21.8.1872 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Tack för brefvet af gårdagen, jemte detsamma under särskildt omslag återföljande handlingar rörande gården. De af Dig angående gårdsaffären gjorda bemärkningar skola tjena till nödig efterrättelse och skall jag med fredagens post tillsända Dig skuldsedeln för föreningsbanken, för att af Dig i nästa tisdag å vederbörlig ort aflemnas. Banken kan ju redan såvida pappret till Grahn, som nog ombesörjer dess intecknande i gården, så snart vi hunnit söka uppbud och erhålla lagfart å densamma. – Månne icke dessutom ett intyg af Föreningsbanken bör presteras deröfver att den senare intecknade lånesumman är betald, på det denna senare inteckning först må kunna dödas innan vi begynner lagfara med egendomen. Häröfver emotser jag ditt utlåtande i nästa bref. –

Att Du känner dig generad af att vara pank förvånar mig alls icke och kan jag endast beklaga att de väntade remisserna så långsamt ingå. Visserligen underrättade Birrnath redan för en vecka sedan att de väntade Ca 7 000 Thaler om några dagar skulle|2| inbetalas hos Condojonaky, men idag saknar vi ännu närmare notiser öfver att det verkligen skett. – Likaså lofvade Malcolm i bref af den 6 Augusti efter några dagar remittera ytterligare 200 £ men de hafva ännu icke ingått. – Emellertid sänder jag enligt order 600 msmark silver i dag till Bollfras och närsluter härhos 1 000 msmark silver till ditt enskilda förfogande samt tillägger att Du bestämdt kommer att erhålla hela resten af ditt tillgodohafvande i början af September. Då jag reser till bouppteckningen på LtakaLahdentaka den 31 Augusti ämnar jag nemligen komma ner till HforsHelsingfors och får då trassera på Reid Ca 600 £ för vara som redan ligger i HforsHelsingfors och i nästa vecka derifrån borde af gå till Hull.

Straxt efter min afresa den 2 Augusti var Kihlman här, för att lyfta sin dividend. Ehuru Paulig ville betala honom den, emottog han dock icke medlen, då han erfor att Du haft i uppdrag att betala honom samt tvenne skilda gånger sökt honom i detta afseende, utan lofvade han göra sig påmint hos Dig. Om han nu skulle komma innan jag hin|3|ner skicka Dig medel, hvilket inträffar samma dag jag kan disponera något, ber jag Dig vara god och ställa så till att han icke anar hvilken stor tjenst han gjorde oss genom att icke emottaga liqvid af Paulig, hvars kassa då i det närmaste hade varit sprängd, och tillika anhålla om något kort uppskof, om möjligt i ditt eget namn, med liqvidens verkställande. – Dock hoppas jag att han icke skall träffa Dig innan jag kan remittera. – Rysligt förargligt är det att, ehuru man har 85 000 msmark silver än mersvårtytt utestående, nödgas parlamentera för sådana småsaker, men jag hoppas du sankterar min belägenhet och derföre äfven bifaller förenämnda anhållan. I öfrigt har vår massa sådan åtgång att vi måste refusera en del anbud och har bland andra äfven våra fordna vänner HrrHerrar Vargunin nu vändt sig direkt till oss med anhållan om 3 500 Pud, hvilka de naturligtvis skola erhålla. –

Hemma är det nu Gud vare lof bra igen. Måtte det så få fortfara.

|4|

Roligt att Du lyckligen kom till HforsHelsingfors. Jag måste erkänna att jag var mera än vanligt orolig öfver den svåra stormens möjliga inverkan på Avasaksa. –

