27.8.1871 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Hjertlig tack för Ditt bref af d. 23. – Med längtan har jag emotsett underrättelser från Dig och tror mig nu kunna läsa mellan de få raderna i Ditt bref att Du icke haft framgång i Frankfurt, men då Du säkerställt Dig i Borgå affären genom Föreningsbankens intresserande för frågan, hoppas jag att Du likväl slutligen skall vinna någon ersättning för all Din möda med denna affär. – Vigtigare än denna är i alla fall frågan om Ditt öfvergående på en ny bana. – Då affärslifvet, hvaråt Du i flere år uteslutande egnat Dina bästa krafter, ögonskenligen icke lyckats förljufva Dina dagar utan tvertom öfver höfvan ansträngt Dig både till kropp och själ, och i hufvudsumma knappast medfört annan fördel än en rik erfarenhet och insigter, som framdeles i allt lugn kunna tillgodogöras hurudan Din speciella verksamhet än må blifva, så tycker jag för min del att Du handlar klokt i att öfvergå på en annan, den lärda banan, om du verkligen har håg och lust derför och icke afskräckes af de nog stora ansträngningar, som der åtminstone i början förestå; ty det torde ingalunda blifva en lätt sak för den, som en gång kommit ur lästakten, att ånyo inpressa i sin arma hjerna, så lyckligt denna än är utrustad, en oräknelig mängd delvis torra och svårsmälta saker, och det på så kort tid som erfordras för att genom ifrågavarande arbetet vinna det afsedda|2| målet, prefessionen efter Rosenborg. – Säkrast torde derföre vara att fortfarande stanna med ena foten i Föreningsbanken, såsom Du äfven tyckes göra då Du tager endast tjenstledighet, icke afsked från densamma. – Måtte Du nu på det vackra Botby, som enligt allt hvad jag på senare tider kunnat förnimma, blifvit Din käraste vistelseort, få i all ro sköta Dina studier och ha framgång med Ditt arbete!

Från mina domäner i Urdiala kan jag tyvärr icke lemna tillfredsställande notiser. – Väderleken är fortfarande lika oefterrättlig som den varit jemnt af hela året om, det regnar nästan hvarje dag. – (Af tidningarna har jag dock sett att den egentliga sommarn varit vida bättre nästan öfverallt i landet, utom i vårt härad). – Höskörden lyckades emellertid bättre än jag vågade hoppas. Circa 35 000 L℔Lispund hö inbergades, deraf det mesta torrt, det öfriga saltadt. Ehuru mina thimoteiodlingar genom den ofördelaktiga vintern till större delen slagit felt, blef höskörden dock något rikare än i fjol (då den fullkomligt tillfredsställde mina dåvarande önskningar) så att jag icke behöfva minska min ladugård, jemte det jag låter mina 27 kalfvar lefva och frodas. – Rågen, som ännu ej börjat tröskas på sjelfva Notsjö, lofvar der medelmåttig afkastning i jemförelse med den utmärkta, som jag haft de föregående åren. – På utgårdarna, der tröskningen redan begynnt, lär resultatet ej bli stort sämre än förr, hvilket|3| dock ej vill säga mycket. Ärterna gå totalt ut, men kornet och hafran stå ganska vackra och om några regnfria, solskensdagar, hvarpå jag dagligen och stundligen väntar, snart skulle inträffa, så hoppas jag att mitt vårsäde hastigt skulle mogna och undgå frost. – Då ingen sådan inträffade kring Bartholomeidagen hoppas jag att vi ännu några veckor skola vara befriade derifrån. – Men menniskan spår och Gud rår! Det värsta är att sådden icke kunnat fullbordas och hela tiden lidit af otjenlig väderlek, som äfven i hög grad försvårat och äfven skadat mitt stora byggnadsarbete på fähuset. –

Från Botby äro underrättelserna bättre. – Jag har neml.nämligen korresponderat med Jernström ang.angående rågutsäde. – Då jag ej kunde leverera något till Botby sökte jag genom Krakau erhålla sådant från hans egendom i Mäntsälä. Slutet blef att Jernström den 16 dennes underrättade mig att han lemnat contraordres dit emedan väderleken så förbättrats på Botby att han hoppades få eget utsäde. De fält som redan hade blifvit slagna, syntes gifva god afkastning; endast på Mariussvårtytt hade funnits litet liggsäd. (Här på Notsjö voro alla rågfält som nedvältade). –

