5.6.1872 Lantdagen. Behandlingen av statsverkets tillstånd

5.6.1872 Lantdagen

Svensk text

Behandlingen av statsverkets tillståndtillagt av utgivaren

|67|

Statsutskottets betänkande N:o 7 i anledning af Finans-Expeditionens i Kejserliga Senaten till Ständerna afgifna Relation om statsverkets tillstånd.

Sedan jemlikt 27 § i gällande Landtdagsordning till Ständerna utdelats en af Finans-Expeditionen i Kejserliga Senaten den 20 sistlidne Januari afgifven Relation om statsverkets tillstånd, innefattande kapitalräkningar för åren 1864, 1865, 1866, 1867 och 1868, summariska räkningar för åren 1869 och 1870, statsförslagen för allmänna stats- och militiefonderna för år 1871, äfvensom särskilda relationer om bevillningsmedlen, bränvinsbränningsskatten, inlösen af bränvinsbränningsredskap, lagmanstingsgästningsspanmålen och statsskulden, har denna Relation af samtliga Stånd öfverlemnats till handläggning i Statsutskottet, som, med stöd af 36 § i sagde Landtdagsordning, haft tillgång till de räkenskaper, hvilka legat till grund för ofvanberörde kapitalräkningar och redovisningarna för de af Ständerna beviljade medel.

Nämnde räkenskaper omfatta således tiden från och med år 1864, intill hvilket år den af Ständernas Stats- och Bevillningsutskott vid 1867 års landtdag utförda granskning af statsverkets tillstånd sträckte sig, till och med år 1868, det sista år för hvilket räkenskaperna blifvit afslutade och i revisionskontoret genomgångna; för bränvinsbränningsskatten har redovisning aflemnats jemväl för år 1869.

För att lemna en mera sammanträngd öfversigt af statsverkets förnämsta inkomster och utgifter under åren 1864–1868, samt för att tillika bereda tillfälle till jemförelse med tidigare perioder, har utskottet sammanställt bifogade tablåer, uti hvilka uppgifterna för åren 1844 och 1854 intagits ur den af Statsutskottet vid landtdagen 1863–|68|1864 upprättade tablå öfver finska statens inkomster och utgifter under åren 1811–1860.

Hvad först beträffar statsinkomsterna har utskottet ansett sig böra meddela några i afseende å dem gjorda iakttagelser.

Grundskatten, eller de under första inkomsttiteln samt rubriken ”Skatter af jord och lägenheter å landet”, bokförda inkomster, har, efter afdrag af kronoskogarnes afkastning, under ifrågavarande tidrymd inbringat med ringa variationer i medeltal 4 837 856 mark om året, afkortningarne oberäknade. År 1844 inflöt under denna titel 3 423 208 mark och år 1854 ett belopp af 3 643 036 mark. Jordskatterne stego således under decenniet 1844–54 med endast 6 4/10 %, men det följande decenniet med 32 8/10 %, hvilket sistnämnda faktum mer än väl torde förklara, hvarföre en definitiv revision af räntepersedelomsättningen och markegångssättningarne är af landets jordegare efterlängtad.

De under andra inkomsttiteln ”Skatter af förädlingsverk” upptagna afgifter från jernverken, som benämnts hammarskatt och masugnstionde, hafva på grund af Kejserliga Förordningen den 10 Februari 1868 successivt aflyftats, och visar sig derföre redan för åren 1867 och 1868 en minskning å dessa skatter, hvilka från och med år 1870 icke mera uppburits.

Genom tvenne i enlighet med Ständernas beslut utfärdade Kejserliga Förordningar af den 20 Februari 1865 hafva de särskilda, till tredje inkomsttiteln hörande personella utskylder, som utgått under benämning poduschnie penningar, lagmans- och häradshöfdingeränta, slottshjelp, medicinalfond och djeknepenningar blifvit afskaffade, hvaremot mantalspenningarne samtidigt förhöjts och påförts en del förut befriade samhällsklasser. I följd häraf har uti denna inkomst år 1865, då den utgjorde 1 362 337 mark, uppstått en tillökning af 98 871 mark emot år 1864, men efter år 1866 hafva mantalspenningarna efterhand nedgått ända till år 1869, då endast 1 259 450 mark influtit genom denna skatt, hvilket väl i främsta rummet härrört deraf, att landets folkmängd under denna period betydligt minskats, men till nå|69|gon del äfven måste tillskrifvas den omständigheten, att nugällande stadganden angående laga försvar lemna tillfälle för mången af den arbetande klassen att undandraga sig skattskrifning.

Af fjerde inkomsttitelns indirekta skatter hafva tullmedlen i anseende till landets genom de många missväxterna minskade konsumtionsförmåga betydligt nedgått under åren 1866, 1867 och 1868, så att skillnaden emellan 1864 års och 1868 års tullintägt utgör icke mindre än 1 720 190 mark Denna minskning har likväl varit af öfvergående natur, enär tullinkomsterna för år 1871 uppnått samma höjd de innehade 1864. – Till följd af den moderation af portoafgiften för bref till orter inom landet, som infördes genom Kejserliga Kungörelserna den 7 November 1865, har rubriken ”postmedel” visat ett nedgående under åren 1866, 1867 och 1868, men derefter åter höjt sig och torde man framdeles kunna emotse en icke obetydlig stegring af densamma, sedan fribrefsrätten blifvit inskränkt genom Kejserliga Kungörelsen den 19 December 1871.

I kapitalräkningarna upptages statsverkets årliga inkomst från kartasigillata afgiften icke med det belopp, som genom försäljning af stämpladt papper årligen inflyter, utan efter den mängd dylikt papper som under året tillverkats, hvarigenom vållats att för år 1865 under denna rubrik uppförts en inkomst af icke mindre än 4 038 960 mark, ehuru endast 525 748 mark stämpelafgifter effektivt influtit sagde år. Då ett sådant sedan äldre tider iakttaget bokföringssätt är ganska oegentligt och föranleder att äfven i kapitalräkningarne skenbara tillgångar uppträda, hvilkas inverkan på bokslutet endast genom operationen af på- och afföringar kan utjemnas, synes det utskottet som borde ett annat, på effektiva siffror grundadt system för stämpelbevillningens bokförande med det snaraste införas.

Enär för öfrigt kartasigillata afgiften rätteligen är, samt såväl vid de två senaste landtdagarne som ock i Nådiga propositionen derom till nuvarande ständermöte erkänts vara, en på Ständernas bifall och åtagande beroende bevillning, hvilken utgår endast under viss, af Ständerna fastställd tid,|70| finner utskottet att densamma, om ock Ständerna hitintills låtit provenyen deraf förblifva under Styrelsens disposition, icke bordt i räkenskaperna sammanföras med statsverkets ordinarie inkomster, utan särskildt bokföras och redovisas såsom fallet är med bevillningsmedlen och bränvinsskatten. I sammanhang härmed har utskottet velat uttala den åsigt, att Ständerna vid kartasigillata afgiftens beviljande för nästa femårsperiod borde fästa det vilkor, att då vid nästa landtdag Nådig proposition i ämnet förelägges, denna icke allenast måtte innehålla förslag om stämpelskattens utgörande, utan äfven angående de ändamål för hvilka den erfordras, samt att redovisning må för densamma afgifvas i enahanda ordning som för öfriga bevillningsmedel.

De afgifter, som erläggas för rättigheten att idka landthandel, hafva under åren 1864–1868 varit i jemnt stigande.

Under rubriken ”hospitalernes, lasaretternas och kurhusens enskilda inkomster ingå bland annat legosängsafgifterna, hvilka skola utgöra betalning för den kost patienterna erhålla af kronan. Dessa afgifter hafva vid länelasaretterna influtit till högst olika belopp och äfven under särskilda år röjt mycken ojemnhet, hvilket utskottet trott sig böra tillskrifva den orsak, att olika förfaringssätt vid deras debitering och indrifvande iakttagits vid de skilda lasaretterna och på skilda tider. Sålunda belöpte sig de i Nylands län uppburna legosängsafgifterna år 1864 till 24 605 mark, men år 1868 endast till 12 392 mark, medan andra lasaretter haft att i förhållande till sin storlek uppvisa vida större inkomster.

Den i kapitalräkningarna under benämning ”Tillfälliga intrader” förekommande femte inkomsttitel omfattar under den särskilda rubriken: ”Diverse extra uppbördsmedel” en mängd olikartade inkomster, uppgående för år 1868 till 3 198 825 mark, hvilkas beskaffenhet icke framgår ur sagde rubrik. Ty dit hänföras bland annat inkomsterna från statens jernvägar och|71| kanaler, hvilka numera hvarken äro så tillfälliga eller så osäkra att deras observerande endast på anfördt sätt kan anses sakenligt. Enligt utskottets åsigt vore det önskvärdt, att samtliga intrader från de jernvägar och kanaler, som för statens räkning bedrifvas, skulle särskildt upptagas under en gemensam inkomsttitel icke blott i kapitalräkningarne, utan ock i statsförslagen, i hvilka hittills t. ex. den betydliga inkomsten från Saima kanal icke blifvit uppförd. Till denna fråga skall utskottet för öfrigt senare återkomma.

Under femte inkomsttiteln höra vidare båkafgifterna, hvilka genom Kejserliga Kungörelsen den 7 November 1866 blifvit förhöjda och i följd deraf från att år 1866 hafva utgjort 109 661 mark år 1868 redan stigit till 225 027 mark och således i det närmaste betäckte sagde års utgift för lots- och båkstaten, som uppgick till 231 383 mark. – Rubriken ”skolemedel” i denna inkomsttitel innefattar endast de skolafgifter eleverna vid realskolorna och fruntimmersskolorna erlägga, hvaremot den genom Kejserliga Kungörelsen den 30 Januari 1862 för högre elementarskolornas och gymnasiernas elever införda skolafgift, som blifvit bestämd att användas till uppförande af ändamålsenliga byggnader och anskaffande af nödig materiel för läroverken samt under benämning ”skolfond” förvaltas af Finlands Bank, alldeles icke förekommer i statsverkets räkenskaper, en omständighet, hvilken utskottet funnit sig böra så mycket hellre anföra som ifrågavarande skolfond redan uppgår till närmare en half miljon mark.

Öfvergående till framställningen af de betraktelser och anmärkningar angående statsutgifterna, hvilka utskottet ansett sig böra bringa till Ständernas kunskap, kommer utskottet äfven härvid att beröra de särskilda hufvudtitlarna i den ordning, som uti kapitalräkningarna följes.

Det synnerligen abnorma förhållande, som framter sig med afseende å den extraordinarie afkortningen under åren 1866, 1867 och 1868, nådde sin höjd år 1866, då den häraf uppkomna minskningen i statsinkomsterna belöpte sig till 348 350 mark, emot 59 788 mark föregående år, hvilket torde härröra af den inverkan, den allmänna missväxten år 1867 måste utöfva på uppbörden af de för 1866 uppdebiterade jordskatterna.

Af andra hufvudtitelns utgifter har den för Åbo hofrätt|72| åren 1866 och 1867 något ökats, emedan en fjerde division ined tillförordnade ledamöter sagde år i anseende till ärendernas tilltagande mängd blef vid bemälde hofrätt inrättad.

Tredje hufvudtitelns utgifter, hvilka uti statsförslagen numera helt och hållet uppföras under militieverket, hafva under perioden 1864–1868 uppgått till belopp emellan 3 266 743 och 2 417 204 mark. Den betydliga reduktion dessa utgifter sedermera undergått blifver synlig först efter år 1868, då den indelta militären, jemlikt Kejserliga Kungörelsen den 25 Oktober 1867, upplöstes.

I likhet med hvad uti den af 1867 års Statsutskott afgifna redogörelse för statsverkets granskning framhållits, har utskottet ansett sig böra särskildt fästa Ständernas uppmärksamhet på den ansenliga förlust, statsverket fortfarande fått vidkännas derigenom att anslagen för forstväsendet med så stora belopp årligen öfverskjutit inkomsterna från kronans skogar. Under de sju år utgifterna för forstväsendet i räkenskaperna finnas bokförda skildt från landtmäteriärenderna, uppgingo dessa utgifter till följande belopp:

Inkomst.Utgift.Förlust.Vinst.
År1862279 560365 90686 346
1863438 223410 28727 936
1864312 183426 795114 612
1865197 937442 221244 284
1866177 689397 165219 476
1867143 045419 432276 387
186897 517437 149339 632

hvilket utvisar en förlust af 1 252 801 mark, som enligt de summariska räkningarna tillökts år 1869 med 258 051 och år 1870 med 248 487 mark, i följd hvaraf utgifterna för forstväsendet under åren 1862–1870 med inalles 1 759 339 mark öfverstigit inkomsterna från kronans skogar. Utskottet finner detta högst ogynnsamma resultat så mycket mera anmärkningsvärdt, som redan år 1867, uti den dåförsamlade Ständer förelagda propositionen angående byggande af S:t Petersburg-Riihimäki jernväg, ställdes i utsigt, att betydligare qvantiteter moget virke kunde från kronoskogarne försäljas för bekostande af en del utaf sagde jernvägsbyggnad|73| samt för att genom ökad export underlätta betalandet af annuiteterna å utländskt jernvägslån. Utskottet nödgas uttala den åsigt att, äfven om de betydliga förluster som statsverket hittills gjort uppå forstväsendet skulle kunna anses indirekte ersatta genom kronoskogarnes bättre vård, det likväl numera, efter ett decennium af erfarenhetsrön och uppoffringar, vore på tiden att bringa åtminstone jemnvigt i forststatens debet och kredit, derest det ej kan lyckas att på ett vinstgifvande sätt bedrifva tillgodogörandet af kronans ofantliga, för spekulationen alltmera begärliga skogstillgångar.

Beträffande utgifterna under fjerde hufvudtiteln har utskottet vidare velat påpeka, hurusom kostnaden för Censurinrättningen och efter år 1866 Öfverstyrelsen och Ombudsmännen för pressärenderna tilltagit i en så hastig progression, att densamma år 1868 utgjorde nära två gånger så mycket som år 1864, eller 55 233 mark det förra året mot 27 971 mark det senare.

Jemte det utskottet bordt meddela, att det redan vid de tvenne föregående landtdagarne anmärkta undantagsförhållande, att statsverket med 250 tunnor spanmål årligen bidrager till aflönande af presterskapet vid Nikolaikyrkan i Helsingfors samt med 400 tunnor till denne kyrkas underhåll, äfvensom med 2 000 mark till pastorns vid sagde stads tyska församling aflöning, fortfarande eger rum, har utskottet ansett sig böra återhemta en jemväl förut gjord erinran derom, att det under femte hufvudtiteln utgående årliga anslag till underhåll af finska ynglingar vid andra och tredje gymnasierna i S:t Petersburg, hvaraf en del sedermera användts till inackorderande af söner till finska föräldrar uti den tyska privata skola, som är förlagd i Wiborgs stad, saklöst synes kunna indragas. Detta anslag, som under ifrågavarande period utgjorde 9 680 mark, har sedermera minskats till 5 680 mark. Vidkommande denna hufvudtitel för öfrigt har utskottet funnit sig böra fästa uppmärksamheten vid det glädjande förhållande, att statsverket äfven under de i finansielt hänseende jemförelsevis svåra år, ifrågavarande period omfattar, förmått tillgodose undervisningsverkens sti|74|gande behof, i det att anslagen för gymnasier och skolor ökats från år 1864 till år 1868 med 103 956 mark.

