24.5.1871 August Törnqvist–LM

Svensk text

|1|

Heders Bror.

Mången tack för Dina vänliga rader den 10. dennes. Särskildt tillfredsställande var att ni samtliga varit vid hälsan; ett förhållande som jag hoppas att skall fortfara, sedan nu äfven vackrare väderlek bör hafva inträdt. Något af allmännare intresse har jag icke att härifrån anteckna. Carlsbad saknar väl resurser för att göra lifvet gladt, men äger dock tillräckliga för att utesluta vantrefnad, förutsatt att man kan röra sig i det fria. Man befinner i så der halft dåsigt tillstånd emellan trefnad och dess nära motsats.

Ehuru vattendrickningen redan|2| fortgått inpå fjerde veckan visar sig resultatet hufvudsakligen i fortgående afmagring, så att jag känner mig helt fremmande i mina kläder samt nedgående af krafterne. Den gamla satsen öfning gifver färdighet villsvårtytt icke vidare stå fast, ty oaktadt det dagliga benarbetet, måste promenaderne inskränkas i stället för att utsträckas. Mina härvarande bekanta påstå visserligen att mitt utseende är friskare. Jag hoppas så äfven samt att de slutliga verkningarne af kuren skola blifva desto fördelaktigare och varaktigare, ju senare de inträda, ehuru visserligen å andra sidan en fogel i hand är säkrare än många i skogen.

Här gällande priser äro ingalunda låga, men tillfällena att depen|3|sera få, hvadan jag öfverslagit, att den medhafda kassan bör räcka till Stockholm. Der torde en förstärkning dock blifva erforderlig, hvadan jag blefve banken tacksam den ville hos Enskilda banken bereda mig nödigt tillskott. Likaså anhåller jag förbindligast det Du ville underrätta Lysander, som haft godheten att åtaga sig lyftningen af min pension, att det icke blifver behöfligt att remittera densamma, utan torde medlen till min återkomst få qvarligga.

Den vanliga brunnstiden omfattar fyra veckor, men Doktorn tyckes ännu förlänga den med vidare en vecka. Oaktadt detta är föga lockande har jag likväl inga särdeles invändningar deremot att åtminstone till en del ingå derpå,|4| isynnerhet som Krogius äfven kommer att qvarstanna lika länge samt väderleken nu änteligen sedan par dagar är så varm att jag kunnat vidtaga med badkur. Tillräckligt rådrum finnes jemväl och efter slutad kur göra en tittinsvårtytt i Schweitz, kanske norra Italien samt att dock hamna i hemlandet till den 1. Juli, hvilket jag med säkerhet hoppas, så att Du och Brunou kunna bestämma edra planer för sommarvistelsen med beräkning deraf. Krogius klagar fortfarande öfver sina gamla krämpor, hvilka han dock hufvudsakligast tillskrifver tobaks rökningen, den han nu äfven aflagt, efter flere förutgående försök förgäfves.

Sackleen som äfven var hitdestinerad har af en Berlinerläkare blifvit sänd till det närbelägna Marienbad, derifrån han klagar öfver mycket tråkigt lif.

Hjertliga hälsningar till Eder alla ingen nämnd, men också ingen glömd. Måtte Eder väl gå önskar

Din tillgifne

Aug. Törnqvist

|3|

Den officiela Kurlistan uppgifver gästernas antal till nära 4 000 deribland en massa svenskar. Man förespår en brillant saison och Carlsbaderen gnuggar i förtjusning händerna öfver den profit han hoppas skörda af alla dessa främlingar, på hvilka hela stadens bestånd är baseradt.

|2|

Sonen Benedikt har jag träffat och af honom upplysts att förbinsvårtyttsen är behörigen ankomtensvårtytt. Måtte den leda till några synlige resultat.

