24.1.1866 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Jag sänder dig här medföljande lapp, hvilken jag ber dig godhetsfullt realisera. Beloppet kan du sända i form af fem stycken 100 fr.francs sedlar uti ett chargeradtungefär: rekommenderat kuvert utan sändaruppgift. Le restefr. Resten kan tillsvidare blifva å konto. Du får lägga den till en annan liten fordran jag har hos dig, Vid uppgörandet af mitt bokslut sistlidet år påträffade jag ett oförmodadt öfverskott af tio mark å ditt debet. Efterseende orsaken härtill påfann jag ganska möjligt i ditt bref af den 3 AugAugusti, der du redogör för ditt fögderi, medgifvandet af en återstod af 10 mmark 78 p.penni mig till favör. Detta till annotering.

Här hafva vi fortfarande fört samma lif som förut. Vädret har sedan årets början varit herrligt och luften varm som hos oss i slutet af April. Det har varit en verklig njutning att promenera under dessa dagar. I slutet af förra veckan gjorde jag för två dagar en utflyckt till Bern för att samla några uppgifter. Resan var ganska treflig. Jag gjorde bekantskap med Max Wirth – en ganska framstående personlighet – hvilken nu vistas i Bern i egenskap av direktör för statistis|2|ka byrån derstädes.

Från Finland förljudes att Frosterus för 14 dagar sedan afrest till härvarande orter; han bör således inträffa med det första. Föröfrigt hafva notiserna från fosterlandet varit ganska sällsporda. Jag har sändt tvenne epistlar till Dagbladet, om hvilkas öde jag sväfvar i fullkomlig ovisshet ty Lagerborg ha ej svarat på mina bref ej heller på någon tid skickat mig tidningar.

Den enda finne vi här nu sedt är tit.titulus Silfverhjelm, hvars angenäma person under två dagar hedrande staden med sin närvaro.

Det är en evighet sedan du skref till mig. Låt dock sjädern vara verksam äfven i och för brefskrifning. Har du hört något af eskulapen Lundsten, så uppgif för all del hans adress.

Maria och jag tillsända de vänligaste helsningar till din Alexandra och dermed afsluta jag denna skrifvelse tecknande

mig din tillgifne

Ernst Linder

P.S.Post Scriptum Helsa Montgomerys derest de ännu befinna sig i Paris. Vi torde låta afdallningensvårtytt ega rum den 24 Mars, hvarefter vi kanske tillbringa en månad uti Bern.

Finsk text

Veli Leo!

Lähetän sinulle oheisen lappusen, ja pyydän että olet hyvä ja realisoit sen. Voit lähettää summan viitenä 100 frangin setelinä kirjatussa kirjekuoressa ilman tietoa lähettäjästä. Loput voivat toistaiseksi jäädä tilille. Voit lisätä sen toiseen pieneen saatavaan, joka sinulla on minulta. Kun tein kirjapitoani viime vuodelta, huomasin yllätyksekseni 10 markan ylijäämän sinun tililläsi. Mahdollisen syyn siihen löysin kirjeestäsi 3. elokuuta jossa selvität tilinhoitoasi ja toteat ylijäämän olevan minun hyväkseni 10 mk 87 penniä. Tämä tiedoksi.

Täällä elämä sujuu niin kuin ennenkin. Sää on vuoden alusta ollut kaunis ja ilma lämmintä niin kuin meillä huhtikuun lopussa. On ollut todellinen nautinto käydä kävelyllä näinä päivinä. Viime viikon lopussa tein kahden päivän matkan Berniin tietojen keräämiseksi. Matka oli oikein hauska. Tutustuin Max Wirthiin – varsin merkittävä henkilö –, joka on nyt Bernissä sikäläisen tilastollisen toimiston johtajana.

Suomesta kerrotaan, että Frosterus on 14 päivää sitten lähtenyt näille seuduille, hänet täytyy siis ensi tilassa tavata. Muutoin uutiset kotimaasta ovat olleet harvassa. Olen lähettänyt kaksi kirjettä Dagbladetiin, mutta olen täysin tietämätön niiden kohtalosta, koska Lagerborg ei ole vastannut kirjeisiini eikä ole myöskään vähään aikaan lähettänyt minulle lehtiä. Ainoa täällä tapaamamme suomalainen on herra Silfverhjelm, jonka miellyttävä persoonallisuus kunnioitti kaupunkia läsnäolollaan kahden päivän ajan. On ikuisuus siitä kun olet kirjoittanut minulle. Anna sulan nyt kuitenkin toimia tehokkaasti myös kirjeenkirjoittamisessa. Jos olet kuullut jotain tohtori Lundstenista, niin kerro kaiken varalta hänen osoitteensa.

Maria ja minä lähetämme ystävälliset terveiset Alexandrallesi ja minä lopetan kirjeeni siihen

sinun uskollinen

Ernst Linder

P.S. Terveiset Montgomeryn pariskunnalle, jos he vielä ovat Pariisissa. Me lähdemme täältä 24. maaliskuuta, jonka jälkeen olemme vielä kuukauden ajan Bernissä.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Jag sänder dig här medföljande lapp,
hvilken jag ber dig godhetsfullt realisera.
Beloppet kan du sända i form af fem
stycken 100 fr.francs sedlar uti ett chargeradt ku-
vert utan sändaruppgift. Le reste kan
tillsvidare blifva å konto. Du får lägga
den till en annan liten fordran jag har hos
dig, Vid uppgörandet af mitt bokslut sist-
lidet år påträffade jag ett oförmodadt öfver-
skott af tio mark å ditt debet. Efterseende
orsaken härtill påfann jag ganska möjligt
i ditt bref af den 3 AugAugusti, der du redogör för
ditt fögderi, medgifvandet af en återstod af
10 mmark 78 p.penni mig till favör. Detta till anno-
tering.

Här hafva vi fortfarande fört samma
lif som förut. Vädret har sedan årets bör-
jan varit herrligt och luften varm som hos
oss i slutet af April. Det har varit
en verklig njutning att promenera under des-
sa dagar. I slutet af förra veckan gjorde
jag för två dagar en utflyckt till Bern
för att samla några uppgifter. Resan
var ganska treflig. Jag gjorde bekantskap
med Max Wirth – en ganska framståen-
de personlighet – hvilken nu vistas i
Bern i egenskap av direktör för statistis-
|2| ka byrån derstädes.

Från Finland förljudes att Frosterus
sedanstruket för 14 dagar sedan afrest till härvarande or-
ter; han bör således inträffa med det första.
Föröfrigt hafva notiserna från fosterlandet
varit ganska sällsporda. Jag har sändt tven-
ne epistlar till Dagbladet, om hvilkas öde
jag sväfvar i fullkomlig ovisshet ty Lagerborg
ha ej svarat på mina bref ej heller på nå-
gon tid skickat mig tidningar.

Den enda finne vi här nu sedt är tit.titulus
Silfverhjelm, hvars angenäma person under
två dagar hedrande staden med sin närvaro.

Det är en evighet sedan du skref till
mig. Låt dock sjädern vara verksam äfven
i och för brefskrifning. Har du hört något
af eskulapen Lundsten, så uppgif för all
del hans adress.

Maria och jag tillsända de vänligaste
helsningar till din Alexandra och dermed
afsluta jag denna skrifvelse tecknande

mig din tillgifne

Ernst Linder

P.S.Post Scriptum Helsa Montgomerys derest de
ännu befinna sig i Paris. Vi torde låta
afdallningensvårtytt ega rum den 24 Mars, hvarefter
vi kanske tillbringa en dagstruket månad uti
Bern.

Dokumentet i faksimil