Främst bland sjette hufvudtitelns utgifter förekomma rubrikerna ”hospitals- och dårvården” samt ”allmänna sjukhusen”. Dessa rubriker omfatta dock icke hela utgiften för sjukväsendet, enär under fjerde hufvudtiteln dessutom upptages medicinalstaten. Då man kunde förmoda att vid sådan fördelning den sistnämnda rubriken skulle inbegripa alla läkarelöner, bör utskottet upplysningsvis nämna, att lasarettsläkarenes aflöning är förd på ”sjukhusen” under sjette hufvudtiteln. Kostnaden för farsoters hämmande, som från och med år 1866 upptagits under särskild rubrik, har sagde år och de tvenne derpåföljande i anseende till den af hungersnöden framkallade svåra tyfusepidemin, varit högst ansenlig. En icke mindre sorglig stegring utvisar rubriken ”fångars påkostnader”, hvilka från att åren 1866 och 1867 hafva uppgått till något öfver 500 000 mark, år 1868 i räkenskaperna debiterats med 903 574 mark. Denna abnorma utgift föranleddes dels deraf att brottens antal i följd af den allmänna nöden i betydlig mån tilltog, dels af nödvändigheten att på allmän bekostnad hemsända kringvandrande tiggarskaror.

Såsom förklaring af hvad orsak en betydlig tillökning i byggnads- och reparationskostnaderna uppkommit år 1865, får utskottet vidhandengifva att af de 862 336 mark, som för detta ändamål utgifvits sagde år, 445 290 mark åtgått till uppförande af ett residenshus för embetsverken i Nikolaistad. Resekostnaderna hafva jemväl i någon mån stigit under ifrågavarande femårs period.

Den till sjunde hufvudtiteln hörande rubrik ”diverse utgifter utom stat” representerar ganska ansenliga summor under alla dessa fem år och äro de hufvudsakligaste bland detta slags utgifter i Relationen upptagne uti de till kapitalräkningarna bifogade förteckningar. Till dessa anser utskottet sig böra tillägga det för landets officiela tidningar utgående anslag, som år 1868 utgjorde 47 200 mark, jemte det 9 668 mark finnas upptagna såsom f. d. tidningsexpeditionens stat, hvaremot sagde tidningars inkomster under|75| samma år bokförts endast med 8 000 mark, ehuru ensamt afgifterna för de legala annonserna, enligt utskottets mening, bordt uppgå till högre belopp. I likhet med Statsutskottet vid 1867 års landtdag hyser utskottet tvifvel derom, huruvida gratifikationers tilldelande åt embetsmän, hvilket äfven under förevarande period förekommit, må kunna erkännas såsom oundvikligt, helst dylika belöningar med afseende å vårt lands fullständiga pensionsväsende borde kunna undvaras.

Uti de åt Finska hushållningssällskapet anvisade anslag ingår kostnaden för Mustiala landtbruksinstitut ända till och med år 1865, hvarefter sagde institut uti räkenskaperna erhållit ett särskildt konto, som under år 1866, då nya byggnader för dess behof uppfördes, belöpte sig till 74 833 mark samt de två derpåföljande åren utgjort något öfver 50 000 mark, hvilket betydliga årsanslag blifvit behöfligt sedan ifrågavarande anstalt omorganiserats enligt Kejserliga Reglementet den 26 Maj 1864 och erhållit ny stat, uppgående till 43 000 mark. Huruvida den ansenliga jordegendom, som är underlagd institutet, lemnat någon afkomst såsom bidrag till dess bekostande, har utskottet icke kunnat ur räkenskaperna utfinna. Beträffande de årsanslag, som för öfrigt påförts hushållningssällskapet, bör ihågkommas, att en betydlig del af desamma endast varit anvisad på detta sällskap, men i sjelfva verket användts till ändamål, som icke omedelbart hört till dess egen verksamhet, för hvilket sistanförda behof för närvarande utgår endast vidpass 11 000 mark årligen.

Den under rubriken rombudsmännen för finska handeln” upptagna utgift, belöper sig för ifrågavarande period sammanlagdt till 83 983 mark, och finner utskottet det vara tvifvel underkastadt, huruvida dylika embetsmäns anställande i de ryska östersjöhamnarna vidare kan anses vara behöfligt, för att skydda finska handelns intressen på dessa orter. – Vidare har utskottet bland den åttonde hufvudtitelns utgifter velat framhålla anslaget för manufakturdirektionen såsom mindre behöfligt och får i sådant afseende åberopa de skäl, som af Statsutskottet vid 1867 års landtdag anförts emot bibehållandet af detta embetsverk.

|76|

Den till vidpass 50 000 mark uppgående tillökning, som för år 1866 förefinnes i jordbruksskolornas stat, har uppstått derigenom att vid Tarvala jordbruksskola sagde år kostsamma byggnader uppförts.

Den sista rubriken i denna hufvudtitel ”särskilda understöd och anslag” utvisar för år 1868 en utgift af 7 198 800 mark, hvaraf 7 142 150 mark utbetalts för S:t Petersburg–Riihimäki jernvägsbyggnad.

De till nionde hufvudtiteln hörande utgiftsposter ”förläningar och extra anslag” samt ”extra pensionstaten” hafva under åren 1864–1868 i medeltal kräft den förra 147 497 mark och den senare 123 920 mark, hvilka poster utskottet ansett sig böra särskildt framhålla, enär, såsom bekant, till den förra rubriken bland annat hänföras de personella anslag, som tillagts särskilda embetsmän utöfver den lön och öfriga förmåner de enligt stat uppbära, samt den senare rubriken omfattar extra pensioner äfven till sådana sterbhus, hvilka befinna sig i allt annat än torftiga omständigheter.

Innan utskottet öfvergår, till de följande frågorna torde här ännu böra omnämnas de bland statsverkets fordringar förekommande räntefria lånen, hvilka, såsom kändt är, utgifvits såväl åt menigheter eller kommuner som åt enskilda personer. Dessa låns utestående totalsumma utgjorde år 1864 2 950 335 och år 1868 2 457 889 mark, hvilket utvisar en minskning med 492 446 mark deraf 31 247 mark tillföljd af gäldenärernes bristande betalningsförmåga afskrifvits, men återstoden blifvit behörigen inbetald. De ur Fattig- och Arbetsfonden utgifna enahanda lån uppgingo år 1863 till 118 600 mark, men hade vid slutet af år 1868 nedgått till 45 000 mark. Och jemte det utskottet kan meddela att dylika lån efter år 1866 icke vidare beviljats, har utskottet trott sig i denna omständighet kunna se en till efterlefnad antagen princip.

Slutligen får utskottet här anmäla, att utskottet hade önskat kunna uppställa totalsummorna af effektiv inkomst och utgift under dessa år emot hvarandra, för att exakt utreda beloppet af brist eller öfverskott som derunder förekommit; men de svårigheter hvarmed sådan utredning var|77| förenad i anseende till den följda metoden af fortlöpande öfverbalansering af ”kronans fordran” och ”kronans skuld” förmådde utskottet att afstå härifrån. Likväl voro de ekonomiska förhållandena under större delen af denna tidrymd sådana, att en utredning af anförd art vore af synnerligt intresse. När grundskattens uppbörd mötte frosthärjade tegar; när den vigtiga tullinkomsten, som annors utgör mer än tredjedelen af statens intrader, nedgick med 30 procent; när tillika anspråk på statens förmåga att lindra nöd, gifva kredit och anställa allmänna arbeten höjdes från alla håll, så erfordrades hos finansförvaltningen en patriotisk omtänksamhet, utan hvilken denna sorgliga period icke kunnat undgå att menligare inverka på den finansiella ställningen.

I öfverensstämmelse med föreskriften i 36 § af gällande landtdagsordning har utskottet särskildt granskat, på hvad sätt de vid föregående landtdagar för vissa ändamål beviljade anslag blifvit använda. Beträffande bevillningsmedlen har utskottet vid anställd jemförelse funnit att Relationens uppgift angående inkomsten från denna skatt endast för år 1865 är fullt öfverensstämmande med den hufvudbok, som förts öfver dessa medel, hvaremot för åren 1866, 1867 och 1868 större eller mindre differenser förekomma emellan berörde uppgift och hufvudböckerna, hvilket förhållande torde bero derpå, att Relationens slutsummor införts sådana de förekomma i de från landskontoren till Finans Expeditionen insända s. k. summariska räkningarne. Dock är denna skillnad ej synnerligen betydlig. Dernäst har utskottet ansett sig böra anmärka, att under år 1870 af folkskoleanslaget använts 23 283 mark 34 penni till bekostande af utgifterņa för den sagde år inrättade öfverstyrelsen för skolväsendet, hvilket föranledts deraf att hälften af sagde öfverstyrelses stat, enligt Nådiga Förordningen den 24 November 1869, med 22 800 mark årligen påförts bevillningsmedlen, oaktadt af de vid detta embetsverk anställde fyra öfverinspektorer endast en blifvit tillsatt för folkskolornas behof och de tre öfrige deremot utöfva inseende öfver landets elementarläroverk, som helt och hållet bekostas med allmänna stats|78|medel. Utskottet har derföre uti sitt särskilda betänkande angående utgörande af bevillning för folkskoleväsendet under instundande femårs period föreslagit, att berörda andel af skolöfverstyrelsens stat från och med år 1873 borde minskas med 7 000 mark, hvartill aflöningen för en öfverinspektor uppgår.

Då uti Hans Kejserliga Majestäts till denna landtdag aflåtna Nådiga proposition angående utgörande af bevillning för 1873 och påföljande år det öfverlemnas till Ständernas bestämmande, om icke de 486 299 mark 25 penni, som vid innevarande års utgång beräknats blifva disponibla i det från bevillningsmedlen utgående anslag till kommunikationsanstalters inrättande, kunde, i förening med uppkomna öfverskott i bränvinsbränningsafgiften användas till att å förfallodagen den 1 December 1873 inlösa de till 1865 års inhemska, under Ständernas garanti upptagna jernvägslån hörande obligationer, har utskottet, som för sin del tillstyrkt att det föreslagna sättet för sagde låns betalande måtte af Ständerna godkännas, ansett det vara dess skyldighet, att särskildt granska beskaffenheten af de utgifter, som medelst 1865 års jernvägslån bestridts. Och har utskottet härvid icke kunnat undgå att framhålla, att bland de med ifrågavarande lånemedel bestridda utgifter förekomma 65 180 mark 4 penni till byggande af en bibana från Tavastehus station à Helsingfors – Tavastehus jernväg till Wanajavesi sjö, hvilken utgift rätteligen icke borde bekostas med bevillningsmedel, enär denna del af statsjernvägarne i öfrigt icke blifvit byggd med af Ständerna garanterade lån och inkomsterna från densamma derföre ej heller få af Ständerna förfogas. För öfrigt har|79| utskottet funnit bevillningsmedlens användande, hvarom utskottet utber sig få hänvisa till uppgifterna i åberopade Relation samt nyssnämnda Nådiga proposition, hafva varit öfverensstämmande med Ständernas derom fattade beslut, så att något vidare yttrande i detta afseende från utskottets sida icke torde erfordras.

Vidkommande de räkenskaper, som upprättats öfver bränvinsbränningsskatten och inlösen af lägenhetsinnehafvare å landet tillhörig bränvinsbränningsredskap af koppar, har utskottet funnit sig böra godkänna desamma i allo samt endast velat framhålla, hurusom numera, sedan denna skatt år 1871 lemnat en betydligt större inkomst än under föregående år, icke blott berörda inlösen kunnat slutföras, utan äfven det vid föregående landtdag å bränvinsskatten anvisade anslag till kommunikationsanstalter för innevarande år kan med säkerhet påräknas tillfullo utgå.

Hvad åter angår den i Relationen intagna redogörelsen angående lagmanstingsgästningsspanmålen, har utskottet ansett något utlåtande derom här icke vara af nöden, enär denna fråga öfverlemnats till handläggning uti annat utskott.

Enligt den Ständerna meddelade Relation angående statsskulden utgjorde de inhemska lånen, hvilka kunna betecknas såsom sväfvande skuld, enär de dels äro vid anfordran betalbara dels inom viss kortare tid till inlösen förfalla, den 1 Januari 1872 ett sammanlagdt belopp af 4 960 017 mark 12 penni, hvari upplupna olyftade räntor äro inberäknade. Af detta belopp har dock till inlösen den 1 innevarande Maj uppsagts 1 000 000 mark, eller en fjerdedel af det år 1869 upptagna 4 8/10 % jernvägslån. Då härtill kommer, att för inlösen af 1865 års ofvan omförmälda inhemska jernvägslån à 5 2/5 %, som till betalning förfaller den 1 December 1873, nödiga tillgångar redan finnas reserverade af uppkomna behållningar å bevillningsmedlen och bränvinsskatten, samt att den ringa återstoden af låne- och statsobligationerna à 4% och 3 3/5 % efterhand inlöses med disponibla medel i amortissementsfonden, kan den sväfvande statsskulden inom kort bestå endast af återstående 3 000 000 mark 48,0 % obligationer, hvilka förfalla till betalning den 1 Maj 1875.

De på lång amorteringstid upptagna lånens kapitalbelopp utgjorde deremot vid årets ingång:

|80|
1:o) Det med bankirfirman M. A. von Rothschild et Söhne år 1862 kontraherade lånet14 867 077: 50.
2:o) 1868 års med firman von Erlanger et Söhne afslutade tvenne jernvägslån16 938 033: 75.
3:o)Det år 1859 i Ryssland negocierade 4% lånet7 840 000: –
Summa Fms.Finska mark silver 39 645 111: 25.

Dessutom har under innevarande år början gjorts med upptagande inom landet af det utaf 1867 års landtdag medgifna amorteringslån för inlösen af donationsgodsen i östra Finland, hvilket låns maximibelopp är bestämdt till 4 000 000 och angående hvilket utskottet för öfrigt utber sig få hänvisa till Relationen.

Hvad den årliga kostnaden för statsskulden vidkommer, så ställer den sig såsom följer. Främst kan härvid undantagas räntan å den snart försvinnande delen af den inhemska sväfvande skulden och vidare annuiteterna å donationslånet, hvilka böra betäckas medelst de speciella tillgångar, som återförsäljningen af de inlösta godsen erbjuder. Återstår då såsom årlig utgift för den öfriga statsskulden:

Ränta å 1869 års lån ........144 000: –
Ränta och amorteringå Rothschildska lånet886 000: –
D:oå Erlangerska lånen1 115 000: –
D:oå Ryska lånet af 1859, årligen aftagande med 8 000 mark513 600: –
Summa Fms.Finska mark silver2 658 600: –

Af denna summa betalar amortissementsfonden annuiteterna å det Rothschildska lånet, i det fonden disponerar räntan å nära 7 miljoner mark placeradt kapital samt inkomsterna från bland annat Saima kanal. De Erlangerska lånens annuiteter åter äro anvisade på bränvinsskatten, och endast resten eller räntan à 1869 års lån samt räntan och amorteringen å det ryska lånet tillsammans 657 600 mark, skall betäckas af allmänna statsmedel.

