13.3.1868 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Gode Leo!

Jag hoppas du icke upptog det som en manquefr. brist på artighet de politessefr. brist på artighet, att jag, i stället för ett direkte besvarande, uppdrog åt Oskar att tacka dig för dina detaljerade och hugnesamma meddelanden i brefvet af den 17 Januari angående Oskars examen för inträde i Lyceum. Dervid afvältrades, till en början, en sten från mitt något bekymrade hjerta. Nu beror det på gossen sjelf att ihärdigt framgå på den beträdda banan; gör han det, kan allt ännu vända sig till det bästa. Hjertlig tack imellertid för all din medverkan till detta första goda resultat! I bref af den 22 Januari, anländt till Christiania d. 1 Febr.Februari erhöllo vi af Oskar sjelf meddelande derom, men senare har intet bref från honom inträffat. Förmodl. är hans tid så upptagen, att han ej hinner skrifva. Brist på tid är också orsaken till min något intermittenta korrespondens; hos oss har dessutom intet af specielt intresse inträffat. Ty att tala om barnens förkylning och hosta och sedermera om deras deltagande|2| i barnbaler, hvilka här spela en stor rol, kan föga intressera eder. Om mig sjelf kan jag, Gud ske lof, lemna det vittnesbörd, att gubben håller sig rask, oaktadt Januari och Februari varit mer än vanligt arbetsdryga och åstadkommit mycket extra bestyr med här öfvervintrande finska sjömän, som måste herbergeras och till en del med privata medel undanryckassvårtytt en föga behaglig svältkur i främmande land.

Att jag just i dag – och icke i morgon eller öfvermorgon – kommer mig att skrifva, har sin närmaste orsak deri, att med senast ankomna Finl. Allm. Tidn.Finlands Allmänna Tidning medföljde Förenings-Bankens ståtliga och klara årsberättelse för 1867, vid hvars genomgående mina tankar naturligtvis leddes på dig, emedan äfven du haft en versam del i saken. Dividendens nedsättning från 7 till 6 pct.procent kan kanske ha sina skäl, i fall, som af revisorerne antydt, en större reservfond i en snar framtid anses behöflig. För resten ser jag ett tidens tecken i Bankens utvidgade vexelförrättningar under det förflutna år. Var blott försiktig med namn och endossenter, ty soliditeten afhänger af nutidens osäkra och icke särdeles gynnadne konjunkturer, tror jag. Å en|3| annan sida bidrar visserligen Bankens diskontering betydligt till lättande af all slags trafik Ruhtinakunnassafi. i Furstendömet. Skada blott att ni fick en sådan mängd Hypot.-B.Hypoteksbankens obliga.obligationer på halsen, men har ni makt, så håll på dem, tills de stiger i kurs, hvilket nog inträffar om par år eller efter ett par goda skördar. – Det vore ej så ofiffigt af Torsten att bli jernbanekassör i HforsHelsingfors; ty för det första anser jag honom välskickad till en förrättning som fordrar ackuratess, och för det andra blir han, för åratal, fast medlem af eder trefliga familiekrets - så att Henriette ej behöfver lefva skild från mor och syskon, hvilket vid hennes unga ålder skulle falla tungt. Donc – nous vuos en félicitons sincèrement.fr. Således – gratulerar vi er innerligt till detta. – Sedan gör vi Torsten till Guvernör i T.husTavastehus, und damit Pünkt!ty. och därmed punkt! – Mais mon cher ami Torsten, me tient la dragéesvårtytt haute, puisqu’ il ne veut point m’écrir, pour me laisser jeter un coup d’oeil dans son intérieur, où se renferme sans doute le bonheur et le contantement.fr. Men min kära vän Torsten håller mig på avstånd, eftersom han inte vill skriva till mig för att låta mig få en inblick i hans inre, eller innesluter sig tveklöst i lycka och förnöjsamhet.

