27.11.1868 LM–Adolf Mechelin

Svensk text

|1|

Bäste Farbror Adolf!

Så mycket än nu vore att förtälja dels tillföljd af min oförsvarligt långa tystnad, dels angående orsakerna till densamma, tar jag mig dock friheten direkte öfvergå på ett ämne, som för Farbror bör vara af närmaste intresse.

Jag tog mig friheten idag till Farbror aflåta ett sålydande telegram: ⁁ ⁁ Ursäkta makuleringen: jag hade tvenne telegramkonsept och intog här i misstag först det kasserade! ”Avez peutêtre quelques chances pour portefeuille du culte, si agissez sans retard Lettre part aujourd’hui.tillagt av utgivaren”Ni har kanske chanser på ecklesiastikportföljen, om ni agerar genast. Brev avgår idag.” Och jag går att nu meddela kommentarierna härtill.

Som Farbror sannolikt redan af tidningarne erfarit, har V. Furuhjelm nyligen blifvit utnämnd till president i Wiborgs Hofrätt och det gäller således nu för höga vederbörande att finna på en lämplig efterträdare. Härvid äro nu en mängd olikartade intressen i verksamhet för en lika stor mängd kandidater. 1o) tror man att Adlerberg har tänkt på Molander, emedan han litar på dennes politiska medgörlighet och derigenom tillika kunde belöna Örn med en guvernörsplats 2o) lärer Armfelt vilja hafva Creutzen på denna plats – för att kunna flytta v. Essen till Åbo (närmare familjegodsen!) 3o) har man besinnat att Ekonomien depmentetdepartementet kunde efter Fhjelms bortgång behöfva en jurist, hvarföre Peterson och af Schultén torde puffa för Palméns öfverflyttning till Eckles. chefEcklesiastikchef – af skäl, hufvudsakligen, att de derigenom kunde få sin protégé Hofr.rådetHovrättsrådet Dahl i Åbo in på Just. deptet.Justitiedepartementet 4o) har Arppes kandidatur ånyo uppdykat (han var igår 2 timmar en suitefr. i sträck hos G.GvernörenGeneralguvernören) – men torde icke just understödas af någon annan än honom sjelf emedan den eljest mäktiga|2| Indrenius icke vill förlora honom från Rektorsplatsen och Aberg vill behålla honom qvar såsom chef för pressstyrelsen.

Se der i allmänna drag det förnämsta af det pågående spelet här. Men samtidigt talas det i åtskilliga kretsar allvarsamt derom att Generalkonsul Mechelin i Christiania skulle inkallas att öfvertaga platsen.

Redan i början af hösten gick ett sådant rykte om Farbrors inkallande i Senaten, ehuru man då icke kunde precisera hvilken portfölj det gällde. Då det föreföll mig något löst, ville jag då icke skrifva derom. Nu deremot synes det mig som om det verkligen ibland våra höga herrar skulle ha varit fråga derom. Jag styrktes i denna förmodan senast igår, då en till mig nära bekant referent i Senaten (som åtnjuter Nordenstams odelade förtroende) sade mig att äfven han hört suppositionen om Farbrors kandidatur. Och som det äfven varit först under de sista dagarna jag kommit underfund med de flesta ofvanrefererade detaljer, torde Farbror finna ”que je n’ai pas tardé de vous signaler la situation.tillagt av utgivarenfr. att jag med det snaraste meddelat dig situationen.

Ännu en kombination har man talat om: neml.nämligen att Norrmén skulle få eckles.portföljenecklesiastikportföljen och någon annan inkallas till chef för 2ª afdeln.avdelningen af finansexpnfinansexpeditionen. Äfven denna plats vore icke att föraktas, ty ehuru der icke finnes tillfället till mycket initiativer, kan man dock på densamma göra sig känd, så mycket mera, som man der är sjelfskrifven vikarie åt ordinarie finanschefen.