Då statsskulden under den senaste femårsperioden ökats med nära 19 miljoner och för närvarande uppgår till den för landets förhållanden icke obetydliga summan af ungefär 44 miljoner mark, har utskottet funnit sig manadt att härvid erinra, hurusom denna siffra dock icke bör utgöra någon|81| anledning till oro. Väl hafva under förflutna tider lån stundom upptagits for improduktiva ändamål, såsom t. ex. krigskostnaderna åren 1854–1856; men vid öfverslag af de utgifter, hvilka för de större produktiva företagen egt rum samt blifvit bestridda till någon del med öfverskottsstatsmedel men förnämligast medelst lån, visar det sig dock att den statsskuld, för hvilken landet förnärvarande häftar, icke uppgår till det belopp, som summan af de kapitaler, hvilka efterhand nedlagts på förbättrade kommunikationer. Till belysande af detta förhållande anhåller utskottet exempelvis få erinra om hvad de tre förnämsta kommunikationsanstalterna kostat. Statsverket har nemligen, utom ränteförluster och kapitalrabatter, i runda tal nedlagt:

på Helsingfors–Tavastehus jernvägFms.Finska mark silver15 000 000.
” Riihimäki–S:t Petersburg jernväg (efter afdrag af Rysslands insats)19 500 000
lägges härtill Saima kanals anläggningskostnad12 000 000.
erhålles en summa afFms.Finska mark silver46 500 000.

som, ökad med amortissementsfondens behållning, med tio miljoner öfverstiger statsskuldens hela belopp. Och ehuruväl en jemförelse af trafikinkomsternas belopp med låneannuiteternas icke ännu för närvarande skulle utfalla i lika gynsam proportion, hvad jernvägarne beträffar, så är dock dessas indirekta rentabilitet jemväl en vigtig faktor för bedömandet af det nedlagda kapitalets produktiva placering. Det är således fullt berättigadt att angifva den nuvarande finansiella ställningens soliditet såsom upphöjd öfver allt tvifvel och att såsom ett glädjande faktum framhålla, att någon konvertering af statsbrist hittills icke behöft ifrågakomma.

Hvad särskildt angår arten af de lån, som sedan nästhållna landtdag upptagits, så har utskottet ansett sig böra påpeka några dervid uppmärksammade omständigheter. Att för det lån 4 670 000 thaler, som den 31 Januari 1868 afslutades med Bankirfirman von Erlanger et Söhne i Frankfurt am Main, en räntefot af 6%, stipulerades, oaktadt den|82| effektiva kostnaden snart sagdt alltid ställer sig förmonligare vid lägre räntesatser, torde haft sin grund deri, att vid 1863–64 års landtdag bifall lemnades till upptagande af ett amorteringslån, för kommunikationsanstalternas förbättrande, till nominelt belopp af högst aderton miljoner mark och att Ständernas svar år 1867 à Nådiga propositionen angående byggandet af Riihimäki–S:t Petersburg jernväg innebar, att nyssberörda lånegaranti måste anses i oförändradt skick öfverflyttad på upplåningen för sagde jernvägsbyggnad. Då nu lånets nominella belopp var sålunda begränsadt, förefanns deri en anledning att genom hög räntefot söka ernå den minsta möjliga kapitalrabatt, isynnerhet då det kunde förutses att lånebeloppet i alla fall vore otillräckligt för behofvet. Utskottet anser sig derföre icke böra ingå i något bedömande af förberörda räntevilkor. Men då emellertid den del af lånet, som icke fast öfvertagits af bankirerne endast trögt fann placering, afslutades den 5 September samma år ett nytt fördrag med förbemälda bankfirma, hvarigenom 2 000 000 Thaler at den ursprungliga lånesumman förvandlades från 6% obligationer till premiepapper à 10 Thaler. Var denna åtgärd dikterad af tvingande nödvändighet, så är derom väl intet att säga. Men att, då framdeles utländsk kredit skall för finska staten anlitas, en så underhaltig form af upplåning, som dessa räntelösa lotterisedlar, icke bör ifrågakomma, derom har utskottet dock icke bordt underlåta att här uttala en erinran.

Beträffande åter 1869 års inhemska jernvägslån, så fann detsamma hastigt fullständig placering, men ett lika godt resultat skulle troligen hafva ernåtts äfven om lånet upptagits i en form, som mindre liknat räntebärande kreditsedlar. I sjelfva verket torde dessa låga valörer af 50 och 100 mark, jemte egenskapen, att i kronans kassor såsom kontant emottagas, snarare tillhöra sådana papper, som skola brukas såsom cirkulationsmedel, än obligationer, hvilka skola utgöra föremål för kapitalplacering.

Angående sättet för detta låns infriande har utskottet icke funnit annan upplysning, än att i Nådiga propositionen med anledning af väckt fråga om statsjernvägarnes försälj|67|ning nämnes, att dertill främst skall användas trafikinkomsten från statsbanorna; till hvilken omständighet utskottet torde få tillfälle att återkomma i ett annat betänkande.

Angående statens upplåning i allmänhet torde den förhoppning få uttalas, att med den ökade kredit finska staten och finska affärerna efterband tillvunnit sig äfven i utlandet, det icke framdeles må blifva erforderligt att kontrahera lån i andra former och till andra vilkor, än sådana som öfverensstämma med ett väl ordnadt fonderadt lånesystem.

På sätt utskottet redan halt äran framhålla hafva Finlands statsskulder sin fulla æquivalent i landets tre största kommunikationsanstalter. Den tanke ligger derföre nära tillhands att samtliga nämnde aktiva och passiva med deras inkomster och utgifter borde föras och förvaltas under en gemensam fond eller räkning. Utskottet har sig visserligen bekant att en del hithörande transaktioner åtminstone tidtals försiggått genom en under Finlands Banks förvaltning ställd kommunikationsfond. Men veterligt är ock, att en väsendtlig del af dessa affärer är, i enlighet med ännu bindande låneaftal, absorberad under amortissementsfonden, likasom å andra sidan den för vårt land egendomliga, och, så länge Ständernas befogenhet i afseende å statsbudgeten icke är vidsträcktare, oundvikliga åtskillnaden emellan stats- och bevillningsmedel uppställer svårigheter för bildandet af en sådan gemensam och fullständig kommunikationsfond, som ofvan antyddes.

Men ett närmande till detta mål vore dock redan af gagn, och särskildt den närvarande tidpunkten, då kommunikationsväsendets förbättrande är föremål för representationens lifligaste intresse jemte det tillgångar förefinnas eller kunna göras disponibla för detta ändamål, har för utskottet utgjort en maning, att äfven vid detta sitt utlåtande öfver statsräkenskaperna och statskulden egna uppmärksamhet åt de åtgärder, som för kommunikationernas befordrande kunna vara af gagn. Och jemte det utskottet här bordt hålla sig till den formella sidan af saken, eller sättet huru anslagen för jernvägar och kanaler, inkomsterna från dessa, kostnaderna för nya sådana, inflytande lånemedel och utbetalde|84| annuiteter å lån lämpligast borde bokföras och förvaltas, har utskottet ansett sig böra framställa det vördsamma förslag:

att Ständerna ville i underdånig skrifvelse hos Hans Kejserliga Majestät framställa den anhållan, att såväl inkomsterna från de med Ständernas medverkan härförinnan tillkomna jernvägs- och kanalanläggningar, som ock de anslag, hvilka af Ständerna vid denna och kommande landtdagar anvisas till kommunikationsanstalternas förbättrande eller till annuiteter för jernvägslån, samt de från sådana nya kommunikationsinrättningar kommande intrader måtte bokföras och förvaltas såsom en skild kommunikationsfond, från hvilken jemväl ej mindre drift- och remontkostnaderna för sagde anstalter samt utgifterna för de nya anläggningarne, än ock annuiteterna å de för ifrågavarande ändamål under Ständernas garanti upptagna eller framdeles upptagande statslån komme att bestridas.

Angående särskilda dels donerade, dels af statsmedel bildade fonder, som förvaltas hos Finlands Bank, har utskottet icke varit i tillfälle att inhemta närmare upplysningar och kan således om denna del af statens tillgångar icke afgifva något yttrande.

Slutligen har utskottet ansett sig böra, med åberopande af hvad utskottet här ofvan angående särskilda utgifts och inkomstposter haft anledning anföra, samt i ändamål jemväl att bokslut för senare år än hittills varit fallet må kunna statsutskottet delgifvas, vördsamt hemställa:

att Ständerna ville i underdånig skrifvelse hos Hans Kejserliga Majestät framhålla önskvärdheten deraf att den tillämnade reformen af statens räkenskapsväsende snart måtte blifva föremål för slutlig åtgärd.

Helsingfors, den 15 Maj 1872.

|1907|

[Borgareståndets session 5.6.1872]tillagt av utgivaren

Vid härå skedd föredragning af Statsutskottets bordlagda betänkande i anledning af Finans-Expeditionens i Kejserliga Senaten till ständerna afgifna relation om statsverkets tillstånd yttrade sig nedannämnde ståndets medlemmar såsom följer:

Herr Mechelin: Stadgandet i § 50 af 1772 års Regeringsform, att statsverkets tillstånd skall för Riksens Ständers utskott uppvisas, på det de må inhemta att statsinkomsterne blifvit till landets gagn och bästa använda, har genom § 27 i gällande Landtdagsordning blifvit i visst afseende utveckladt enär detta lagrum innehåller, att statsverkets tillstånd bör antingen genast i början af, eller sist 14 dagar efter öppnandet af hvarje lagtima landtdag för Ständerna uppvisas, på det att dessa må kunna inhemta, huru kronans inkomster blifvit till landets gagn och bästa använda. På grund af detta lagrum har K. Senatens Finansexpedition till nu församlade Ständer afgifvit en relation om statsverkets tillstånd, affattad enligt samma plan, som de relationer i ämnet, af hvilka de två föregående landtdagarna erhållit del. Jag tror mig berättigad till detta antagande, att denna omfattande relation skall af enhvar erkännas vara ett af de vigtigaste och intressantaste aktstycken, som Ständerna fått af Styrelsen emottaga; ty för hvarje medlem af representationen måste det vara af synnerlig vigt att få något orientera sig i finansernas ställning mellan landtdagarna.

Den uppgift, som ålåg Statsutskottet i afseende å ifrågavarande relation, som af samtliga Stånd blifvit till Utskottet remitterad, har, enligt hvad det förljudes, varit föremål för olika tolkning. Inom Utskottet hafva dock åsigterna ej varit delade, och för min enskilda del har jag ej ett ögonblick kunnat stanna i tvekan derom, att Utskottet var skyldigt afgifva ett betänkande i anledning af sagda relation, jemförd med de handlingar och räkenskaper, hvarpå den grundar sig, och till hvilka Utskottet enligt § 36 i Landtdagsordningen egt tillgång. Att denna granskning ej kunde och borde vara likartad med hvad man förstår med en revision, är dock klart, dels emedan statsverkets räkenskaper i alla dess väsendtligaste detaljer redan af revisionskontoret granskats och konstaterandet af de uppgifna siffrornas riktighet ej skulle kunnat af Statsutskottet medhinnas, dels och framför allt emedan § 36 i Landtdagsordningen gifva vid handen, att regeringens skyldighet att gifva redovisning öfver statsverkets tillstånd|1909| hufvudsakligast åsyftar en utredning derom, huru Kronans inkomster blifvit till landets gagn och bästa använda, hvarjemte särskild uppmärksamhet borde egnas användningen af de vid sednaste landtdag för vissa ändamål beviljade anslag. I enlighet med denna uppfattning är Utskottets betänkande utarbetadt; och, likasom i betänkandet angående Nådiga propositionen är vanligt, har äfven här, i afseende å ärendets behandling, hufvudsakligast följts enahanda ordning, som i relationen är iakttagen. Utskottet torde ej hafva saknat skäl att uti sitt betänkande lemna en förtydligande framställning af de i relationen meddelade uppgifter, då det för dem, som ej haft tillfälle att specielt sysselsätta sig med relationen, kunde lända till gagn, om de vigtigaste omständigheter, beträffande både inkomst- och utgiftsposter blefve af Utskottet framhållna, äfven der uttalandet af något särskildt omdöme ej erfordrades.

Jag utber mig nu att få i korthet belysa några punkter i föreliggande betänkande. Till undvikande af möjligt missförstånd, rörande sammanställningen af jordskattens belopp på olika tider, torde få erinras, att i statsförslaget visserligen den statsverket tillfallande andel af grundskatten och arrenden från kronans jord är särskild från militieverkets, men att de uti kapitalräkningarna äro på ett ställe sammanförda. Beträffande inkomsterna af stämpelpappersbevillningen, torde hvad Utskottet i denna fråga yttrat lämpligast blifva föremål för erinran, när Bevillningsutskottets betänkande angående denna bevillning blir Ståndet föredraget, och utber jag mig att då få återkomma till detta ämne. Hvad statsinkomsterna i allmänhet vidkommer, så inhemtas deras progressiva stegring och tillfälliga minskning kanske mera åskådligt i den sammanträngda tablå, som Utskottet bifogat sitt betänkande, än uti de omfattande och utförliga kapitalräkningarna i relationen. Den reflexion torde vid betraktandet af dessa data vara ganska sjelffallen, att några reformatoriska åtgärder i afseende å skatteväsendet under en längre tid föga förekommit. Det visar sig, att uteslutning har egt rum endast af en mindre post, hammarskatten och masugnstion|1910|den, i hvilken fråga, om jag ej missminner mig, initiativet togs af Ständerna, som petitionerade om dessa skatters aflyftande, hvilket också successivt har egt rum, hvarförutom de personella skatterna modifierats. Det kan tilläggas, att beskattningen å bränvinet och inkomstbevillningen deremot utgör den egentliga utveckling eller reform, som statens inkomstsystem erfarit under den sednast förflutna perioden. Men det torde också böra medgifvas, att i ett land med sådana ekonomiska förhållanden som Finland, sträng konservatism är af nöden i afseende å statens inkomster; och hvad särskildt den sednaste perioden 1864–68 vidkommer, så kunde svårligen någon finansförvaltning då hafva sitt ögonmärke på att bringa systemet i en rationelare form, utan måste nöja sig med indragandet af några antiqverade poster och uppförandet i deras ställe af nya; ty man vet att då ett land lider ekonomiskt betryck, så äro alla finansiella ändringar, reformer och rubbningar svåra att få genomförda. Deremot har Utskottet ansett sig äga skäl att antyda hurusom sjelfva uppställningen, d. v. s. sakens formela sida dock torde kunnat efter tidsförhållandenas förändrade kraf erfara vissa rationela förbättringar, om hvilka Utskottet ej har i detalj uttalat sig, men som utgöra en bland orsakerna till det förslag till underdånig framställning, hvarmed hela betänkandet afslutas. Jag ber att få erinra om huru t. ex. trafikinkomsterna från kanaler och jernvägar blifvit en allt mera betydande post, hvarföre det torde kunna erkännas att förfarandet är oegentligt, då de upptagits inblandade bland ”diverse extra uppbördsmedel”.

Hvad Utskottets särskilda yttranden och erinringar rörande statens uppgifter under denna period vidkommer, vågar jag för min del hysa den förhoppning, att ingen uti denna Utskottets framställning skall finna spår af någon speciel lust att kriticera, liksom enhvar deraf torde kunna draga den slutsats, att finansmaschineriet gått sin jemna gång, utan att några synnerliga och oväntade extra utgifter skulle kommit att betunga budgeten, om man undantager de utgifter, som|1911| under missväxtåren blefvo en nödvändig följd af den då rådande nöden.