Har du bekommit penningeremisser för min räkn.räkning från Nystad, för Alix Grönborg – Fms.finska mark silver 205 – 15 penni; från J. Bandholz i Wiborg Fmsfinska mark silver 21 – 20 p? Jag trodde det lättaste för vederbörande att afbörda sitt debet genom remiss till dig.

|4|

Börjar man ej äfven i Finl.Finland att tänka på införande af ett advokatstånd? Jag anade det, då jag såg den svenska v.Häradsh.vicehäradshövding Beckmans till Justitie-ombudsmannen i ämnet adresserade skrifvelse upptagen i F. Allm. Tidn.Finlands Allmänna Tidning Saken tyckes nog också förtjena att tagas i närmare öfvervägande. – Men jag märker, att jag kommit in på ett kapittel, der jag ingen rösträttighet äger. Posttimmen närmar sig dessutom, hvarföre jag slutar med det vanliga men derföre icke mindre uppriktiga och välmenta: hjertliga helsningar till eder alla från Fanny och din

städse tillgifne onkel

A Mechelin

P. S. Jag står tyvärr ännu i brefskuld till Alma; denna förfärdar mig dock ej särdeles – car je sais que ma nièce à la coeur généreux et sait pardonner un retard involontaire.fr. ty jag vet att min brorsdotter har ett generöst hjärta och kan förlåta en ofrivillig försening. – Tacka Mili för sången på senaste koncert: jag tyckte den genljöd så yndigt ända hit; – men stygt gjorde hon att resa förbi Christiania, säg henne det med den barskaste min, du förmår .....

Finsk text

Leo hyvä!

Toivottavasti et pitänyt epäkohteliaisuutena, kun suoran vastaamisen sijasta annoin Oskarin tehtäväksi kiittää sinua yksityiskohtaisista ja huojentavista tiedoistasi kirjeessäsi 17. tammikuuta koskien Oskarin sisäänpääsytutkintoa Lyseossa. Se vieritti aluksi yhden kiven huolien täyttämältä sydämeltäni. Nyt on pojasta itsestä kiinni jatkaa sitkeästi valitsemallaan tiellä: jos hän niin tekee, kaikki voi vielä kääntyä hyväksi. Sydämellinen kiitos joka tapauksessa sinulle suuresta avustasi tämän ensimmäisen saavutetun tuloksen suhteen! Kirjeessä 22. tammikuulta, se saapui Osloon 1. helmikuuta, saimme Oskarilta itseltään tiedon asiaasta, mutta sen jälkeen hänestä ei ole kuulunut mitään. Luultavasti hänen aikansa on niin varattu, että hän ei ehdi kirjoittaa. Ajan puutteesta johtuu minunkin kirjeenvaihtoni harvatahtisuus, eikä täällä myöskään ole tapahtunut mitään erityisen kiinnostavaa. Teitä tuskin kiinnostaa suuresti lasten vilustumiset ja yskä, tai heidän osallistumisensa lastenjuhliin, jotka täällä ovat hyvin tärkeä asia. Minusta itsestäni voi luojan kiitos sanoa, että Ukko on pirteänä, vaikka tammi- ja helmikuussa olikin tavallista enemmän työkiireitä ja ylimääräistä huolta täällä talven yli olevista suomalaisista merimiehistä, jotka täytyy majoittaa ja joita vieraassa maassa uhkaava epämiellyttävä nälkäkuuri täytyy estää osin yksityisilläkin varoilla.