Hjertliga helsningar! Skrif snart rörande ofvan gjorda fråga och anhållan till

din tillgifne

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Kiitos eilisestä kirjeestä sekä erillisessä paketissa tulleista talon asiakirjoista. Sinun maatilan kaupasta tekemäsi huomiot palvelkoot tarpeellisena ohjenuorana, ja lähetän sinulle perjantain postissa velkakirjan Yhdyspankkiin vietäväksi, jotta voit jättää sen ensi tiistaina asiaankuuluvaan paikkaan. Pankki voi jo lähettää paperin Grahnille, joka kyllä huolehtii sen kiinnittämisestä maatilaan, kunhan ehdimme hakea ja saada sille lainhuudon. – Eiköhän pidä vielä toimittaa Yhdyspankin todistus siitä, että jälkimmäinen kiinnitetty lainasumma on maksettu, vasta sen perusteella tämä jälkimmäinen kiinnitys voitaneen kuolettaa ennen kuin alamme hakea maatilalle lainhuutoa. Tästä odotan sinulta lausuntoa seuraavassa kirjeessä.

En yhtään ihmettele, että sinusta on nöyryyttävää olla rahaton, ja voin vain pahoitella, että odotetut lähetysvekselit viipyvät niin kauan. Biernath tosin ilmoitti jo viikko sitten, että odotetut noin 7 000 taalaria maksetaan muutaman päivän kuluttua Condojonakyn luona, mutta meiltä puuttuvat vielä tarkemmat tiedot siitä, että näin on tehty. – Myös Malcolm lupasi kirjeessään 6. elokuuta lähettää muutaman päivän kuluttua vielä 200 £, mutta ne eivät ole tulleet. – Lähetän kuitenkin tänään Bollfrasille pyynnöstä 600 hopeamarkkaa ja oheistan tähän 1 000 hopeamarkkaa sinun omaan käyttöösi sekä lisään, että syyskuun alussa saat varmasti kaikki loput saatavasi. Kun lähden perunkirjoitukseen Lahdentakaan 31. elokuuta, aion nimittäin tulla Helsinkiin, ja silloin voin kirjoittaa Reidille vekselin noin 600 £:n tavarasta, joka on jo Helsingissä ja jonka pitäisi seuraavalla viikolla lähteä sieltä Hulliin.

Heti lähdettyäni 2. elokuuta Kihlman oli tullut tänne nostamaan osinkoansa. Vaikka Paulig oli halunnut maksaa sen hänelle, hän ei ollut ottanut rahoja vastaan, sillä hän oli kuullut, että sinun tehtäväsi olisi ollut maksaa hänelle ja että olit siinä tarkoituksessa tavoitellut häntä kahdesti, joten hän lupasi muistuttaa sinua olemassaolostaan. Jos hän nyt sattuu tulemaan ennen kuin ehdin lähettää rahat sinulle, minkä teen samana päivänä kun ne saan, järjestäisitkö niin ettei hän aavista, miten suuren palveluksen hän meille teki, kun ei ottanut maksua vastaan Pauligilta, jonka kassa oli silloin jokseenkin tyhjä, ja pyydä vielä, jos vain voit, omissa nimissäsi lyhyehköä lykkäystä maksun suorittamiseen. – Mutta toivon ettei hän tapaa sinua ennen kuin pääsen lähettämään rahat. – Hirveän harmillista, että vaikka on vielä saamatta 85 000 hopeamarkkaa, joutuu hieromaan sopimusta tällaisista pikkuseikoista, mutta toivon että vahvistat asemaani ja suostut sen vuoksi myös edellä mainitsemaani pyyntöön. Meidän massamme muuten käy kaupaksi niin hyvin, että joudumme hylkäämään tarjouksia, ja vanhoista ystävistämme muun muassa herrat Vargunin on nyt suoraan ottanut yhteyttä pyytäen 3 500 puutaa, jotka heidän on tietenkin saatava.

Luojan kiitos, kotona asiat ovat nyt hyvin. Kunpa näin jatkuisi.

Mukavaa että olet päässyt onnellisesti Helsinkiin. Täytyy myöntää että olin tavallista enemmän huolissani kovan myrskyn seurauksista Aavasaksalla.