Jag kommer nu till den svagaste punkten i Utskottets betänkande, nemligen att Utskottet i sjelfva verket ej kunnat uppställa någon bilans öfver statsverkets nuvarande tillstånd, på det att en sådan bilans skulle tjena till bedömande i hvad mån nya skatter äro erforderliga eller ej. Önskligt hade varit att så kunnat ske; men med det system, som nu råder i räkenskapsväsendet, är det för finansförvaltningen omöjligt att göra sin framställning annorlunda än som skett. Dock hafva handlingarna äfven för den senaste tiden, såvidt det kunnat ske blifvit meddelade. I relationen ingår väl en särskild kalkyl öfver de tillgångar, som varit att disponera för 1871 och som efter bestridandet af nämnde års utgifter kunnat blifva öfver. Men det hade varit vanskligt för Utskottet att försöka derpå bygga ett utlåtande af fullkomligt exakt natur, ett utlåtande i det syfte, hvartill § 36 i landtdagsordningen ger anledning, då der står att ”Statsutskottet åligger att afgifva betänkande huru medel till fyllande af landets behof, såvidt ej statsverkets ordinarie tillgångar dertill förslå, skola anskaffas.” Man har sjelffallet vid behandlingen af anslagsfrågorna vid denna landtdag nödgats förutsätta, att, på sätt statsförslaget för innevarande landtdag upptager, debet och kredit gå ihop. Någon statsbrist finnes ej att betäcka, men konstateras kan ej heller, att de nya bevillningar, som för närvarande uppbäras, i verkligheten vore behöfliga. Äfven den omständigheten, att böckernas afslutning efter nuvarande räkenskapsväsende ej kunnat ske tidigare än fallet är, torde utgöra en anledning att fästa uppmärksamhet vid den redan för mer än 10 år sedan uppgjorda planen till reform af statens räkenskapsväsende.

Hvad vidkommer Utskottets korta framställning af bevillningens och bränvinsmedlens användande, så är att märka, att äfven för bevillningsmedlen nyare afslutningar än för 1868 ej funnits, så att någon granskning af dessa medels användande efter sagde tid ej af Utskottet kunnat verkställas. För bränvinsskatten deremot förefanns afslutning äfven för 1869|1912| men och förelåg intet skäl att om nämnda medels användning göra någon särskild erinran. Hvad Utskottets framställning rörande statsskulden vidkommer, så torde ett erkännande derutaf, att den i relationen ingående framställningen af densamma är både fullständig och sakrik, vara på sin plats; sedt från en annan sida af saken, har Utskottet trott detta ämne dock förtjena den närmare belysning, det fått i betänkandet, i det att lånens särskiljande i sväfvande och amorteringslån synts rationelare, likasom också ett uträknande af annuiteterna torde för utredande af de särskilda lånens effektiva belopp vara af intresse. Ty erkännas borde väl, att ett lands ressurser beror icke allenast på lånens kapitalbelopp utan äfven på lånevilkoren och annuiteternas belopp, samt desses förhållande till statens inkomster.

Utskottet leddes osökt till det förslag rörande bildandet af en kommunikationsfond, som redan i gårdagens plenum, vid granskningen af ett annat betänkande, varit föremål för Ståndets behandling. Gången af saken är den, att detta förslag redan af Utskottet hade blifvit upptaget i betänkandet rörande finansrelationen; och då sedermera den närmare behandlingen af anslagen för kommunikationerna förevar, fann Utskottet anledning att ordagrant reproducera samma förslag, då samma syfte af Utskottet fortfarande vill blifva uttryckt. Jag saknar således allt skäl att föreslå, att slutet af pag. 14 i betänkandet rörande bildandet af en kommunikationsfond nu skulle blifva föremål för ett beslut; men, på sätt jag redan hade äran antyda, skulle anledning ej saknas att hos Hans Majestät i underdånighet anhålla om en reform af räkenskapsväsendet. Redan vid 1867 års landtdag uttalades af Stats- och Bevillningsutskottet enahanda åsigt. Då det nuvarande Statsutskottet dertill har återkommit, sker det ingalunda derföre att icke noggranhet i bokföringen skulle råda och böckerna vara förda med största ordning och fullständighet; men sedan den omständighet att afslutningen är några år gammal visar att detta system är nog tungt. Styrelsen har också redan insett det och möjligen också vidtagit förberedelser för ändamålets vinnande. Att Ständerna skulle|1913| genom en underdånig framställning i ämnet nu sluta sig till åsigten om behöfligheten af en reform i detta afseende synes mig dock icke vara ur vägen. Jag utber mig derföre vördsammast att få till Ståndets godkännande föreslå slutpunkten i föreliggande betänkande.

Herr Öhrnberg: Jag har begärt ordet endast för att uttala min erkänsla för den osparda möda och omsorg, som Statsutskottet har nedlagt uti och genom det föreliggande betänkandet. Det bör vara för hvarje medborgare och särskildt representanten en sak af särdeles vigt att vinna insigt uti statshushållningen och huru de medel, folket ställer till styrelsens förfogande, användas; och Utskottet har enligt min tanke på ett särdeles förtjenstfullt sätt beredt hvar och en, som vill taga närmare kännedom om förhållandena i dessa delar än man kan inhemta från sjelfva relationen, ett beqvämt tillfälle dertill. Jag har derföre funnit mig manad att på detta sätt åtminstone för min enskilda del betyga Utskottet och dess medlemmar min tacksamhet derför. Hvad särskildt angår det sista mom. i Utskottets betänkande, så delar jag fullkomligt Utskottets åsigt om nödvändigheten deraf, att statens räkenskapsväsende ordnas på ett ändamålsenligt sätt och att de brister deri, som Utskottet anmärkt, blifva afhjelpta. Jag hyser den åsigt, att Ständerna icke kunna anses öfverskrida sin befogenhet, om de i underdånighet hos Hans Majestät framställa ett önskningsmål i detta afseende. Jag tilllåter mig derföre hemställa, att Borgareståndet för sin del skulle fatta beslut om en sådan underdånig skrifvelse, om också detta beslut, af orsaker, som vi alla känna, icke för denna landtdag lärer kunna föranleda till någon Ständernas åtgärd.

Herr Kurtén: Förenande mig med föregående talare i erkännande af Statsutskottets värdefulla arbete genom afgifvande af förhandenvarande betänkande, anhåller jag med anledning deraf att betänkandet ej är för mig till alla delar klart, att få till de medlemmar af Ståndet, som suttit i Statsutskottet, framställa en förfrågan i anledning af ett på pag. 14 förekommande, så lydande yttrande: ”Angående särskilda|1914| dels donerade, dels af statsmedel bildade fonder, som förvaltas hos Finlands Bank, har Utskottet icke varit i tillfälle att inhemta närmare upplysningar och kan således om denna del af statens tillgångar icke afgifva något yttrande.” Jag önskade få upplyst huruvida dessa medel äro några för speciela ändamål donerade fonder, eller om utskottet ansett att dessa fonder verkligen borde användas för statsverkets behof. Vore detta sednare fallet, önskade jag vidare veta hvarföre Utskottet icke beredt sig tillfälle, att närmare taga del af dessa fonders förvaltning och användning. Framför allt ville jag dock med afseende å betänkandet, uppmana Ståndet att godkänna den af Utskottet framhållna nödvändigheten af att reformen af statsutskottets räkenskapsväsende snart blefve föremål för slutlig åtgärd, dels emedan sjelfva räkenskapsväsendet nu är högst inveckladt och för menige man, samt äfven för den, som är hemma i behandlingen af siffror, obegripligt, dels emedan det synes vara ofullständigt. Som exempel härpå ville jag endast framhålla, att i relationen, förutom de förut omnämnda, under Finlands Banks förvaltning stående fonder, äfven saknas andra fonder, ehuru sådana funnes. Så t. ex. finns under rubriken ”Indirekta skatter och utskylder” icke upptagen, den vid denna landtdag omtvistade universitetsfondsafgiften, emedan denna afgift inflyter direkte till universitetet. En följd häraf är, att den under femte hufvudtiteln upptagna summan af 446 305 mark ej är den rätta, emedan deruti icke ingår nyssnämnda ganska betydliga afgift. På dessa skäl upprepar jag min anhållan, att Ståndet ville antaga Utskottets betänkande i dessa sednare moment, då de af Statsutskottet deruti gjorda påminnelser tvifvelsutan komme att lända till gagn, i det att regeringen för framtiden fäste afseende på desamma.

Herr Mechelin: Såsom svar på den af Herr Kurtén gjorda förfrågan ville jag nämna, stt Statsutskottet, på samma gång det erhöll del af öfriga räkenskaper, äfven fick tillfälle att granska en del af de omnämnda speciela fonderna, såsom krigsmanshusfonden, militieboställskassan och amorteringsfonden. Hvad de öfriga fonderna vidkommer, så hade de|1915| speciel användning. Angående en fond, skolfonden, hade utskottet uti sitt betänkande låtit ingå ett yttrande. Hvad sedan de öfriga speciela fonderna beträffar, så har utskottet omfattat den åsigt, att någon ytterligare begäran om delfående af räkenskaper, än dem, som först egt rum, ej borde ske, då man var öfvertygad om att något praktiskt gagn ej deraf skulle följa. Jag slutar med att å mina egna och öfriga medlemmars af Statsutskottets vägnar betyga min tacksamhet för det välvilliga erkännande, som kommit utskottets betänkande till del.

Sedan diskussionen i ämnet förklarats afslutad, beslöt Ståndet på framställning af Herr Talmannen att, enligt utskottets förslag Ständerne skulle uti underdånig skrifvelse till Hans Kejserliga Majestät framhålla önskvärdheten deraf att den tillämnade reformen af statens räkenskapsväsende snart måtte blifva föremål för slutlig pröfning.

Finsk text

Valtiovaraston tilan käsittelytillagt av utgivaren

Waltiowaliokunnan mietintö N:o 7 sen kertomuksen johdosta Waltiowaraston tilasta, minkä Keisarillisen Senaatin Waltiowarain-Toimikunta on Säädyille näillä waltiopäiwillä antanut.

Sittenkuin woimassa-olewan Waltiopäiwäjärjestyksen 27 §:n mukaan Säädyille oli jaettu Keisarillisen Senaatin Waltiowarain-Toimikunnan 20 p. wiimekulunutta Tammikuuta antama kertomus waltiowaraston tilasta, sisältäwä pääsumma-tilejä wuosilta 1864, 1865, 1866, 1867 ja 1868, summittaisia tilejä wuosilta 1869 ja 1870, waltiokulunkiarwiot yleiselle waltio- ja sotilasrahastoille wuodelta 1871, sekä erityisiä kertomuksia suostuntawero-rahoista, wiinanpoltto-werosta, wiinanpoltto-kaluin lunastamisesta, laamannin-käräjäkappajywistä ja waltiowelasta, owat kaikki Säädyt jättäneet tämän kertomuksen käyteltäwäksi Waltiowaliokunnassa, jolla, Waltiopäiwäjärjestyksen 36 §:n mukaan, on ollut tilaisuus nähdä niitä tilikirjoja, jotka owat olleet perustuksena yllämainituille pääsumma-tileille ja Säätyjen myöntämäin warain tilinteolle.

Mainitut tilit käsittäwät siis aikakauden wuodesta 1864 alkaen, johon wuoteen asti se waltiowaraston-tilan tarkastus ulottui, jonka Säätyjen waltio- ja suostunta-waliokunta 1867 wuoden waltiopäiwillä toimitti, aina wuoteen 1868 asti, joka on wiimeinen wuosi, jonka tilit owat päätetyt ja rewisionikonttorissa tarkastetut; wiinanpoltto-werosta on tilinteko annettu myöskin wuodelta 1869.

Antaaksensa enemmän supistettua yleiskatsausta waltiowaraston etewimmistä tuloista ja menoista wuosina 1864–1868 sekä myöskin walmistaaksensa tilaisuutta wertailuun aikaisempain aikakausien kanssa, on Waliokunta kokoonpannut tähän liitetyt taulut, joihin tiedot wuosilta 1844 ja 1854 owat otetut siitä taulusta Suomen waltion tuloista ja menoista wuosina 1811–|68|1860, jonka Waltiowaliokunta 1863–1864 wuosien waltiopäiwillä oli tehnyt.

Mitä ensiksi tulee waltiotuloihin on Waliokunta katsonut pitäwänsä antaa muutamia niiden suhteen tehtyjä hawaintoja.

Maawero, elikkä ensimmäisellä tuloluokalla sekä päällekirjoituksella ”Weroja maasta ja tiloista maalla” tiliin-otettu tulosaalis on, kun kruununmetsien tulo pois wedetään, puheenalaisena aikakautena wähemmillä waihetteluilla tuottanut keskimäärin 4 837 856 markkaa wuosittain, wähennykset siihen lukematta. Wuonna 1844 tuli tässä tuloluokassa sisään 3 423 208 markkaa ja wuonna 1854 3 643 036 markkaa. Maawerot nousiwat siis wuosikymmenenä 1844–51 ainoastansa 6 4/10 prosentilla, mutta seuraawana wuosikymmenenä 32 8/10 prosentilla, joka wiimeinen tosiasia aiwan hywin selittänee, minkätähden maamme tilanomistajat haluawat weroparseli-muutoksen ja keski-werohinnan määräämisen lopullista rewisionia.

Ne toiseen tuloluokkaan, ”Walmistuslaitosten weroihin” sijoitetut maksut rautatehtaista, joita on nimitetty wasaraweroksi ja maasuuni tihunniksi, owat Keisarillisen Asetuksen mukaan 10 p:ltä Helmikuuta w. 1868 wähitellen lakkautetut, ja näkyi sentähden jo wuosilta 1867 ja 1868 wähennys näissä weroissa, joita wuodesta 1870 ei enää ole ylöskannettu.

Säätyjen päätöksen mukaan ilmestyneitten kahden Keisarillisen Asetuksen kautta 20 p:ltä Helmikuuta w. 1865 owat ne erityiset, kolmanteen tuloluokkaan kuuluwat henkiwerot, joita on maksettu nimellä podusna-rahaa, laamanni- ja tuomariweroa, linnanrakennus-apua, lääkerahasto-weroa ja teinirahaa, tulleet lakkautetuksi, jota wastoin henkirahat samaan aikaan owat koroitetut ja muntamain, niistä ennen wapautettuin kansaluokkain maksettawaksi määrätyt. Tämän johdosta on tässä tulossa wuonna 1865, jolloin se teki 1 362 337 markkaa, syntynyt 98 871 markan koroitus 1864 wuoden suhteen, mutta 1866 wuoden perästä owat henkirahat wähitellen alenneet aina wuoteen 1869 jolloin ainoastausa 1 259 450 markkaa on tullut sisään tämän weron kautta, joka kaiketi ensi sijassa on siitä selitettäwä, että maan wäkiluku tänä aikakautena melkoisesti on wähentynyt, mutta joksikin osaksi myöskin on katsottawa seuraukseksi siitä, että nyt woimassa olewat asetukset la’illisesta suojeluksesta antawat mo|69|nelle työmies-luokasta tilaisuutta wälttämään kaikkea henkikirjoitusta.

Neljännen tuloluokan wälillisistä weroista owat tullirahat maan monien katojen kautta wähentyneen kuluttamis-ky’yn tähden melkoisesti alentuneet wuosina 1866, 1867 ja 1868, niin että eroitus 1864 wuoden ja 1868 wuoden tullitulojen wälillä on koko 1 720 190 markkaa. Tämä wähennys on kuitenkin ollut wäli-aikaista laatua, koska tullitulot wuodelta 1871 nousiwat samaan määrään kuin wuonna 1864. – Sen helpoituksen tähden postimaksuissa kirjeistä oman maan rajain sisällä, joka toimeen pantiin Keisarillisen Julistuksen kautta 7 p:ltä Marraskunta w. 1865, on päällekirjoitus ”postituloja” alentunut wuosina 1866, 1867 ja 1868, mutta sen jälkeen taas noussut, ja woitaneen siinä wastedes odottaa melkoista koroitusta, sittekuin wapaakirjeoikeus on rajoitettu Keisarillisen Julistuksen kautta 19 p:ltä Joulukuuta w. 1871.

