9.3.1865 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Leo!

Med anhållan om att Du hos någon af herrar Direktörer i FB.Föreningsbanken utber och erhåller för mig creditiflämningsrätt på några veckor, öfversänder jag härhos en check å det belopp för hvilket jag i kapital häftar till Lennart Forselles och det Du senast måndagen d. 13. dennes till Carolus ville inbetala. Emedan mitt creditif derigenom emellertid är uttömdt måste med betalningen af den upplupna räntan jag tror omkring 40. Rb.Rubel tillsvidare eller sålänge tills någon penningstinn figur för mig öppnar sina päron, få anstå emot fast å skuldsedeln som ju kan förbli i hans ego, gjord anteckning om förhållandet. – F–b–sk–dtFörbaskat dumt också att det skall vara så fattiga tider! Alla vilja låna och ingen har att ge. Ja-ja hur skall det väl gå till slut med|2| en armer man, som åt alla håll förgäfves gör sina efterforskningsansträngningar. Dock – a propos hur var det hos gubben Westlund? Var han allmogen lik eller hade han för mycket af procentare i sig för att kunna tillåta något allvarligare närmande? Med verklig otålighet väntar jag att i det bref, jag i morgon hoppas inhändiga, få läsa närmare detaljer om ditt besök. Att jag ej re’n med gårdagens post erhöll några rader i denna angelägenhet från Dig kan jag nemligen endast förklara mig genom mannens svårträffbarhet. –

Såsnart min privilegie ansökan blifvit bifallen, ber jag Dig vara god och hitsända den på det jag må hos vederbörande stadsmyndigheter få fortsätta ansökningstrallen. –

Och nu farväl, heders bror! Sök nu om möjligt att på god fot arrangera affären för din tillgifne

Fedda Im.

Många helsningar från min Maria.

Du har väl ihågkommit F.B.Föreningsbanken med de förfallna 800 Fmfinska mark?

Finsk text

Kelpo Leo!

Pyydän, että kysyt ja saat joltakulta Yhdyspankin herroilta johtajilta minulle kreditiivin tyhjennysluvan muutamaksi viikoksi ja lähetän tässä sekin, jonka osoitan Lennart Forsellesille ja jonka sinä maksaisit Carolukselle viimeistään maanantaina 13. päivä. Koska minun luottoni tämän myötä kuitenkin menee tyhjiin, niin kertynyt korko, olettaakseni noin 40 ruplaa, täytyy jättää toistaiseksi, tai ainakin siihen asti kunnes joku rahapohatta avaa minulle kukkaronsa, odottamaan velkakirjaa vastaan, joka voi jäädä hänen haltuunsa, muistutuksena tilanteesta. Voi p-ka, miten typerää, että täytyykin olla näin köyhät ajat! Kaikki haluavat lainata eikä kellään ole antaa. Niinpä, kuinkahan tässä lopulta köyhemmän miehen käy, joka turhaan kaikkiin suuntiin ponnistelee yrityksissään. Mutta, a propos, miten kävi ukko Westlundin kanssa? Oliko hän kansanmies, vai oliko hän liiaksi kiskuri, että hän olisi sallinut mitään vakavampaa lähentymistä? Odotan oikein kärsimättömästi kirjettäsi, jonka toivottavasi saan käteeni huomenna, jotta saisin tarkempia yksityiskohtia käynnistäsi. Sen, etten jo eilisessä postissa saanut riviäkään tästä asiasta, saatoin selittää vain sillä, että ukko on niin vaikeasti tavoitettavissa.

Kun privilegiohakemukseni on hyväksytty, pyydän että lähetät sen heti minulle tänne, jotta voin jatkaa hakemusrallia asianomaisten valtion viranomaisten kanssa.

Ja nyt hyvästi, kelpo veli! Koeta, jos mahdollista, järjestää asiani hyvälle tolalle, sinun uskollinen

Fedda Im

Monet terveiset Marialtani

Olet kai muistanut Yhdyspankille erääntyneet 800 markkaa?

Original (transkription)

|1|

Heders Leo!

Med anhållan om att Du
hos någon af herrar Direktörer
i FB.Föreningsbanken utber och erhåller förtillagt mig creditiflämnings-
rätt på några veckor, öfver-
sänder jag härhos en check å
det belopp för hvilket jag i ka-
pital häftar till Lennart Forselles
och det Dutillagt senast måndagen d. 13. dennes
till Carolus ville inbetala. Eme-
dan mitt creditif derigenom emeller-
tid är uttömdt måste med betal-
ningen af den upplupna räntan
jag tror omkring 40. Rb.Rubel tillsvidare
eller sålänge tills någon penningstinn
figur för mig öppnar sina päron,
få anstå emot fast å skuldsedeln
som ju kan förbli i hans ego, gjord
anteckning om förhållandet. –
F–b–sk–dtFörbaskat dumt också att det
skall vara så fattiga tider!
Alla vilja låna och ingen
har att ge. Ja-ja hur skall
det väl gå till slut med
|2| en armer man, som åt
alla håll förgäfves gör sina
efterforskningsansträngningar.
Dock – a propos hur var
det hos gubben Westlund?
Var han allmogen lik eller
hade han för mycket af
procentare i sig för att kun-
na tillåta något allvarligare
närmande? Med verklig
otålighet väntar jag att i det
bref, jag i morgon hoppas
struket inhändiga, få läsa när-
mare detaljer om ditt besök.
Att jag ej re’n med gårdagens
post erhöll några rader i denna angelägenhettillagt från
Dig kan jag nemligen endast
förklara mig genom mannens
svårträffbarhet. –

Såsnart min privilegie ansö-
kan blifvit bifallen, ber jag
Dig vara god och hitsända den
på det jag må hos vederbörande
stadsmyndigheter få fortsätta an-
sökningstrallen. –

Och nu farväl, heders bror!
Sök nu om möjligt att på god fot
arrangera affären för din tillgifne

Fedda Im.

Många helsningar från min Maria.

Du har väl ihågkommit F.B.Föreningsbanken med de förfallna 800 Fmfinska mark?

Dokumentet i faksimil