29.10.1863 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Heders vän!

Jag har redan några postdagar uppskjutit skrifvandet af nu från stapeln löpande epistel, i förhoppning att svar af dig på mina skrifvelser af d. 26 Sept.September och 3 (eller 6?) Okt.Oktober – Då detta svar emelletid icke vill låta höra af sig, så går jag nu att tillämpa det välbekanta ”ej kaksi kolmannetta”fi. inte två utan ett tredje.

Redan d. 24 Sept.September afgjordes din utnämning i Senaten, men det långsamma expeditionssättet der gjorde att jag först efter mitt senare brefs afsändande erhöll kunskap derom. Emellertid har jag särskilda gånger lupit på Bergskontoret för att få se ”svart på hvitt” – och gubben Laurell menade hvar gång att det icke är så brådt om med permissionsansökan, förrän du bevisligen blifvit officielt underrättad om utnämningen. Denna underrättelse har nu för minst en vecka sedan blifvit af Laurell utfärdad, d. ä.det är Holstius skulle expediera den till mig, såsom ditt ombud här. Men ännu har jag icke fått den, oaktadt Laurell i måndags försäkrade mig att jag troligen samma dag skulle få den, enär den var alldeles färdig och Holstius redan lofvat affärda den. Låt honom söla, tänker jag nu, det kan vara oss likgiltigt. Jag ber dig nu skicka mig en fullmakt in blanco (dat.daterad Freiberg), så skall jag skrifva och inlemna din permissionsansökan. Vi voro ingendera nog praktiska jurister för att vid din|2| afresa inse att det kunde behöfvas flera fullmakter in blanco. Om du väljer ett någorlunda tunnt skrifpapper, så borde det icke väga mera än ett ordinärt bref. Karteringen kan ju lätteligen ske här. Vill du hafva någon speciell punkt framhållen i perm.ansökanpermissionsansökan, så underrätta mig derom. Jag har tänkt motivera den hufvudsakligen med att du, med allmänt understöd, vistas å utrikes ort, i och för vidare utbildning i bergsmannakallet, hvilken skulle lida en kännbar afbräck om du blefve tvungen att nu inställa dig till tjenstgöring. Permissionen måste begäras på ett år, icke mera. – För öfrigt är du i utnämningen ställd framom Furuhjelm, – hvilket kan vara rätt bra, och visar att gubbarne i Senaten dock veta sätta värde på den sanna förtjensten och den akademiska lärdomen.

Jag måste tillstå att det icke blott är ledsamt, utan äfven oroar mig, att du så länge låtit mig undvara underrättelser. Måtte dock de dystra moln som framskymtade ur ditt senaste bref (af d. 3 Sept.September) nu icke mera omtöckna ditt lynne!

Huru det är med mitt dodito vill jag hellre icke omtala. Mindre skräpiga ämnen kan man här f. n.för närvarande hitta på än sitt eget jags tysta strider och bekymmer. De skola väl någongång ha sitt slut.

|3|

Genom Dagbladet har du ungefär kunnat följa med landtdagens verksamhet. Det går väl något långsamt, men det går ändå bra, – det gamla, konservativa partiet skördar nästan inga triumfer, det öfverträffas både i energi och talang af ”det unga Finland”. Våra kunder äro nu högvigtiga lagstiftare: Den fordne upptågsmakaren Hiiski sitter både i Riddarhus- och Lagutskottet, och arbetar från morgon till qväll. Paschan spelar en vigtig roll både vid plena och i Ekonomiutskottet, samt är dessutom suppleant i Statsutskottet (hvilket senare sägas gå ganska strängt och grundligt tillväga vid granskning af statsverkets räkenskaper). Robert Björkenheim har uppträdt energiskt och talar bra, men litet för ofta. A. Schauman höll nyligen ett godt föredrag i adressfrågan – det måste kännas eget för Snellman att Skägget sitter i Statsutkottet. – Det skarpaste och mest slående som tills dato hos Riddarskapet blifvit yttradt var dock, när Atte hof upp sin röst mot servilism och adressen; – han anlände först för 2 veckor sedan till landtdagen. – Päivätär gör sin sak bra och har redan öfver 900 prenumeranter.