Päasumma-tiliin pannaan waltiowaraston wuotuista tuloa karttapaperi-maksusta, ei sillä summalla, joka templatun paperin myymisestä wuosittain tulee sisään, waan sen määrän mukaan, jota tämmöistä paperia wuoden kuluessa on walmistettu, jonka kautta on tapahtunut, että wuodelle 1865 tälle tuloluokalle on pantu ei wähemmän kuin 4 038 960 markan tulo, waikka ainoastansa 525 748 markkaa templausmaksuja todellisesti sinä wuonna on tullut sisään. Koska tämmöinen wanhemmista ajoista asti noudatettu kirjanpito-tapa on kowin epäperäinen ja matkaansaattaa, että pääsumma-tileihinkin ilmestyy näennäisiä waroja, joiden waikutusta tilinpäätökseen ainoastaan welaksi- ja kuitiksi panolla woidaan tasoittaa, näyttää Waliokunnasta, että joku muu, todellisiin numeroihin perustuwa järjestelmä mitä pikimmiten olisi laskettawa perustukseksi karttapaperi-suostuntaweron tilin-panolle.

Koska muuten karttapaperiwero oikeastaan on, ja sekä molemmilla wiimeisillä waltiopäiwillä että myöskin nykyiselle säätykokoukselle annetussa Armollisessa esityksessä on tunnustettu olewan Säätyjen myöntymyksestä ja päällensä ottamisesta riippuwana suostuntawerona, jota maksetaan ainoastaan wissinä Säätyjen määräämänä aikana, niin Waliokunnan mielestä, waikka Säädyt tähän asti owatkin antaneet siitä lähtewän tulon jäädä Hallituksen käytäntöwaltaan, sitä ei pitäisi tilikirjoissa panna yh|70|teen waltiowaraston warsinaisten tulojen kanssa, waan olisi seerikseen tiliinpantawa ja siitä selwitys Säädyille tehtäwä, niinkuin suostuntawaroista ja wiinawerosta. Yhteydessä tämän kanssa on Waliokunta tahtonut lausua ajatuksensa, että karttapaperiweroa, tulewaksi wiis-wuotis-aikakaudeksi myöntäessään, Säätyjenpitaisi siihen liittää se ehto, että kun tulewilla waltiopäiwillä Armollinen esitys asiasta esiin pannaan, tämä ei ainoastaan sisältäisi ehdoitusta templausweron maksamisesta, waan myöskin niistä tarkoituksista, joita warten sitä tarwitaan, sekä että tilinteko siitä annettaisiin samassa järjestyksessä kuin muista suostuntawaroista.

Ne maksut, jotka suoritetaan oikeudesta harjoittaa maakauppaa, owat wuosina 1864–1868 yhä nousseet.

Tuloluokassa ”Hospitalien, Lasarettien ja parannushuonetten yksityisiä tuloja” owat muun muassa wuodemaksut, jotka suoritetaan siitä elatuksesta, jonka potilaat saawat kruunulta. Nämä maksut owat lääninlasareteissa tulleet sisään warsin waihtelewaan määrään ja myöskin eri wuosina osoittaneet paljon epätasaisuutta, johon Waliokunnan luullen on syynä se, että eri lasareteissa ja eri aikoina niitä on eri tawalla maksettawaksi pantu ja ylöskannettu. Niin nousiwat Uudenmaan läänissä ylöskannetut wuodemaksut wuonna 1864 24 605 markkaan, mutta wuonna 1868 ainoastaan 12 392 markkaan, sill’aikaa kun muilla lasareteilla on ollut isoutensa suhteen paljoa suurempia tuloja.

Pääsumma-tileissä nimityksellä ”Satunnaisia tuloja” löytywä wiides tulo luokka sisältää erityisellä päällekirjoituksella ”Kai kellaisia ylimääräisiä ylöskantorahoja” koko joukon erilaisia tuloja, jotka wuodelta 1868 nousewat 3 198 825 markkaan, ja joiden laatu ei tule ilmi mainitusta päällekirjoituksesta. Sillä niihin luetaan muun muassa tulot waltion rautateistä ja kanawoista, jotka eiwät nyt enää ole niin satunnaisia tai niin epäwarmoja, että sopii katsoa asianmukaiseksi niitä ainoastaan mainitulla tawalla ylöspanna. Waliokunnan mielestä olisi toiwottawaa, että kaikki tulot niistä rautateistä ja kanawoista, joita Waltion waralla käytellään, pantaisiin erittäin ylös yhteiseen tuloluokkaan, ei ainoastaan pääsummatilissä, waan myöskin waltiokulunkiarwioissa, joihin ei tähän asti esim. tuota melkoista tuloa Sai|71|maan kanawasta oli pantu. Tähän kysymykseen tahtoo Waliokunta muuten myöhemmin palata.

Wiidenteen tuloluokkaan kuuluwat edelleen majakkamaksut, jotka Keisarillisen Julistuksen kautta 7 p:ltä Marraskuuta w. 1866 owat koroitetut ja sen johdosta, tehtyänsä wuonna 1866 109 661 markkaa, wuonna 1868 jo oliwat nousseet 225 027 markkaan ja siis likimmiten korwasiwat mainitun wuoden menot luotsi- ja majakkawirastosta, joka nousi 231 383 markkaan. Päällekirjoitus ”kouluwarat” tässä tuloluokassa sisältää ainoastaan ne koulumaksut, jotka oppilaat teolliskouluissa ja tyttökouluissa maksawat, jota wastoin Keisarillisen Julistuksen kautta 30 p:ltä Tammikuuta w. 1862 yli-alkeiskoulujen ja kymnaasien oppilaille säädettyä koulumaksua, joka on määrätty käytettäwäksi tarkoituksenmukaisten huoneusten rakentamiseksi ja tarpeellisen kaluston hankkimiseksi oppilaitoksille sekä nimityksellä ”koulurahasto” on Suomen Pankin hoidettawana, ei ensinkään löydy waltiowaraston tilikirjoissa, seikka, jota Waliokunta on katsonut pitäwänsä sitä enemmän mainita kuin puheena olewa koulurahasto jo nousee lähes puoleen miljonaan markkaan.

Ruwetessaan nyt esittelemään niitä mietteitä ja muistutuksia waltiomenojen suhteen, mitkä Waliokunta on katsonut welwollisuudekseen saattaa Säätyjen tiedoksi tulee Waliokunta myöskin tässä tarkastamaan eri maksoluokkia siinä järjestyksessä, jota pääsumma-tilissä seurataan.

Se erittäin säännötön suhta, joka ilmaantuu ylimääräisessä wähennyksessä wuosina 1866, 1867 ja 1868, nousi korkeimmalleen wuonna 1866, jolloin tästä syntynyt wähennys waltiotuloissa nousi 348 350 markkaan (ollen edellisenä wuonna wain 59 788 markkaa), joka lienee seurauksena siitä waikutuksesta, jonka wuoden 1867 yleinen kato matkaansaatti noihin wuodelta 1866 maksettawaksi määrättyihin maaweroihin.

Toisen maksoluokan menoista on Turun howioikeuden kulungit wuosina 1866 ja 1867 wähän enentyneet, siitä syystä että neljäs osasto jäsenineen mainittuna wuonna lisääntyneitten asiain tähden tässä howioikeudessa toimeen pantiin.

Kolmannen maksoluokan menot, jotka waltiokulunki-arwioissa nyt kokonansa pannaan sotilaslaitoksen alle, owat wuosina 1864–1868 nousseet 3 266 743 ja 2 417 204 markan waiheelle.|72| Se melkoinen wähennys, joka näissä menoissa sittemmin on ilmestynyt, tulee näkywiin wasta 1868 wuoden jälkeen, jolloin jaettu sotawäki, Keisarillisen Julistuksen mukaan 25 p:ltä Lokakuuta w. 1867, lakkautettiin.

Yhtäpitäwäisesti sen kanssa, mitä 1867 wuoden waltiowaliokunnan antamassa kertomuksessa waltiowaraston tarkastuksesta on esiin tuotu, on Waliokunta katsonut pitäwänsä erittäin huomauttaa Säätyjä siitä melkoisesta tappiosta, jonka waltiowarasto yhä edelleen on saanut kärsiä sen kautta, että rahanmääräykset metsänhoitoa warten wuosittain owat olleet paljoa suuremmat kuin tulot kruunun metsistä. Niiden seitsemän wuoden kuluessa, joiden menot metsänhoidosta owat tiliin-pantuina erikseen maanmittaus-asioista, nousiwat nämä seuraawiin määriin:

Tuloja.Menoja.Tappiota.Woittoa.
Wuonna1862279 560365 90686 346
1863438 223410 28727 936
1864312 183426 795114 612
1865197 937442 221244 284
1866177 689397 165219 476
1867143 045419 432276 387
186897 517437 149339 636

joka osoittaa 1 252 801 markan tappion, joka summittaisten tilien mukaan on enentynyt wuonna 1869 258 051 ja wuonna 1870 248 487 markalla, jotta siis menot metsänhoidosta wuosina 1862–1870 owat olleet yhteensä 1 759 339 markkaa suuremmat kuin tulot kruunun metsistä. Waliokunnan mielestä on tämä kowin haitallinen asian laita sitä merkillisempi, kuin jo wuonna 1867, silloin kokoontuneille Säädyille annetussa esityksessä Pietarin-Riihimäen rautatien rakentamisesta, lausuttiin se toiwo, että – melkoinen määrä täysinkaswanutta puun-ainetta woitaisiin kruunun metsistä myydä ja siitä osittain waroja saada mainitun rautatienrakennuksen kustantamiseen sekä enennetyn wiennin kautta wuosikuoletus-maksujen suorittamiseen ulkomaisesta rautatielainasta. – Waliokunnan täytyy lausua se mielipide että, jospa ne melkoiset tappiot, joita waltiowarasto tähän asti on saanut kärsiä metsänhoidosta, woitaisiinkin katsoa wälillisesti korwatuiksi kruunun-metsien paremman hoidon kautta, kuitenkin jo, yhden wuosikymmenisen kokemusten ja uhrausten perästä, olisi aika saat|73|taa metsänhoidon tulot ja menot edes tasapainoon, jos ei woi onnistua woittoa tuottawalla tawalla hyödyksi käyttää kruunun äärettömiä metsäwaroja, joita keinottelijat yhä euemmän haluawat.

Mitä tulee neljännen maksoluokan menoihin, on Waliokunta edelleen tahtonut huomauttaa, kuinka kustannukset Sensuurilaitoksesta ja 1866 wuoden perästä Painoasiain Ylihallituksesta ja Asiamiehistä owat nousseet niin pikaisesti, että ne wuonna 1868 tekiwät melkein kaksi sen wertaa kuin wuonna 1864, elikkä 55 233 markkaa edellisenä wuonna 27 971 markkaa wastaan jälkimäisenä.

Sen ohessa että Waliokunta tahtoo ilmoittaa, että tuo jo molemmilla edellisillä waltiopäiwillä muistutettu poikkeuskohta, että waltiowarasto 250 tynnyrillä wiljaa wuosittain auttaa papiston palkkaamista Nikolainkirkossa Helsingissä sekä 400 tynnyrillä tämän kirkon ylläpitämistä niinkuin myös 2 000 markalla pastorin palkkaamista mainitun kaupungin saksalaisessa seurakunnassa, yhä edelleen kestää, on Waliokunta katsonut pitäwänsä uudestaan esiin tuoda sitä niinikään ennen tehtyä muistutusta siitä, että wiidennestä maksoluokasta suoritettawa wuotuinen rahanmääräys suomalaisten nuorukaisten ylläpitämiseksi toisessa ja kolmannessa kymnaasissa Pietarissa, josta osa sittemmin on käytetty suomalaisten poikain asuma-kustannukseen siinä saksalaisessa yksityiskoulussa, joka on Wiipurin kaupungissa, ilman haitatta näkyy woitawan lakkauttaa. Tämä rahanmääräys, joka puheenalaisena aikakautena teki 9 680 markkaa, on sittemmin wähennetty 5 680 markkaan. Mitä muuten tulee tähän maksoluokkaan on Waliokunta katsonut pitäwänsä huomauttaa siitä ilahuttawasta asian laidasta, että waltiowarasto niinä raha-asiain puolesta werraten kowinakin wuosina, jotka kuuluwat puheen alaiseen aikakauteen, on woinut edesauttaa opetuslaitosten enenewiä tarpeita, sillä rahanmääräykset kymnaaseihin ja kouluihin owat koroitetut wuodesta 1864 wuoteen 1868 103 956 markalla.

Esinnä kuudennen maksoluokan menoissa owat päällekirjoitukset ”hospitaali ja houruhoito” sekä ”yleiset sairashuoneet” Nämä menojaksot eiwät kuitenkaan käsitä kaikkia ulosmenoja sairashoidosta, koska neljännessä maksoluokassa sitä paitsi löytyy lääkewirasto. Koska saattaisi luulla että tämmöisessä jaoituksessa|74| wiimemainittu menojakso käsittäisi kaikki lääkärinpalkat, tulee Waliokunnan ilmoittaa, että lasaretiulääkärien palkkaus on pantu ”sairashuoneitten” alle kuudennessa maksoluokassa. Kustanuukset ruttojen estämiseksi, jotka wuodesta 1866 alkaen on pantu eri menojaksoon, owat mainittuna wuonna ja kahtena sitä seuraawana, nälänhädän synnyttämän kowan lawantaudin johdosta, olleet warsin suuret. Yhtä surettawan enenemisen osoittaa menojakso ”wangeista olleet kulungit”, jotka wuosina 1866 ja 1867 tekiwät wähän päälle 500 000 markkaa, mutta 1868 wuoden laskukirjoissa nousewat 903 574 markkaan. Tähän luonnottomaan menoon oli syynä osaksi se, että rikosten luku yleisen hädän tähden melkoisesti nousi, osaksi wälttämättömyys yleisellä kustanuuksella lähettää kotia ympäri kuleksiwia kerjäläisjoukkoja.

Selitykseksi mistä syystä melkoinen lisäys rakeunus- ja korjauskustannuksissa on ilmaantunut wuonna 1865, saa Waliokunta ilmoittaa, että niistä 862 336 markasta, jotka täksi tarpeeksi on mainittuna wuonna annettu ulos, 445 290 markkaa on mennyt hallitushuoneen rakentamiseen wirkakuntia warten Nikolainkaupungissa. Matkakustannukset owat myöskin jossakin määrin nousseet puheenalaisena wiiden wuoden aikana.

Seitsemänteen maksoluokkaan kuuluwassa menojaksossa ”kaikenlaisia maksoja päälle kuluukiarwion” löytyy melkoisia summia kaikkina näinä wiitenä wuonna ja owat etewimmät tällaisista menoista Kertomuksessa nähtäwinä pääsumma-tileihin liitetyissä luetteloissa. Näihin katsoo Waliokunta wielä pitäwänsä lisätä rahanmääräyksen maan wirallisia sanomalehtiä warten, joka wuonna 1868 teki 47 200 markkaa, sen ohessa että 9 668 markkaa on pantu ent. sanomalehti-toimikunnan wuosirahan-säännöksi, jota wastoin mainittuin sanomalehtien tulot samana wuonna on pantu kirjaan waan 8 000 markalla, waikka yksistään maksot laillisista ilmoituksista, Waliokunnan luullen, olisi pitänyt nousta korkeampaan määrään. Samoin kuin Waltiowaliokunta 1867 wuoden waltiopäiwillä epäilee Waliokunta siitä, onko palkintojen antaminen wirkamiehille, joka tänäkin aikakautena on tapahtunut, katsottawa wälttämättömäksi, warsinkin kuin semmoisia palkintoja meidän maan täydellisen pensionijärjestelmän mukaan ei pitäisi tarwittaman.