Enfin, la situation acutelle me semble telle qu’il y a plus de raisons que jamais d’agir et de mettre en mouvements tous les ressorts possibles.fr. Alltså framstår den aktuella situationen som om det finns fler anledningar än någonsin att agera och sätta alla möjliga resurser i rörelse. Blir en guvernör inkallad, – så blir en sådan plats ledig; blefve Norrmén den utvalde, så vore hans portfölj att eftersträfva, och för denna|3| kunde Farbror ha så mycket mera chanser, som alla manufaktur- och en del handelsärenden numera äro dit öfverförda. Men bäst vore ändå om Farbror finge kultusportföljen. Icke så mycket för presternas skuld, ty med dem är föga att uträtta sålänge den episkopala regimen fortfar. Men våra skolor fordra en man som icke stelnat i gamla former och som kan och vill genomföra ett annat program än det som latinitetspedanteriet här alltför strängt har fasthållit. I detta arma land som måste vänta allt af industrins, jordbrukets, handelns, navigationens höjande genom intelligensens tillhjelp – finnes inalles ett dussin dåliga skolor för dessa yrken, medan de s. k. lärdomsskolorna, rundligt daterade, draga till sig all ungdom som kan skickas till skolorna, och en massa praktiska anlag finna intet tillfälle till utveckling.

Förlåt denna lilla aperçu, – som blott skulle låta ana huru stor jag tänker mig kultuschefens uppgift, då härtill ännu kommer att det nyligen påbörjade arbetet för allmänna folkskoleväsendet ännu bra litet hunnit uträtta. –

För att återvända au nif de la questionfr. till kärnan i frågan, så tar jag mig friheten uttala den förmodan att Genr. GuvnGeneralguvernören ännu icke deciderat sig för någon af de uppställda härvarande aspiranterna och att han ingalunda torde vara ense med Armfelt.

Hvilka medel Farbror nu kan ha för att göra sina önskningar gällande, – det känner jag naturligtvis icke. Det vet jag blott, att jag aldrig ansett tillfället lämpligare för att energiskt uppträda – och jag beklagar blott att årstiden torde göra det för Farbror svårt, om icke omöjligt, att sjelf nu komma hit eller heldre till PburgSankt Petersburg.

Skulle några omständigheter af vigt emellertid här komma|4| till min kunskap, skall jag genast inberätta dem till Farbror. Det bör Farbror likväl finna, att jag, som egentligen står utom de s. k. regeringskretsarne, icke kan vara kompetent att få reda på alla förhållanden som kunde vara af intresse. Jag ber emellertid att Farbror ville med det snaraste låta mig veta om Farbror vidtager några åtgärder för att nu komma i åtanke. Det intresserar mig naturligtvis lifligen, – och jag bekänner att det skulle hjertligt gläda mig om Farbror omsider finge återvända till eget land och här finna ett fält för patriotisk verksamhet.

Posttimman är nu så långt avancerad att jag om Oskar endast hinner nämna, att han tyckes trifvas bättre här, sedan han vant sig litet mer vid våra förhållanden, – och att det tyckes gå ganska bra för honom på Lyceum. Ett godt kamratskap bidrar naturligtvis också att hålla sinnet spänstigare. Visst är han ofta rätt nedslagen af längtan till hemmet, men jag tror den skulle trycka honom mindre om han litet oftare finge bref hemifrån, ty de ha denna höst varit särdeles tunnsådda. Oskar är så mycket mera orolig öfver Er långa tystnad, som han senast erfor att tante Fannys bröståkomma ännu icke var rätt kurerad.

Framförande de minas hjertliga helsningar ber jag att få vara innesluten i Farbrors och Tantes vänskap och förblir Eder tillgifne

L. Mechelin

P. S.Post Scriptum Inom våra familjer har helsotillståndet varit passibelt om jag undantager att Alma lider af svaga ögon och att min svärmors gikt oftare gjort sig påmint. Men idag skref Robert att skarlakansfebern utbrutit hos honom, i det den yngsta pian häftigt insjuknat.

Finsk text

Hyvä Adolf-setä!

Niin paljon kuin olisikin kerrottavaa osin minun anteeksiantamattoman pitkän hiljaisuuteni vuoksi, osin sen hiljaisuuden syiden vuoksi, otan kuitenkin vapauden mennä suoraan siihen asiaan, jonka luulen Setää lähinnä kiinnostavan.

