25.12.1870 Adu Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Lieber, pajer Bruder!ty. Käre, snälle broder

Igår erhöll jag, troligen genom HrrHerrar Rosenlev & Co i Björneborg, ett paket, innehållande 25 bntbunt papyrosser, 2 ststycken vapen, Rheins Finl.Finlands historie samt ett couvert med 50 FmsFinska mark silver. Allt detta woro naturl.naturligtvis julklapper af dig, för hvilka jag härhos hjertligen tackar. Min enslighet här blef sålunda genom din och systrarnas omtanke förbytt till en glad jul; och jag tror att få menniskor, såsom jag, kunna glädja sig öfver syskonkärlek.

Ditt bref af den 23. dennes ingick nu just och tackar jag dig äfven hjertligt för den omtanke om min närmaste framtid du deri ådagalade. Jag beder likvisst få upplysa dig om att kanaltjensten vore mig kärast, emedan den möjliggör inrättandet tillika af ett mejeri i Taipale m. m. utan synnerliga kostnader. För detta ändamål skickade jag med unga HrHerr Frenckell, som då afreste till HforsHelsingfors ett bref med den äskade fullmakten in blanco, och hoppas att Du redan fått inhändiga detsamma.

Härifrån intet nytt. Julaftonen igår förflöt stilla och Knorring ber helsa dig genom din egen

broder

Adu Mn.

Finsk text

Lieber, pajer Brudersaks. rakas, kiltti veli!

Eilen sain, luultavasti porilaisten Herrojen Rosenlev & Con välityksellä paketin, jossa oli 25 nippua papirosseja, 2 kpl aseita, Rheinin Suomen historian sekä kirjekuoren, jossa oli 50 Smk. Kaikki ne olivat tietenkin joululahjoja sinulta, joista esitän tässä sydämelliset kiitokseni. Yksinäisyyteni täällä vaihtui näin sinun ja sisartesi huomaavaisuuden ansiosta iloiseksi jouluksi; ja uskon, että harva ihminen voi minun laillani iloita sisarusten rakkaudesta.

Sinun kuun 23. p lähettämäsi kirje saapui juuri, ja kiitän sydämellisesti myös lähitulevaisuuttani koskevasta huolenpidosta, jota siinä osoitit. Pyydän kuitenkin saada kertoa sinulle, että kanavapalvelu olisi minulle mieluisinta, koska se mahdollistaisi myös meijerin perustamisen Taipaleeseen y. m. ilman erityisiä kustannuksia. Tätä tarkoitusta varten lähetin juuri Helsinkiin lähdössä olleen nuoren Herra Frenckellin mukana kirjeen, jossa oli pyydetty avoin valtakirja, ja toivon että olet saanut sen jo haltuusi.

Täältä ei mitään uutta. Eilinen jouluaatto sujui hiljaisissa merkeissä ja Knorring lähettää terveisiä

oma veljesi

Adu Mn

Original (transkription)

|1|

Lieber, pajer Bruder!

Igår erhöll jag, troligen genom HrrHerrar Rosenlev & Co i
Björneborg, ett paket, innehållande 25 bntbunt papyrosser, 2
ststycken vapen, Rheins Finl.Finlands historie samt ett couvert med 50 FmsFinska mark silver.
Allt detta woro naturl.naturligtvis julklapper af dig, för hvilka
jag härhos hjertligen tackar. Min enslighet här
blef sålunda genom din och systrarnas omtanke
förbytt till en glad jul; och jag tror att få menni-
skor, såsom jag, kunna glädja sig öfver syskonkärlek.

Ditt bref af den 23. dennes ingick nu just och tac-
kar jag dig äfven hjertligt för den omtanke om min
närmaste framtid du deri ådagalade. Jag beder
likvisst få upplysa dig om att kanaltjensten vore
mig kärast, emedan den möjliggör inrättandet tilli-
ka af ett mejeri i Taipale m. m. utan synnerliga kost-
nader. För detta ändamål skickade jag med unga HrHerr
Frenckell, som då afreste till HforsHelsingfors ett bref med den
äskade fullmakten in blanco, och hoppas att Du
redan fått inhändiga detsamma.

Härifrån intet nytt. Julaftonen igår förflöt stilla
och Knorring ber helsa dig genom din egen

broder

Adu Mn.

Dokumentet i faksimil