Suomen Talousseuralle osoitetussa rahanmääräyksessä löy|75|tyy kustannukset Mustialan maanwiljelysopistosta aina wuoteen 1866 asti, jonka jälkeen mainittu opisto tileissä on saanut erinäisen konton, joka wuonna 1866, jolloin uusia rakennuksia sen tarpeeksi rakennettiin, nousi 74 833 markkaan sekä kahtena sitä seuraawana wuonna on tehnyt wähän päälle 50 000 markkaa, joka melkoinen wuosi-rahanmääräys on tullut tarpeelliseksi sittekuin puheenalainen laitos on uudestansa järjestetty Keisarillisen Ohjesäännön mukaan 26 p:ltä Toukokuuta w. 1864 ja saanut uuden wuosirahan-säännön, joka nousee 43 000 markkaan. Onko se melkoinen maatila, joka kuuluu opistoon, jättänyt mitään tuloa awuksi sen kustantamiselle, ei Waliokunta ole woinut tilikirjoista nähdä. Mitä tulee niihin wuosirahan-määräyksiin, joita muuten tileissä löytyy talousseuraa warten, tulee muistaa, että melkoinen osa niistä ainoastaan nimellisesti on tälle seuralle mennyt, mutta itse asiassa käytetty tarkoituksiin, jotk’ eiwät suorastaan ole kuuluneet sen omaan waikutukseen, jota wiime mainittua tarwetta warten tätä nykyä annetaan ainoastansa noin 11 000 markkaa wuosittain.

”Suomen kaupan asiamiehet” nimisen päällekirjoituksen alla olewa meno nousee puheenalaisena aikakautena yhteensä 83 983 markkaan, ja pitää Waliokunta epäilyksen alaisena, onko semmoisten wirkamiesten asettaminen Wenäjän itämeren-satamoihin enää tarpeellinen, Suomen kaupan suojelemiseksi näissä paikkakunnissa. – Edelleen on Waliokunta kahdeksannen maksoluokan menoista tahtonut mainita, että rahanmääräys Teollisuuden-johtokunnalle on wähemmin tarpeellinen ja saa sen suhteen wetää perusteeksi ne syyt, jotka Waltiowaliokuuta 1867 wuoden waltiopäiwillä toi esiin tämän wiraston pysyttämistä wastaan.

Se noin 50 000 markkaan nousewa lisäys, joka wuodelta 1866 löytyy maanwiljelyskoulujen wuosirahan-säännössä, on syntynyt sen kautta että Tarwalan maanwiljelyskoulussa mainittuna wuonna on laitettu kalliita rakenuuksia.

Wiimeinen menojakso tässä maksoluokassa ”erinaisiä apuja” osoittaa wuodelta 1868 7 198 800 markan menon, joista 7 142 150 markkaa on maksettu Pietarin–Riihimäen rautatierakennukseen.

Yhdeksänteen maksoluokkaan kuuluwat menojaksot ”lahjoituksia ja sattumoisia rahanmääräyksiä” sekä ”ylimääräinen eläke|76|rahasto” owat wuosina 1864–1868 keskimaärin waatineet edellinen 147 497 markkaa ja jälkimmäinen 123 920 markkaa, joista menojaksoista Waliokunta on katsonut pitäwänsä erittäin muistuttaa, koska, niinkuin tunnettu, edelliseen menojaksoon muun muassa luetaan ne persoonalliset rahanmääräykset, joita on annettu useille wirkamiehille yli sen palkan ja muitten etujen, joita he palkkasäännön mukaan ylöskantawat, sekä jälkimmäinen menojakso käsittää ylimääräisiä eläkerahoja semmoisillekin, jotka eiwät suinkaan köyhiä ole.

Ennenkuin Waliokunta tulee seuraawiin kysymyksiin lienee tässä wielä mainitseminen ne waltiowaraston saatawain joukossa olewat korottomat lainat, joita, kuten tiedetään, on annettu sekä seurakunnille tahi kunnille, että myös yksityisille henkilöille. Näitten lainain ulkona seisowa yleissumma teki wuonna 1864 2 950 335 ja wuonna 1868 2 457 889 markkaa, joka osoittaa 492 446 markan wähennyksen, joista 31 247 markkaa welallisen puuttuwaisen maksamis-ky’yn tähden on kuitiksi kirjoitettu, mutta loppu tullut asianmukaisesti sisään maksetuksi. Waiwais ja Työhuonerahastosta ulosannetut samanlaiset lainat nousiwat wuonna 1863 118 600 markkaan, mutta oliwat 1868 wuoden lopulla menneet alas 45 000 markkaan. Woidessaan ilmoittaa ettei semmoisia lainoja enää 1866 wuoden perästä ole myönnetty, on Waliokunta tässä seikassa luullut hawaitsewansa noudatettawaksi hywäksytyn periaatteen.

Lopuksi saa Waliokunta tässä ilmoittaa, että Waliokunta olisi tahtonut asettaa todellisen tulon ja menon yleis-summat näinä wuosina toisiansa wastaan, woidaksensa tarkasti saada selwille sitä wajauksen tai jäännöksen määrää, jota sill’aikaa on ollut, mutta ne waikeudet, jotka kohtasiwat tämmöistä selwitystä tuon seuratun menetystawan tähden, että ”kruunun saatawa” ja ”kruunun welka” yhä siirretään wuodesta wuoteen, saattoiwat Waliokuntaa siitä luopumaan. Taloudelliset olot oliwat kuitenkin tällä aikakaudella useimmiten semmoisia, että tämmöinen selwitys olisi ollut erittäin huwittawa. Kun maaweron ylöskanto kohtasi hallan panemia wainioita; kun tuo tärkeä tullitulo, joka muuten teki enemmän kuin kolmannen osan waltion tuloista, aleni 30 prosentilla; kun sen ohessa kaikilta tahoilta kuului waatimuksia, että waltion pitäisi huojentaa hätää, antaa lainoja ja panna toimeen|77| yleisiä töitä, niin tarwittiin raha-asiain hoidossa isänmaallista huolenpitoa, jonka puutteessa tämä surullinen aikakausi ei olisi woinut olla haitallisesti waikuttamatta raha-asiain tilaan.

Yhtäpitäwaisesti määräyksen kanssa woimassa olewan Waltiopäiwä-järjestyksen 36 §:ssä on Waliokunta erittäin tarkastanut, millä tawalla nuo edellisillä waltiopäiwillä määrätyitä tarkoituksia warten myönnetyt rahan-määräykset owat käytetyt. Mitä tulee suostuntawaroihin on Waliokunta tehdyssä wertailussa hawainnut että Kertomuksen tiedot tämän weron tulosta ainoastaan wuodelta 1865 owat täydesti yhtäpitäwät sen pääkirjan kanssa, jota on pidetty näistä waroista, jota wastoin wuosilta 1866, 1867 ja 1868 suurempia tai wähempiä eroituksia löytyy mainittuin tietoin ja pääkirjain wälillä, joka asianlaita lienee saanut alkunsa siitä, että Kertomuksen loppusummat on pantu semmoisina, kuin ne löytywät läänin konttoreista WaltiowarainToimikuntaan lähetetyissä n. s. summittaisissa tileissä. Tämä eroitus ei kuitenkaan ole kowin suuri. Sen jälkeen on Waliokunta katsonut pitäwänsä muistuttaa, että wuonna 1870 kansakouluwaroista on käytetty 23 283 markkaa 34 penniä samana wuonna perustetun koulu-ylihallituksen kustantamiseksi, joka on ollut seurauksena siitä, että puoli mainitun ylihallituksen wuosirahan-säännöstä, Armollisen Asetuksen mukaan 24 p:ltä Marraskuuta w. 1869, 22 800 markalla wuosittain on määrätty suostuntaweroista suoritettawaksi, waikka tässä wirastossa olewista neljästä yli-inspehtoreista ainoastaan yksi on asetettu kansakoulujen tarwetta warten ja muut kolme sitä wastoin pitäwät katsantonsa alaisena maan alkeisopistot, jotka kokonansa kustannetaan yleisillä waltiowaroilla. Waliokunta on sentähden erityisessä mietinnössaan suostuntaweron maksamisesta tulewan wiiden wuoden kuluessa esittänyt sen ehdon tehtäwäksi, että mainittu osuus kouluylihallituksen wuosirahan-säännössä wuodelta 1873 alkaen olisi wähennettäwä 7 000 markalla, johon yhden yli-inspehtorin palkka nousee.

Koska Keisarillisen Majesteetin näille waltiopäiwille annetussa Armollisessa esityksessä suostuntaweron maksamisesta wuonna 1873 ja seuraawina wuosina jätetään Säätyjen määrättäwäksi, eikö niitä 486 299 markkaa 25 penniä, jotka tämän wuo|78|den lopussa on laskettu tulewan käyttöwaraisiksi siitä rahanmääräyksestä, jota suostuntawaroista maksetaan kulkuneuwojen rakentamiseen, woitaisi yhteydessä jäännösten kanssa wiinanpolttomaksosta käyttää 1865 wuoden kotimaiseen, Säätyjen takauksella otettuun rautatielainaan kuuluwain obligationein lunastamiseen maksopäiwänä Joulukuun 1 p:nä w. 1873, on Waliokunta, joka puolestansa on ehdoittanut että Säädyt hywäksyisiwät tämän tawan mainitun lainan maksamiseen, katsonut welwollisuudekseen erittäin tarkastaa niiden menojen laatua, joita 1865 wuoden rautatielainasta on suoritettu. Ja tämän suhteen Waliokunta ei ole woinut jättää muistuttamatta, että puheenalaisilla lainawaroilla suoritetuissa menoissa löytyy 65 180 markkaa 4 penniä syrjäradan rakentamiseen Hämeenlinnan pysähdyspaikasta Helsingin–Hämeenlinnan rautatiellä Wanajawedelle, joka meno ei oikeastaan olisi maksettawa suostuntaweroista, kosk’ei tätä osaa waltionrautateistä muuten ole rakennettu Säätyjen takaamilla lainoilla eikä tulot siitä siis myöskään ole Säätyjen käytäntöwallassa. Muuten on Waliokunta hawainnut suostuntawarain käyttämisen, josta Waliokunta pyytää saada wiitata yllämainitun Kertomuksen tietoihin sekä wastamainittuun Armolliseen esitykseen, tapahtuneen yhtäpitäwäisesti Säätyjen siitä tekemän päätöksen kanssa, niin ett’ei mitään enempää lausuntoa tämän suhteen Waliokunnan puolelta tarwittane.

Mitä tulee niihin tileihin, joita on annettu wiinanpolttowerosta ja maalais-tilanhaltioilta lunastettujen waskisten wiinanpoltto-kaluin hinnasta, on Waliokunta katsonut pitäwänsä hywäksyä ne kaikin puolin ja tahtoo ainoastansa muistuttaa, että nyt, sittekuin tämä wero wuonna 1871 on jättänyt paljoa suuremman tulon kuin edellisinä wuosina, on woitu ei ainoastaan mainittua lunastusta lopullisesti suorittaa, waan myöskin tuo edellisillä waltiopäiwillä wiinanpolttowerosta osoitettu rahanmääräys kulkuneuwoja warten tänä wuonna warmuudella tullee täyteen määrään suoritetuksi.

Mitä taas tulee Kertomukseen otettuun laamannin-käräjäkappajywiin, ei Waliokunta ole luullut tarwitsewansa siitä antaa mitään lausuntoa, koska kysymys näiden warain käyttämisestä on lykätty Lakiwaliokuntaan.

|79|

Säädyille esitetty kertomus waltiowelasta osoittaa, että kotimaiset lainat, joita sopii nimittää heiluwaksi welaksi, koska osittain owat waadittaissa maksettawat, osittain lyhyemmässä määräajassa lankeewat lunastettawiksi, tekiwät Tammik. 1 p. 1872 kaikkiansa 4 960 017 markkaa 12 penniä, siihen myöskin kaikki kaswaneet mutta wielä nostamattomat korot luettuina. Tästä summasta on kuitenkin Toukok. 1 päiwäksi tänä wuonna ylössanottu 1 000 000 markkaa eli neljännes tuota w. 1869 tehtyä 4 8/10 prosentin rautatie-lainaa. Kun lisäksi tiedetään, että 1865 wuoden äsken-mainittua kotimaista 5 2/5 prosentin rautatie-lainaa warten, joka lankee lunastettawaksi Jouluk. 1 p. 1873, tarpeellisia lunastuswaroja jo löytyy katsottuna suostunta-rahojen ja palowiina-weron säästöistä, ja että tuo wähäinen jäännös lainaja waltiokassa-welkaseteleitä 4 % ja 3 3/5 % korkoluwulla owat wähin-erin lunastettawat kuoletusrahaston liikenewillä waroilla, saattaa wähällä aikaa tapahtua, että heiluwana welkana ei ole muuta jälillä kuin nuo jääneet 3 000 000 markkaa 4 8/10 prosentin welkaseteleitä, jotka lankeewat lunastettawiksi Toukok. 1 p. 1875.

Sitä wastoin ne lainat, jotka owat pitkälle kuoletus-ajalle laaditut, osoittiwat wuoden alussa seuraawia pääoma-määriä:

1:o) Pankkiiri-huoneen M. A. von Rotschild et Söhne’n kanssa wuonna 1862 sowittu laina14 867 077: 50.
2:o) Pankkiiri-huoneen von Erlanger et Söhne’n awulla wuonna 1868 toimitetut kaksi rautatie-lainaa.16 938 033: 75.
3:o)Wenäjänmaalta wuonna 1859 hankittu 4 prosentin laina7 840 000: –
SummaSuom. M. 39 645 111: 25.

Lisäksi on tämän wuoden kuluessa jo ruwettu omassa maassa ottamaan ylös sitä 1867 wuoden waltiopäiwillä suostuttua kuoletus-lainaa Itä-Suomen lahjoitusmaiden lunastamista warten, jonka lainan korkein määrä on pantu tekemään 4 000 000 markkaa, ja jonka suhteen Waliokunta pyytää saadaksensa wiitata Kertomukseen.

Kun waltiowelan tuottama wuotinen kustannus otetaan silmäiltäwäksi, tullaan sen suhteen seuraawiin paatöksiin. Ensiksi|80| sopii siitä eroittaa se korko, joka maksetaan tuosta kohdakkoon haihtuwasta kotimaisen heiluwan welan osuudesta, ja samoin lahjoitusmaalainan wuosimaksut, joiden korwaamiseksi pitää käytettämän ne erinaiset warat, jotka saadaan lunastettujen lahjoitusmaiden myymisellä. Jääpi siis wuotiseksi kuluksi muun waltiowelan wuoksi:

Korko 1869 wuoden lainasta ........144 000: –
Korko ja kuoletusRothschild’in lainasta886 000: –
SamoinErlanger’in lainasta1 115 000: –
SamoinWenäläisestä 1859 wuoden lainasta, joka wuosittain wähenee 8 000:lla markalla513 600: –
Summa Suom. M.2 658 600: –

Tämä summa suoritetaan eri lähteistä, nimittäin: Rothschild’in lainan wuosimaksut käywät ulos Kuoletus rahastosta joka sitä warten saattaa käyttää sekä korot tuosta lähes 7 miljonan suuruisesta uloslainatusta pääomastansa että myöskin tulot muun muassa Saimaan kanawalta. Erlanger’in lainain wuosimaksut taas nojautuwat wiinaweroon. Niinmuodoin ainoastaan loput eli korko 1869 wuoden lainasta sekä Wenäläisen lainan korko ja kuoletus, yhteensä 657 600 markkaa, owat yhteisten waltiowarain kannatettawana.

