11.7.1866 kvitto på befordran till kopist

Svensk text

|1|

Annoteradt å Kejserliga Senatens allmänna Kansli, den 12 Juli 1866.

R. Nassokin.

För vunnen befordran till kopist i finansexpeditionen af Kejserliga Senaten för Finland levereras härjemte till Nylands läns ränteri

i Karta sigillata rekognitions afgift28 mark
i fattig- och arbetshus afgift70
i Krigsmanshus afgift28
i frivillig gåfva till de fattiga i länet3
eller tillsammans129 mark

hvaröfver qvitto begäres. Helsingfors den 11 Juli 1866.

L. Mechelin

Lewererade etthundra tjugonio mark qvitteres till annotation å Landskontoret. Helsingfors Landtränteri den 11 Juli 1866. SägSäger 129. mark.

C. G. Serenius

genom

Carl Victor Nyberg.

S:d: annot:Sammaledes annoterat å Landskont:Landskontoret pagg:sidor 42. X456.

K. Engroossvårtytt

Finsk text

Kirjattu Keisarillisen Senaatin yleisessä kansliassa 12. heinäkuuta 1866

R. Nassokin

Suomen Keisarillisen Senaatin valtiovaraintoimituskunnan kopistiksi ylentämisestä maksetaan ohessa Uudenmaan läänin rahastolle

leimapaperimaksua28markkaa
vaivais- ja työhuonemaksua70
sotilashuonemaksua28
vapaaehtoisena lahjana läänin köyhille3
eli yhteensä129markkaa

mistä pyydetään kuitti. Helsingissä 11. heinäkuuta 1866

L. Mechelin

Maksetut satakaksikymmentäyhdeksän markkaa kuitataan lääninkonttorissa kirjattaviksi. Helsingissä lääninrahastossa 11. heinäkuuta 1866. Tahtoo sanoa 129 markkaa.

Carl Victor Nyberg,

C. G. Sereniuksen edustajana

Samoin kirjattu lääninkonttorissa, sivut 42. X456.

K. Engroos

Original (transkription)

|1|

Annoteradt å Kejserliga Senatens all-
männa Kansli, den 12 Juli 1866.
tillagt

R. Nassokin.tillagt

För vunnen befordran till kopist i finans-
expeditionen af Kejserliga Senaten för Finland
levereras härjemte till Nylands läns ränteri

i Karta sigillata rekognitions afgift28 mark
i fattig- och arbetshus afgift70
i Krigsmanshus afgift28
i frivillig gåfva till de fattiga i länet3
eller tillsammans129 mark

hvaröfver qvitto begäres. Helsingfors den
11 Juli 1866.

L. Mechelin

Lewererade etthundra tjugonio mark qvit-
teres till annotation å Landskontoret. Helsing-
fors Landtränteri den 11 Juli 1866.
SägSäger 129. mark.
tillagt

C. G. Sereniustillagt

genomtillagt

Carl Victor Nybergtillagt.

S:d: annot:Sammaledes annoterat å Landskont:Landskontoret pagg:sidor 42. X456.tillagt

K. Engroossvårtytttillagt

Dokumentet i faksimil