Otin tänään vapauden lähettää Sedälle seuraavanlaisen sähkeen:

Anteeksi makulointi! Minulla oli kaksi sähkekonseptia ja otin tähän erehdyksessä ensin hylätyn.

”Avez peutêtre quelques chances pour portefeuille du culte, si agissez sans retard Lettre part aujourd’hui.”

Ja nyt siirryn kommentoimaan sitä:

Kuten Setä lienee jo sanomalehdistä nähnyt,niin v. Furuhjelm on äskettäin nimitetty Viipurin hovioikeuden presidentiksija korkeiden asianomaisten tehtävä on nyt löytää hänelle sopiva seuraaja. Siinä on nyt monia erilaisia intressitahoja asialla yhtä monen erilaisen ehdokkaan puolesta. Ensinnäkin arvellaan, että Adlerberg ajattelee Molanderia, koska luottaa tämän poliittiseen myötämielisyyteen ja koska hän voisi tätä kautta myös palkita Örnin maaherranviralla. Toiseksi Armfelt halunnee Creutzin tuolle paikalle – jotta voisi siirtää v. Essenin Turkuun – (lähemmäs perheen maatilaa). Kolmanneksi on oltu sitä mieltä, että talousosasto Furuhjelmin lähdettyä tarvitsisi juristia, jonka vuoksi Peterson ja af Schulten ajavat Palmenin siirtämistä kirkollisasioiden päälliköksi – lähinnä siitä syystä, että tällä tavoin he saisivat suojattinsa hovioikeudenneuvos Dahlin Turusta oikeusosastoon. Neljänneksi Arppen ehdokkuus on pulpahtanut uudelleen esiin (hän oli juuri kahden tunnin vierailulla kenraalikuvernöörin luona) – mutta sitä ei ilmeisesti kannata kukaan muu kuin hän itse, sillä muutoin niin mahtava Indrenius ei halua menettää häntä rehtorinvirasta ja Aberg haluaa pitää hänet edelleen painohallituksen johtajan paikalla. Tässä siis yleisesti esitetyt pääpiirteet siitä pelistä, jota täällä parhaillaan pelataan. Mutta samaan aikaan puhutaan lukuisissa piireissä vakavissaan myös siitä, että Oslon pääkonsuli Mechelin kutsuttaisiin tälle paikalle.

Jo syksyn alussa kiersi tällainen huhu Sedän kutsumisesta senaattiin, vaikka silloin ei voitu täsmentää, mitä salkkua se koskisi. Kun asia näytti minusta jokseenkin epämääräiseltä, en silloin halunnut kertoa siitä. Nyt sitävastoin näyttää siltä kuin että meidän korkeiden herrojemme piirissä olisi todella ollut esillä tällainen asia. Sain tukea tälle oletukselleni viimeksi eilen, kun eräs minulle hyvin tuttu tiedonantaja Senaatissa (hän nauttii Nordenstamin täydellistä luottamusta) sanoi minulle, että myös hän on kuullut kannatettavan Sedän ehdokkuutta. Ja vaikka onkin niin, että olen vasta aivan viime päivinä saanut tietooni useimmat tässä esitetyt yksityiskohdat, niin sedän pitäisi tästä huomata, ”mikä on tilanne”.

On puhuttu vielä yhdestä kombinaatiosta, nimittäin että Norrmen saisi kirkollisasioiden salkun ja joku toinen kutsuttaisiin talousasioiden toisen osaston päälliköksi. Myöskään sitä paikkaa ei tule väheksyä, sillä vaikka siinä ei nyt olekaan niin paljoa itsenäisyyttä, niin siinä voi kuitenkin tehdä itsensä tunnetuksi, sitäkin paremmin koska siinä paikalla on itseokeutetusti varsinaisen talouspäällikön sijainen.