Sydämelliset terveiset! Kirjoita pian mitä mieltä olet yllä esitetystä kysymyksestä ja pyynnöstä, toivoo

uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Tack för brefvet af gårdagen, jemte detsam-
ma under särskildt omslag återföljande handlin-
gar rörande gården. De af Dig angående gårds-
affären gjorda bemärkningar skola tjena
till nödig efterrättelse och skall jag med fredagens
post tillsända Dig skuldsedeln för föreningsbanken,
för att af Dig i nästa tisdag å vederbörlig ort
aflemnas. Banken kan ju redan såvida pappret
till Grahn, som nog ombesörjer dess inteck-
nande i gårdentillagt, så snart vi hunnit söka uppbud
och erhålla lagfart å densamma. – Mån-
ne icke dessutom ett intyg af Föreningsbanken
bör presteras deröfver att den senare inteck-
nade lånesumman är betald, på det denna
senare inteckning först må kunna dödas
innan vi begynner lagfara med egendomen.
Häröfver emotser jag ditt utlåtande i nästa
bref. –

Att Du känner dig generad af att vara
pank förvånar mig alls icke och kan jag
endast beklaga att de väntade remisserna
så långsamt ingå. Visserligen underrättade
Birrnath redan för en vecka sedan att de
väntade Ca 7 000 Thaler om några dagar skulle
|2| inbetalas hos Condojonaky, men idag
saknar vi ännu närmare notiser öfver
att det verkligen skett. – Likaså lofvade Mal-
colm i bref af den 6 Augusti efter några
dagar remittera ytterligare 200 £ men de
hafva ännu icke ingått. – Emellertid
sänder jag enligt order 600 msmark silver i dag
till Bollfras och närsluter härhos
1 000 msmark silver till ditt enskilda förfogande
samt tillägger att Du bestämdt kom-
mer att erhålla hela resten af ditt till-
godohafvande i början af September.
Då jag reser till bouppteckningen
LtakaLahdentaka den 31 Augusti ämnar jag
nemligen komma ner till HforsHelsingfors och
får då trassera på Reid Ca 600 £ för
vara som redan ligger i HforsHelsingfors och
i nästa vecka derifrån borde af gå till
Hull.

Straxt efter min afresa den 2 Augusti
var Kihlman här, för att lyfta sin dividend.
Ehuru Paulig ville betala honom den,
emottog han dock icke medlen, då han er-
for att Du haft i uppdrag att betala ho-
nom samt tvenne skilda gånger sökt
honom i detta afseende, utan lofvade
han göra sig påmint hos Dig. Om
han nu skulle komma innan jag hin-
|3| ner skicka Dig medel, hvilket inträffar
samma dag jag kan disponera något,
ber jag Dig vara god och ställa så till
att han icke anar hvilken stor tjenst
han gjorde oss genom att icke emottaga
liqvid af Paulig, hvars kassa då i det
närmaste hade varit sprängd, och tillika
anhålla om något kort uppskof, om
möjligt i ditt eget namn, med liqvi-
dens verkställande. – Dock hoppas jag att
han icke skall träffa Dig innan jag kan
remittera. – Rysligt förargligt är det
att, ehuru man har 85 000 msmark silver än
mersvårtytt utestående, nödgas parlamentera
för sådana småsaker, men jag hop-
pas du sankterar min belägenhet och
derföre äfven bifaller förenämnda anhållan.
I öfrigt har vår massa sådan åtgång
att vi måste refusera en del anbud
och har bland andra äfven våra
fordna vänner HrrHerrar Vargunin nu vändt
sig direkt till oss med anhållan om
3 500 Pud, hvilka de naturligtvis skola
erhålla. –

Hemma är det nu Gud vare lof
bra igen. Måtte det så få fortfara.

|4|

Roligt att Du lyckligen kom till
HforsHelsingfors. Jag måste erkänna att jag var
mera än vanligt orolig öfver den
svåra stormens möjliga inverkan
på Avasaksa. –

Hjertliga helsningar! Skrif
snart rörande ofvan gjorda fråga
och anhållan till

din tillgifne

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil