3.10.1868 C. R. Lilius–LM

Svensk text

|1|

Heders Broder!

Till följe af min resa till PburgPetersburg har insändandet af härvarande Magistrats protocoll blifvit fördröjdt. Ehuru jag tror att Du redan på ort som vederbör inlemnat ansökningen och till hands varande papper, kan måhända ännu detta document inpractiseras, om ej på annat ställe så hos Örn. Mustanen tillskref mig att han tillsänt Dig statistiska data från sin ort. Huru är det med Kellgren och Kolissvårtytt papper, hafva de kommit Dig tillhanda? Upprepande den önskan jag i mitt bref från Viborg, yttrade, att med det första blifva underrätad om Dina tillgöranden i saken och få en afskrift af inlagan, som sedan circulerar emellan sakägarena, förblifver med Högaktning och vänskap

tuuslat. din Rb. Lilius.

Finsk text

Kelpo Veli!

Täkäläisen Maistraatin pöytäkirjan lähettäminen on viivästynyt Pietarin matkani vuoksi. Vaikka luulenkin, että olet jo jättänyt hakemuksen asianomaiseen paikkaan saatavilla olevien paperien kera, niin ehkä tällekin dokumentille on silti vielä käyttöä, ellei muuta niin Örnin luona. Mustanen kirjoitti minulle, että hän on lähettänyt tilastotietoja sinulle omalta paikakunnaltaan. Mitenkähän on Kellgrenin ja Kolin paperien kanssa, oletko saanut niitä? Toistan Viipurin kirjeessäni esittämäni pyynnön, että ensi tilassa kertoisit toimenpiteistäsi asian suhteen sekä kopion kirjelmästä, joka jo kiertää asianomistajien keskuudessa. Kunnioituksella ja ystävyydellä

sinun Rb Lilius

Original (transkription)

|1|

Heders Broder!

Till följe af min resa till PburgPetersburg
har insändandet af härvarande Magis-
trats protocoll blifvit fördröjdt. Ehuru
jag tror att Du redan på ort som vederbör
inlemnat ansökningen och till hands varan-
de papper, kan måhända ännu detta do-
cument inpractiseras, om ej på annat
ställe så hos Örn. Mustanen tillskref mig
att han tillsänt Dig statistiska data
från sin ort. Huru är det med Kellgren
och Kolissvårtytt papper, hafva de kommit Dig
tillhanda? Upprepande den önskan jag
i mitt bref från Viborg, yttrade, att
med det första blifva underrätad om
Dina tillgöranden i saken och få en af-
skrift af inlagan, som sedan circulerar
emellan sakägarena, förblifver med Hög-
aktning och vänskap

tuus Rb. Lilius.

Dokumentet i faksimil