Enfin, la situation acutelle me semble telle qu’il y a plus de raisons que jamais d’agir et de mettre en mouvements tous les ressorts possibles. Jos virkaan kutsutaan joku maaherra, niin jokin sellainen paikka avautuu. Jos Norrmen tulee valituksi, niin hänen salkkuaan kannattaa tavoitella, ja siihen Sedällä olisi sitäkin paremmat mahdollisuudet, kun kaikki teollisuusasiat ja osa kaupallisistakin asioista on siirretty siihen. Mutta parasta olisi jos Setä saisi kirkollissalkun. Ei niinkään papiston vuoksi, sillä heidän asioidensa suhteen ei ole paljoakaan tekemistä niin kauan kuin piispallinen hallinto jatkuu. Mutta meidän koulumme tarvitsevat miestä, joka ei ole kivettynyt vanhoihin muotoihin ja joka tahtoo sekä voi totetuttaa jotain muutain ohjelmaa kuin sitä latinapedanteriaa, josta täällä on liian tiukasti pidetty kiinni. Tässä köyhässä maassa, jonka täytyy odottaa kaikkea teollisuuden, maatalouden, merenkulun ja navigoinnin kohentumista intelligenssin kautta – on kaikki mukaan luettuna tusina kehnoa koulua näitä ammatteja varten samaan aikaan kun niin sanotut oppikoulut karkeasti sanottuna vetävät puoleensa kaiken nuorison, jota kouluihin voidaan lähettää ja suuri määrä käytännöllisiä taipumuksia jää vaille kehittymisen mahdollisuuksia.

Anteeksi tämä pieni ennakointi – joka vain antaa aavistella, miten korkealle minä arvostan kirkollispäällikön tehtävän, kun tähän vielä lisätään se, että hiljattain aloitettu työ yleisen kansakoululaitoksen hyväksi ei ole vielä saanut paljoakaan aikaan.

Palatakseni itse kysymyksen tasolle, niin rohkenen olettaa, että kenraalikuvernööri ei vielä ole tehnyt ratkaisua kenenkään esilläolevan hyväksi, eikä hän välttämättä ole samaa mieltä Armfeltin kanssa.Mitä keinoja Sedällä nyt on tehdä toiveensa tiettäväksi, sitä en tietenkään tiedä. Mutta sen vain tiedän, että en ole koskaan nähnyt tilannetta, joka olisi sopivampi tehokkaaseen toimintaan – ja valitan vain sitä että vuodenaika ilmeisesti tekee Sedälle vaikeaksi, ellei mahdottomaksi tulla itse tänne tai mieluummin Pietariin.

Jos tietooni tulee täällä jotain painavia seikkoja, kerron niistä heti Sedälle. Sedän tulee kuitenkin huomata, että minä, joka varsinaisesti olen niin sanottuen hallitsevien piirien ulkopuolella, en voi kyetä saamaan selkoa kaikista niistä seikoista, jotka voisivat olla huomionarvoisia. Pyydän silti, että Setä antaa minulle välittömästi tiedon, jos Setä ryhtyy joihinkin toimenpiteisiin sen edestä, että tulisi huomioon otetuksi. Se kiinnostaa minua tietenkin kovin – ja myönnän, että minua ilahduttaisi kovin, jos Setä vihdoin saisi palata omaan maahansa ja löytää täältä kentän toiminnalleen isänmaan hyväksi.

Postin aukioloaika on jo niin pitkällä, että ehdin mainita Oskarista vain sen verran, että hän tuntuu viihtyvän täällä paremmin nyt hän kun hän on hieman paremmin tottunut meidän oloihimme – ja hänellä tuntuu menevän Lyseossa erinomaisesti. Hyvä toveriseura auttaa tietenkin pitämään mielen virkeänä. Toki koti-ikävä masentaa häntä toisinaan, mutta luulen, että se voisi painaa häntä vähemmän, jos hän saisi vähän useammin kirjeitä kotoa, sillä ne ovat tänä syksynä olleet jokseenkin harvassa. Oskar on sitäkin levottomampi Teidän pitkästä hiljaisuudestanne, kun hän sai viimeksi tietää, että Fanny-tädin rintavaivat eivät olleetkaan kokonaan parantuneet.

