15.3.1856 intyg på insikter i teologi

Svensk text

|1|

Wid i dag anstäldt enskilt förhör i Theologien, i öfverensstämmelse med hvad i § 154. af Kejserliga Statuterna för Alexanders Universitetet stadgadt finner, har Studeranden af Historiskt-Filologiska Fakulteten Leopold Henrik Mechelin ådagalagt sig äga ganska nöjaktiga insigter, som härvid, intygas. Helsingfors den 15. Mars 1856.

B. O. Lille.

Finsk text

Tänään Aleksanterin yliopiston keisarillisten statuuttien 154 §:n mukaisessa erillisessä teologian kuulustelussa on historiallis-filologisen tiedekunnan opiskelija Leopold Henrik Mechelin osoittanut omaavansa melko tyydyttävät tiedot, mikä täten todistetaan. Helsingissä 15. maaliskuuta 1856.

B. O. Lille.

Original (transkription)

|1|

Wid i dag anstäldt enskilt förhör i Theo-
logien, i öfverensstämmelse med hvad i § 154.
af Kejserliga Statuterna för Alexanders Uni-
versitetet stadgadt finner, har Studeranden
af Historiskt-Filologiska Fakulteten Leopold
Henrik Mechelin ådagalagt sig äga gan-
ska nöjaktiga insigter, som härvid, inty-
gas. Helsingfors den 15. Mars 1856.

B. O. Lille.

Dokumentet i faksimil