Se että sain päähäni kirjoittaa sinulle juuri tänään, enkä huomenna tai ylihuomenna, johtuu lähinnä siitä, että viimeksi tullut Finland Allmänna Tidning sisälsi Yhdyspankin komean ja selkeän vuosikertomuksen vuodelta 1867, ja sitä lukiessa ajatukset johtuivat luonnollisesti sinuun, koska sinulla on ollut vaikuttava rooli asiassa. Osingon pienentäminen 7:stä 6:een prosenttin voi ehkä olla perusteltua, jos nimittäin, mihin reviisoritkin viittaavat, suurempi rahavaranto saattaa lähitulevaisuudessa olla tarpeen. Muutoin näen eräänlaisen ajanmerkin siinä, että pankin vekselijärjestelyt ovat viime vuonna kasvaneet. Olkaa varovaisia nimien ja siirtämisten suhteen, sillä vakavaraisuus riippuu nykyajan vaihtuvista eikä välttämättä kovin suotuisista suhdanteista, luulisin. Toiselta puolen pankin diskonttaus helpottaa tietysti kaikenlaista liikettä suuriruhtinaskunnassa. Harmi vain, että saitte niin paljon hypoteekkipankin obligaatioita niskoillenne, mutta jos voitte, niin pitäkää ne, kunnes kurssi taas nousee, mikä kuitenkin vuoden tai parin sisällä tarjoaa hyvää tulosta. Eipä ole lainkaan hassumpaa, että Torsten pääsee rautateiden kasööriksi Helsingissä, sillä ensinnäkin näen hänellä olevan taipumuksia tehtävään, jossa vaaditaan tarkkuutta ja toiseksi hänestä tulee vuosien jälkeen teidän viihtyisän perhepiirinne jäsen – niin ettei Henrietten tarvitse elää erossa äidistään ja sisaruksistaan, mikä varmasti hänelle nuoressa iässä olisi raskasta – joten onnittelemme vilpittömästi. Sitten teemmekin Torstenista maaherran Hämeenlinnaan – ja siihen piste. Mutta rakas ystäväni Torsten antaa minun joko tuta, kun ei halua minulle kirjoittaa ja suoda silmäystä sisimpäänsä, tai sitten epäilemättä sulkeutuu onneensa ja tyytyväisyytensä.

Mutta ystäväni Torsten ei halua kirjoittaa minulle, jotta voisin katsoa hänen sisimpäänsä, jossa tyytyväisyys ja onnellisuus epäilemättä asuvat.

Oletko saanut minun laskuuni tulevia rahalähetyksiä Alix Grönborgilta Uudestakaupungista, 205 mk 15 p sekä J. Bandholzilta Viipurista 21 mk 20 p? Ajattelin, että asianosaisille olisi helpointa hoitaa maksunsa minulle lähettämällä rahat sinulle.

Aletaankohan myös Suomessa ajatella asianajajasäädyn perustamista? Asia tuli mieleeni, kun näin, että ruotsalaisen vara-kihlakunnantuomari Beckmanin asiasta oikeusasiamiehelle osoittama kirjelmä oli otettu Finlands Allmänna Tidningiin. Asia kannattaa ainakin ottaa lähempään tarkasteluun. – Mutta huomaan, että olen päätynyt alueelle, jolla minulla ei ole minkäänlaista äänivaltaa. Posti menee sitäpaitsi kiinni, joten lopetan tavanmukaisesti, mutta yhtä vilpittömästi ja hyvää tarkoittaen: sydämelliset terveiset teille kaikilta Fannyltä ja

alati uskolliselta sedältäsi

A. Mechelin

P.S. Olen valitettavasti yhä kirjevelassa Almalle. Se ei nyt kuitenkaan minua erityisesti kauhistuta, koska tiedän että veljentyttärelläni on lämmin sydän ja hän osaa antaa anteeksi tahattoman viivytyksen. Kiitokset Milille laulusta viimeisimmässä konsertissa. Minusta tuntui että se kaikui niin viehättävästi tänne saakka. Mutta pahaa teki, että hän matkusti Oslon ohi. Sano tämä hänelle hyvin ankaralla ilmeellä, sinä osaat ...

Original (transkription)

|1|

Gode Leo!

Jag hoppas du icke upptog det som en manque
de politesse, att jag, i stället för ett direkte besvarande,
uppdrog åt Oskar att tacka dig för dina detaljerade
och hugnesamma meddelanden i brefvet af den 17 Januari
angående Oskars examen för inträde i Lyceum.
Dervid afvältrades, till en början, en sten från mitt
något bekymrade hjerta. Nu beror det på gossen
sjelf att ihärdigt framgå på den beträdda banan;
gör han det, kan allt ännu vända sig till det bästa.
Hjertlig tack imellertid för all din medverkan
till detta första goda resultat! I bref af den 22
Januari, anländt till Christiania d. 1 Febr.Februari erhöllo vi
af Oskar sjelf meddelande derom, men senare har
intet bref från honom inträffat. Förmodl. är hans tid
så upptagen, att hantillagt ej hinner skrifva. Brist på tid
är också orsaken till min något intermittenta
korrespondens; hos oss har dessutom intet af specielt
intresse inträffat. Ty att tala om barnens förkyl-
ning och hosta och sedermera om deras deltagande
|2| i barnbaler, hvilka här spela en stor rol, kan föga
intressera eder. Om mig sjelf kan jag, Gud ske lof,
lemna det vittnesbörd, att gubben håller sig rask, oak-
tadt Januari och Februari varit mer än vanligt arbets-
dryga och åstadkommit mycket extra bestyr med här
öfvervintrande finska sjömän, som måste herbergeras
och till en del med privata medel [...]oläslig/saknad text undanryckassvårtytttillagt en föga
behaglig svältkur i främmande land.