Esitän sydämelliset terveiseni ja pyydän saada sulkeutua Sedän ja Tädin ystävyyteen ja olla edelleen teidän uskollinen

L. Mechelin

P.S. Meidän perheissämme terveydentila on ollut kohtalainen, paitsi että Alma kärsii heikoista silmistä ja anoppini kihti muistuttelee silloin tällöin itsestään. Mutta Robert kirjoitti tänään, että heillä on puhjennut tulirokko, nuorin tytär on sairastunut pahasti.

Original (transkription)

|1|

Bäste Farbror Adolf!

Så mycket än nu vore att förtälja dels
tillföljd af min oförsvarligt långa tystnad, dels an-
gående orsakerna till densamma, tar jag mig dock
friheten direkte öfvergå på ett ämne, som för Far-
bror bör vara af närmaste intresse.

Jag tog mig friheten idag till Farbror aflåta ett
sålydande telegram: ⁁
⁁ Ursäkta makuleringen: jag hade tvenne telegramkonsept och intog här
i misstag först det kasserade!
tillagt
”Avez raisons vous presenter sans
perdre temps
struket
peutêtre quelques chances pourstrukettillagt
pour portefeuille du culte, si agissez sans retardtillagt Lettre part
aujourd’hui. Och jag går att nu meddela kommen-
tarierna härtill.

Som Farbror sannolikt redan af tidningarne erfarit,
har V. Furuhjelm nyligen blifvit utnämnd till president
i Wiborgs Hofrätt och det gäller således nu för höga veder-
börande att finna på en lämplig efterträdare. Härvid äro
nu en mängd olikartade intressen i verksamhet för en lika
stor mängd kandidater. 1o) tror man att Adlerberg har tänkt
på Molander, emedan han litar på dennes politiska medgörlighet
och derigenom tillika kunde belöna Örn med en guvernörsplats
2o) lärer Armfelt vilja hafva Creutzen på denna plats – för att
kunna flytta v. Essen till Åbo (närmare familjegodsen!) 3o) har
man besinnat att Ekonomien depmentetdepartementet kunde efter Fhjelms
bortgång behöfva en jurist, hvarföre Peterson och af Schultén torde puffa
för Palméns öfverflyttning till Eckles. chefEcklesiastikchef – af skäl, hufvudsakligen,
att de derigenom kunde få sin protégé Hofr.rådetHovrättsrådet Dahl i Åbo in
Just. deptet.Justitiedepartementet 4o) har Arppes kandidatur ånyo uppdykat (han var
igår 2 timmar en suite hos G.GvernörenGeneralguvernören) – men torde icke just under-
stödas af någon annan än honom sjelf emedan den eljest mäktiga
|2| Indrenius icke vill förlora honom från Rektorsplatsen och
Aberg vill behålla honom qvar såsom chef för pressstyrelsen.

Se der i allmänna drag det förnämsta af det pågående
spelet här. Men samtidigt talas det i åtskilliga kretsar all-
varsamt derom att Generalkonsul Mechelin i Christiania
skulle inkallas att öfvertaga platsen.

Redan i början af hösten gick ett sådant rykte om
Farbrors inkallande i Senaten, ehuru man då icke kunde
precisera hvilken portfölj det gällde. Då det föreföll mig något
löst, ville jag då icke skrifva derom. Nu deremot synes det
mig som om det verkligen ibland våra höga herrar skulle
ha varit fråga derom. Jag styrktes i denna förmodan senast
igår, då en till mig nära bekant referent i Senaten (som
åtnjuter Nordenstams odelade förtroende) sade mig att äfven
han hört suppositionen om Farbrors kandidatur. Och som
det äfven varit först under de sista dagarna jag kommit
underfund med de flesta ofvanrefererade detaljer, torde
Farbror finna ”que je n’ai pas tardé de vous signaler
la situation.

Ännu en kombination har man talat om: neml.nämligen att
Norrmén skulle få eckles.portföljenecklesiastikportföljen och någon annan inkallas
till chef för 2ª afdeln.avdelningen af finansexpnfinansexpeditionen. Äfven denna plats vore
icke att föraktas, ty ehuru der icke finnes tillfället till mycket
initiativer, kan man dock på densamma göra sig känd, så
mycket mera, som man der är sjelfskrifven vikarie åt ordinarie
finanschefen.