Kun waltiowelkamme wiime kuluneen wiis-wuotisjakson aikana on lisääntynyt lähes 19 miljonalla ja nykyään nousee noin 44:ään miljonaan, joka todellakin meidän maan suhteissa ei ole wähäpätöinen summa, on Waliokunta katsonut tarpeelliseksi siihen muistuttaa, ett’ei tämän korkean numeron kuitenkaan pitäisi muretta synnyttää. Tosin on edellisinä aikoina lainoja toisinaan otettu tuottamattomiinkin tarkoituksiin, esim. sotakustannuksiin ww. 1854–1856. Mutta yhteen-laskiessa mitä kustannuksia on noihin suuriin tuottawaisiin yrityksiin käytetty, joita kustannuksia kyllä osalta on waltiowarain säästöilläkin suoritettu, mutta suuremmalta osalta kumminkin näillä puheena-olewilla lainoilla, täytyy huomata, että se waltiowelka, joka tätä nykyä maatamme painaa, ei nouse siihen määrään kuin niiden pää-omien summa, joita aikojen kuluessa on pantu kulkuneuwojen parantamiseen. Tätä seikkaa walaistaksensa, pyytää Waliokunta saadaksensa esi|81|merkkinä esille panna, mitä nuo kolme etewintä kulkuneuwoa maassamme owat maksaneet. Waltio on, näet, – korontappioita ja pää-oman wähennyksiä lukuun ottamatta – käyttänyt seuraawat tasaisin summin luetut rahanmäärät:

Helsingin –Hämeenlinnan rautatiehen15 000 000.
Riihimäen – Pietarin rautatiehen (kun Wenäjän osuus poisluetaan)19 500 000
Jos siihen lisätään Saimaan kanawan rakentamis-kustannus12 000 000.
niin syntyy Summa Suom. M.46 500 000.

joka yhteenlaskettuna kuoletusrahaston kanssa on lähes kymmentä miljonaa suurempi kuin koko waltiowelkamme. Ja waikka se suhde, joka syntyisi, jos liikennetulot ja lainojen wuosimaksut toisiinsa werrataan, ei wielä osoittaisi yhtä edullista kantaa rautateiden puolesta, on kuitenkin huomattawaa, että näiden kulkuneuwojen wälillinen tulewaisuus (s. o. niiden waikutus lähimpäin maakuntain tuotantoon ja warallisuuteen, josta tietysti waltiotulotkin kostuwat) täytyy pitää tärkeänä kohtana, arwostellessa kuinka tuottawaisella tawalla tuo kulunut pää-oma on sijoitettu. Onpa niinmuodoin täysi oikeus ja kohtuus sanoa nykyistä rahaasemaamme niin wahwaksi, ett’ei sitä ensinkään tarwitse epäillä, jonka ohessa sopii ilahuttawana tosi-asiana esille panna, ett’ei tähän saakka ole tarwittu mitään waltiotilin wajausta welka tilille siirtaä.

Mitä erittäin tulee niihin lainoihin, jotka wiime waltiopäiwäin perästä owat tehdyt, on Waliokunta katsonut welwollisuudekseen wiitata muutamiin niissä huomattuihin kohtiin. Se seikka, että 6 prosentin korkokanta määrättiin sille lainalle à 4 670 000 Thaleria, joka Tammik. 31 p. 1868 sowittiin pankkiirihuoneen von Erlanger et Söhne’n kanssa Frankfurt’issa, waikka todellinen kustannus melkein aina asettuu edullisemmaksi milloin korko on alhaisempi, saanee selitystänsä siitä, että 1863–64 wuoden waltiopäiwillä Säädyt antaessaan suostumuksensa kuoletuslainan ottamiseen kulkuneuwojen parantamista warten, rajoittiwat tämän lainan nimellis-määrän korkeintaan 18 miljonaan, ja että Säätyjen wastaus 1867 wuoden Armolliseen esitykseen Riihimäen–Pietarin rautatien rakentamisesta merkitsi äsken-mainitun laina|82|takauksen siirtämistä ihan entisessä muodossaan siihen lainaukseen, joka tätä rautatientekoa warten tarwittiin. Koska siis lainan nimellis-määrä oli sillä tawoin rajoitettu, olihan siinä kehoitus koettamaan korkealla korkokannalla saawuttaa wähintä mahdollista pääoman-alennusta, warsinkin koska saatettiin edeltäkäsin arwata, että lainan määrä kaikessa tapauksessa tulisi olemaan riittämätön. Näistä syistä Waliokunta ei katso kohtuulliseksi ruweta näitä puheena olewia korko-ehtoja arwostelemaan. Waan kun yhtähywin se osa lainasta, jota eiwät pankkiirit itse wakinaisesti ottaneet tarjotaksensa, sai warsin hitaan menekin, tehtiin Syysk. 5 p. samaa wuotta ennenmainitun pankkiiri-huoneen kanssa uusi sopimus, jonka kautta 2 000 000 Thaleria tuosta alkuperäisestä lainaus-summasta muutettiin 6 prosenttisista welkaseteleistä 10 Thalerin suuruisiksi palkinto-arpaseteleiksi. Jos tämä toimi oli lähtenyt wälttämättömän pakon käskystä, niin siihen tosin ei ole mitään sanomista. Waan että, milloin tulewaisuudessa Suomen waltion on ulkomaiseen krediitiin turwautuminen, ei pitäisi käyttää niin halpa-arwoista lainausmuotoa kuin nämä korottomat arpajaissetelit owat, sitä ei Waliokunta luullut woiwansa jättää ajatuksenansa muistuttamatta.

Mitä taas 1869 wuoden kotimaiseen rautatie-lainaan tulee, on myöntämistä, että se pian ja helposti sai täydellisen sijoituksensa; mutta samoille perille olisi luultawasti yhtä hywin päästy, waikkapa lainaus olisikin tapahtunut jossakin muussa muodossa, joka ei niin paljon olisi ollut korkoa kantawien krediitisetelien kaltainen. Oikeastaan nämä alhaiset arwot, 50 tai 100 markkaa kullakin setelillä, ynnä näiden setelien omituinen luonto käydä selwänä rahana wastaanotettawiksi kruunun ylöskannoissa, näyttää enemmin osoittawan semmoisia papereita, joita wiljellään käypänä liikerahana, kuin waltiowelkaseteleitä, joiden tarkoitus on tarjota tilaisuutta pää-omien sijoitukseen. Millä tawoin tämä laina on sisäänlunastettawa, ei ole Waliokunta hawainnut muuta ilmoitusta annetuksi, kuin että Armollisessa esityksessä nostetun kysymyksen johdosta waltiorautateiden myymisestä tawataan mainittuna, että näihin lunnaisin etupäässä on käyttäminen liikennetulot waltiorautateistä; ja saanee Waliokunta toisessa mietinnössä tilaisuutta tähän seikkaan jälleen koskemaan.

Waltion lainaustoimen suhteen yleensä lienee se toiwe so|83|welias lausua, että, kun Suomen waltion ja Suomen raha-asiain nauttima luotto on ulkomaillakin yhtenään karttunut, ei saattane tästälähin tulla tarpeelliseksi tehdä lainaussopimuksia muissa muodoissa ja muilla ehdoilla kuin semmoisilla, jotka soweltuwat säännölliseen pysywäisissä koroissa liikkuwaan lainausjärjestelmään.

Kuten Waliokunta jo on saanut kunnian esille panna, on Suomen waltioweloilla täysi wastaawaisensa maamme kolmessa isoimmassa kulkuneuwolaitoksessa. Se ajatus siis on aiwan lähinäinen, että kaikki nämä warat (activa) ja welat (passiva) tuloinensa menoinensa olisiwat yhteiseen warastoon eli tiliin asetettawat. Waliokunta tosin tietää, että joku osa tähän kuuluwista rahatoimista on, ainakin aiottaisin, käynyt erään, Suomen Pankin hoidossa olewan, kulkuneuwo-rahaston kautta. Mutta sen ohessa myöskin tiedetään, että tärkeä osa näistä asioista on, muutamien wielä woimassa-olewain lainaus-suostumusten nojassa, kiinnitetty Kuoletus-rahaston tiliin, samate kuin myöskin toiselta puolen tuo meidän maalle niin omituinen ja, niinkanan kuinSäätyjen oikeus waltiokulunki-arwion määräämisessä ei edemmäs ulotu kuin tätä nykyä, kyllä wälttämätönkin eroitus waltiowarain ja suostuutawarain wälillä tekee waikeaksi asettaa semmoisen yhteisen ja täydellisen kulkuneuwo-rahaston, kuin tässä mainittiin.

Koska kuitenkin jo sekin hyötyä tekisi, jos woitaisiin näitä tarkoitus-periä joinkin lähestyä, ja etenkin nykyinen hetki, jolloin kulkuneuwojen parantaminen on ollut eduskunnan hartaana mielialana ja waroja sitä warten joko löytyy tai saatetaan käytettäwiksi laittaa, näyttää kehoittawan senmukaiseen toimeen, on Waliokunta tahtonut tässäkin mietinnössään woltio tilikirjain ja waltiowelan johdosta kääntää huomionsa niihin tehtäwiin, jotka kulkuneuwojen edistämiselle saattawat hyödyksi olla. Ja koska Waliokunnan on tässä pitänyt pysyä muodollisessa puolessa eli tutkimassa millä tawoin rahanmääräykset rautateitä ja kanawia warten, niiden tuottamat tulot, uusien kustannukset, sisääntulleet lainawarat ja lainoista suoritetut wuosimaksut soweliaimmin owat hoidettawat ja tiliinpantawat, on Waliokunta tahtonut kunnioituksella ehdotella

että Säädyt alamaisessa kirjoituksessa Hänen Keisarilliselle Majesteetillensa esittäkööt sen anomuk|84|sen, että niin hywin tulot niistä rautatie- ja kanawa-laitoksista, jotka Säätyjen myötäwaikutuksella jo owat syntyneet, kuin myöskin ne warat, joita Säädyt näillä ja wastatulewilla waltiopäiwillä saattawat määrätä kulkuneuwojen parantamiseen taikka suoritettawiin wuosimaksuihin rautatie-lainoista, wieläpä nekin tulot, jotka semmoisista uusista kulkuneuwoista lähtewät, olisiwat kaikki hoidettawat ja tiliinpantawat erinäisenä kulkuneuwo-rahastona, josta sitten sekä liikenne ja korjaus-kustannukset mainituissa laitoksissa ynnä uusien laitosten kustannukset että myöskin wuosimaksut noista puheena-olewia tarkoituksia warten Säätyjen takauksella otetuista tai wasta otettawista walttolainoista pitäisi suorittaa.

Muutamista erinäisistä osittain lahjoitetuista osittain waltiowaroista perustetuista rahastoista, joita Suomen Pankissa hoidetaan, ei ole Waliokunta ollut tilaisuudessa toimittamaan itsellensä tarkempaa selkoa, eikä siis woi tästä waltion warain osasta antaa mitään lausuntoa.

Lopuksi on Waliokunta, sen johdosta mitä tässä ylempänä on ollut syytä muutamista tulo- ja meno-posteista muistuttaa, sekä silläkin tarkoituksella että tilinpäätöstä myöhemmistäkin wuosista, kuin tähän asti on ollut tapa, woitaisiin waltiowaliokunnalle esille panna, katsonut welwollisuudekseen kunnioituksella ehdoitella

että Säädyt alamaisessa kirjoituksessa Hänen Majesteetillensa esittäkööt suotawaksi, että aiottu muutos waltion tilinlasku-laitoksessa pian tulisi lopullisen toimen alle.

Helsingissä 15 p:nä Toukokuuta 1872.

[Porvarissäädyn istunto 5.6.1872]tillagt av utgivaren

Tässä istunnossa otettiin käsiteltäväksi Valtiovarainvaliokunnan pöydälle pantu mietintö, joka koskee Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan säädyille antamaa selvitystä valtiovallan taloudellisesta tilanteesta, jolloin alla mainittu Porvarissäädyn jäsen pyysi puheenvuoroa ja lausui seuraavaa:

Herra Mechelin: Vuoden 1772 Hallitusmuodon § 50 säädöstä, että Valtakunnan Säätyjen valiokunnalle on valtiovallan tilanteesta tehtävä selvitys, josta ne saavat tietää valtion tulojen tulleen käytetyksi maan hyödyksi ja parhaaksi, on nykyisen Valtiopäiväjärjestyksen § 27 kautta tietyllä tavalla kehitetty, koska tämä lainkohta sisältää sen, että valtiovallan tilanteesta on tehtävä selvitys heti jokaisten lakisääteisten valtiopäivien alussa tai viimeistään 14 päivän kuluttua niiden avaamisesta, jotta valtiopäivät voivat saada tiedon siitä, miten kruunun tuloja on käytetty maan hyödyksi ja parhaaksi. Tämän lainkohdan johdosta Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunta on antanut nyt kokoontuneille säädyille selvityksen valtiovallan tilanteesta, ja se on laadittu saman kaavan mukaan kuin ne asiaa koskevat selvitykset, jotka kaksille edellisille valtiopäiville on annettu. Uskon, että minulla on oikeus olettaa, että jokainen tunnustaa tämän laajan selvityksen yhdeksi tärkeimmistä ja kiinnostavimmista asiakirjoista, joita säädyt ovat Hallinnolta saaneet; sillä jokaiselle säätyjemme edustajiston jäsenelle täytyy olla erityisen tärkeää pystyä jollain tavoin orientoitumaan valtiontalouden tilanteeseen valtiopäivien välillä.

Kuuleman mukaan esitetty erilaisia tulkintoja niistä tiedoista, joita kaikki säädyt ovat toimittaneet Valtiovarainvaliokunnalle kyseisen selvityksen materiaaliksi. Valiokunnassa sen sijaan ei ole esiintynyt eriäviä mielipiteitä, enkä ole omalta osaltani hetkeäkään epäröinyt sitä, etteikö Valiokunnan velvollisuus olisi antaa mietintö sanotusta selvityksestä verrattuna niihin käsittelyihin ja tilityksiin, joihin se perustuu, ja joihin valiokunnalla on Valtiopäiväjärjestyksen § 36:n mukaan on ollut pääsy. On toki selvää, ettei tämä tarkastus voinut olla eikä sen pitänytkään olla samanlainen kuin tilintarkastuksella ymmärretään, osittain siksi, koska valtion tilintarkastuskonttori on jo tarkastanut valtiovallan tilit kaikkine oleellisine yksityiskohtineen, eikä ilmoitettujen lukujen oikeellisuutta Valtiovarainvaliokunta olisi ehtinytkään tarkistaa, osittain ja ennen kaikkea siksi, koska Valtiopäiväjärjestyksen § 36 antaa ymmärtää, että hallituksen velvollisuus valtiovallan tilanteen selvitykseen tähtää pääasiassa siihen, miten Kruunun tulot on käytetty maan hyödyksi ja parhaaksi. Tällöin olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota niiden tiettyihin kohteisiin tarkoitettujen määrärahojen käyttöön, jotka edelliset valtiopäivät olivat myöntäneet. Valiokunnan mietintö on laadittu tämän käsityksen mukaan, ja mitä asian käsittelyyn tulee, on tässäkin mietinnön Keisarillista esitystä koskevan kohdan tavoin noudatettu samaa järjestystä kuin selvityksessäkin. Valiokunnalla olisi toki ollut aivan riittäviä syitä antaa omassa mietinnössään selventävä esitys selvityksessä ilmoitetuista tiedoista, koska niille, joilla ei ole ollut tilaisuutta syventyä viralliseen selvitykseen erityisen hyvin, voisi olla hyödyksi, jos Valiokunta esittäisi sekä tulo- että menokohdista tärkeimmät seikat, vaikkei siinä vaadittaisikaan jonkin erityisen kannanoton lausumista.