– Röd eller Granberg är nu här och arbetar med ifver på sin officersexamen. Han är mera stadgad nu, men har dock ett par gånger jemte Plato öfverlemnat sig åt orgiers vildhet. Skaldens tentamina äro tillsvidare – framtidshägringar. Ågren spelar rollen af en, för alla qvinnor likgiltig, gammal ungkarl.|4| Axel mår bättre, men är ännu icke återställd. Han lefver för öfrigt ytterst isoleradt. Petit sitter på Riddarhuset – och dyrkar som förr sin åldriga sköna. Kalle är icke mera ensam på vårt kära Bodom: Fru Langenskiöld är bosatt der, tillsvidare. Lillus kommer kanske att köpa Hiitis. Amiral Etholéns bebo Lskiöldska våningen. –

Med gubben Krook har jag blifvit alltmera kontant. Nyligen, på en bol hos Prof.Professor Willebrandt, dracks det farbrorsskål. – Miss Ida har plötsligen repatt sig och tagit till, så att hon nu är formligen fet. Att det icke missklär henne, torde du lätt finna. – Om mitt förhållande till Augusta har pratet ännu icke tystnat: menniskorna egna ännu den mest ”deltagande” uppmärksamhet åt hvart ord vi tala, hvart steg vi dansa med hvarandra. – Krigaren Hiiski gör åter de yttersta ansträngningar. – I December skall gamla herrn komma hit. – –

Adieu! Förlåt att jag slarfvat så gräsligt, men jag har skrifvit med knifven på strupen: tentamen i öfvermorgon. Skicka nu rätt snart fullmakten, accompagnerad af ett mindre blankt brefpapper, till din

egen

Leo.

P. S.Post Scriptum Lundsten har på länge icke skrifvit; skall ha duktigt patienter. – Polheim disputerade nyligen. Blir kanske läkare vid Torstens bataljon. – Paschan och Felix helsa. Glöm ej att beräkna utrymmen för karteringen. Skrif under: F.M.Filosofie Magister Kand.Kandidat, Bergsingeniör.

Finsk text

Kunnon ystävä!

Olen jo muutaman postipäivän lykännyt tämän nyt teloiltaan virtaavan kirjeeni aloittamista siinä toivossa, että saisin sinulta vastauksen kirjeisiini 26. syyskuuta ja 3. (vai 6.?) lokakuuta. – Kun sitä vastausta ei nyt kuulu, niin käyn nyt soveltamaan tunnettua sanontaa ”ei kahta kolmannetta”.

Sinun nimityksesi senaattiin ratkesi jo 24. syyskuuta, mutta hitaan tiedoksiantotavan vuoksi sain tiedon siitä vasta viimeisimmän kirjeeni lähettämisen jälkeen. Olen kuitenkin muutaman kerran mennyt Vuorikonttorille nähdäkseni ”mustaa valkoisella” – ja ukko Laurell tuumi joka kerta, ettei loma-anomuksella nyt niin kiire ole, ennen kuin sinä todistettavasti olet saanut virallisen tiedon nimityksestäsi. Laurell on nyt laatinut sen ilmoituksen ainakin viikko sitten, joten Holstiuksen pitäisi toimittaa se minulle, joka olen asiamiehesi täällä. Mutta en ole saanut sitä vielä, vaikka Laurell maanantaina vakuutti että saisin sen ehkä vielä samana päivänä, koska se oli aivan valmiina ja Holstius oli jo luvannut viedä sen. Antaa hänen vitkastella, ajattelen nyt, se on meille samantekevää. Pyydän nyt sinua lähettämään minulle avoimen valtakirjan (päiväys Freiberg) niin että minä voin kirjoittaa ja jättää sisään sinun loma-anomuksesi. Emme olleet kumpikaan tarpeeksi käytännön juristeja oivaltaaksemme ennen matkaasi, että tarvittaisiin useampia avoimia valtakirjoja. Jos valitset jonkin ohuenpuoleisen kirjoituspaperin, se ei paina juuri enempää kuin tavallinen kirje. Kartteeraminen voi hyvin tapahtua täällä. Jos haluat tuoda loma-anomuksessa esille jonkin erityisen seikan, kerro siitä minulle. Olen ajatellut perustella sitä ensi sijassa sillä, että sinä olet julkisen apurahan turvin ulkomailla vuorityöalan jatko-opiskelujen vuoksi, ja niihin tulisi hankala katkos, jos sinun täytyisi nyt ryhtyä hoitamaan virkaa. Lupaa täytyy hakea yhdeksi vuodeksi, ei pitemmäksi ajaksi. – Sinut on muuten nimityksessä asetettu Furuhjelmin edelle – mikä voi olla hyvä asia ja osoittaa, että Senaatin ukot osaavat kuitenkin arvostaa todellista ansioituneisuutta ja akateemista oppineisuutta.