Enfin, la situation acutelle me semble telle qu’il y a
plus de raisons que jamais d’agir et de mettre en mouve-
ments tous les ressorts possibles. Blir en guvernör in-
kallad, – så blir en sådan plats ledig; blefve Norrmén den
utvalde, så vore hans portfölj att eftersträfva, och för denna
|3| kunde Farbror ha så mycket mera chanser, som alla
manufaktur- och en del handelsärenden numera äro dit
öfverförda. Men bäst vore ändå om Farbror finge
kultusportföljen. Icke så mycket för presternas skuld, ty
med dem är föga att uträtta sålänge den episkopala regimen
fortfar. Men våra skolor fordra en man som icke
stelnat i gamla former och som kan och vill genomföra
ett annat program än det som latinitetspedanteriet här
alltför strängt har fasthållit. I detta arma land som måste
vänta allt af industrins, jordbrukets, handelns, navigationens
höjande genom intelligensens tillhjelp – finnes inalles
ett dussin dåliga skolor för dessa yrken, medan de s. k. lär-
domsskolorna, rundligt daterade, draga till sig all ungdom
som kan skickas till skolorna, och en massa praktiska
anlag finna intet tillfälle till utveckling.

Förlåt denna lilla aperçu, – som blott skulle låta ana
huru stor jag tänker mig kultuschefens uppgift, då härtill
ännu kommer att det nyligen påbörjade arbetet för allmänna
folkskoleväsendet ännu bra litet hunnit uträtta. –

För att återvända au nif de la question, så tar jag mig fri-
heten uttala den förmodan att Genr. GuvnGeneralguvernören ännu icke deci-
derat sig för någon af de uppställda härvarande aspiranterna
och att han ingalunda torde vara ense med Armfelt.

Hvilka medel Farbror nu kan ha för att göra sina önsk-
ningar gällande, – det känner jag naturligtvis icke. Det vet
jag blott, att jag aldrig ansett tillfället lämpligare för att ener-
giskt uppträda – och jag beklagar blott att årstiden torde göra
det för Farbror svårt, om icke omöjligt, att sjelf nu komma
hit eller heldre till PburgSankt Petersburg.

Skulle några omständigheter af vigt emellertid här komma |4| till min kunskap, skall jag genast inberätta dem
till Farbror. Det bör Farbror likväl finna, att jag, som
egentligen står utom de s. k. regeringskretsarne, icke
kan vara kompetent att få reda på alla förhållanden
som kunde vara af intresse. Jag ber emellertid
att Farbror ville med det snaraste låta mig veta
om Farbror vidtager några åtgärder för att nu komma
i åtanke. Det intresserar mig naturligtvis lifligen, –
och jag bekänner att det skulle hjertligt gläda mig om
Farbror omsider finge återvända till eget land och här
finna ett fält för patriotisk verksamhet.

Posttimman är nu så långt avancerad att jag
om Oskar endast hinner nämna, att han tyckes trifvas
bättre här, sedan han vant sig litet mer vid våra för-
hållanden, – och att det tyckes gå ganska bra för honom
på Lyceum. Ett godt kamratskap bidrar naturligtvis också
att hålla sinnet spänstigare. Visst är han ofta rätt ned-
slagen af längtan till hemmet, men jag tror den skulle trycka
honom mindre om han litet oftare finge bref hemifrån,
ty de ha denna höst varit särdeles tunnsådda. Oskar
är så mycket mera orolig öfver Er långa tystnad, som
han senast erfor att tante Fannys bröståkomma ännu
icke var rätt kurerad.

Framförande de minas hjertliga helsningar ber
jag att få vara innesluten i Farbrors och Tantes
vänskap och förblir Eder tillgifne

L. Mechelin

P. S.Post Scriptum Inom våra familjer har helsotillståndet varit passibelt om jag undantager att Alma
lider af svaga ögon och att min svärmors gikt oftare gjort sig påmint. Men idag
skref Robert att skarlakansfebern utbrutit hos honom, i det den yngsta pian häftigt
insjuknat.

Dokumentet i faksimil