Våra anförvanter har jag haft det nöjet att se nästan allesammans under denna månad och alla äro Gud ske lof friska, utom Henrik som lär vara i Carlsbad. ‒ Svärmor öfverraskade jag med mina båda Jennys på Malingais d. 4de och tillbragte der några angenäma dagar; familjen Vik och 2 systrar Gadelli voro der.|4| Derefter tillbragte vi ett par vackra och trefliga dagar på Voipala, som tycktes göra ett förtjusande intryck på Jenny, och dit flickorna Savander äfven anlände dagen efter vår ankomst. Alma har anländt till Notsjö någon vecka före vår afresa och, medan vi voro borta, öfverraskades hon af Selim jemte syster. Hvad Selim beträffar så har han uppfvaktat Armfelt å Rattula och blifvit intagen af honom, likasom alla som kommer i hans närhet; Grefven har uppmuntrat och lofvat all möjlig medverkan för hans planer på PburgSankt Petersburg. – Dit for han sedan och emottogs på det bästa af Jakobi. – Det hela tyckes luta åt en anställning der och snart förestående giftermål.Nu är han i Viborgs län på väg till Lappland. Alma befinner sig i en lycklig oro; är för öfrigt frisk och glad, men tänker och drömmer ständigt om sin Selim. – Par dagar efter vår återkomst från Voipala inträffade här flickorna Savander och, till vår öfverraskning, Alba, som tillbragte här några dagar och var glad och treflig som jag ej sett henne på länge. – Det är en egenhet hos henne att vara trefligare borta än hemma. – I flickorna Savanders sällskap måste för öfrigt hvar och en lemna alla förstämning. De stanna ännu hos oss någon vecka, och Alma till medlet af September. Janne var äfven här par veckor. – Jenny har sålunda haft trefligt, hvilket är hufvudsak för mig, och jag sjelf har till min omgifnings förvåning lyckats cachera det oafbrutna missnöje som de eviga himmelska tårarna underhållit hos mig. – – Härmed har jag nu i största brådska redogjort för allt hvarmed vi från vårt landtliga lif kunna intressera Dig och Alexandra och slutar med hjertliga helsningar till Eder alla från alla mina damer, stora och små, och Din tillgifne broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum På ett besök af Dig och Alexandra och Cely ha vi upphört att hoppas och jag vill ej heller öfvertala dertill, då jag vet huru mycket Ni längtar till Botby, och då systrarna redan i Oktober få träffas i HforsHelsingfors. Men skulle ni komma, så vet Ni huru välkomna Ni äro.

P. S.Post Scriptum Ursäkta att brefvet blir ofrankeradt men det finns ej postmärken.

Finsk text

Rakas Leo!

Sydämellinen kiitos 23. päivänä kirjoittamastasi kirjeestä. Olen kaivannut tietoja Sinusta ja luulen nyt osanneeni lukea kirjeesi harvojen rivien välistä, ettei Sinulla ollut menestystä Frankfurtissa. Mutta koska olet varmistanut asemasi Porvoo-asiassa sillä, että Yhdyspankki osoittaa mielenkiintoa kysymykseen, toivon että lopulta kuitenkin saat vähän korvausta kaikesta vaivannäöstäsi tämän asian yhteydessä. – Kysymys siirtymisestäsi uudelle uralle on joka tapauksessa tärkeämpi kuin tämä. – Liike-elämä jolle olet useiden vuosien ajan yksinomaan omistanut parhaat voimasi, ei selvästikään ole onnistunut sulostuttamaan päiviäsi. Se on päinvastoin rasittanut Sinua ylen määrin sekä ruumiillisesti että henkisesti, ja on kaiken kaikkiaan tuonut mukanaan tuskin muuta etua kuin rikkaan kokemuksen ja tietoja, joita voit vastedes hyödyntää kaikessa rauhassa, mitä sitten toimitatkin. Niinpä ajattelen Sinun menettelevän viisaasti siirtyessäsi oppineen uralle, jos Sinulla todella on taipumusta ja halua siihen, etkä säiky suuriakaan ponnisteluja, joita sillä on odotettavissa ainakin aluksi. Sillä sellaiselle, joka kerran on keskeyttänyt lukurytminsä, ei liene helppo asia rasittaa uudelleen aivojaan lukemattomalla määrällä osittain kuivia ja vaikeasti sulatettavia asioita, olivatpa aivot miten hyvin varustetut tahansa. Ja vielä vaaditussa lyhyessä ajassa, jotta saavuttaisi kyseisellä työllä aiotun päämäärän, professuurin Rosenborgin jälkeen. – Varminta kai sen tähden pitää edelleenkin toinen jalka Yhdyspankissa, kuten näytät tekevän, kun otat ainoastaan virkavapautta etkä eroa kokonaan. – Kunpa nyt kauniissa Puotilassa, jossa aivan ilmeisesti olet viime aikoina viihtynyt parhaiten, saisit hoitaa opintosi kaikessa rauhassa ja menestyä työssäsi!

Maatilaltani Urjalasta en valitettavasti voi välittää tyydyttäviä tietoja. – Sää on jatkuvasti yhtä mahdoton kuin se on ollut tasaisesti ympäri vuoden, melkein joka päivä sataa. – (Sanomalehdistä olen kuitenkin lukenut, että kesä on ollut paljon parempi miltei kaikkialla muualla Suomessa kuin tässä kihlakunnassa.) – Heinäsato onnistui kuitenkin paremmin kuin uskalsin toivoa. Noin 35 000 leiviskää heinää korjattiin, siitä suurin osa kuivaa, loput suolattua. Vaikka timoteiviljelmäni menivät suureksi osaksi pilalle epäedullisen talven takia, heinäsato oli kuitenkin vähän runsaampi kuin viime vuonna (jolloin se täytti silloiset toiveeni täysin), joten minun ei tarvitse supistaa navettaani, vaan annan kaikkien 27 vasikkani elää ja kukoistaa. – Ruista ei ole vielä alettu puida Nuutajärven kartanolla, se lupailee täällä keskinkertaista tuottoa siihen erinomaiseen verrattuna, jonka sain edellisinä vuosina. – Uloimmilla tiloilla, joilla puinti on jo alkanut, kuuluu tulos olevan lähes yhtä hyvä kuin aikaisemmin, mikä ei kuitenkaan tarkoita paljoa. Herneet epäonnistuivat täysin, mutta ohra ja kaura kasvavat melko kauniina, ja jos pian tulisi joitakin sateettomia, aurinkoisia päiviä joita joka päivä ja joka tunti odotan, niin toivon että kevätkylvöni kypsyisi nopeasti ja välttäisi hallan. – Koska mitään sen suuntaista ei esiintynyt Bartholomeuksen päivän tienoilla, toivon että vielä joitakin viikkoja saisimme olla ilman sitä. – Mutta ihminen päättää ja Jumala säätää! Pahinta on, että kylvöjä ei ole voitu saattaa loppuun ja ne ovat kärsineet koko ajan huonosta säästä, joka on sen lisäksi suuresti vaikeuttanut ja myös vahingoittanut suurta rakennustyötäni navetassa.

Tiedot Puotilasta ovat parempia. Olen nimittäin ollut Jernströmin kanssa kirjeenvaihdossa rukiinkylvöstä. – Koska en voinut toimittaa mitään Puotilaan, yritin Krakaun välityksellä saada jotain hänen tilaltaan Mäntsälästä. Lopputuloksena oli, että Jernström ilmoitti minulle 16. päivänä tätä kuuta jättäneensä sinne peruutuksen, koska sää Puotilassa oli parantunut niin, että hän toivoi saavansa omaa siemenviljaa. Tähän asti niitetyiltä vainioilta näyttää tulevan hyvä sato; vain Mariuksessasvårtytt on ollut vähän lakoviljaa. (Täällä Nuutajärvellä ruispellot olivat kuin maahan jyrättyjä.)

Minulla on ollut ilo nähdä melkein kaikki sukulaisemme tässä kuussa ja kaikki ovat Jumalan kiitos terveitä paitsi Henrik, joka kuuluu oleskelevan Carlsbadissa. Anopin yllätin molempien Jennyjeni kanssa Mallinkaisilla 4. päivänä ja vietimme siellä muutaman miellyttävän päivän, Wiikin perhe ja kaksi Gadellin sisarustakin olivat siellä. Sen jälkeen vietimme pari kaunista ja mukavaa päivää Voipaalassa, joka tuntui tekevän ihastuttavan vaikutuksen Jennyyn, ja jonne Savanderin tytöt myös saapuivat päivää tulomme jälkeen. Alma tuli Nuutajärvelle viikon verran ennen lähtöämme, ja Selim sisarineen yllätti hänet käynnillä sillä aikaa kun olimme poissa. Mitä Selimiin tulee, niin hän kääntyi Armfeltin puoleen Rattulassa ja on mieltynyt häneen, kuten kaikki jotka häntä lähestyvät. Kreivi on rohkaissut häntä ja luvannut kaiken mahdollisen tuen hänen Pietarin suunnitelmilleen. – Sinne hän sitten lähti ja sai parhaan mahdollisen vastaanoton Jacobilta. – Kaikki tuntuu viittaavan toimeen siellä ja pian edessä olevaan avioitumiseen. Nyt hän on Viipurin läänissä matkalla Lappiin. Alma on onnellisen levoton; muuten hän on terve ja iloinen, mutta ajattelee jatkuvasti Selimiään ja haaveilee hänestä. – Voipaalasta palattuamme Savanderin tytöt tulivat parin päivän päästä tänne ja meidän yllätykseksemme myös Alba, joka jäi muutamaksi päiväksi ja oli niin iloinen ja mukava, että sellaisena en ole häntä nähnyt aikoihin. – Hän on yleensä mukavampi muualla kuin kotonaan. – Muuten Savanderin tyttöjen seurassa väkisinkin unohtuu apeus. He viipyvät täällä vielä muutaman viikon ja Alma syyskuun puoliväliin. Jannekin oli pari viikkoa. – Jennyllä on siis ollut mukavaa, mikä on minusta pääasia, ja minäkin olen muiden yllätykseksi onnistunut peittämään jatkuvan tyytymättömyyden, jota olen tuntenut taivaan ikuisista kyynelistä. – – No, nyt olen kertonut hätäisesti kaiken mikä meidän mielestämme voisi sinua ja Alexandraa tässä maalaiselämässä kiinnostaa. Sydämelliset terveiset teille kaikille, lähettävät kaikki minun daamini, pienet ja isot, sekä uskollinen veljesi