Att jag just i dag – och icke i morgon eller öfver-
morgon – kommer mig att skrifva, har sin närmaste
orsak deri, att med senast ankomna Finl. Allm. Tidn.Finlands Allmänna Tidning
medföljde Förenings-Bankens ståtliga och klara årsbe-
rättelse för 1867, vid hvars genomgående mina tankar
naturligtvis leddes på dig, emedan äfven du haft en
versam del i saken. Dividendens nedsättning från
7 till 6 pct.procent kan kanske ha sina skäl, i fall, som
af revisorerne antydt, attstruket entillagt större reservfond i en snar
framtid anses behöflig. För resten ser jag ett tidens tecken
i Bankens utvidgade vexelförrättningar under det
förflutna år. Var blott försiktig med namn och en-
dossenter, ty soliditeten afhänger af nutidens osäkra och
icke särdeles gynnadne konjunkturer, tror jag. Å en
|3| annan sida bidrar visserligen Bankens diskontering betyd-
ligt till lättande af all slags trafik Ruhtinakunnassa.
Skada blott att ni fick entillagt sådan mängd Hypot.-B.Hypoteksbankens obliga.obligationer
halsen, men har ni makt, så håll på dem, tills de stiger
i kurs, hvilket nog inträffar om par år eller efter ett par
goda skördar. – Det vore ej så ofiffigt af Torsten att
bli jernbanekassör i HforsHelsingfors; ty för det första anser jag
honom välskickad till en förrättning som fordrar acku-
ratess, och för det andra blir han, för åratal, fast
medlem af eder trefliga familiekrets - så att Henriette
ej behöfver lefva skild från mor och syskon, hvilket vid
hennes unga ålder skulle falla tungt. Donc – nous
vuos en félicitons sincèrement. – Sedan gör vi Torsten
till Guvernör i T.husTavastehus, und damit Pünkt! – Mais
mon cher ami Torsten, me tient la dragéesvårtytt haute, puisqu’
il ne veut point m’écrir, pour me laisser jeter un
coup d’oeil dans son intérieur, où se renferme sans
doute le bonheur et le contantement. –

Har du bekommit penningeremisser för min räkn.räkning från
Nystad, för Alix Grönborg – Fms.finska mark silver 205 – 15 penni; från J. Bandholz
i Wiborg Fmsfinska mark silver 21 – 20 p? Jag trodde det lättaste för vederbö-
rande att afbörda sitt debet genom remiss till dig.

|4|

Börjar man ej äfven i Finl.Finland att tänka på införande
af ett advokatstånd? Jag anade det, då jag såg den
svenska v.Häradsh.vicehäradshövding Beckmans till Justitie-ombudsman-
nen i ämnet adresserade skrifvelse upptagen i F. Allm. Tidn.Finlands Allmänna Tidning
Saken tyckes nog också förtjena att tagas i närmare
öfvervägande. – Men jag märker, att jag kommit in
på ett kapittel, der jag ingen rösträttighet äger. Post-
timmen närmar sig dessutom, hvarföre jag slutar med
det vanliga men derföre icke mindre uppriktiga
och välmenta: hjertliga helsningar till eder alla
från Fanny och din

städse tillgifne onkel

A Mechelin

P. S.
Jag står tyvärr ännu i brefskuld till Alma; denna
förfärdar mig dock ej särdeles – car je sais que ma nièce
à la coeur généreux et sait pardonner un retard invo-
lontaire. – Tacka Mili för sången på senaste koncert: jag
tyckte den genljöd så yndigt ända hit; – men stygt
gjorde hon att resa förbi Christiania, säg henne det
med den barskaste min, du förmår .....

Dokumentet i faksimil