Finsk text

Hyvä veli

Monet kiitokset ystävällisistä riveistäsi tämän kuun 10. päivältä. Erityisen ilahduttavaa oli se, että olette kaikki olleet terveinä; toivottavasti tämä jatkuu, nyt kun sääkin on varmasti muuttunut kauniimmaksi. Mitään yleisesti mielenkiintoista kerrottavaa minulla ei täältä ole. Carlsbadista kai puuttuu voimavaroja tehdä elämästä iloista, mutta ne riittävät kuitenkin ikävystymisen välttämiseen, jos pääsee liikkumaan ulkona. Täällä puolittain torkutaan viihtymisen ja lähes sen vastakohdan välillä.

Vaikka vettä juodaan jo neljättä viikkoa, siitä on seurannut lähinnä jatkuvaa laihtumista, joten tunnen olevani täysin vieraissa vaatteissa, ja voimat ovat ehtyneet. Vanha lause ”harjoitus tekee mestarin” ei välttämättä pidä paikkaansa, sillä päivittäisestä jalkatyöstä huolimatta kävelyretkiä joutuu lyhentämään eikä pidentämään. Täkäläiset tuttavat tosin väittävät, että näytän terveemmältä. Toivon, että se pitää paikkansa ja että mitä myöhemmin kuurin vaikutukset alkavat näkyä, sitä suotuisampia ja pysyvämpiä niistä tulee, vaikka toisaalta parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.

Hinnat täällä eivät suinkaan ole edulliset, mutta houkutuksiakin on vähän, joten mukana oleva matkakassa riittänee Tukholmaan saakka. Siellä varmasti kuitenkin tarvitaan täydennystä, ja olen kiitollinen pankille, että se halusi varata minulle Enskilda bankeniin tarvittavan lisän. Samoin pyydän kohteliaimmin, että kertoisit Lysanderille, joka on ystävällisesti ryhtynyt nostamaan eläkettäni, ettei sitä tarvitse lähettää, vaan rahat voivat jäädä sinne paluuseeni saakka.

Tavallisesti kaivoaika kestää neljä viikkoa, mutta tohtori näyttää jatkavan sitä vielä viikolla. Vaikka se ei juuri houkuttelisi, ei minulla ole mitään erityistä syytä olla suostumatta siihen ainakin osittain, etenkin kun myös Krogius viipyy yhtä pitkään, ja sääkin on nyt viimein ollut pari päivää niin lämmin, että olen voinut ruveta kylpykuurille. Miettimisaikaa on, ja kuurin päätyttyä voi käväistä Sveitsissä, ehkä Pohjois-Italiassakin, ja ehtiä silti kotimaahan heinäkuun 1. päiväksi, mitä varmasti toivon, jotta sinä ja Brunou voitte sitten päättää omista kesänviettosuunnitelmistanne. Krogius valittaa edelleen vanhoja vaivojaan, joista hän kuitenkin syyttää lähinnä tupakointia, minkä hän on jo lopettanutkin, yritettyään useita kertoja turhaan.

Sackleen, joka oli hänkin tulossa tänne, on berliiniläinen lääkäri lähettänyt läheiseen Marienbadiin, ja hän valittaa että elämä on siellä hyvin tylsää.

Sydämelliset terveiset teille kaikille, ketään erikseen mainitsematta, mutta ketään unohtamattakaan. Voikaa hyvin, toivoo

uskollinen ystäväsi

Aug. Törnqvist

Virallisen hoitolaisluettelon mukaan vieraita on lähes 4 000, joista osa on ruotsalaisia. Kaudesta odotetaan loistavaa, ja carlsbladilainen hykertelee käsiään ihastuksesta ajatellessaan voittoa, jonka toivoo saavansa kaikista näistä vieraista, joihin kaupungin hyvinvointi perustuu.

Pojan Benediktin olen tavannut, ja häneltä kuullut, että lähetyssvårtytt on asiaankuuluvasti [...]oläslig/saknad text. Kunpa se johtaisi näkyviin tuloksiin.

Original (transkription)

|1|

Heders Bror.