Torsten

P. S. Sinun, Alexandran ja Celyn vierailua olemme lakanneet toivomasta, enkä halua myöskään ylipuhua teitä, koska tiedän kuinka paljon ikävöitte Puotilaan, ja sisarukset jo lokakuussa saavat tavata Helsingissä toisensa. Mutta jos tulette, niin tiedätte olevanne tervetulleita.

P. S. Anteeksi, että kirje on ilman postimerkkejä, mutta niitä ei ole.

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Hjertlig tack för Ditt bref af d. 23. – Med längtan har
jag emotsett underrättelser från Dig och tror mig nu kunna
läsa mellan de få raderna i Ditt bref att Du icke haft
framgång i Frankfurt, men då Du säkerställt Dig i Borgå
affären genom Föreningsbankens intresserande för frågan, hoppas
jag att Du likväl slutligen skall vinna någon ersättning
för all Din möda med denna affär. – Vigtigare än denna
är i alla fall frågan om Ditt öfvergående på en ny bana. –
Då affärslifvet, hvaråt Du i flere år uteslutande egnat
Dina bästa krafter, ögonskenligen icke lyckats förljufva Dina
dagar utan tvertom öfver höfvan ansträngt Dig både till
kropp och själ, och i hufvudsumma knappast medfört annan
fördel än en rik erfarenhet och insigter, som framdeles i allt
lugn kunna tillgodogöras hvilkenstruket hurudantillagt Din speciella verksamhet
än må blifva, så tycker jag för min del att Du handlar
klokt i att öfvergå på en annan, den lärda banan, om du verk-
ligen har håg och lust derför och icke afskräckes af de nog
stora ansträngningar, som der åtminstone i början förestå;
ty det torde ingalunda blifva en lätt sak för den, som en gång
kommit ur lästakten, att ånyo inpressa i sin arma hjerna,
så lyckligt denna än är utrustad, en oräknelig mängd
delvis torra och svårsmälta saker, och det på så kort tid som
erfordras för att genom ifrågavarande arbetet vinna det afsedda
|2| målet, prefessionen efter Rosenborg. – Säkrast torde derföre
vara att fortfarande stanna med ena foten i Föreningsbanken,
såsom Du äfven tyckes göra tillagt Du tager endast tjenstledighet,
icke afsked från densamma. – Måtte Du nu på det
vackra Botby, som enligt allt hvad jag på senare tider
kunnat förnimma, blifvit Din käraste vistelseort, få i all
ro sköta Dina studier och ha framgång med Ditt arbete!