Minun täytyy lisätä, että minusta ei ole vain surullista vaan myös huolestuttavaa, että sinä olet niin pitkään jättänyt vastaamatta kirjeisiini. Kunpa ne synkät pilvet, jota varjostivat edellisesä kirjeessäsi (3. syyskuuta) eivät enää sumenna mieltäsi!

Miten oman mielialani laita on, siitä en mielelläni puhu. Nykyään voi löytää vähemmänkin sotkuisia aiheita kuin oman minänsä hiljaiset huolet ja ristiriidat. Ne loppunevat kuitenkin aikanaan.

Dagbladetista olet voinut suurin piirtein seurata valtiopäivien toimintaa. Se sujuu hitaasti, mutta silti hyvin – vanha, konservatiivinen puolue ei juurikaan riemuvoittoja kerää, ”nuori Suomi” voittaa sen sekä tehokkuudessa että kyvykkyydessä. Meidän kundimme ovat nyt tärkeitä lainsäätäjiä. Vanha ilveilijä Hiiski istuu sekä ritarihuone- että lakivaliokunnassa ja työskentelee aamusta iltaan. Paschanilla on tärkeä rooli sekä täysistunnossa että talousvaliokunnassa ja sitäpaitsi hän on lisäjäsenenä valtiovaliokunnassa (jonka jälkimmäisen kerrotaan myöhemmin uskaltautuvan tarkoin ja perusteellisesti tutkimaan valtion tilejä). Robert Björkenheim on esiintynyt tarmokkaasti ja puhuu hyvin, mutta vähän liian usein. A. Schauman piti äskettäin hyvän esitelmän adressikysymyksestä – sen täytyy tuntua kummalliselta Snellmanista, että Parta istuu valtiovaliokunnassa. Terävintä ja iskevintä, mitä Ritarihuoneessa on tähän asti kuultu, oli kuitenkin se, kun Atte kohotti äänensä nöyristelyä ja adressia vastaan – hän saapui valtiopäiville vasta kaksi viikkoa sitten. – Päivätär hoitaa hommansa hyvin ja sillä on yli 900 tilaajaa. – Röd eli Granberg on nyt täällä ja työskentelee tiiviisti upseerintutkintonsa eteen. Hän on hieman rauhoittuneempi nyt, mutta pari kertaa he Platon kanssa ovat heittäytyneet orgioiden humuun. Runoilijan tentit ovat toistaiseksi – tulevaisuuden kaunistuksia. Ågren esittää kaikkiin naisiin välinpitämättömästi suhtautuvaa vanhaapoikaa. Axel voi paremmin, muttei ole vieläkään ennallaan. Hän muuten elää hyvin eristyneenä. Petit istuu ritarihuoneella – ja palvoo vanhaa kaunotartaan kuten ennenkin. Kalle ei enää ole yksin rakkaassa Bodomissamme: rouva Langenskiöld on toistaiseksi asettunut sinne. Lillus tulee luultavasti ostamaan Hiittisen. Amiraali Etholenin perhe asuu Langenskiöldin asunnossa.