Mången tack för Dina vänliga
rader den 10. dennes. Särskildt till-
fredsställande var att ni samt-
liga varit vid hälsan; ett förhål-
lande som jag hoppas att skall
fortfara, sedan nu äfven vackra-
re väderlek bör hafva inträdt.
Något af allmännare intresse har
jag icke att härifrån anteckna.
Carlsbad saknar väl resurser för
att göra lifvet gladt, men äger
dock tillräckliga för att utesluta
vantrefnad, förutsatt att man kantillagt röra
sig i det fria. Man befinner
i så der halft dåsigt tillstånd
emellan trefnad och dess nära
motsats.

Ehuru vattendrickningen redan
|2| fortgått inpå fjerde veckan visar
sig resultatet hufvudsakligen i
fortgående afmagring, så att jag
känner mig helt fremmande
i mina kläder samt nedgående
af krafterne. Den gamla satsen öf-
ning gifver färdighet villsvårtytt icke
vidare stå fast, ty oaktadt det
dagliga benarbetet, måste prome-
naderne inskränkas i stället för
att utsträckas. Mina härvarande
bekanta påstå visserligen att mitt
utseende är friskare. Jag hoppas
så äfven samt att de slutliga
verkningarne af kuren skola
blifva desto fördelaktigare och
varaktigare, ju senare de inträda,
ehuru visserligen å andra sidan
en fogel i hand är säkrare
än många i skogen.

Här gällande priser äro ingalun-
da låga, men tillfällena att depen-
|3| sera få, hvadan jag öfverslagit,
att den medhafda kassan bör
räcka till Stockholm. Der torde en
förstärkning dock blifva erforder-
lig, hvadan jag blefve banken tack-
sam den ville hos Enskilda
banken bereda mig nödigt till-
skott. Likaså anhåller jag för-
bindligast det Du ville under-
rätta Lysander, som haft god-
heten att åtaga sig lyftningen af
min pension, att det icke blifver
behöfligt att remittera densamma,
utan torde medlen till min åter-
komst få qvarligga.

Den vanliga brunnstiden omfattar
fyra veckor, men Doktorn tyckes
ännu förlänga den med vidare
en vecka. Oaktadt detta är föga
lockande har jag likväl inga sär-
deles invändningar deremot att
åtminstone till en del ingå derpå,
|4| isynnerhet som Krogius äfven kom-
mer att qvarstanna lika länge
samt väderleken nu änteligen
sedan par dagar är så varm
att jag kunnat vidtaga med
badkur. Tillräckligt rådrum
finnes jemväl och efter slutad kur
göra en tittinsvårtytt i Schweitz, kanske
norra Italien samt att dock ham-
na i hemlandet till den 1. Juli,
hvilket jag med säkerhet hoppas,
så att Du och Brunou kunna
bestämma edra planer för som-
marvistelsen med beräkning deraf.
Krogius klagar fortfarande öfver sina
gamla krämpor, hvilka han dock
hufvudsakligast tillskrifver tobaks
rökningen, den han nu äfven
aflagt, efter flere förutgående för-
sök förgäfves.

Sackleen som äfven var hitdestine-
rad har af en Berlinerläkare
blifvit sänd till det närbelägna
Marienbad, derifrån han klagar
öfver mycket tråkigt lif.

Hjertliga hälsningar till Eder alla
ingen nämnd, men också ingen glömd.
Måtte Eder väl gå önskar

Din tillgifne

Aug. Törnqvist

|3|

Den officiela Kurlistan uppgifver gästernas antal till nära 4 000 deri-
bland en massa svenskar. Man förespår en brillant saison och Carlsba-
deren gnuggar i förtjusning händerna öfver den profit han hoppas skörda
af alla dessa
främlingar,
på hvilka
hela stadens
bestånd är
baseradt.

|2|

Sonen Benedikt har jag träffat och af honom upplysts att förbinsvårtytt-
sen är behörigen ankomtensvårtytt. Måtte den leda till några synlige
resultat.

Dokumentet i faksimil