Från mina domäner i Urdiala kan jag tyvärr icke
lemna tillfredsställande notiser. – Väderleken är fortfarande
lika oefterrättlig som den varit jemnt af hela året om,
det regnar nästan hvarje dag. – (Af tidningarna har
jag dock sett att den egentliga sommarn varit vidarestruket
bättre nästan öfverallt i landet, utom i vårt härad). –
Höskörden lyckades emellertid bättre än jag vågade hoppas.
Circa 35 000 L℔Lispund hö inbergades, deraf det mesta torrt, det
öfriga saltadt. Ehuru mina thimoteiodlingar genom den ofördel-
aktiga vintern till större delen slagit felt, blef höskörden dock
något rikare än i fjol (då den fullkomligt tillfredsställde mina
dåvarande önskningar) så att jag icke behöfva minska min
ladugård, jemte det jag låter mina 27 kalfvar lefva och frodas. –
Rågen, som ännu ej börjat tröskas på sjelfva Notsjö, lofvar der
medelmåttig afkastning i jemförelse med den utmärkta, som
jag haft de föregående åren. – På utgårdarna, der tröskningen
redan begynnt, lär resultatet ej bli stort sämre än förr, hvilket
|3| dock ej vill säga mycket. Ärterna gå totalt ut, men kornet
och hafran stå ganska vackra och om några regnfria, sol-
skensdagar, hvarpå jag dagligen och stundligen väntar, snart
skulle inträffa, så hoppas jag att mitt vårsäde hastigt skulle
mogna och undgå frost. – Då ingen sådan inträffade kring
Bartholomeidagen hoppas jag att vi ännu några veckor skola
vara befriade derifrån. – Men menniskan spår och Gud rår!
Det värsta är att sådden icke kunnat fullbordas och hela tiden
lidit af otjenlig väderlek, som äfven i hög grad försvårat
och äfven skadat mitt stora byggnadsarbete på fähuset. –

Från Botby äro underrättelserna bättre. – Jag har neml.nämligen korrespon-
derat med Jernström ang.angående rågutsäde. – Då jag ej kunde leverera
något till Botby sökte jag genom Krakau erhålla sådant från
hans egendom i Mäntsälä. Slutet blef att Jernström den 16 dennes
underrättade mig att han lemnat contraordres dit emedan väderleken
så förbättrats på Botby att han hoppades få eget utsäde. De
fält som redan hade blifvit slagna, syntes gifva god afkastning;
endast på Mariussvårtytt hade funnits litet liggsäd. (Här på Notsjö
voro alla rågfält som nedvältade). –

Våra anförvanter har jag haft det nöjet att se nästan alle-
sammans under denna månad och alla äro Gud ske lof friska, utom
Henrik som lär vara i Carlsbad. ‒ Svärmor öfverraskade jag
med mina båda Jennys på Malingais d. 4de och tillbragte der
några angenäma dagar; familjen Vik och 2 systrar Gadelli voro der.
|4| Derefter tillbragte vitillagt ett par vackra och trefliga dagar på Voipala, som
tycktes göra ett förtjusande intryck på Jenny, och dit flickorna
Savander äfven anlände dagen efter vår ankomst. Alma
har anländt till Notsjö någon vecka före vår afresa och,
medan vi voro borta, öfverraskades hon af Selim jemte syster.
Hvad Selim beträffar så har han uppfvaktat Armfelt å Rattula
och blifvit intagen af honom, likasom alla som kommer i hans närhet;
Grefven har uppmuntrat och lofvat all möjlig medverkan för hans planer
PburgSankt Petersburg. – Dit for han sedan och emottogs på det bästa af Jakobi. –
Det hela tyckes luta åt en anställning der och snart förestående
giftermål.Nu är han i Viborgs län på väg till Lappland.tillagt Alma befinner sig i en lycklig oro; är för öfrigt frisk
och glad, men tänker och drömmer ständigt om sin Selim. – Par dagar
efter vår återkomst från Voipala inträffade här flickorna Savander
och, till vår öfverraskning, Alba, som tillbragte här några dagar
och var glad och treflig som jag ej sett henne på länge. – Det är
en egenhet hos henne att vara trefligare borta än hemma. – I flickorna
Savanders sällskap måste för öfrigt hvar och en lemna alla för-
stämning. De stanna ännu hos oss någon vecka, och Alma
till medlet af September. Janne var äfven här par veckor. –
Jenny har sålunda haft trefligt, hvilket är hufvudsak för
mig, och jag sjelf har till min omgifnings förvåning lyckats cachera
det oafbrutna missnöje som de eviga himmelska tårarna under-
hållit hos mig. – – Härmed har jag nu i största brådska redogjort
för allt hvarmed vi från vårt landtliga lif kunna intressera Dig och Alexandra
och slutar med hjertliga helsningar till Eder alla från alla mina damer,
stora och små, och Din tillgifne broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum På ett besök af Dig och Alexandra och Cely ha vi upphört att hoppas och jagtillagt vill ej heller öfvertala
dertill, då jag vet huru mycket Ni längtar till Botby, och då systrarna redan i Oktober få träffas i HforsHelsingfors.
Men skulle ni komma, så vet Ni huru välkomna Ni äro.

P. S.Post Scriptum Ursäkta att brefvet blir ofrankeradt
men det finns ej postmärken.

Dokumentet i faksimil