Ukko Krookin kanssa olen yhä varmemmalla pohjalla. Äskettäin juotiin booleilla professori Willebrandtin luona sedän malja. – Miss Ida on yhtäkkiä repsahtanut ja paisunut niin, että hän on nyt oikeasti lihava. Ymmärrät helposti, ettei se ole ollenkaan pahitteeksi. – Puheet minun ja Augustan suhteesta eivät ole hiljentyneet, ihmiset omistavat yhä ”myötätuntoisen” huomionsa jokaiselle sanalle, jonka me puhumme ja jokaiselle askeleelle kun me tanssimme. – Hiiski-soturi ponnistelee jälleen äärimmilleen. – Vanha herra on tulossa tänne joulukuussa.

Hyvästi! Anteeksi että olen hutiloinut näin hirveästi, mutta olen kirjoittanut veitsi kurkulla: ylihuomenna on tentti. Lähetä nyt pian valtakirja ja sen mukana vähän valkoista kirjepaperia

Leolle

P.S. Lundsten ei ole kirjoittanut aikohin, hänellä lienee tuhdisti potilaita. – Polheim väitteli äskettäin. Hänestä tulee ehkä lääkäri Torstenin pataljoonaan.– Paschan ja Felix lähettävät terveisiä. Älä unohda jättää tilaa kartteeraukselle. Kirjoita alle FM. Kand. Vuori-insinööri

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Jag har redan några postdagar uppskjutit skrifvandet
af nu från stapeln löpande epistel, i förhoppning att svar
af dig på mina skrifvelser af d. 26 Sept.September och 3 (eller 6?) Okt.Oktober – Då
detta svar emelletid icke vill låta höra af sig, så går jag
nu att tillämpa det välbekanta ”ej kaksi kolmannetta”.

Redan d. 24 Sept.September afgjordes din utnämning i Senaten, men
det långsamma expeditionssättet der gjorde att jag först efter
mitt senare brefs afsändande erhöll kunskap derom. E-
mellertid har jag särskilda gånger lupit på Bergskontoret
för att få se ”svart på hvitt” – och gubben Laurell menade
hvar gång att det icke är så brådt om med permissionsansökan,
förrän du bevisligen blifvit officielt underrättad om utnämningen.
Denna underrättelse har nu för minst en vecka sedan blifvit
af Laurell utfärdad, d. ä.det är Holstius skulle expediera den
till mig, såsom ditt ombud här. Men ännu har jag icke fått
den, oaktadt Laurell i måndags försäkrade mig att jag troligen
samma dag skulle få den, emedanstruket enärtillagt den var alldeles färdig och
Holstius redan lofvat affärda den. Låt honom söla, [...]oläslig/saknad text
tänker jag nu, det kan vara oss likgiltigt. Jag ber dig nu
skicka mig en fullmakt in blanco (dat.daterad Freiberg), så skall
jag skrifva och inlemna din permissionsansökan. Vi
voro ingendera nog praktiska jurister för att vid din
|2| afresa inse att det kunde behöfvas flera fullmakter
in blanco. Om du väljer ett någorlunda tunnt skrifpapper,
så borde det icke väga mera än ett ordinärt bref. Karte-
ringen kan ju lätteligen ske här. Vill du hafva någon spe-
ciell punkt framhållen i perm.ansökanpermissionsansökan, så underrätta mig
derom. Jag har tänkt motivera den hufvudsakligen med
att du, prstruket med allmänt understöd, vistas å utrikes ort,
i och för vidare utbildning i bergsmannakallet, hvilken skulle
lida lidastruket en kännbar afbräck om du blefve tvungen
att nu inställa dig till tjenstgöring. Permissionen måste
begäras på ett år, icke mera. – För öfrigt är du i ut-
nämningen ställd framom Furuhjelm, – hvilket kan vara
rätt bra, och visar att gubbarne i Senaten dock veta
sätta värde på den sanna förtjensten och den akademiska
lärdomen.

Jag måste tillstå att det icke blott är ledsamt, utan
äfven oroar mig, att du så länge låtit mig undvara un-
derrättelser. Måtte dock de dystra moln som framskymtade
ur ditt senaste bref (af d. 3 Sept.September) nu icke mera omtöckna ditt
lynne!

Huru det är med mitt dodito vill jag hellre icke omtala. Mindre
skräpiga ämnen kan man här f. n.för närvarande hitta på än sitt eget jags
tysta strider och bekymmer. De skola väl någongång ha sitt slut.

|3|

Afstruket Genomtillagt Dagbladet har du ungefär kunnat följa med landt-
dagens verksamhet. Det går väl något långsamt, men det
går ändå bra, – det gamla, konservativa partiet skördar
nästan inga triumfer, det öfverträffas både i energi och
talang af ”det unga Finland”. Våra kunder äro nu
högvigtiga lagstiftare: Den fordne upptågsmakaren Hiiski
sitter både i Riddarhus- och Lagutskottet, och arbetar från
morgon till qväll. Paschan spelar en vigtig roll både vid
plena och i Ekonomiutskottet, samt är dessutom suppleant i
Statsutskottet (hvilket senare sägas gå ganska strängt och grundligt
tillväga vid granskning af statsverkets räkenskaper). Robert
Björkenheim har uppträdt energiskt och talar bra, men litet
för ofta. A. Schauman höll nyligen ett godt föredrag i adressfrågan
– det måste kännas eget för Snellman att Skägget sitter
i Statsutkottet. – Det skarpaste och mest slående som tills
dato hos Riddarskapet blifvit yttradt var dock, när Atte
hof upp sin röst mot servilism och adressen; – han anlände
först för 2 veckor sedan till landtdagen. – Päivätär
gör sin sak bra och har redan öfver 900 prenumeranter.

– Röd eller Granberg är nu här och arbetar med ifver på
sin officersexamen. Han är mera stadgad nu, men har dock
ett par gånger jemte Plato öfverlemnat sig åt orgiers vildhet.
Skaldens tentamina äro tillsvidare – framtidshägringar. Ågren
spelar rollen af en, för alla qvinnor likgiltig, gammal ungkarl.
|4| Axel mår bättre, men är ännu icke återställd. Han lefver
för öfrigt ytterst isoleradt. Petit sitter på Riddarhuset
– och dyrkar som förr sin åldriga sköna. Kalle är icke
mera ensam på vårt kära Bodom: Fru Langenskiöld är bosatt
der, tillsvidare. Lillus kommer kanske att köpa Hiitis.
Amiral Etholéns bebo Lskiöldska våningen. –

Med gubben Krook har jag blifvit alltmera kontant. Ny-
ligen, på en bol hos Prof.Professor Willebrandt, dracks det farbrors-
skål. – Miss Ida har plötsligen repatt sig och tagit till,
så att hon nu är formligen fet. Att det icke missklär
henne, torde du lätt finna. – Om mitt förhållande till
Augusta har pratet ännu icke tystnat: menniskorna egna
ännu den mest ”deltagande” uppmärksamhet åt hvart ord
vetstruket vi tala, hvart steg vi dansa med hvarandra. – Krigaren
Hiiski gör åter de yttersta ansträngningar. – I December
skall gamla herrn komma hit. – –

Adieu! Förlåt att jag slarfvat så gräsligt, men
jag har skrifvit med knifven på strupen: tentamen i
öfvermorgon. Skicka nu rätt snart fullmakten, accom-
pagnerad af ett mindre blankt brefpapper, till din

egen

Leo.

P. S.Post Scriptum Lundsten har på länge icke skrifvit; skall ha duktigt
patienter. – Polheim disputerade nyligen. Blir kanske
läkare vid Torstens bataljon. – Paschan och Felix helsa.
Glöm ej att beräkna utrymmen för karteringen.
Skrif under: F.M.Filosofie Magister Kand.Kandidat, Bergsingeniör.

Dokumentet i faksimil