågade bref, ankomna med
adr.adress poste restante. Que faire! chanserna
att begagna sig af Farbrors vänliga inbjud-
ning äro nu, tillsvidare, åter förbi. Skulle
uppmaningen, beledsagad som den var af of-
ferten att resa gratis, då blifvit mig kunnig,
|2| tror jag visst att jag icke skulle kunnat mot-
stå lusten att ila till de kära fränderna
i Christiania. Mer än engång under min
vistelse i Stockholm kalkylerade jag, efter
en resehandbok, öfver en sådan resa – och
fann ock med fägnad att kostnaderna
derför numera icke äro synnerligen dryga.
Men på kursen förlorade jag circa 20 procent
(tack vare våra finansers ställning såsom ap-
pendix till stora och skrala sådana) – – och
för öfrigt var min tid nog knappt utmätt,
med afseende å de forskningar jag förehade,
de gällde handlingar rörande Finlands finan-
siela tillstånd under de s. k. fogderegemen-
tet, från Gustaf Wasas tider och tills genom
Karl XI ordning bragtes i uppbördsverket.
Det är en ännu allsicke behandlad fråga,
och jag ville derföre göra den till dispu-
|3| tationsämne. Men 1o fann jag i Stockholm
icke tillräckligt material; – 2o hinner jag under
denna mörka och arbetsdryga tid icke kom-
plettera detsamma ur vårt Senatsarkiv, –
och derföre sparar jag de gjorda samlingarne
till framdeles, och har nu gjort förarbeten
till ett annat mera praktiskttillagt ämne, ur statsrättens gebit.
För öfrigt tog jag i Stockholm notis om
statistiska byråns arbetsordning och verk-
samhet – något som synnerligen intresserar
mig, om jag också icke kommer att söka
mig in vid den stat.byråstatistikbyrå, som troligen
inom kort skall inrättas hos oss. – – –

Jag lärde tycka om svenskarne rätt mycket
under den månad jag tillbragte i deras glada
hufvudstad: såväl embetsmän som andra
personer voro förekommande och amicala.
Rätt många glada minnen medtog jag derifrån
och det som – för att vara uppriktig –
|4| ändå var det hufvudsakligaste ändamålet
med min resa, – återvinnandet af lynnets spän-
stighet, af arbetsförmåga och courage, – det
vanns fullkomligt. – – Sedan hemkomsten
har jag knappast gjort annat än arbetat:
utom tjenstgöringen å Finans expeditionen, hvil-
ken skoftals ger mycket att göra, har jag
6 lektioner i veckan i Navigationsskolan, der
jag föredrager sjörätt med alla dithörande
författningar, äfvensom vexelrätt; – och all
öfrigastruket tid måste användas på det finska
lagarbetet samt på disputationen. Hvad
det förra vidkommer, så består det egentl.egentligen
uti att praktiskt och fullständigt anföra samt
till en del omredigera alla de förff.författningar som
ändra eller göra tillägg till 1734 års lag; det
är således mindre en öfning i juridisk stil
och en godtillagt repetition af lagstudiet, – och, framförallt,
det torde bli väl betaldt, enär styrelsen
anslagit dertill 20 000 mark, in alles.

|5|

Sålunda skred hösten småningom framåt,
under arbete och stilla hemtrefnad, – så fjer-
ran som möjligt från den eleganta verlden,
vid hvilken jag, af goda skäl, blifvit mätt.

– Men ödet ville icke att vi skulle
få ostördt njuta af vår anspråkslösa –
och kanske ändå relativt lyckliga existens.
Den 28 Nov.November – denna för oss så sorgliga dag –
– inträffade den olyckan att Mamma hal-
kade i en trappa och föll samt dervid
bröt sitt venstra ben, strax ofvanom
knäet. Prof.Professor Estlander tillkallades ögon-
blickligen och förklarade det vara svåraste
sortens benbrott. Sedan isbaddningar nu
oafbrutet fortgått, för att hämma svull-
naden och inflammationen, hvilken icke heller
blifvit så stark som läkaren först befarade,
skall imorgon gipsförband anbringas. Der-
|6| efter torde det bli lättare för Mamma
emedan hon då åtminstone får vända
sig i sängen, hvaremot hon nu måstat
hålla sig orörligt i samma läge. Dock
har verken icke varit svår. – Men visst
är det ett bedröfligt perspektiv att måsta
hålla sängen par månader – och sedan kan-
ske ändå icke ha benet så friskt som
förut. Couraget och lynnet ha varit
exemplariska; – Gud gifve att intet extra
tillstötte! – Robert och Torsten kommo
igår hit, och det har mycket gladt Mam-
ma. – Någon julresa blir nu
naturligtvis icke af, utan skola vi här
i all tysthet fira julen kring vår älskade
Mammas sjukbädd. – Mili och Alma
ha i allmänhet mått bra och trifvats
väl här i HforsHelsingfors; – men nu är det visst
|7| litet ängsligt med sinnesstämningen. – Adu
får d 18. dennes ferier från gymnasium,
der han lärer hållit sig ganska bra. – För
öfrigt höres om de våra just intet nytt. –

In politicis är det vigtigaste: att hypo-
teksföreningen omsider ändå skall försöka
upptaga ett lån – och banken derefter försöka
genomföra myntrealisationen, – hvilket vore
högligen nödigt, enär kursförlusten på
utlandet fortfarande är öfver 25 proc.procent, och
dyrheten samt penningnöden stegrade öfver-
höfvan. Vidare: att det glunkas om ombyte
af finanschef, idet att J. V. S. skulle rem-
placeras med J. A. v. Born (tullchefen). Den
förre reste idag till PburgSankt Petersburg. – Nordenstams och
Cronstedts resor dit torde gälla emottagande
af närmare instruktioner för ordförandebefatt-
ningarne i de tvenne komitéer, som snart
skola sammanträda för att utarbeta förslag
|8| till grundlagsförändringar (hufvudsakl.huvudsakligen ny landt-
dagsordning) – samt till reorganisationen af
styrelseverket, – hvardera högst vigtiga
och nödvändiga saker.

Nu är midnattstimmen förbi – och
således hög tid att låta ögonen hvila.
Gud gifve att Farbrors hem, derborta
i ett lyckligt land, – blefve förskonadt
för sjukdomar och olyckor! Måtte Ni
med gladt sinne kunna fira julen, – denna
barnens fest – – omgifna af Edra snälla
barn. – Och bevaren i vänlig hågkomst
Edra svårt pröfvade fränder i hemlandet!

De hjertligaste helsningar från oss alla
genom Farbrors tillgifne

Leo Mechelin

P. S.Post Scriptum D. 5. Dec.Decembertillagt Igår applicerades gipsförbandet, hvilket
lyckades ganska bra. Men af ovana dervid har knät
nu verkt ganska starkt och natten var svår. Nu
är det åter lugnare och bättre.

Dokumentet i faksimil