Pyydän nyt saada lyhyesti valaista joitakin kohtia käsittelyssämme olevasta mietinnöstä. Mahdollisen väärinymmärryksen välttämiseksi eri aikojen maaveron määrän koostumuksesta saanen muistuttaa mieliin, että tulo- ja menoarviossa on kyllä valtiovallalle kuuluva osuus pohjaverosta ja kruunun omistaman maan maavuokrasta, mikä koskee erityisesti sotaväkeä, mutta pääomatileissä ne viedään yhdessä paikassa yhteen. Mitä leimapaperituloverosta saatuihin tuloihin tulee, kannattaa Valiokunnan tästä antama lausunto mieluiten pitää mielessä, kun Tuloverovaliokunnan mietintö tästä suostunnasta tulojen verotukseen esitetään Porvarissäädylle, ja pyydän saada silloin palata tähän aiheeseen. Mitä valtion tuloihin yleensä tulee, niin niiden progressiivinen nousu ja satunnainen lasku selviää ehkä havainnollisemmin siitä yhteenvetotaulukosta, jonka Valiokunta on liittänyt mietintöönsä, kuin virallisessa selvityksessä olevista laajoista ja perusteellisista päätilikirjoista. Näitä tietoja tarkastellessa pitäisi olla melko lailla itsestään selvää havaita, ettei verotuksen suhteen ole pitkiin aikoihin tehty mitään uudistavia toimenpiteitä. Näyttää, että on poistettu vain pienehkö kohde, vasaravero ja masuuniuunikymmenykset. Ellen väärin muista, niin aloitteen tästä tekivät säädyt, jotka vetosivat näiden verojen poistamisen puolesta, mikä sittemmin on myös vähitellen tapahtunut, ja sen lisäksi on myös henkilökohtaisia veroja muokattu. Voidaan lisätä, että paloviinavero ja tulovero puolestaan muodostavat sen varsinaisen kehityksen tai uudistuksen, joka valtion tulojärjestelmässä on viime aikoina tehty. Mutta on myös myönnettävä, että maassa, jonka taloudelliset olosuhteet ovat saman kaltaiset kuin Suomessa, tarvitaan valtion tulojen keräämiseen ehdottomasti tiukkaa konservatismia, ja mitä erityisesti viime verotuskauteen 1864–68 tulee, niin silloin tuskin yksikään verohallinto olisi voinut keskittyä kehittämään järjestelmää järkevämpään muotoon, vaan oli tyydyttävä poistamaan joitakin vanhentuneita verotuskohteita ja luotava niiden sijaan uusia; sillä tiedetään, että kun maa kärsii taloudellisesta lamasta, on kaikkien verotuksellisten muutosten, uudistusten ja vakiintuneiden käytänteiden horjuttamisen läpivieminen vaikeaa. Sitä vastoin Valiokunta on katsonut, että sillä on syytä viitata siihen, olisiko itse esitykseen, siis asian muodolliseen puoleen kuitenkaan voinut ajankohdan olosuhteiden muuttuneiden vaatimusten vuoksi sisällyttää tiettyjä järkeviä parannuksia, joista Valiokunta ei ole antanut yksityiskohtaista lausuntoa, mutta jotka ovat niiden syiden joukossa, joista se on tehnyt mietinnön loppuun alamaisen esityksen. Pyydän saada muistuttaa, miten vaikkapa kanavista ja rautateiltä saatavat liikennöintitulot ovat muodostuneet yhä merkitsevämmiksi verotuskohteiksi, minkä vuoksi olisi voitava tunnustaa, että kirjausmenetelmä on väärä, koska ne on merkitty tuloihin sinne tänne kohtaan Erilaiset muut veronkantokohteet.

Mitä taas Valiokunnan tämän ajanjakson valtion menoja koskeviin erityislausuntoihin ja muistutuksiin tulee, en rohkene omalta osaltani toivoa, ettei kukaan löydä tästä Valiokunnan esityksestä jälkiä jostain sen erityisestä halusta kritisoida, koska jokainen pystynee tekemään siitä johtopäätöksen, että finanssikoneisto on pyörinyt tasaista kulkuaan, eikä ole ilmaantunut mitään erityisiä ja odottamattomia menoja budjettia rasittamaan, ellei oteta huomioon niitä menoja, jotka katovuosien aikana olivat välttämätöntä seurausta vallitsevasta hädästä.

Tulen nyt Valiokunnan mietinnön heikoimpaan kohtaan, nimittäin siihen, ettei Valiokunta ole itse asiassa pystynyt laatimaan mitään tasetta valtiovallan nykyisestä tilanteesta, vaikka sellainen tase olisi voinut auttaa tekemään päätöksiä siitä, missä määrin uusia veroja tarvitaan vai tarvitaanko? Olisi ollut toivottavaa, että näin olisi voinut tapahtua, mutta nykyisen valtion kirjanpidossa vallitsevan järjestelmän vuoksi verohallinnon on mahdotonta tehdä esityksiään muulla tavoin kuin nyt on tapahtunut. Silti on myös viime aikojen käsittelyistä mahdollisuuksien mukaan ilmoitettu. Selvitykseen sisältynee erityinen laskelma niistä varoista, jotka ovat olleet käytettävissä vuodelle 1871, ja jotka ovat voineet mainitun vuoden menojen hoitamisen jälkeen jäädä yli. Mutta Valiokunnan olisi ollut hankalaa yrittää niiden pohjalta laatia aivan täydellisen täsmällistä lausuntoa siinä tarkoituksessa, johon valtiopäiväjärjestyksen § 36 antaa aiheen. Siinähän sanotaan, ettäValtiovarainvaliokunnan tehtävänä on laatia mietintö siitä, miten hankitaan varoja maan tarpeiden tyydyttämiseen, mikäli valtiovallan sääntömääräiset varat eivät siihen riitä. Näillä valtiopäivillä on ollut määrärahakysymyksiä käsiteltäessä ilman muuta pakko edellyttää, että debet ja kredit päätyvät samaan summaan, kuten valtion tulo- ja menoarviossa on näitä valtiopäiviä varten tehty. Mitään vajetta ei valtion taseessa ole katettavana, mutta ei myöskään voida todeta, että ne uudet tuloverot, jota tällä hetkellä kannetaan, olisivat todellisuudessa tarpeellisia. Myös sen tosiseikan, ettei tilinpäätöstä ole valtion nykyisen kirjanpidon mukaan voinut toimittaa aikaisemmin kuin on tehty, pitäisi olla syy kiinnittää huomiota jo yli 10 vuotta sitten tehtyyn suunnitelmaan valtion laskentatoimen uudistamiseksi.

Mitä tulee Valiokunnan lyhyeen esitykseen tuloveron ja paloviinavarojen käytöstä, on huomattava, ettei tuloverovaroista ole uudempaan tietoa kuin vuoden 1868 tilinpäätökset, joten Valiokunta ei ole voinut tehdä mitään tarkastusta näiden varojen käytöstä mainitun ajankohdan jälkeen. Paloviinaverosta on sitä vastoin olemassa tilinpäätös myös vuodelta 1869, mutta ei ole ollut mitään syytä erityisesti muistuttaa mainittujen varojen käytöstä. Valtion velkaa koskevasta esityksestä puolestaan voisi olla paikallaan tunnustaa, että selvitys on sen osalta sekä täydellinen että täynnä asiaa. Jos asiaa katsotaan toiselta kannalta, Valiokunta on arvellut, että tämä aihe ansaitsisi tarkempaa valaistusta kuin se on mietinnössä saanut, siten että lainojen erottelu vaihtuviin ja kuoletuslainoihin olisi näyttänyt järkevämmältä, samoin kuin annuiteettien laskeminen olisi ollut kiinnostavaa kunkin lainan päiväkohtaisen määrän selvittämiseen. Sillä olisi kai tunnustettava, etteivät maan varat riipu vain lainapääomien määrästä vaan myös lainaehdoista ja annuiteettien määrästä sekä niiden suhteesta valtion tuloihin.

Valiokunta päätyi etsimättä ehdottamaan sen liikennöintirahaston perustamista, joka oli jo ollut eilisessä täysistunnossa esillä ja Porvarissäädyn käsittelyssä. Asian kulku on, että Valiokunta oli jo ottanut tämän ehdotuksen valtiovarainkertomusta koskevaan mietintöönsä; ja kun sittemmin liikennöintiin ehdotetut määrärahat lähemmässä käsittelyssä, Valiokunta katsoi olevan syytä toistaa sama ehdotus sanatarkasti, koska Valiokunta haluaa edelleen korostaa samaa tavoitetta. Minulla ei siis ole mitään syytä ehdottaa, että mietinnön sivun 14 lopussa esitetty liikennöintirahasto tulisi nyt päätettäväksi, mutta kuten minulla on jo ollut kunnia viitata, kannattaisi anoa alamaisesti Hänen Majesteetiltaan valtion laskentatoimen uudistamista. Jo vuoden 1867 valtiopäivillä Valtiovarain- ja tuloverovaliokunta lausui samanlaisen mielipiteen. Koska nykyinen Valtiovarainvaliokunta on palannut tähän asiaan, se ei tapahdu siksi, etteikö kirjanpidossa vallitsisi tarkkuus ja tilikirjoja pidettäisi mahdollisimman järjestelmällisesti ja täydellisesti, mutta kun sitten tilinpäätös on muutaman vuoden ikäinen, käy ilmi, että tämä järjestelmä onkin raskas. Hallintokin on jo nähnyt sen ja mahdollisesti myös ryhtynyt toimenpiteisiin tavoitteen saavuttamiseksi. Silti ei mielestäni ole turhaa, että säädyt nyt yhtyisivät asiaa koskevan alamaisen esityksen avulla tällaisen uudistuksen tarpeellisuudesta lausuttuihin näkemyksiin. Pyydän siksi saada kunnioittavasti ehdottaa, että Porvarissääty hyväksyisi käsillä olevan mietinnön loppukohdan.

Herra Öhrnberg: Olen pyytänyt puheenvuoroa vain lausuakseni tunnustuksen siitä, että Valtiovarainvaliokunta on vaivojaan säästämättä ja huolella laatinut tämän edessämme olevan mietinnön. Jokaiselle kansalaiselle ja erityisesti säätyjen edustajille pitäisi olla mahdottoman tärkeää saada tutustua valtion taloudenpitoon ja siihen, miten hallinto kansalta käyttöönsä saamiaan varoja käyttää: ja mielestäni Valiokunta on aivan erityisen ansiokkaalla tavalla valmistanut jokaiselle kätevän pääsyn perehtymään näissä osioissa selvitettyihin asioihin, kuin mitä itse selvityksestä voi saada irti, jos niihin haluaa tutustua. Olen siksi tuntenut tarvetta osoittaa tällä tavoin ainakin omalta osaltani Valiokunnalle ja sen jäsenille kiitollisuuteni heidän työstään. Mitä erityisesti Valiokunnan mietinnön viimeiseen momenttiin tulee, yhdyn täysin Valiokunnan näkemykseen, että on välttämätöntä järjestää valtion laskentatoimi tarkoituksenmukaisella tavalla, ja että Valiokunnan huomaamat puutteet korjataan. Olen sitä mieltä, ettei säätyjen voida katsoa ylittävän valtuuksiaan, jos ne esittävät alamaisesti Hänen Majesteetilleen tämän sisältöisen toivomuksen. Haluaisin siksi esittää, että Porvarissääty tekisi omalta osaltaan päätöksen tällaisesta alamaiskirjelmästä, vaikkei tämä päätös voikaan tuntemistamme syistä johtaa mihinkään säätyjen toimenpiteisiin.

Herra Kurtén: Yhdyn edellisen puhujan sanoihin ja tunnustan, että Valtiovarainvaliokunta on tehnyt arvokasta työtä antamalla säätyjen käyttöön tämän mietinnön, mutta koska mietinnön kaikki kohdat eivät ole minulle täysin selviä, pyytäisin saada esittää Valtiovarainvaliokunnassa istuneille Porvarissäädyn jäsenille sen vuoksi kysymyksen sivulla 14 olevasta tekstistä, joka kuuluu näin: Niiden osittain lahjoitettujen, osittain valtion varoista muodostettujen rahastojen osalta, joita Suomen Pankki hallinnoi, ei Valiokunnalla ole ollut tilaisuutta saada lähempiä tietoja, eikä se voi siten antaa mitään lausuntoa tältä valtion varojen osalta. Toivon saavani tietoa siitä, ovatko nämä varat joihinkin erityistarkoituksiin lahjoitettuja, vai onko valiokunta katsonut, että näitä rahastoja pitäisi todella käyttää valtiovallan tarpeisiin. Jos jälkimmäinen vaihtoehto pitää paikkansa, haluaisin edelleen tietää, miksi Valiokunta ei ole valmistautunut osallistumaan näiden rahastojen hallintaan ja käyttöön. Ennen muuta haluaisin kuitenkin kehottaa Porvarissäätyä hyväksymään Valtiovarainvaliokunnan korostaman välttämättömyyden, että Valtiovarainvaliokunnan laskentatoimen uudistus pian saatettaisiin lopullisten toimenpiteiden kohteeksi, osittain sen vuoksi, koska itse laskentatoimi on nykyään tavattoman monimutkainen ja tavalliselle ihmiselle käsittämätön, kuten myös sille, joka on tottunut käsittelemään numeroita, ja osittain siksi, että se näyttää olevan keskeneräinen. Esimerkkinä tästä haluaisin vain mainita, että selvityksestä puuttuu muita rahastoja kuin edellä mainitut Suomen Pankin hallinnassa olevat rahastot, vaikka niitäkin on. Niinpä esimerkiksi otsikonVälillisiä veroja ja maksuja alle ei ole otettu näillä valtiopäivillä kiisteltyä yliopistosäätiömaksua, koska tämä maksu menee suoraan yliopistolle. Seurauksena siitä on, ettei viidennen pääotsikon alla merkitty 446 305 markan summa pidä paikkaansa, koska siihen ei sisälly äsken mainittua melko merkittävää maksua. Näistä syistä toistan pyyntöni, että Porvarissääty hyväksyisi tämän Valiokunnan mietinnön viimeisimmän momentin, koska Valtiovarainvaliokunnan siitä tekemistä muistutuksista on epäilemättä hyötyä, koska hallitus joutuu vastedes kiinnittämään niihin huomiota.

Herra Mechelin: Vastauksena herra Kurténin esittämää kysymykseen haluaisin mainita, että samalla kertaa, kun Valtiovarainvaliokunta pääsi tarkastamaan muita tilejä, se sai myös tilaisuuden tarkastaa osan mainituista erityisrahastoista kuten sotilaantalorahasto, sotilaspuustellikassa ja kuoletusrahasto. Mitä muihin rahastoihin tulee, niin ne oivat erityiskäyttöön tarkoitettuja. Yhden rahaston, koulurahaston, osalta valiokunta oli liittänyt mietintöönsä tästä yhden lausunnon. Muiden eritysrahastojen osalta valiokunta on ottanut sen kannan, ettei mitään lisäpyyntöjä tulisi tehdä muista rahastoista ja niiden tileistä kuin ne, jotka ensiksi on tehty, koska oltiin vakuuttuneita, ettei siitä olisi mitään käytännön hyötyä. Päätän tämän puheenvuoroni vakuuttamalla omasta ja Valtiovarainvaliokunnan muiden jäsenten puolesta olevani kiitollinen siitä myönteisestä tunnustuksesta, jonka valiokunnan mietintö on saanut osakseen.

Kun keskustelu aiheesta oli julistettu päättyneeksi, Porvarissääty päätti herra Puhemiehen esityksestä, että säädyt esittäisivät valiokunnan ehdotuksen mukaisesti alamaiskirjoituksessaan Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen toivomuksen siitä, että aiottu valtion laskentatoimen uudistus saataisiin pian lopulliseen tarkasteluun.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil